Slutkommentar i debatten om Solnahallen och Lars Enarson

Det här får bli min slutkommentar om bönemötet i Solnahallen och Lars Enarsons utspel i Solnahallen och skrivande före bönekonferensen. Bönenätverket 7:14 har även lagt ut flera texter på sin hemsida efter bönehelgen som jag även kommenterar.

 1. Jag har ägnat hela mitt liv åt bönemöten och bönesatsningar av olika slag. Självklart vill jag inte bekämpa bönesatsningar. Det jag reagerar på i detta fall var de utspel som gjordes före bönehelgen av Lars Enarson och under bönehelgen. Dessa utspel innebär i praktiken ett fördömande av nästan hela svenska kristenheten medan man presenterar sig själv som det rätta alternativet som rätt hör Guds röst till skillnad mot alla andra. Det är inte rätt attityd att be utifrån. Det är inte rätt grund att forma en bönerörelse utifrån. Att jag har reagerat beror på att enligt min mening kristna trossyskon blir utsatta för orättvis och felaktig kritik.
 2. Jag har uppmanats av många i sociala medier med sympatier för Enarson att vara tyst. Jag skapar strid och splittring genom att problematisera bönenätverket. Jag kan inte vara tyst när trossyskon angrips på detta sätt. Jag ser det som ett profetiskt uppdrag att försvara dem. Jag uppmanas ofta från olika håll att hålla tyst när jag kritiskt granskar avfallstendenser och teologisk liberalisering i svensk kristenhet. Även karismatisk kristendom kan i vissa lägen behöva granskas kritiskt.
 3. Jag skrev två blogginlägg före bönehelgen. Det första handlade om en genomgång av den tidning som gjordes som ett förspel inför bönehelgen. Jag försökte lyfta fram det jag tyckte var bra. Jag reagerade dock på flera av Enarsons texter. Man hittar inlägget här.  När Birger Skoglund och Lennart Torebring hoppade av arrangemanget svarade Enarson och bönenätverket på sin hemsida. Då blev tonen ännu mer konfrontatorisk. Jag kommenterade det på min blogg och nu blev jag mer kritisk. Det inlägget hittar man här.
 4. Jag lyssnade sedan på en del av videosändningarna. Jag noterade att de frågor som Enarson drivit under åratal fanns med under bönehelgen. Kritiken mot att Pingströrelsen organiserar sig som samfund, att högernationalistiska ledare främjar kristendom, att svensk kristenhet är avfällig m.m. Men det har vi hört förut. Anledningen till varför jag skrev en artikel om bönehelgen var utspelet om att Gud har sagt till Enarson om att tidningen Dagen var avfallets främste megafon i Sverige. Då blev det för mycket för mig och därför skrev jag också artikeln i Dagen. Annars hade jag varit tyst.
 5. Det har troligen varit tusentals kommentarer om min Dagenartikel i sociala medier. Det jag noterar är att anhängarna av bönemötet, det finns inte något ifrågasättande av det som sades under bönehelgen eller av alla de texter som lades fram under bönehelgen. Enarson själv har inte heller backat på någon punkt.
 6. All profetia ska prövas och alla profeter ska inbjuda till prövning av sina budskap. Enarsons profetia om Dagen behöver prövas. Min bedömning är att den är helt felaktig. Dagen är inte avfallets främste megafon i Sverige. Dagen har breddat sitt ägande och blivit en allkristen tidning. Det innebär att den på både nyhetsplats och debattplats speglar vad som händer i hela kristenheten, på gott och ont. Det innebär att tidningens ursprungliga väckelseröst har försvagats, däremot är den inte längre en strikt pingströrelsetidning i snäv mening vilket jag tycker är en klar förbättring. Men bredden innebär att ledande förnyelseföreträdare i svensk kristenhet kan publicera sig där och man speglar förnyelserörelse i svensk kristenhet på nyhetsplats. Till och med erbjuds Lars Enarson att skriva en helsida på sidan 3. Jag tycker också att vi måste visa ett visst mått av respekt gentemot etablerade institutioner i svensk kristenhet, även om vi inte håller med om allt. Jag saknade helt den respekten i detta profetiska budskap. Det skulle vara intressant att veta vilka pastorer i Sverige som menar att Enarsons profetia var riktig. Jag känner inte till någon, men det är bra om dessa ger sig till känna.
 7. Jag är förvånad över att Lars Enarson går med på att skriva i Dagen när de erbjuder honom det, en tidning som enligt hans mening är avfallets främste megafon i Sverige. Innebär inte det en kompromiss?
 8. Bönenätverket har lagt ut en text på sin hemsida efter bönehelgen om Kjell Sjöberg och Förebedjare för Sverige. Kjell Sjöberg var min pastor under tio år i Järfälla Pingstförsamling. Han var dessutom en apostolisk input i det församlingsgrundande arbete jag höll på med under 80- och 90-talet. Så jag hade nära samarbete med Kjell Sjöberg från 1973 fram till hans död 1997. Jag har haft betydligt närmare samarbete med honom och under fler år än vad Enarson har haft. Att jämföra min kritik mot detta bönemöte med kritiken mot Förebedjare för Sverige är helt felaktigt. Kjell Sjöberg sysslade aldrig med att döma ut hela svenska kristenheten eller sprida profetior av typen att Dagen är avfallets främsta megafon. Han var en ödmjuk man som samarbetade med hela kristenheten och var mycket respekterad. En helt annan nivå än det vi nu diskuterar.
 9. Bönerörelser måste bedrivas med bas i de lokala församlingarna. Profetior måste prövas inom ramen för de lokala församlingarna. Jag ska försöka få till stånd ett möte med Enarson för samtal om dessa saker, och jag vill framförallt veta om hans bas inom den messianska rörelsen i Israel. Vilken lokal församling har han som bas? Vilka lokala ledare samarbetar han med? Kristet arbete måste alltid bedrivas med bas på den lokala nivån. Det vill jag reda ut med Lars i ett personligt möte.
 10. Andra profetiska budskap som Enarson har fått och som finns med i hans förkunnelse och texter är att Gud har sagt till honom att Sverige står under ett starkt katolskt inflytande och därmed under ett antikristligt inflytande. Ett uttryck för detta är Sveriges Kristna Råd. Detta skapar ett andligt förfall i landet och i svensk kristenhet. Jag menar att detta är fel, budskapet ger inte en korrekt bild av hur verkligheten ser ut. Vi kan ha olika uppfattningar om både Katolska kyrkan och Sveriges Kristna Råd men att hävda att detta har ett stort inflytande över trosrörelsen, pingströrelsen, Evangeliska Frikyrkan, Frälsningsarmén – jag menar att detta är felaktigt. Jag har förklarat detta närmare i de andra texterna jag skrivit i detta ämne, jag går inte in närmare på saken. Men återigen, Enarson uttrycker sig i Guds namn, och slutsatsen blir en total sågning av stora delar av svensk kristenhet.
 11. Jag har stora problem med denna totala svartmålning av Sverige som land och svensk kristenhet som präglar denna bönerörelse. Jag älskar mitt land och blir upprörd när en trailer för ett bönemöte bara framhäver skottlossningar och sprängningar. Är det enstaka kriminella gäng som ska prägla bilden av Sverige. Nej. Är svensk kristenhet i stort avfällig. Nej.
 12. Jag har blivit mycket kritiserad för att jag i min Dagenartikel använder uttrycket SD-vänlig sektbildning om denna bönerörelse. Att det är SD-vänligt kan nog ingen ifrågasätta. Mängder av texter på Enarsons och bönenätverkets hemsida bekräftar den bilden. Sociala medier-debatten i kölvattnen av min artikel bekräftar denna sak. När det gäller ordet sekt vill jag nog hävda att jag är expert på att bedöma detta, har vuxit upp i en sektliknande miljö. Sekter präglas av att dess ledare får unika uppenbarelser från Gud som inte andra får, och man har självbilden av att man själv är helt rätt och alla andra är helt eller delvis fel. Man själv följer Gud överlåtet medan de andra är avfälliga. Enarsons profetiska budskap och den totala avsaknaden av prövning av dessa budskap är tillräckligt enligt min mening att använda sektstämpeln. Äkta förnyelse- och väckelserörelser präglas av ödmjukhet och respekt för andra kristna initiativ. Ju mer rätt man har ju mindre ska man hävda det, det är en bra tumregel för att hålla sig så långt borta som möjligt från sektmentaliteten. Jag uppskattar mycket att tongivande kristna ledare i Sverige idag som Andreas Nielsen och Joachim Lundqvist har en så ödmjuk profil och där man inte framhäver sig själva och den egna rörelsen på ett osunt sätt. Det präglar också Sebastian Stakset, som är vår främste evangelist idag. Stakset ringer mig och andra kristna ledare ständigt, för att ödmjukt pröva budskap och initiativ. Det är en annan inställning än vad som präglar denna bönerörelse. Kommentarer från deltagare vid bönekonferensen bekräftar helt och hållet sektbilden. Så här skriver en av bönekonferensens deltagare på sociala medier: ” ”Är Enarsson en profet? Profeter är sällan uppskattade under den tid de verkar. Ja, i många fall är de hatade och förföljda. Då av de etablerade människorna i det etablerade samhället. I så måtto fyller Enarsson väl kraven på att vara en profet. Och de etablerade kristna vilka är de? Jag vill också kalla dem för avfallets människor. Allt enligt Bibeln skall de avfalla från tron. Jag tror avfallet handlar om gärningar, hur man lever. Inte att man säger sig vara troende. Bibeln är tydlig i att Jesus skall komma tillbaka och inför den återkomsten finns ett antal tecken. Men det är som frikyrkorna har utelämnat detta faktum sen länge. Dessa predikningar har upphört eller läggs på en diffus framtid. Men ser inte den avkristning som pågår och pågått länge. Istället har de kristna ledarna i Sverige allierat sig med samhället och ateismens värdering vad gäller att vara god. Samhället har fått överta den kristna praktiken. Och i mångt bygger dessa värderingar på marxistiska analyser och socialistiska idéal. De kristna ledarna i Sverige som okritiskt låter detta ske och ger sitt stöd är i verkligheten de falska profeterna. De är ledare för avfallets människor. Vad avfallets människor gör idag med ogenerad aggressivitet är att försvara sitt avfall som den sanna tron. Det är ett avsteg från Gud, det göras inte utan konsekvenser. I denna situation kallar Gud Enarsson till Sverige, sett ur ett mänskligt perspektiv är det inget drömjobb. Och som den profet Enarsson, ledd av Gud, är så tas han emot med hån och förakt. Med andra ord, allt är i sin ordning, allt är Bibliskt. Mitt hjärta blöder för avfallets människor. Sen min tidiga ungdom har jag aldrig förstått hur det skulle kunna ske. Att troende kristna skulle kunna gå i denna fälla, att man lät sig förföras av Satan.” Texten får tala för sig själv. Tillspetsad text men i linje med det Enarson själv påstår. Enligt min mening är detta utpräglat sekttänkande. Bönekonferensens deltagare hejar på varandra på sociala medier och jag ser inte någon som tar avstånd från den här typen av uttalanden.
 13. Ett profetord som Enarson har fått som han bygger sin bönerörelse på är följande: ”Det som sker nu i Sverige ingår i en medveten strategi att bryta ner samhället för att införa antikrists diktatur.” Här känns detta väldigt främmande för mig. Jag vet inte vad som åsyftas. Att det finns en medveten strategi att bryta ner samhället. Var finns den strategin, vem har beslutat om den, och jag känner inte till krafter i Sverige som vill införa Antikrists diktatur i Sverige. Däremot ser jag det inträffa i många andra länder. Kommunistiska Kina är paradexemplet. Ett antal muslimska länder. Putin koncentrerar alltmer makten kring sig själv med minskad frihet för domstolar och media. Enligt många bedömare sker liknande utveckling i Ungern. Prövning av profetord kräver att de preciseras, detta är vagt och märkligt i mina öron. Det finns studier som visar att Ungern har högst utbredd antisemitism i hela Europa och där över 90 procent av den judiska befolkningen anser att de ofta får höra antisemitiska uttalanden, det är högst siffra i Europa. Katolicismen är den helt dominerande religiösa kraften i Ungern. Jag har svårt att begripa varför Enarson lyfter fram Ungern som ideal.
 14. Att lyfta fram Sverigedemokraterna tonades ner i Solnahallen men det var säkert enbart av taktiska skäl. SD lyfts fram tydligt i materialet på bönenätverkets hemsida. Där kan man läsa att svenska kristenhetens ologiska kristna motstånd mot SD är en direkt följd av det starka katolska inflytandet över svensk kristenhet. Påståendet är obegripligt. Katolska kyrkan som kyrka är helt opolitisk i Sverige och jag har aldrig hört att kyrkan har uttryckt några partipolitiska preferenser någonsin. Svenska katoliker röstar förmodligen på alla olika partier utan någon kyrklig styrning. Det finns inte några belägg för något annat. Jag har själv tagit initiativ till den största kristna manifestationen mot SD genom pastorsuppropet med 380 undertecknare. Katolska kyrkan hade absolut ingenting med detta att göra, och det var bara frikyrkopastorer som skrev under. Anledningen till att vi skrev denna text är att vi upplever en oro över växande rasism och främlingsfientlighet och våndan över nykristna församlingsmedlemmar som utvisas. Därför skrev vi detta, inte på grund av inflytande från Katolska kyrkan. Det är bara fantasier och falsarier.
 15. Det är mycket man kan säg om Enarsons teser om nationalismen. Jag känner inte till ett enda politiskt parti i västvärlden som vill avskaffa nationalstaterna. Jag har aldrig uttryckt att jag vill avskaffa några nationalstater. Det finns inte något parti i Sverige som uttryckt en sådan tankegång. Däremot är samtliga åtta partier i Sveriges riksdag mycket nationalistiska som hela tiden tänker på bara Sveriges väl. Det är väl bra men jag skulle efterlysa större engagemang för fattiga folk och de grupper i världen som lider. Däremot är det inte av Gud givet exakt hur gränser ska dras. Vill Gud att Katalonien ska bli självständigt från Spanien? Vill Gud att Skottland ska bli självständigt från Storbritannien? Är Jugoslaviens uppdelning i ett antal självständiga stater enligt Guds vilja för nationsgränserna? Vill Gud att Ungern ska återfå sin forna stormaktsstatus och därmed återta områden av Rumänien, Serbien, Slovakien m.m.? Vill Gud att Sverige ska ha nuvarande gränser eller är det den gamla svenska stormakten som är Guds vilja, med Finland och Baltikum som landskap i Sverige? Vill Gud att Skåne ska höra till Danmark, det har mest hört till Danmark? Vill Gud att USA ska vara denna gigantiska stormakt? Vill man begränsa ländernas makt vore det väl rimligt att USA bantades ner, Texas egen nation, kanske Kalifornien? USA från början var några av delstaterna i nordöstra nuvarande USA. Samma sak gäller Gotland som inte har hört till Sverige mer än några hundra år. Nationer och nationsgränser ändras ständigt och den moderna nationalstaten med strikt medborgarskap, gränskontroller och passkontroller uppstod på 1800-talet. Det jag vänder mig emot är en sluten nationalism som inte vill samarbeta med andra länder och som inte vill ta emot flyktingar och inte ge människor frihet att arbeta, studera och bilda familj var de vill.
 16. Som en överkurs vill jag nämna andra blogginlägg som både nu och tidigare granskat Enarsons politik och teologi. Katoliken Bengt Malmgren har skrivit ett intressant blogginlägg nu som driver tesen att Enarson driver en linje som är mycket likt en viss strömning inom Katolska kyrkan. Man hittar inlägget här.  Lars Gunther har utifrån Bibeln kritiskt granskat Enarsons nationalistiska tänkande, man hittar det här. Jakob Romeborn har skrivit flera blogginlägg som man hittar här och här. Micael Grenholm har skrivit flera blogginlägg som man hittar här, här och här.
 17. Med detta är jag färdig med denna debatt för den här gången. Kommer bara att kommentera i debatten på det här inlägget om det innebär en ny fråga eller aspekt, inte upprepningar som det som har sagts hela tiden. Jag ska försöka få till ett personligt möte med Lars Enarson framöver.

 

 

 

 

 

 


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/mattlose/stefansward.se/wp-includes/class-wp-comment-query.php on line 399
 • Erik

  ”När det gäller ordet sekt vill jag nog hävda att jag är expert på att bedöma detta”

  ”Ju mer rätt man har ju mindre ska man hävda det, det är en bra tumregel för att hålla sig så långt borta som möjligt från sektmentaliteten.”

  Ojdå!

 • Tord Ivarsson

  Rent allmänt,
  om man ska ligga i framkant med Guds verk, och bryta mark och röja för Guds Rike (att göra det Gud specifikt ålagt var & en av oss), måste man till varje pris undvika att ’reagera’ (mot andra Herrens tjänare). ’Reagerar’ man, har man bevisat att man tappat initiativet, och man ligger inte längre i fas med DHA. Är man i fas, så ger man själv ut det som är bättre, och det vinner.

 • Emil Sydhage

  Billiga poänger med att sätta två meningar mot varandra och försöka få det till någon slags paradox. Jag har svårt att tro att du på riktigt anser att en person med bakgrund i sektliknande miljöer (på nytt) visar på ett sektliknande beteende när denne (senare i livet) varnar för sektmentalitet. Men det kanske du gör?
  Isf missuppfattar du Swärd poäng. Men billig och effektiv poäng som sagt 😉

 • teagustavsson

  Men det där stämmer väl inte ens in på Jesus, beroende på vad du menar med ”reagera”.

 • Mikael Nyman

  Att reagera mot falska läror och obiblisk förkunnelse är bibliskt. Kan man inte f.ö. säga att Enarson &co ”reagerar” mot en massa olika företeelser inom svensk kristenhet?

 • Anne

  Gud kallade Lars Enarson att starta bönerörelsen Sverige 7:14. Sebastian Stakset fick en vision om tältmöten. Stefan, vad har Gud talat till dig om ?

 • bjrnjnsson

  Stefan Swärd!

  Var i biblen står detta?

  Bönerörelser måste bedrivas med bas i de lokala församlingarna. Profetior måste prövas inom ramen för de lokala församlingarna.

  Profetior skall prövas Ja, men var, eller hur står det inget om.

  Bönerörelser kan bedrivas hur som helst, det viktiga är att rörelsen är född av Gud.

  Björn

 • Mikael Nyman

  Jag kan svara för vad jag anser. Den yttre formen för kyrkan organisation är ganska mycket en fri sak. Dock tror jag det är viktigt att det finns någon form av kallelse i grunden, att det finns en koppling mellan det allmänna prästadömet (som innehas av alla kristna) och det särskilda ämbete som kristna pastorer, ledare, predikanter etc innehar. Det allmänna prästadömet måste kunna granska – och i vissa fall avsätta – ledare som predikar falskt. Eftersom de flesta frikyrkor är organiserade enligt en kongregationalistisk modell, blir det församlingsmötet som har det yttersta ansvaret för en sådan form av prövning. Man kan ju även tänka sig att kyrkor har en presbyteriansk eller episkopal ordning, och då blir det äldsteråd eller biskopar som har den högsta jordiska auktoriteten inom kyrkan, med uppgift att kalla och pröva ledare, predikanter etc. Någon form av ordning måste det finnas i en kyrka, annars blir det omöjliga att utöva sådant församlings- och lärotukt etc. Varje troende skulle i praktiken bli sin egen kyrka.

  Därför tror jag att det lätt blir problematiskt med parakyrkliga organisationer och nätverk och med teologiska frilansare av olika slag. Det blir oklart vilka de representerar, det blir oklart om de har någon ordentliga kallelse eller inte, det blir svårt att upprätthålla bibliska principer när det gäller kyrkogemenskap etc.

 • Swärd

  jag föreslår att du läser på min blogg äldre inlägg, där får du en bra bild av hur mitt kristna engagemang har sett ut. Jag har varit kallad till att vara församlingsplanterare och missionär i Stockholm och det har jag ägnat mig åt. Dessutom har jag en samhällsprofetisk kallelse som uttryckt sig i skrivande sedan sjuttitiotalet.

 • Erik

  Jag var inte ute efter en billig poäng utan ville bara i skärpande syfte lyfta fram ett exempel på den dubbelmoral och brist på ödmjukhet som emellanåt lyser igenom på denna blogg.

  Det finns många saker som herr Swärd skriver, säger och gör som jag tycker är hedervärda. Samtidigt finns det sådant som tyvärr går stick i stäv med de ädla ambitionerna. Låt mig ge två exempel.

  Jag har ännu inte begripit hur herr Swärd med sin påstådda samhällsprofetiska kallelse kan kombinera sitt engagemang mot aborter (bl a ordförande för Ja till livet under några år) med att bli medlem i en församling som anser att det ”ska vara möjligt att göra lagliga och säkra aborter eftersom kvinnor ibland blir gravida utan att de egentligen vill det. Den åsikten har kyrkan haft ända sedan abortlagen kom, 1975” (https://www.svenskakyrkan.se/abort). För mig är det dubbelmoral.

  Jag kan inte heller förstå att han tycker att den människosyn som han anser att SD står för skiljer sig från den rasifierade och darwinistiskt sprungna människosyn som etablerade partier anammade och praktiserade genom politiska beslut under första halvan av 1900-talet. För mig är det dubbelmoral.

 • Emil Sydhage

  Jag är inte intresserad av vad du tycker om Stefan Swärd i allmänhet. Ville däremot kommentera din ”skärpande poäng” som i ärlighetens namn kanske inte var så skarp, snarare billig.

  Angående det du skriver om SD:
  Swärd har ju aldrig ens påstått att SD’s politik inte skulle skilja sig från ”den rasifierade och darwinistiskt sprungna” synen i början av 1900-talet. Tvärtom snarare. Så även det exemplet blir ju ett tomt slag i luften.

  Over and out.

 • Erik

  Ditt inlägg belyser det jag säger om dubbla måttstockar. Om det nu är så att Swärds syn på SDs historia och övriga partiers historia inte skiljer sig åt, varför har han i så fall avhållit sig från att uppmana kristna att inte ställa sig i Stefans, Ulfs, Annies, Nyamkos och Ebbas hejarklackar? Deras politiska partier tycks alla ha haft tyngre eller lättare rasistiska och nazistiska ryggsäckar att bära. Hur många år måste det gå innan bruna rötter ändrar färg?

 • Erik

  Om du vill läsa lite om partiernas bruna historia finns en sammanfattning här: https://juliacaesar.blog/2017/11/24/partiernas-nazistiska-och-rasistiska-rotter/

  Jag är varken historiker eller statsvetare men sammanställningen tycks vila på fakta.

 • bjrnjnsson

  Mikael Nyman.

  Jag förstår hur du tänker och kan i viss mån hålla med.
  Tyvärr är det så att skulle man följa församlingsledningens vilja skulle mycket av det Gud vill avstannat.

  Teologiska felaktigheter har vi alla då vi gör tolkningar utifrån de glasögon vi har.
  Jag menar att detta böneinitiativ är bra, trots vissa brister och jag tror även att det är Gud som ligger bakom detta iniativ.

  Björn

 • Jonas Rosendahl

  Problemet är och har alltid varit inom frikyrkorna att de äldste som är tillsatta inte alltid uppfyller skriftens kriterier för äldste. Då får man automatiskt inbyggd problematik.

 • Tord Ivarsson

  ’Reagerar’ man är det någon annan som har initiativet.
  Initiativet hade Jesus hela tiden. Han t.o.m. visste vad folk tänkte och förekom dem till deras häpnad!

 • Mikael Nyman

  Det låter som om du inte litar på församlingsledningarna i många församlingar. I de församlingar jag varit medlem har vi haft demokratiska beslutsordningar. Om församlingen skulle ha fattat ett felaktigt beslut – t.ex. avsatt en predikant på felaktiga grunder – har församlingsmedlemmarna inga andra än sig själva att skylla. Om en församling skulle ha uppenbart obibliska ordningar, där man öppet tillät falsk lära eller människor som lever i uppenbar synd, skulle jag aldrig gå med i den församlingen.

 • Stanley Östman

  Nu finns det 13 bibelsammanhang i NT som beskriver äldstetjänsten enligt kriterier.
  Det finns också klara förebilder även från GT.
  T.o.m. Mose omgav sig med äldste efter uppmaning från sin svärfar Jetro.

  För en biblisk församlingssyn som strävar efter mönsterbild på församlingsordning och ledning, så finns det klara mönsterbilder från skriften.

  Men tyvärr så är församlingar inte så noga numera med att eftersträva kriterierna, utan man sätter numera även sekulära meriter (samhällstillvända) vid tillsättning.
  Av tillfrågade så händer det även att den tillfrågade inte prövar kallelsen tillräckligt väl heller.

 • Inge

  I första Samuelsboken kan vi läsa om profeten Eli, han var den officiella religionens representant på sin tid, han var tyvärr både döv och blind inte bara lekamligen utan till stora delar även andligen, visserligen var han rättfärdig, men ändå tolerrerade han synd hos andra vilket Gud såg.

  Gud hade svårt att använda Eli då profetrösten hade tystnat, Gud sände då en okänd yngling, Samuel som blev betrodd att vara Guds profet.

  Så var det då och så tycks det vara idag, när den etablerade storskaliga kristenheten i stora stycken gett upp kampen mot synden, de kompromissar och köpslår med världens tänkande, genom likgiltighet och tystnad, på punkt efter punkt erkänner de synden som norm för att inte missa lockande bidrag och undvika förföljelse, exempel är tyvärr lätt att hitta.

  Vi vet att Gud tolererar inte synd. Skall vi då förvånas om Gud tvingas resa upp okända (ofta oslipade) profetröster utanför lägret bortom de etablerade kyrkorna för att avslöja synden? Detta har hänt förr.
  Stefan borde inte detta att den sanna profetrösten i våra församlingar som kan avslöja synd och inte bara tala om välgång och lycka nu nästan helt har tystnat, bekymra oss mera än att vi lägger kraft på att försöka stoppa Enarssons nöd för landet genom att bevisa hans fel och brister?
  Jag tänker även på vad Gamaliel sa till folket i Apg 5:
  ”För om detta är människors påhitt eller verk, rinner det ut i sanden. Men är det av Gud, kan ni inte slå ner dem. Det skulle kunna visa sig att ni kämpar mot Gud.”

 • Kenneth Mäki

  Så vad händer då om hela kyrkan är avfallen och predikar falskt och där träder fram några få som fruktar Gud och predikar sanningen. Så då har vi en situation (Liksom idag redan sker i flera sammanhang, inga namn nämnda) där äldsterådet eller biskoparna eller vilka de nu är stämplar de sanna predikanterna som falska och förföljer dem. Så hur ska du lösa detta?

 • Mikael Nyman

  Då söker man sug till en kyrka som håller fast vid vad Bibeln lär. Om någon sådan kyrka inte finns får man verka för att sådan upprättas.

 • Tomas Ask

  ”Och nu säger jag er: Håll er borta från dessa män och låt dem gå. Ty om detta skulle vara ett påhitt eller ett verk av människor, kommer det att rinna ut i sanden. 39 Men om det är av Gud, kan ni inte slå ner dem. Kanske visar det sig att ni strider mot Gud.”” Apg. 5:38-39

 • Tomas

  Jag är inte heller historiker eller statsvetare men det är ”Julia Caesar” skriver vilar nog inte bara på fakta: http://itpastorn.nu/bara-sverigedemokraterna-har-nazistiskt-ursprung/

 • Erik

  Vad i Julia Ceasars text vilar inte på fakta? Jag tycker mig se att itpastorn använder ungefär samma fakta och försöker ge ett mänskligt logiskt underbyggt svar på frågan om när partier med rasistiska och nazistiska rötter blir rumsrena. Jag tycker dock att han missar lite utifrån Jesu logik kring små och stora synder.