Analys av besluten vid Evangeliska Frikyrkans kongress

Är nu hemma efter en dramatisk EFK-kongress. EFK betyder ju Evangeliska Frikyrkan, ett av frikyrkosamfunden i Sverige. Huvuddiskussionerna vid kongressen handlade om de fem motioner som lämnats in. Jag begränsar mig här till att diskutera hanteringen av de tre motioner där jag själv var inblandad.

En motion handlade om klimatfrågan och att EFK som frikyrkosamfund ska engagera sig ur detta ur en biblisk-kristen synvinkel. Styrelsen ställde sig positiv till vår motion och kongressen röstade ja till den utan några reservationer. Jag gjorde ett kort inlägg där jag argumenterade för att kristet miljöengagemang kan motiveras från en biblisk synvinkel, det är inte något oandligt som många pingstkarismatiska och evangelikala kristna tycker. Gud är skaparen av vår värld, inklusive atmosfären och dess balans med växthusgaser, som gör liv möjligt på vår planet. Det är ett kristet ansvar med förvaltandet av vår planet, vi kan se det på ett mer fördjupat plan än vad en ateist kan göra.

En annan motion handlade om att EFK ska åter engagera sig mer aktivt i Svenska Evangeliska Alliansen. Det är jag som skrivit motionen, med de båda EFK-veteranerna Sigvard Karlehagen och Bo Wettéus som medförfattare. Vi fick nästan igenom motionen, kongressen röstade med en knapp majoritet för styrelsens förslag att fortsatt ha ett mer begränsat engagemang i SEA. Olyckligt enligt min mening, SEA är vårt bästa ekumeniska organ, och dessutom med en unik historik som går tillbaka till 1850-talet. Jag påminde EFK-kongressen om att prins Oscar var SEA:s ordförande under många år, väckelseprinsen som var bror till kung Gustav V.  EFK är dessutom en del av den globala evangelikala rörelsen där SEA är det svenska organet. Tyvärr gick inte mina argument hem bland EFK:arna även om många höll med. SEA är ett samlande organ för kristna från olika samfund som vill värna om bibeltro och evangeliets unika budskap. Omröstningsresultatet gör att jag nog funderar på om det skulle vara en möjlighet att lägga fram samma motion vid kongressen om två år, för att se om det då går att få den godkänd.

Den motion som orsakade en uppslitande maratondebatt var vår motion om HBTQ, som vi skrivit, 45 EFK-ledare skrivit den gemensamt. När motionen skulle behandlas var det många som ville debattera och det var cirka 40 inlägg. Debatten visar exakt på den polarisering som finns inom EFK. Dels var det vår bibelkonservativa motion och den falang som stöttade dessa tankegångar, som många var uppe och försvarade den på olika sätt. En omfattande falang inom EFK vill liberalisera i sin syn på äktenskap och samkönade vigslar, och många från den falangen var uppe och talade. Den falangen har hörts och synts mest senaste fem åren. Immanuelskyrkan i Örebro har varit spjutspetsen i liberaliseringen och har som församling fattat beslut på egen hand att införa samkönade vigslar, något som den mer konservativa delen av EFK ställt sig mycket avvisande till.

Styrelsen hade lagt fram ett kompromissförslag, där man avvisar vår motion men bejakar att EFK:s äktenskapssyn ligger fast, gäller ett förbund mellan en man och en kvinna, och detta ska vara vägledande i undervisningen bland annat vid våra konferenser. EFK:s styrelse har fört fram kritik mot Immanuelskyrkans beslut om ändrad äktenskapssyn men ändå accepterat församlingens hållning. Det har då skapat ett prejudikat att det är fritt fram för EFK-församlingar att ändra äktenskapssynen, något vi motionärer är skeptiska till.

När kongressen skulle rösta var det tre alternativ att ta ställning till. Ett alternativ var att rösta på vår bibelkonservativa motion som värnar om en klassisk äktenskapssyn. Vår motion fick flest röster, 198 av ombuden röstade för vår motion, 43 procent. Styrelsens kompromissförslag fick 176 röster, 39 procent. Som jag påpekade i mitt inlägg i debatten låg inte styrelsens förslag och vår motion egentligen så långt ifrån varandra. Det borde gå att prata sig samman om en gemensam helhetssyn på dessa frågor som en bred majoritet inom EFK står bakom. Sådana samtal var dock inte möjliga vid detta tillfälle med den tidsnöd som vi hamnade i.

De som vill liberalisera, jag brukar kalla dem för progressiva-liberaler, de fick 85 av de 459 rösterna, det är 18, 5 procent. Deras förslag var kort och gott att rösta nej både till vårt förslag och styrelsens förslag. De hade inte lagt något positivt förslag om ett alternativt synsätt till traditionella äktenskapssynen, de föreslog bara att rösta nej. Det är uppenbart att tanken var att EFK som samfund inte är redo till att ta ställning till ett förslag om en reviderad äktenskapssyn.

Det blev sedan en andra omröstning mellan de två alternativ som fick flest röster, alltså motionen och styrelsens motförslag. Då taktikröstade naturligtvis de progressiva-liberala på styrelsens förslag. Noterade inte exakta röstsiffrorna i andra valomgången men styrelsens förslag fick cirka 245 röster och vår motion fick cirka 198 av rösterna. För liberalerna var styrelsens förslag det minst onda av två dåliga alternativ.

Vad är slutsatsen av detta? Vår bibelkonservativa del av EFK är uppenbarligen den största grupperingen inom EFK, trots att vi inte fick en egen majoritet. 43 procent är dock inte så långt bort ifrån en egen majoritet. Hade omröstningen bara varit att välja mellan tre alternativ, då hade vi vunnit omröstningen.

Det blev också en extra omröstning då en del av dem som röstade på styrelsens förslag, men ändå i viss utsträckning sympatiserade med vår motion, föreslog att rösta för en av våra fyra att-satser. Det blev en tydlig majoritet att bejaka i varje fall en del av vår motion.

Vilka slutsatser kan man dra av detta?

En viktig slutsats är att de som står för en mer liberal-progressiv bibelsyn inom EFK är en begränsad grupp, trots en mobilisering som märktes inte minst i talarlistan, fick man bara stöd av 18,5 procent av kongressombuden. En mycket bred majoritet av EFK-arna står för en klassisk äktenskapssyn, och den största gruppen i den breda majoritet står för en mycket tydlig klassisk kristen äktenskapssyn som man menar ska prägla EFK både på samfunds- och församlingsnivå.

Omröstningen visar också att det råder ett stort demokratiunderskott inom EFK. Den arbetsgrupp som jobbade fram rapporten som lades fram för ett år sedan hade en mycket stor andel av de liberal-progressiva i gruppen. Styrelsen domineras av dem som vill bevara äktenskapssynen, dock på ett kompromissande sätt enligt oss som skrivit motionen. Det är uppenbart att vi motionärer har ett svagt stöd i både styrelse, missionsledning och valberedning, vilket jag som statsvetare klassificerar som demokratiunderskott. Det är uppenbart att vi har mycket svagare stöd i styrelse och valberedning än vad vårt stöd i den samlade rörelsen ger uttryck för. Det är nödvändigt att styrelsen nu breddar perspektivet och börjar prata med oss motionärer för att gemensamt hitta en väg framåt.

Det har odlats konspirationsteorier inför den här EFK-kongressen. En sådan är att vi konservativa har mobiliserat oerhört för att få stöd för vår motion och få dit många ombud som röstat för den. Jag har inte märkt av den mobiliseringen. En hel del av de konservativa församlingarna var inte med alls, eller med bara något enstaka ombud, så jag märkte inte av någon större mobilisering från vårt håll.

Kongressen visar att det går att skapa en enhet inom EFK om dessa frågor, de två förslag som fick överlägset mest röster vill båda värna om den klassiska äktenskapssynen och en viktig slutsats är att det är EFKs väg framåt.


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/mattlose/stefansward.se/wp-includes/class-wp-comment-query.php on line 399