Inför Evangeliska Frikyrkans kongress – motionen om HBTQ

En fråga som kommer att diskuteras på EFK-kongressen 24-25 maj är den motion om HBTQ-frågor som lämnats in av ett antal pastorer och församlingsordföranden. Jag är ju en av 45 författare, sedan 1,5 månad tillbaka hör jag dessutom till gruppen församlingsordföranden, inte längre pastor emeritus. Vi ska ha ett möte nästa vecka bland motionärerna hur vi ska förhålla oss till styrelsens svar på vår motion.

Styrelsens svar på vår motion är följande:

Styrelsen uppfattar motionens huvudärende som att man vill säkerställa och förtydliga EFKs äktenskapssyn. Därför föreslår styrelsen: Att kongressen bekräftar EFKs befintliga äktenskapssyn som den uttrycks i EFKs vigselordning, antagen av EFKs styrelse den 19 mars 2010. Att EFKs äktenskapssyn ska fortsätta vara normerande för undervisning i EFKs gemensamma arbete och mötesplatser.

Motionen argumenterar även för att ta avstånd från rapporten Helighet och barmhärtighet. Styrelsen anser att det vore olämpligt eftersom rapporten aldrig var avsedd att vara ett ideologiskt grunddokument som skulle antas eller avslås av kongressen. Styrelsen har därför inte lagt något förslag till kongressen kopplat till rapporten. Rapporten är tänkt att vara ett samtalsunderlag för den lokala församlingen, så att vi kan bli “en välkomnande och lärjungaformande gemenskap för alla”. Den är väl genomarbetad och är ett stöd för respektfulla samtal om samkönade relationer. Motionen lyfter också frågan om bibelsyn. Styrelsen anser att vår evangelikala bibelsyn redan är beskriven i dokumentet Evangeliska Frikyrkans Tro och självförståelse. Styrelsen delar åsikten att det finns behov av goda material som stödjer undervisningen i denna fråga och välkomnar initiativ i rörelsen för att ta fram sådana material. Styrelsen föreslår därmed att kongressen i stället för att anta motionen beslutar enligt de två föreslagna att-satserna.Kongressen föreslås besluta

att kongressen bekräftar EFKs befintliga äktenskapssyn som den uttrycks i EFKs vigselordning, antagen av EFKs styrelse den 19 mars 2010,

att EFKs äktenskapssyn ska fortsätta vara normerande för undervisning i EFKs gemensamma arbete och mötesplatser. 

Vid en ytlig läsning låter ju detta bra och vi motionärer håller med, detta är självklarheter som vi kan enas omkring. Äktenskapssyn och vigselordning har inte varit uppe för omförhandling i de diskussioner som har varit senaste året. Det är andra saker som vi motionärer har reagerat på. Styrelsens svar förbiser helt våra invändningar och de synpunkter vi har fört fram.

Det finns bland annat en helt avgörande punkt där styrelsen och motionärerna skiljer sig åt fullständigt. Vi föreslår i en av att-satserna att: ”Att förtydliga och slå fast att normen för sexuell samlevnad är äktenskapet mellan en man och en kvinna. Detta är den tidlösa skapelseordningen som har varit en självklar utgångspunkt för våra modersamfund och även under våra drygt 25 år som ett gemensamt samfund.”

Det är en stor skillnad mellan att påstå att sexuell samlevnad hör i kristen etik till samlevnaden mellan en man och en kvinna i ett äktenskap och att bara hålla fast vid en äktenskapssyn. Enligt styrelsen ligger äktenskapssynen fast, och det är naturligtvis bra, men man ställer sig uppenbarligen inte bakom vår skrivelse om sexualsynen.

Några snabba kommentarer på styrelsens svar:

 1. Styrelsen svarar egentligen inte på vår motion. I praktiken innebär det ett avslag.
 2. Vi har aldrig föreslagit att arbetsgruppens rapport skulle antas eller avslås, som styrelsen indikerar. Vi har efterlyst endast ett avslag på tankegångar som finns i slutkapitlet, och som kan sammanfattas i orden kontextualisering och relativisering av äktenskaps- och sexualsyn.
 3. Vi delar styrelsens två att-satser, ser dem som självklara. Äktenskapssynen som uttrycks i vår vigselordning har dock inte varit uppe för omförhandling. Det fanns inte alls med i direktiven till EFK:s arbetsgrupp. Detta är vi överens om. Det vi har reagerat på är den positionsförskjutning som arbetsgruppens rapport innebär och som har konfirmerats genom att det enligt styrelsen kan tolereras att en EFK-församling praktiserar samkönade vigslar. I praktiken har styrelsen redan genomfört en ordning där olika äktenskapssyner kan leva sida vid sida inom EFK.
 4. Det vi motionärer reagerar på är att äktenskapssynen indirekt och smygande håller på att omförhandlas. Ett antal skrivningar i arbetsgruppens rapport pekar i den riktningen och det som framförallt pekar i den riktningen är att det finns exempel på församlingar som redan har ändrat i äktenskapssynen vilket uppenbart tolererats av styrelsen.
 5. Det är märkligt att styrelsen inte alls vill kommentera våra kritiska reflektioner kring arbetsgruppens rapport. Ingen från styrelsen har hittills problematiserat slutsatser i arbetsgruppens rapport. Det kan inte tolkas på annat sätt än att man accepterar resonemangen som kan sammanfattas i begreppen kontextualisering och relativisering.
 6. Styrelsen försöker nu styra bort all debatt om arbetsgruppens rapport och lägga den till handlingarna och menar att det bara är ett arbetsmaterial. Men vid representantskapet för ett år sedan presenterades det som det avgörande dokumentet och underlaget, och det presenterades utan att vi hade möjlighet att läsa det i förväg. Styrelsen ledde hela processen med att utforma denna rapport. Rekommendationer i slutkapitlet formulerades inte bara som ett arbetsmaterial. Jag hade i varje fall hoppats på att den berörda arbetsgruppen skulle kunna få fram något mer under flera års arbete än ett arbetsmaterial. Jag hade nog hoppats lite tydligare beslutsunderlag.
 7. Att nu bortse från den rapporten hade varit möjligt om det bara varit en fristående arbetsgrupp som lagt fram den och styrelsen hade markerat ett avstånd till innehållet. Nu är rapporten framtagen under missionsdirektorernas och styrelsens ledning och de är bundna av innehållet och har inte alls distanserat sig från innehållet.
 8. Styrelsen hävdar principen om att värna om äktenskapssynen men relativiserar detta genom rapporten och genom praxis. Detta kommenteras inte alls av styrelsen i beslutsförslaget ovan.
 9. Varför säger styrelsen inte tydligt att äktenskapssynen ska vara normerande på församlingsnivå? Det saknar jag i att-satserna ovan. Man skriver att äktenskapssynen som gäller ska vara normerande för undervisning i EFKs gemensamma arbete och mötesplatser. Utmärkt – det håller vi med om. Den stora frågan är varför man inte också skriver församlingsnivån. Man kan knappast tolka styrelsens skrivning på annat  sätt än att på församlingsnivån behöver inte EFKs äktenskapssyn vara normerande.
 10. Pastorala råden i rapporten formulerades inte som samtalsunderlag. när detta presenterades för ett år sedan.
 11. Man feltolkar intentionen med vår motion. Inte bara om äktenskapssynen. Den ligger ju fast, varför motionera om det. Vår motion handlar om äktenskaps- och sexualsyn. Då är frågan mycket vidare än samkönade relationer även om den frågan har varit i fokus i denna process.

Jag återkommer i nästa inlägg med en mer sociologisk analys av EFKs situation för närvande.


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/mattlose/stefansward.se/wp-includes/class-wp-comment-query.php on line 399