Enarson och bönekonferens

Lars Enarson och den nordiska bönekonferensen i Solna i mitten av mars har skapat debatt. Jag vill här ge en kort kommentar kring detta. Jag mötte Lars Enarson redan på sjuttiotalet under Jesusrörelsens dagar. Under åttiotalet hade vi en del samarbete och jag var inblandad i varje fall något av hans böneinitiativ. Sedan flyttade han till Israel i början av nittiotalet och vi har knappt haft någon kontakt sedan dess.

Jag har läst igenom den broschyr som gjorts inför bönekonferensen, den som är källan till de tvister som uppstått. Jag gör följande bedömningar:

 1. Vi måste ge utrymme för allvarliga profetord och ta det på allvar. Att tala om Guds dom över ogudaktighet är synnerligen bibliskt. Broschyren tar upp om Wilkersons profetia från 2004, men det är budskap vi måste lyssna på och pröva. Texten av Tozer är utmärkt. Jag har inte någon anledning att ifrågasätta Birger Skoglunds nöd för Sverige som han uttrycker i det profetiska budskapet, publicerat i broschyren. Claes Göran Bergstrand känner jag sedan sjuttiotalet och har haft mycket samarbete med sedan dess, har träffat honom flera gånger bara senaste veckan. Hans historiska överblick över bönekonferenser, finns inte någon anledning att ifrågasätta.
 2. Ett tungt inslag i broschyren är Enarsons avfärdande av Sveriges Kristna Råd, och det blir extra effektfullt när man också publicerar en bild över de olika samfundsledarna i Sverige, bland annat pingstledaren Daniel Alm och dåvarande EFK-ledaren Bernth-Åke Ottosson är med på bilden, liksom Joakim Lundquist från Livets ord, Stefan Holmström från EFS m.fl. Enarson skriver: ”Skillnaden mellan Andens enhet och mänskligt organiserad enhet likt SKR är bokstavligen avgrundsdjup. Över den första befaller Gud sin välsignelse. Över den senare faller Guds obarmhärtiga dom. Gud sa om enheten vid byggandet av Babels torn: ”’Se, de är ett enda folk och de har ett enda språk. Detta är deras första tilltag, och härefter ska ingenting vara omöjligt för dem vad de än beslutar sig för.” (1 Mos 11:6) Enheten var effektiv och framgångsrik. Men det var en mänsklig enhet oberoende av Gud och i olydnad mot hans bud och därför dömde Gud den. ”’Låt oss stiga ner och förbistra deras språk, så att den ene inte förstår vad den andre säger.’ Så spred Herren ut dem därifrån över hela jorden, och de slutade bygga på staden. Den fick namnet Babel.” (1 Mos 11:7-9) Babel betyder förvirring och oordning. Låt oss se lite närmare på den här falska enheten. När man skulle bygga Babels torn står det att de fann ”en lågslätt i Shinars land och bosatte sig där.” (v. 2) Mänsklig enhet grundar sig på kompromiss med Guds Ord.”

Här går Enarson alldeles för långt och demoniserar saker och personer som han uppenbarligen inte vet så mycket om. Sverige är ju ett litet land och där alla kristna ledare känner alla kristna ledare, nästan alla på bilden känner jag ganska väl. Det blir ett väldigt kategoriskt dömande av ett antal av de allra viktigaste kristna ledarna i Sverige – genom Enarsons utspel. De sysslar alltså enligt Enarson med saker som orsakar Guds dom, som Gud inte välsignar.

SKR är en marginell företeelse i svensk kristenhet, det är framförallt en mötesplats för de olika samfunden. Att företrädare för kristna samfund möts för att samtala med varandra vid enstaka tillfällen under året, det kan man inte kategoriskt avfärda och domsförklara. SKR har en stor bredd, men det finns punkter där olika kristna organisationer har gemensamma intressen och behöver agera samordnat, kampen för att nykristna inte ska utvisas till död är ett bra exempel. SKR är inte någon superkyrka, det är en ren myt, om man påstår detta vet man inte något om vad SKR gör.

SKR har mycket begränsat med resurser så man kan inte göra så mycket. Arbetet med sjukhuskyrkan och fängelsepastorer kan man knappast demonisera. Följeslagarprogrammet är enligt min mening för ensidigt. Jag personligen föredrar andra former av kristet samarbete, t.ex. Svenska Evangeliska Alliansen, där vi mer enhälligt kan samlas kring en väckelselinje och ett aktivt försvar för evangeliet och spridandet av evangeliet. Jag beklagar att SEA inte har mer uppbackning än vad SKR har, men så är det. Men detta totala avfärdande av en samtalsplattform kan jag inte ställa mig bakom, och det är bättre att kristna ledare pratar med varandra, än att bara på avstånd odla vanföreställningar om varandra.

Att genom bilden peka ut viktiga kristna ledare och hävda att de sysslar med något som drar Guds dom över sig, det blir inte en särskild bra grund för en kristen bönekonferens.

3. Lars Enarsons uppmaningar till bön i broschyren, rent allmänt tycker jag det är bra. Att be för sitt land är aldrig fel.

4. Jag har dock problem med Enarsons politisering av bönen. Även om det inte lyfts fram i denna broschyr mer än marginellt, så är man som kristen ledare ute på hal is när man alltför kategoriskt demoniserar politiska partier eller glorifierar politiska partier. Jag tycker också att det blir fel att man utifrån ett profetiskt mandat demoniserar invandring och därmed invandrarna, Enarsons utspel kan tolkas i den riktningen. Det blir högerextrema sociala mediers och kvällspressens bild som man då utgår ifrån. Vi har en massa problem i Sverige, och det beror på invandringen och invandrarna – det är den förenklade bilden. Ett annat profetiskt perspektiv är att vi har väckelse på gång i Sverige som i stor utsträckning beror på invandringen och invandrarna. Det finns över 100 nya immigrantkyrkor i Stockholm, kyrkor som inte fanns för 30 år sedan. Jag fick nyligen en uppgift att Stockholm är den plats i världen där det finns flest kristna afghaner. När Enarson bedömer politiska partier i Sverige är han okunnig. Jag har som statsvetare granskat och följt de politiska partierna i Sverige under många år, bland annat varit med på många partikongresser för nästan alla partier. Sverige är ett djupt sekulariserat och avkristnat land, och det gäller alla partier. Även Kristdemokraterna, även om KD är det parti som har i särklass mest aktiva kristna bland sina politiker. Att tro på att ett konservativt block ska göra Sverige mer kristet är okunnigt och naivt.

5. Jag har också problem med den svartmålning av Sverige som ständigt kommer från högerextremt håll och som en kristen extremhöger stämmer in i. Alla internationella mätningar visar att Sverige ligger i världsklass på ett antal områden. Det gäller innovationsklimat, energisystem, brist på korruption, företagsklimat, social rättvisa, satsning på forskning och utveckling m.m. Det traditionella Sverige är dock djupt avkristnat och sekulariserat, trots att landet är mycket välmående, inte minst ekonomiskt. Vi har utmaningar med stökiga förortsområden och marginella grupper av kriminella som polisen har haft svårt att hantera. Det behövs dock proportioner i denna bild. Mördandet i USA är på fem gånger högre nivå än i Sverige. Mördandet i Sverige i slutet av åttiotalet och första halvan av nittiotalet var på högre nivå än idag. Den mest påtagliga brottsligheten är IT-brottsligheten, den är det i särklass mest växande, och den är helt och hållet global och följer inte några nationsgränser. Att vara profetisk innebär också att inte naivt bejaka de mediebilder som just nu är de mest populära.


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/mattlose/stefansward.se/wp-includes/class-wp-comment-query.php on line 399
 • Mikael Nyman

  Jag kan till viss del hålla med Enarson & co när det gäller SKR och vissa yttre företeelser. Biblisk enhet eller ekumenik måste vara en enighet kring vad Bibel lär. Organisatoriska överbyggnader är i bästa fall en sekundär angelägenhet. När det gäller den Katolska kyrkan har vi – så länge denna inte är beredd att ompröva de ställningstaganden man gjorde i samband med det Tridentinska mötet – avgörande skillnader i synen på bl.a. frälsningen av nåd genom tro, Skriftens auktoritet vs påven och traditionen mm som inga ekumeniska organ i världen kan överbrygga.

  Problemet med denna bönekonferens är den teologi denna bygger på, som jag bedömer är en kombination av olika faktorer: (1) En eskatologisk syn, där Uppenbarelseboken och delar av Gamla testamentet läses som om de handlade om politiska händelser i ”den yttersta tiden”. (2) En karismatik där sådant som för den utomstående mycket väl kan vara personliga infall tolkas som ”andens tilltal”. (3) En allmän fundamentalistisk antiintellektualism där man inte ägnar sig åt någon mer djupgående exegetik och där man tenderar att dra förhastade slutsatser om olika skeenden i världen.

  Sedan är jag inte helt säker på att ett ”konservativt block” skulle vara bra för Sveriges kristna. För några år sedan såg jag vänstern som mer kristendomsfientlig än borgerligheten eller ”högern”, men idag är jag inte lika säker. Vi kan se hur många av attackerna mot religionens inflytande i samhället kommer från ett högerhåll. Udden är väl oftast riktad mot islam, men i den mån åtgärderna tillämpas konsekvent kommer de även att begränsa kristnas möjligheter att verka offentligt.

  Jag tror inte det finns något i konservatismens ideologiska grundantaganden som gör den mer kristendomsvänlig än andra ideologier som liberalism eller socialism. När det gäller kulturella frågar kan man nog definera ”höger” eller ”konservatism” som den ideologi som vill att staten skall upprätthålla sådana värderingar och institutioner som i ett visst sammanhang är att betrakta som ”traditionella” eller som bejakas av majoritetskulturen. ”Vänster” eller ”radikalism” kan då defineras som den ideologi eller de ideologier som menar att ”traditionella” institutioner och värderingar gynnar ”privilegierade” grupper, och som vill att staten aktivt skall främja kulturella minoriteter eller historiskt missgynnade grupper gentemot majoritetssamhället. Klassisk liberalism skulle då kunna betraktas som ett slags mittenposition, där staten så långt det är möjligt skall sträva efter neutralitet i kultur- eller värderingsfrågor.

  Att konservatismen under 1900-talet ofta landat i positioner som varit mer positiva till kyrka och kristendom kan förklaras med att just kristendomen varit den ”traditionella” livssåskådningen i västerländska samhällen, som i varierande grad omfattats av majoritetsbefolkningen. I takt med att majoritetskulturen blir mer sekulariserad kommer kristna att mer och mer framträda som en minoritet, vars åsikter och värderingar ofta kommer i konflikt med majoritetssamhället, och det blir mindre och mindre självklart att konservativa politiker är att föredra för den kristne.

 • http://www.mackanandersson.se/ Mackan Andersson

  Ett stort tack, Stefan.

  Jag har inte sett broschyren – vet du om den finns tillgängligt elektroniskt så att även vi som inte läser med ögonen kan se den?

  Jag funderar dock över din punkt tre ovan. Jag tänker att ”bön för nationen” – vilken nation som helst – är svår att förklara eller försvara för kristna? Är det inte i stället så att ALLA murar är nedrivna, mellan folk, när vi är i Kristus? ”Så är nu ingen Jude eller Grek, Slav eller Fri, Man eller Kvinna – alla är ni ETT i Kristus”? Hela poängen med NT är ju att Gud går från att ha ett Folk, till att ha Guds Rike. Dit välkomnas människor från alla folk under himlen.

  Därför tänker jag att vi ska be för enhet. Vi ska be för människor. Vi kan till och med be för olika samhällsproblem. Men kan vi be för en nation? Vi är alla medborgare i Guds Rike, först och främst, väl? Eller är vi döpta in i olika, nationella, kyrkor? Jag får svårt med texter som Jesu översteprästeliga förbön, om vi tror att nationer eller språk eller folk på något sätt går före enheten i Kristus. Ja – att det ens skulle vara något vi välsignar.

  (Inom parentes – det är samma kognitiva dissonans jag känner när folk talar om nationer som ”kristna”. Jag tror inte att det finns kristna nationer. Jag tror att det finns kristna människor. )

 • Mikael Nyman
 • Swärd

  Hej Mackan, tack för respons. Nationalstater är ju den grundläggande organisationsformen i vår värld, och när man ber för nationen innefattar jag alla människor inom den men också be för institutioner. Jag ser det som en del av uppmaningen att ”be för kungar och all överhet”. På liknande sätt bör man be för sin kommun, människorna och institutionerna på lokal nivå.
  allt gott, Stefan Sw

 • Stanley Östman

  Oj, oj – imponerande att du lägger sån energi på detta .

  Till en början så ger du intryck av saklighet och perspektiv i problematiken.

  Men sen lyser det igenom att du själv inte är opartisk….
  Och då blir det en fadd bismak.

  Det är när du svävar ut under punkt 4 & 5, då du själv gör övertramp.
  På ett sätt helt naturligt för dig som anstiftare till pastorsuppropet och myntande devisen
  ”en kristen ska inte stå på samma läktare som Jimmie Åkesson”.

  Sen värjer jag mig inför ditt kletande av ”kristen extremhöger”.
  Den typen av etikettering är minst lika illa som Enarssons aversion mot SKR, fast yttrat från motsatta läktaren.
  Men Swärd har ju återkommande brunkletat SD, så att t.o.m. varmt troende kristna känt sig ovälkomna till frikyrkor – bl.a. tidigare vice partiledare Julia Kronlid

  Sedan saknar du logik, då du anmärker på ”politisering av bönen” i inledning på punkt 4 för att själv ge en paralel till ”Mördandet i USA är på fem gånger högre nivå än i Sverige” under punkt 5.
  Det är väl om något att Trumpifiera & använda paraleller utan samband ?
  Men statsvetare som Swärd och kollegan professor Jerzy Sarnecki så förnekas ofta samband eller skylls på annat.
  Sista meningen var verkligen naiv – det förvånar när man haft Kjell Sjöberg som mentor även i ljuset av att högerstämpla kristna.

 • http://www.mackanandersson.se/ Mackan Andersson

  Stort tack. Ja, det verkar ju vara den.

 • http://www.mackanandersson.se/ Mackan Andersson

  Nu är kanske inte SD (ett politiskt parti) och SKR riktigt samma sak. Att kritisera någon för att använda en allkristen bönekonferens för att föra ut politiska idéer och buskap är kanske därför inte riktigt att jämföra med ”rop från andra läktaren”.

  Bara säger.

 • Stanley Östman

  Du blandar ihop syftning.
  Vill du försvara Swärd så får du använda en argumentation som håller logiskt.
  För det första var det Swärd som blandade in politiska syften och drog till med ”kristen extremhöger”.
  Det skulle vara ytterst intressant vilka som han innefattar i denna kategori ?
  Men gör han det så har vi ett förtalsmål att vänta…

  Sedan vad det gäller SKR, så har de ofta använt politisk argumentation utan att ha samfundsmandat för detta. Det kan verkligen ses som opportunt i jämförelse med SD som har klargjort sina politiska syften.

  ”Rop från andra läktaren” – det är vad Swärd själv har deklarerat var han står.
  Det är allvarligare att flera varmt troende kristna inte är välkomna i församlingsgemenskap än att hitta en broschyrformulering som är tveksam politiskt.

 • Andreas Holmberg

  Som vanligt väl genomtänkt analys. Skulle nog säga att du Stefan tillsammans med Stefan Gustavsson, Lars Gunther, Josefin Holmström och Sofia Lilly Jönsson för närvarande gör de skarpaste analyserna av den kyrkliga situationen. Även där vi inte är överens (fast just här tror jag att jag håller med om allt!) bringar ni åtminstone ordning och reda i debatten. Jag är mycket, mycket tacksam för det. Andra må vara skickligare språkbehandlare, berättare, bildsättare (jfr Jesus liknelser), men en vanlig rejäl, genomtänkt analys (eller ”miniutredning”) är också så otroligt värdefull för oss andra att få ta del av och begrunda.

 • Tord Ivarsson

  Stefan ogillar ”politisering av bönen (för landet)”.
  Den politiska ledningen i ett land (formell eller informell) är ju en stor del av de krafter som får saker och ting att hända i ett land.
  För att använda Stefans egen retorik så är det ju naivt att utelämna den politiska sektorn, om man vill åstadkomma nödvändiga förändringar.
  Är det traditionell ”väckelsekristen” etik att utelämna partipolitiken i förbönen?
  Detta kan ju vara en anledning varför Sverige under alla år, obrutet fick avancera fram till avgrunden?

  Är SKR farligt eller ofarligt?
  Vem svarar SKR emot?
  Vilka förpliktelser medför ett medlemskap i SKR? Måste man hålla med om allt?

  Varför kan WCC (Kyrkornas världsråd) beställa provocerande politisk verksamhet i Israel av SKR? Vari ligger förpliktelsen?
  Är SKR ”bara” ett samtalsforum? Varför känner sig då någon träffad av kritik mot SKR-s roll?

 • Mikael Nyman

  Jag kan till viss del hålla med Enarson & co när det gäller SKR
  och vissa yttre företeelser. Biblisk enhet eller ekumenik måste vara en
  enighet kring vad Bibel lär. Organisatoriska överbyggnader är i bästa
  fall en sekundär angelägenhet. När det gäller den Katolska kyrkan har vi
  – så länge denna inte är beredd att ompröva de ställningstaganden man
  gjorde i samband med det Tridentinska mötet – avgörande skillnader i
  synen på bl.a. frälsningen av nåd genom tro, Skriftens auktoritet vs
  påven och traditionen mm som inga ekumeniska organ i världen kan
  överbrygga.

  Problemet med denna bönekonferens är den teologi denna
  bygger på, som jag bedömer är en kombination av olika faktorer: (1) En
  eskatologisk syn, där Uppenbarelseboken och delar av Gamla testamentet
  läses som om de handlade om politiska händelser i ”den yttersta tiden”.
  (2) En karismatik där sådant som för den utomstående mycket väl kan vara
  personliga infall tolkas som ”andens tilltal”. (3) En allmän
  fundamentalistisk antiintellektualism där man inte ägnar sig åt någon
  mer djupgående exegetik och där man tenderar att dra förhastade
  slutsatser om olika skeenden i världen.

 • Göran Åkesson

  Hur skall det någonsin bli väckelse i landet när det finns
  sådana religiösa bromsklossar som du? Du är patetisk som befinner dig i den
  socialistiska politiskt korrekta åsiktskorridoren. Står det inte att en kristen
  skall lyda Gud mer än människor?
  Enarsons kritik mot SKR handlar ju inte i första hand om vad
  de gör, utan om den bibelsyn som vissa samfund har och som inte är grundade på
  Bibelns ord.
  Definitioner:
  Den sanna enheten bygger på lydnad för Guds Ord, att vi är fyllda med Guds Ande, vandrar i Anden och har Andens frukt. Den kräver en pånyttfödelse.
  Den falska enheten bygger på kompromisser med Guds Ord, mänskligt
  organiserande och styrning, samt världslig visdom. Det behövs ingen
  pånyttfödelse.
  Jag har ”problem” med den skönmålning av Sverige som kristen extremvänster målat upp ända sedan 1968-vänsterns tid! Stefan, det handlar inte om att demonisera invandringen, det är bara att åse fakta som framkommer i media!

 • Swärd

  Hej Göran, det skulle vara intressant att veta på vilket sätt jag inte lyder Gud. Det jag säger är bara att jag tycker det är bra att samfundsledarna möts regelbundet. Man möter ju ständigt folk som inte delar ens värderingar, så det är väl inte något konstigt med det. Jag har ägnat hela mitt liv åt församlingsgrundande och mission i Stockholm och döpt hundratals Stockholmare under ett antal år. Skulle vara intressant att veta hur detta innebär att man inte lyder Gud. Hälsn
  Stefan Swärd

 • Ulrika4

  I Broschyren kan man bland annat läsa ”Valet är ditt: Väckelse eller undergång.”

  Jag har redan valt Jesus och är trygg med det. Väckt och omvänd. Vad andra väljer beror inte på mej.

 • Mikael Nyman

  Sedan är jag inte helt säker på att ett ”konservativt block” skulle
  vara bra för Sveriges kristna. För några år sedan såg jag vänstern som
  mer kristendomsfientlig än borgerligheten eller ”högern”, men idag är
  jag inte lika säker. Vi kan se hur många av attackerna mot religionens
  inflytande i samhället kommer från ett högerhåll. Udden är väl oftast
  riktad mot islam, men i den mån åtgärderna tillämpas konsekvent kommer
  de även att begränsa kristnas möjligheter att verka offentligt.

  Jag tror inte det finns något i konservatismens ideologiska grundantaganden
  som gör den mer kristendomsvänlig än andra ideologier som liberalism
  eller socialism. När det gäller kulturella frågar kan man nog definiera
  ”höger” eller ”konservatism” som den ideologi som vill att staten skall
  upprätthålla sådana värderingar och institutioner som i ett visst
  sammanhang är att betrakta som ”traditionella” eller som bejakas av
  majoritetskulturen. ”Vänster” eller ”radikalism” kan då definieras som
  den ideologi eller de ideologier som menar att ”traditionella”
  institutioner och värderingar gynnar ”privilegierade” grupper, och som
  vill att staten aktivt skall främja kulturella minoriteter eller
  historiskt missgynnade grupper gentemot majoritetssamhället. Klassisk
  liberalism skulle då kunna betraktas som ett slags mittenposition, där
  staten så långt det är möjligt skall sträva efter neutralitet i kultur-
  eller värderingsfrågor.

  Att konservatismen under 1900-talet ofta
  landat i positioner som varit mer positiva till kyrka och kristendom kan
  förklaras med att just kristendomen varit den ”traditionella”
  livssåskådningen i västerländska samhällen, som i varierande grad
  omfattats av majoritetsbefolkningen. I takt med att majoritetskulturen
  blir mer sekulariserad kommer kristna att mer och mer framträda som en
  minoritet, vars åsikter och värderingar ofta kommer i konflikt med
  majoritetssamhället, och det blir mindre och mindre självklart att
  konservativa politiker är att föredra för den kristne.

 • Jonas Rosendahl

  Ekumenik och SKR. Till nytta eller inte? Det beror väl på vad man har för syfte. Att vara en gemensam röst för konveriteter? Ja varför inte? För samtal mellan kristna ledare. Ja, det kan automatiskt inte vara fel.
  Men ekumenik i syfte att stå för en väckelsetro och rörelse? Nej.
  Det jag sett vad gäller ekumeniska samarbeten både lokalt och på riksplan, så har det aldrig varit för att driva frågor som kan ge en andlig skjuts för frikyrkorna. Det har snarare blivit tvärtom, att man tonar ned tydligheten.
  Det är möjligt att nuvarande ledare kan hitta balansgången i detta. Men det bästa är alltid att lägga fokus på och verka utifrån ett lokalt sammanhang. Annars blir det helt enkelt för mycket kyrkopolitik.
  Väckelserörelser har haft sin största framgång i rörelser som kommit igång utanför de befintliga. Därmed inte sagt att viss samverkan inte haft en viss framgång historiskt såsom den herrnhutiska rörelsen mfl.

 • Mikael Nyman

  Intressant f.ö. om man tror att ”Antikrists diktatur” är att vänta runt hörnet. En konservativ regering kommer förmodligen bli en extremt övervakningsvänlig regering. Jag hörde nyligen någon genomgång enligt vilken Sverigedemokraterna var det parti som mest konsekvent röstat för ökad övervakning (Vänsterpartiet var det parti som varit mest emot övervakning.) Flera av de borgerliga partierna har svängt från att tidigare värnat mer om personlig integritet, till att förespråka mer övervakning.

  Är inte en enorm övervakningsapparat något som en kommande antikristlig diktatur kan komma att utnyttja? Vore inte det något att ta hänsyn till i valet av vilka politiker som skall styra Sverige?

 • Pingback: Slutkommentar i debatten om Solnahallen och Lars Enarson | Stefan Swärd()