Reflektioner över Evangeliska frikyrkan och samkönade äktenskap

Tidningen Dagens artikel om Immanuelskyrkans omröstning (EFK-församling i Örebro) om samkönade vigslar har skapat stor uppmärksamhet i svensk kristenhet, och även mitt blogginlägg där jag kommenterat saken. Världen Idag har gjort en artikel som bygger på min bloggtext och tidningen Inblick kommer att göra samma sak. Dagen har publicerat en omfattande intervju, jag har också intervjuats av Equmeniakyrkans tidning Sändaren. Många personer som representerar olika delar av kristenheten har hört av sig till mig direkt, i de flesta fall för att uttrycka tacksamhet. Uppskattar särskilt när kyrkoherdar i Svenska kyrkan och EFK-missionärer hör av sig och uttrycker tacksamhet.

Många frågor och kommentarer har kommit, inte minst på sociala medier, så jag känner mig nödgad att skriva något mer i ämnet och kommentera vissa av frågorna och kommentarerna.

 1. Frågan om homosexualitet handlar om en utsatt minoritet, som har varit illa behandlad både av samhället i stort och av kristna kyrkan. Även om det i dagens Stockholm i många kretsar är nästan trendigt att vara öppet homosexuell är det dödsstraff i ett antal länder, framförallt muslimska länder och vissa kristet präglade stater i Afrika. Det kan aldrig försvaras ur kristen synvinkel, en kristen linje måste alltid vara att främja grundläggande mänskliga rättigheter. Det är olyckligt att frågan om homosexualitet ska bli en lackmustest för frågan om bibeltrohet, det finns så många andra frågor som skulle kunna vara lackmustestet. Det främjar också fariseism att lyfta fram homosexualiteten. Det är enkel lösning att lyfta fram synder som man själv inte har några problem med. Heterosexualitetens synder borde vara i blickfånget hellre, det berör de övriga 97-98 procenten. Enligt min mening är det de som driver liberalisering och samkönade äktenskap som lyfter fram frågan, inte vi som står för en mer konservativ kristen ståndpunkt.
 2. Den kristna kyrkan pressas till anpassning och liberalisering i många olika frågor i dag. När det gäller sex och samlevnad gäller det framförallt upplösningen av äktenskapet som grund för heterosexuell samlevnad som är den stora frågan. När det gäller synen på pornografi, prostitution och de frågor som lyfts fram genom metoo-rörelsen råder i stor utsträckning samsyn mellan traditionell kristen sexualmoral och modern kvinnorörelse. Samma sak gäller pedofili och incest. En av mina huvudteser är att vi kristna inte ska styras av tidsandan utan av Guds ord, och när det gäller tolkningen av Guds ord bör vi vid oklarheter ta hjälp av kyrkohistorien och se hur kristna kyrkan tidigare har tolkat Guds ord. Utifrån detta kriterium är det omöjligt att nå fram till ett stöd för samkönade vigslar eller välsignelseakter. De som argumenterar för denna förändring använder sig inte bara av omtolkningar av vissa bibeltexter, det finns alltid med ett avgörande argument som har att göra med tidsandan.
 3. Tidsandan pressar kristna kyrkan från många håll och därför behövs bra och solid bibelundervisning i församlingarna för att de inte ska sekulariseras. Detta kräver bra och bibelcentrerade pastorsutbildningar som ger verktyg till pastorerna att leda församlingarna så att de inte styrs av tidsandan utan av Guds ord. Abortfrågan är ett annat tydligt exempel på att tidsandan tagit över. Moderna sekulariserade kyrkor i västvärlden saknar både förståelse i och kunskap om klassisk kristen förståelse av ofödda barnets människovärde. När jag jobbade med böckerna ”Efter detta” och ”Inte utan korset”, var det en enda stor uppgörelse med tidsandans utmaning mot grundläggande kristna läror om eviga straff och Guds dom över synden, utan en rätt förståelse av dessa saker saknar korset sin betydelse. I Tyskland på trettiotalet och även i en rad andra länder, var en nazifierad bibeltolkning populär och i enlighet med tidsandan. Bonhoeffer och andra profiler i Bekännelsekyrkan tog konfrontationen med tidsandan, med risk för sina egna liv. När jag initierade ett pastorsupprop 2014 mot en inhuman flyktingpolitik, vid den tidpunkten var det uttryck för en kristen värdering som låg ganska mycket i linje med tidsandan. När samma pastorsupprop gjordes fem år senare var det svårare att mobilisera pastorerna, då hade tidsandan förändrats och påverkade uppenbarligen församlingarna och pastorerna. En kristen syn på flyktingar kan aldrig påverkas av samhällets trender. En viktig anledning till varför jag reagerar på kristna krav på samkönade vigslar är just att det så påtagligt styrs av tidsandan.
 4. En annan anledning till varför frågan om samkönade vigslar är viktig är att den berör äktenskapet mellan man och kvinna, som åskådliggör kärnan i relationen mellan Kristus och församlingen, Kristus som brudgum och församlingen som bruden. Kristen äktenskapssyn har en djup teologisk innebörd.
 5. Det handlar om en utsatt minoritet, både i kristna kyrkan och i samhället i stort. Som Stockholmspastor sedan sjuttiotalet har jag under många år haft homosexuella vänner och vänner som på olika sätt brottats med sin sexuella läggning, samt mött en hel del personer med denna bakgrund i min roll som pastor. Jag gjorde ett studiebesök redan i slutet av sjuttiotalet i en karismatisk församling i Cobham i södra London där pastorn Gerald Coates var f.d. homosexuell. Han skrev dessutom en bok om sitt vittnesbörd och erfarenhet. Det medförde att kristna som brottades med sin sexuella läggning sökte sig till den församlingen. Den präglades av mycket av realism i frågan samtidigt som man inte såg liberalisering och bejakande av homosexuella livsstilen som den kristna lösningen. Geralds egen upplevelse var att han levde i London som promiskuös homosexuell med många olika förbindelser. Hans kristna omvändelse medförde att han upplevde den homosexuella livsstilen som helt fel, den var också skadlig för honom själv. Omvändelsen förde honom sedan in i ett heterosexuellt äktenskap som  nu varat i 50 år, och fungerat mycket bra. Gerald är en ärlig person, han förnekar inte att han kan attraheras av män. Men menar att det är fel att leva ut denna böjelse. Han är ju uppenbarligen bisexuell eftersom han har kunnat leva tillsammans med en kvinna. Gerald har i brittiska debatten varit tydlig med att han har varit emot samhällsutvecklingen med att alltmer bejaka homosexuell livsstil och samkönade äktenskap, och att även samma utveckling skulle ske i kristna kyrkan. I sin församling i Cobham kunde han också stötta andra som brottades med homosexuell läggning, att kunna hantera det enligt kristna etiska principer. Celibat är också en väg som präglat många bibeltroende kristna, det är inte någon enkel väg och kräver sin speciella nåd. I min erfarenhetsbank finns också erfarenheter av personer som varit utsatta för homosexuella övergrepp i sin barndom eller tonårstid, och som skadat deras sexuella identitet. Befrielse och läkedom har i dessa situationer hjälpt dem till omorientering. Men man kan inte förenkla i dessa frågor. Mänskliga erfarenheter på dessa områden är unika, och det finns livssituationer där det för den enskilda individen inte finns några enkla svar.
 6. Jag har försökt läsa en del av sociala medier-reaktioner i svensk kristenhet senaste veckan. Jag tycker att många av debattörerna uttrycker sig mycket respektlöst om homosexuella och de som brottas med sin homosexuella läggning. Vissa reaktioner visar bara att man aldrig har haft att göra med människor som faktiskt berörs av saken.
 7. Hur ska Evangeliska Frikyrkan nu göra? Med vår demokratiska uppbyggnad så blir detta en fråga som landar i en omröstning på en kongress – i slutändan. Någon form av omröstning borde det också bli i den arbetsgrupp som är tillsatt. Ett beslut skulle kunna vara att gå på den linje som Immanuelskyrkan i Örebro är inne på. Jag tycker alltså att det är helt fel linje, den krockar med kristen tradition, den krockar med de värderingar som våra systerkyrkor runt om i världen står för, och det krockar också med Evangeliska Frikyrkans korta historia på knappt 25 år, och det krockar med traditionen från EFKs modersamfund, Örebromissionen, Helgelseförbundet och Fribaptisterna. Jag upprepar inte här alla argument, det har skrivits en rad böcker om denna sak. Jag respekterar dock det engagemang som finns i Immanuelskyrkan för de berörda människorna, det respekterar jag djupt hos Björn Cedersjö, Niclas Öjebrant och Jonatan Arenius. Jag tror dock att man driver engagemanget i fel riktning. När jag har följt senaste veckans debatter inser jag dock att Immanuelskyrkans hållning har idag omfattande sympatier, inte minst av centralt engagerade personer inom Evangeliska Frikyrkan. Det blir betydligt mer ”likes” från det som skrivs från Immanuelskyrkan än det jag skriver. EFK har ändrats en hel del senaste 10-15 åren när det gäller värderingar. Det jag skriver nu hade varit mainstream i EFK på 90-talet och 00-talet men är det inte idag.
 8. Ett annat beslutsförslag är att EFK behåller den linje man har haft som värnar om det traditionella äktenskapet mellan en man och en kvinna. Det är den linje som jag själv förespråkar. Jag tycker också att det ska vara samfundets fortsatta hållning. Hur en slutlig omröstning mellan de två alternativen kommer att gå, beror väldigt mycket på hur mycket mobilisering det blir vid en kongress. Nya församlingar och immigrantförsamlingar som i viss utsträckning sökte sig till EFK under 90-talet och 00-talet, och som var stor del av förklaringen till samfundets tillväxt under ett antal år, ger stöd till den konservativa linje jag förespråkar, tror knappast att det finns något undantag. Den typen av församlingar stöter EFK också bort inför fortsättningen, och det görs redan nu genom den debatt som uppstår genom Immanuelskyrkans utspel. Bland de traditionella församlingarna finns det olika linjer. EFK-församlingar som varit växande karismatiska församlingar stöder den konservativa linjen – det är jag övertygad om. Det tror jag många av de mindre de gamla HF- och ÖM-församlingarna gör, som ofta är landsbygdsbaserade och finns på mindre platser. Stockholm är den del av EFK jag kan bäst, och där finns ett omfattande stöd för den traditionella äktenskapssynen. Det är inte så enkelt att det bara är storstadsförsamlingar som bejakar liberaliseringen.
 9. Arbetsgruppen kommer säkert att fundera över kompromisslösningar. Equmeniakyrkans klassiska kompromiss i frågan, där samfundet blir neutralt, och där församlingarna avgör själva vilken linje de ska ha, den lösningen tror jag inte på för EFKs del, även om det samfundsorganisatoriskt har fungerat bra för EqK. Det blir menlösa ”pastor Jansson-samfund” som skapas av den typen av kompromisser, där samfundsledningen ska vara bakbundna av den typen av beslut. En församlingsrörelse måste också sträva efter enhet, att bara ha högt i tak, att kunna leva sida vid sida med diametralt olika uppfattningar, att bara eftersträva ett bra samtalsklimat med diametralt olika uppfattningar, det är inte en biblisk vision, den bibliska visionen är enhet och att nå fram till samsyn i värderingar. För spretiga samfund saknar existensberättigande. Det är bättre att EFK tar ställning, och de församlingar som inte kan ställa sig bakom ett beslut, de får då i det läget fundera över hur man gör. Genom att Immanuelskyrkan som en stor och inflytelserik församling driver på i detta och med all sannolikhet tar ställning i frågan om samkönade vigslar, så ställer man EFK inför ett fullbordat faktum och oavsett beslut på samfundsnivå blir det ett samfund där församlingarna själva tar ställning i den här typen av fråga. EFK är därför på väg att hamna i Equmeniakyrkans kompromiss utan att det ens fattas några beslut om det på samfundsnivå. Det ger ett signalvärde om att det är tidsandan som har en styrande effekt, och enligt min bedömning kommer då nya församlingar och immigrantkyrkor att söka sig till andra kristna sammanhang än EFK. De äldre församlingarna – där får vi se hur det går.

Ja, det var några korta reflektioner från min sida.

 

 


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/mattlose/stefansward.se/wp-includes/class-wp-comment-query.php on line 399
 • heidihansdotter

  Bra analys.

 • Peo Svensson

  Tack Stefan! Uppskattar både ditt ställningstagande och din ton i inläggen

 • Peter Edwardsson

  Delar din analys. Är inte med i något EFK-sammanhang idag, men har historiskt sett en del kopplingar till sammanhang inom gamla KM.

 • Joakim Wohlfeil

  Stefan, jag delar inte din slutsats i frågan. Men kan jag ändå få uttrycka min stora uppskattning över ditt tonläge och hur du lägger fram teologisk/historisk analys, mänskliga reflexioner och framför allt sätter frågan i ett större sammahang. Allt gott //Joakim

 • Erik

  Det är bara hyckleri att peka ut en biblisk väg för ett samfund så länge du är med i ett annat samfund som gör precis så som du inte tycker att man skall göra, en syn som du genom ditt medlemskap uppenbarligen ställer dig bakom. Varför angriper du annars inte Svenska kyrkan på samma sätt som andra samfund och enskilda församlingar?

 • Anders Nordin

  ”Det är enkel lösning att lyfta fram synder som man själv inte har några problem med. Heterosexualitetens synder borde vara i blickfånget hellre, det berör de övriga 97-98 procenten.”

  ”Jag har försökt läsa en del av sociala medier-reaktioner i svensk kristenhet senaste veckan. Jag tycker att många av debattörerna uttrycker sig mycket respektlöst om homosexuella och de som brottas med sin homosexuella läggning. Vissa reaktioner visar bara att man aldrig har haft att göra med människor som faktiskt berörs av saken.”

  – Här är vi helt eniga med dig, Stefan.
  Det vi kommer att skriva har fått oss att förstå Jona mycket mer, att han rymde. Men, vi vet också vilka som räknas upp på första plats i Upp. 21:8, så vi bör nog akta oss för att vara alltför fega.

  Det är väldigt lätt att vara ”klarsynt” vad gäller homosexualitet och det Bibeln säger, samtidigt som man blundar för samma bibel vad gäller de heterosexuella synderna.
  Man använder dubbla måttstockar, ett effektivt sätt att göra sig själv orättfärdig.

  För att undvika dessa dubbla måttstockar, hur vore det om vi konsekvent följde det Jesus och Paulus själva säger i Bibeln?
  Paulus varnar oss, för att vi inte skall ”fara vilse” – som han uttrycker det.
  – ”Äktenskapsbrytare /…/ skola icke få Guds rike till arvedel.”

  Det är alltså riktigt allvarligt att vara äktenskapsbrytare, vilka handlar det om?

  Enligt Jesus egen definition så är bl.a. ”den som tar en frånskild kvinna till hustru en äktenskapsbrytare”. Om exmaken lever, är båda nygifta äktenskapsbrytare.
  Inget undantag.

  Frågan är, om vi viger heterosexuella frånskilda till nya äktenskap, i trots mot bibeltexten, hur skall vi då undvika att använda dubbla måttstockar om vi förvägrar de homosexuella att vigas baserat på vad samma bibel säger om dem? Båda grupperna är ju människor.

  Frågan blir, är det bara Katolska kyrkan som följer det Jesus och Paulus lär om äktenskapet?
  Vi är inte katoliker, men kan notera att den sekulära offentliga pressen på katoliker att förändra sin lära inte alls är lika stark som den är på liberala samfund som övergett delar av bibeln i ”humanismens” namn. Det är något att tänka på.

  Efter att ha brottats med den här frågan en längre tid kan vi inte se någon annan väg bort från de här dubbla måttstockarna än att börja följa Bibeln och vad Jesus säger. Eller lägga ned de flesta nuvarande kyrkorna och ombilda till någon slags ”humanistkyrka” som är fristående från stora delar av Bibeln. Det är ju det de flesta ändå verka vara redan idag.

  Anders o Marianne

 • Stefan swärd

  Svenska kyrkan har ju fattat sina beslut i denna fråga och jag ser inte några möjligheter att påverka detta. Drivande i kyrkans omsvängning var partipolitikerna i kyrkomötet. Jag är medlem i Svenska kyrkan och tycker att frikyrkomänniskor ska vara det. De flesta av de mest aktiva kristna är i frikyrkan och vi behöver också ta ett ansvar för Svenska kyrkan, ser inte att något blir bättre av att vi överger den.

 • Erik

  Smaka och se hur det låter om du byter ut Svenska kyrkan i ditt svar mot Immanuelskyrkan, EFK eller EqK.

  Varför går du emot församlingar som vill fatta samma beslut i nutid som din församling (SvK) fattat i dåtid?

  Du tror alltså att din röst i SvK kan leda den bort från tidsandan och in på en väg som inte krockar med traditionell kristen tro? Sorry, jag ser bara att SvK befinner sig på ett sluttande plan med ledare som förleder de minsta.

  Vad finns det för traditionellt bibliskt stöd till varför frikyrkomedlemmar skall vara med i SvK av alla församlingsrörelser? Tror du att deras syn i homosexfrågan kommer bli alltmer liberal eller traditionell i så fall? Förled inte en av Jesu minsta genom din uppmaning att be dem ställa sig under ett politiskt och världsligt snarare än gudomligt ledarskap.

  Genom ditt svar har du förlorat din trovärdighet i homosexfrågan – även om jag delar din syn i just den.

  I någon artikel om dig och SvK vill jag minnas att det stod att du gick ur den av ekonomiska skäl. Det kan jag hålla med om är ett svagt skäl, men de som har teologiska och moraliska skäl till att inte vara med SvK har jag all respekt för.

  Att ha din syn på homosexfrågan och samtidigt vara medlem i SvK är som att ha din syn på immigration och samtidigt vara medlem i Sverigedemokraterna. Hur går det ihop?

 • Slav Tom

  Stefan, dina kommentatorer tycks dela din analys och höja den till skyarna. Efter att ha tittat närmare på den måste jag säga att den innehåller brister, vilket är oroväckande med tanke på dina kategoriska uttalanden i smått och stort. Låt oss se närmare på en handfull punkter i din analys.

  Punkt 1
  ”Frågan om homosexualitet handlar om en utsatt minoritet” – Nej, det gör den inte. Här blandar du sak och person. Frågan om homosexualitet är en sak. Att den utövas av en minoritet är en annan sak. Huruvida det är en utsatt minoritet går det att framföra goda argument emot. Jag upplever snarare att den inte är utsatt utan får mer positiv uppmärksamhet än någon annan minoritet (beakta t ex Melodifestivalen). Snarare förföljs och diskrimineras de som har en uppfattning än PK-eliten.

  ”Även om det i dagens Stockholm…är… trendigt att vara öppet homosexuell är det dödsstraff i ett antal länder” – Nej, det är inte dödsstraff att vara öppet homosexuell. Att vara öppet homosexuell är ett sätt att leva, däremot kan det sättet att leva innebära att man döms till döden.

  ”en kristen linje måste alltid vara att främja grundläggande mänskliga rättigheter” – Menar du verkligen detta? Så när FN anpassar de grundläggande mänskliga rättigheterna efter vad majoriteten av världens stater tycker vid varje enskild tid, då är det kristet att främja just det? Menar du att en kristen linje inte är något annat än att vara en vindflöjel? Den dagen FN säger att det är en grundläggande mänsklig rättighet att två män eller tre kvinnor kan gifta sig, då skall kristna främja det? Hur rimmar detta med din aversion mot tidsandan?

  ”Det främjar också fariseism att lyfta fram homosexualiteten” – Vems fariseism? De med en traditionell kristen syn på sexualitet eller de med en liberal syn? Jag tror inte att församlingar med en traditionell kristen syn vill lyfta fram homosexualiteten. Däremot gillar många aktivister att ta upp denna fråga för att utmana kristen trohet mot Guds ord. Det händer säkert att församlingar hanterar sådana frågor ovist, men att påstå att troende lyfter fram synder de inte har problem med och belysa är en förenkling som inte anstår en statsvetare.

  ”Heterosexualitetens synder borde vara i blickfånget hellre, det berör de övriga 97-98 procenten.” – Vilka är dessa synder? Finns det några sådana synder som inte även gäller homosexuella? Vad syftar procenttalen på?

  ”Enligt min mening är det de som driver liberalisering och samkönade äktenskap som lyfter fram frågan, inte vi som står för en mer konservativ kristen ståndpunkt.” – Hur hänger det här ihop med meningen ovan om fariseism?

  Punkt 2
  ”När det gäller synen på pornografi, prostitution och de frågor som lyfts fram genom metoo-rörelsen råder i stor utsträckning samsyn mellan traditionell kristen sexualmoral och modern kvinnorörelse. Samma sak gäller pedofili och incest.” – Okej, och vad vill du säga om homosexualitet genom detta?

  ”En av mina huvudteser är att vi kristna inte ska styras av tidsandan utan av Guds ord” – Jaha, men tidigare skrev du att den kristna linjen är att främja grundläggande mänskliga rättigheter som ju är ett uttryck för tidsandan. Vilka konsekvenser innebär denna huvudtes för dig i praktiken? Svenska kyrkan är ett samfund som genom sitt politiska styre mer än något annat samfund drivs av tidsandan.

  ”och när det gäller tolkningen av Guds ord bör vi vid oklarheter ta hjälp av kyrkohistorien och se hur kristna kyrkan tidigare har tolkat Guds ord” – Förstår du vilka konsekvenser detta påstående kan ha? Det finns nästintill oändliga tolkningar. Hur många mer dumheter kan kyrkan göra bara för att du säger att den skall ta hjälp av kyrkohistorien?

  ”Utifrån detta kriterium är det omöjligt att nå fram till ett stöd för samkönade vigslar eller välsignelseakter.” – Men du finner uppenbarligen stöd i kyrkohistorien att vara medlem i en församling som ger sitt stöd för samkönade vigslar eller välsignelseakter. Hmm…

  Punkt 3
  ”Tidsandan pressar kristna kyrkan från många håll och därför behövs bra och solid bibelundervisning i församlingarna för att de inte ska sekulariseras. Detta kräver bra och bibelcentrerade pastorsutbildningar som ger verktyg till pastorerna att leda församlingarna så att de inte styrs av tidsandan utan av Guds ord.” – Tycker du att dina ”pastorer” i Svenska kyrkan har fått de verktyg de behöver för att leda på ett sätt som inte styrs av tidsandan? Ger de bra och solid bibelundervisning så att församlingarna inte sekulariseras?

  ”När jag jobbade med böckerna ”Efter detta” och ”Inte utan korset”, var det en enda stor uppgörelse med tidsandans utmaning mot grundläggande kristna läror om eviga straff och Guds dom över synden, utan en rätt förståelse av dessa saker saknar korset sin betydelse.” – Hur nära ligger detta en kristen linje för dödsstraff för homosexualitet?

  ”När jag initierade ett pastorsupprop 2014 mot en inhuman flyktingpolitik, vid den tidpunkten var det uttryck för en kristen värdering som låg ganska mycket i linje med tidsandan. När samma pastorsupprop gjordes fem år senare var det svårare att mobilisera pastorerna, då hade tidsandan förändrats och påverkade uppenbarligen församlingarna och pastorerna. En kristen syn på flyktingar kan aldrig påverkas av samhällets trender.” – Off topic: Jag tycker att du allvarligt bör överväga vad inhuman flyktingpolitik innebär. Det finns så många olika sätt att stödja flyktingar. Det sättet du har valt har lett till ett samhälle där kriminaliteten skenar, rädslan breder ut sig, välfärden kollapsar och snart finns inte längre resurser för att ens hjälpa flyktingar på plats. Parallellt med ditt ömmande för unga män från andra länder bör du fråga dig vad en kristen syn på ett lands befintliga medborgare innebär. Vilket ansvar tar du för alla tjejer vars liv har förstörts genom gruppvåldtäkter? Ligger du vaken av ångest för vad du har bidragit till? När bedömer du som profet och statsvetare att Sverige har nått en punkt då lag och moral inte längre kan upprätthållas? När kommer Sveriges ekonomi haverera och vi kommer bli det första industrialiserade landet som kollapsar och ha en negativ moralisk och ekonomisk utveckling som inte kan stoppas inom överskådlig tid?

  ”En viktig anledning till varför jag reagerar på kristna krav på samkönade vigslar är just att det så påtagligt styrs av tidsandan.” – Ändå väljer du att genom kyrkoskatten stödja en rörelse som främjar detta. Hur kommer det sig?

  Punkt 7
  ”Hur ska Evangeliska Frikyrkan nu göra? … Ett beslut skulle kunna vara att gå på den linje som Immanuelskyrkan i Örebro är inne på. Jag tycker alltså att det är helt fel linje, den krockar med kristen tradition, den krockar med de värderingar som våra systerkyrkor runt om i världen står för, och det krockar också med Evangeliska Frikyrkans korta historia på knappt 25 år, och det krockar med traditionen från EFKs modersamfund, Örebromissionen, Helgelseförbundet och Fribaptisterna.” – Men detta krockar inte med den kyrka som du är medlem i och som du dessutom tycker att alla frikyrkomänniskor skall vara med i. Varför bekymrar det dig att EFK skulle se på homosexualitet på samma sätt som ditt eget samfund Svenska kyrkan gör?

  Punkt 8
  ”Ett annat beslutsförslag är att EFK behåller den linje man har haft som värnar om det traditionella äktenskapet mellan en man och en kvinna. Det är den linje som jag själv förespråkar. Jag tycker också att det ska vara samfundets fortsatta hållning.” – Det här rimmar mycket dåligt med ditt eget medlemskap i Svenska kyrkan. Du använder dubbla måttstockar.

  ”Den typen av församlingar stöter EFK också bort inför fortsättningen, och det görs redan nu genom den debatt som uppstår genom Immanuelskyrkans utspel.” – Varför lägger du inte lite krut på att förändra ditt eget samfund Svenska kyrkan så att dessa församlingar upplever sig välkomna dit istället? Varför är det EFKs ansvar att församlingar inte stöts bort?

  Punkt 9
  ”En församlingsrörelse måste också sträva efter enhet, att bara ha högt i tak, att kunna leva sida vid sida med diametralt olika uppfattningar, att bara eftersträva ett bra samtalsklimat med diametralt olika uppfattningar, det är inte en biblisk vision, den bibliska visionen är enhet och att nå fram till samsyn i värderingar.” – Ändå lever du utanför den bibliska visionen du målar upp genom ditt medlemskap i Svenska kyrkan.

  ”Ja, det var några korta reflektioner från min sida.” – Och från mig. Ditt medlemskap i samt ekonomiska och politiska engagemang i Svenska kyrkan undergräver effektivt ditt budskap.

 • http://www.lekameduppdraget.se/ Bo Krister Ljungberg

  Tack Stefan! Det känns som att du skrivit den ultimata kommentaren i detta ärende. Jag skulle dock vilja vidga perspektivet något, men det är för långt för en kommentar. OK om jag bifogare en länk?
  Fortsätter dock gärna samtalet här.

 • AlmaM

  Jesus har bara EN kyrka. Alla kristna borde vara med i så många kristna församlingar som möjligt. Alla små delar i Kristi kropp har sina fel och förtjänster. Är du så perfekt att du bara kan vara med i de perfektas gemenskap föreslår jag att du byter religion.

 • AlmaM

  Urkyrkan var väldigt negativ till äktenskap öht. När Jesus pratar om att skilsmässa inte ska förekomma (skilsmässa var väldigt lätt för män, omöjligt för kvinnor på Jesu tid) säger den gifte Petrus att det vore bäst att inte gifta sig och det blev ganska snart en kristen ståndpunkt av många skäl.

  Därför är det svårt att bara se till urkunderna i NT utan vi måste också se på hur synen på äktenskap växte fram med stort inflytande från romersk rätt. Romare och greker hade gärna unga pojkar som sexpartners men de gifte sig aldrig med dem eftersom de inte hade behov av att försäkra sig om avkommor med dessa sexslavar. Endast kvinnor behövde hållas så tydligt fast vid mannen. Detta romerska äktenskap känns främmande för all kristen tanke där alla är ett i Kristus. Jag önskar att fler hade din ödmjukt prövande hållning till hela äktenskapsfrågan eftersom jag tycker det är ett jätteproblem i kyrkan att vi är så extrema i denna fråga utan större biblisk grund för det.

  Extrem i frikyrkan: ALLA måste ha en gullig liten kärnfamilj med minst två högst tre barn. Alla som lever ensamma är stackare som väntar på den stora kärleken. Gifta par utan barn är paria, gifta par med fler än tre barn likaså. Annorlunda familjer som exempelvis den som Petter och Lotta växte upp i med tanterna Brun, Grön och Gredelin och Farbror Blå är helt otänkbara. I frikyrkan finns endast en godkänd anledning att leva tillsammans :sexuell attraktion mellan en man och en kvinna som får två till tre barn.

  Extrem i min hembygds väckelserörelse: Gift dig tidigt och få så många barn du bara hinner. Amma inte för länge, det blir ett preventivmedel. Allt som planerar barn är fel. Gud ger så många barn du klarar av och blir du utsatt för barnlöshet är det pga att du är en sämre person. Blir du änka/änkling MÅSTE du prompt gifta om dig. Inga år av singelskap ens som änka /änkling. Singelskap är otänkbart men flergenerationers familjer kan vara okej. Och det är bättre att få barn ogift än inga barn som gift.

  Extrem i RKK: Gift dig tidigt, få så många barn som det blir. INGA preventivmedel är tillåtna utom ”naturliga”. ELLER lev i celibat. Gå in i kloster om du känner att du är kallad till bön och kommunitetsliv. Präster måste vara ogifta män. Singelskap är typ att vara kallad till celibat. Änkor/änklingar behöver inte gifta om sig. Bäst är att vara evigt sexuellt oerfaren, speciellt för kvinnor.

  Vad är egentligen Guds tanke om familjer? Jag tror faktiskt den ligger mycket närmare Petter och Lottas familj hos tanterna än femtiotalets kärnfamilj. Hur som helst borde alla församlingar titta på sina tysta normer och kring äktenskapets , men ännu viktigare: FAMILJENS teologi.