Evangliska Frikyrkan, Saron och Hans Johansson

Att Evangeliska Frikyrkan brottas med frågan om samkönade relationer är alltmänt känt i svensk kristenhet. En utredning pågår inom samfundet för att bringa klarhet i frågan. Jag hörde till förslagsställarna angående utredningen och tycker fortfarande att det var rätt beslut. Alternativet hade varit ändlösa diskussioner på sociala medier och kanske ett beslut på en kongress på ett ogenomtänkt sätt.

Utvecklingen inom EFK är dock sådan att utredningen blir alltmer förbipasserad. Flera tongivande församlingar tar frågan i egna händer. Immanuelskyrkan i Örebro är det tidigare exemplet som nu överväger att införa samkönade vigslar i församlingen. Nu senast har EFK:s största församling, Saron i Göteborg, lagt fram ett förslag som handlar om att behandla ett samkönat äktenskap som likvärdigt ett traditionellt äktenskap. Innan jag kommenterar Saronledningens beslut vill jag först ge en bakgrund till den oinitierade läsaren.

En tongivande teolog inom Örebromissionen/EFK under 80-, 90- och 00-talet var Hans Johansson. Han var under många år lärare på Örebro missionsskola och pastor i olika församlingar, bland annat Filadelfia i Örebro, Stockholm Vineyard och avknoppningen från Stockholm Vineyard, Tomaskyrkan, som blev en del av EFK.  Han gick tyvärr bort från detta jordeliv alldeles för tidigt år 2008, endast 57 år gammal. Jag kände Hans väl, vi var med i samma pastorsgrupp i Stockholm under ett antal år.  I sin bibelkommentar över Romarbrevet som kom ut några år innan hans död, så skriver han på följande sätt om Romarbrevet 1 och Paulus skrivningar om samkönade relationer: ”Bland allt i den hedniska världen som Paulus kunde lyfta upp som exempel på människans avguderi väljer han homoerotisk sexualitet. Anledningen är inte att judar betraktade den homosexuella livsstilen som ett typiskt uttryck för hednisk lastbarhet utan att Paulus i den ser en bild av gudslöshetens förvrängning av Guds ordning. Gud skapade mannen och kvinnan för varandra, till att hålla sig till varandra, till att vara fruktsamma och föröka sig. När man byter ut dessa skapelseroller mot homosexuellt umgänge ger man konkret uttryck åt det andliga tillstånd som råder i den värld som vänt skaparen ryggen”. Jag tycker att citatet från Hans speglar EFK:s hållning i denna fråga tidigare. Hans var dessutom en mycket erfaren pastor och själasörjare så han hade också en bred erfarenhet av hur enskilda människor kan brottas med dessa frågor i sitt personliga liv. Citatet visar tydligt hur teologiska positionerna har svängt på några få år. Hans text ger en bra bild över EFK:s hållning tidigare, och den syn som präglar en stor del av dagens EFK.

Saronledningen skriver att man kommit fram till att vi anser att församlingen skall bejaka människor som lever i samkönade äktenskap, men behålla vigselpraktiken att församlingens pastorer endast viger man och kvinna. Man skriver vidare att: ”Med detta menar vi att:
– Vi respekterar att församlingen lever med två äktenskapssyner (en där enbart
heterosexuella ingår och en där både heterosexuella och samkönade ingår) liksom
vi lever med två dopsyner (en där enbart troendedop ingår och en där både
troendedop och barndop ingår).
– Vi likställer samkönade äktenskap med heterosexuella äktenskap av respekt för
dem som har en äktenskapssyn som inkluderar både heterosexuella och samkönade relationer.
– Vi viger inte samkönade relationer av respekt för dem som har en äktenskapssyn
som endast inkluderar heterosexuella relationer.
– Vi som församling arbetar för att människor ingår trogna hållbara äktenskap. Det
gäller både heterosexuella och homosexuella relationer.
– Vi utväljer ledare utifrån förtroende, inte utifrån vilken äktenskapssyn man har.

Det är uppenbart när man jämför Hans Johanssons text ovan, med Immanuelskyrkans hålning och nu uttalandet från Saronledningen att man likställer samkönade äktenskap med heterosexuella äktenskap – att det handlar om en rejäl positionsförflyttning.

Vad tycker jag om detta? Hur ska detta hanteras inom EFK? Det skriver jag om i nästa blogginlägg.

 


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/mattlose/stefansward.se/wp-includes/class-wp-comment-query.php on line 399
  • Nådehjon

    Vi placerade våra barn i en församling i tro att dom får kunskap på bibelns grund, varken barn eller barnbarn är barndöpta, nu får dom uppleva att barndöpta kliver rätt in i församlingen, men våra barnbarn krävs att dom skall gå via en dopgrav, när ungdomsledare inte själva tagit troendedopet, dessutom har en homoläggning, då tappar dom och vi tron på församlingen som måste vara konsekvent och bygga på bibelns grund.