Reflektioner efter helvetesdebatt i Uppsala missionskyrka

Jag var alltså inbjuden att diskutera ämnet himmel eller helvete i Uppsala missionskyrka under torsdagskvällen.

Under senare år har jag medverkat i ett antal Uppsalakyrkor, Uppsala pingstkyrka, Livets Ord, Lötenkyrkan som är EFS och Svenska kyrkan och EFK-församlingen Korskyrkan. På nittiotalet var jag ofta i baptistkyrkan. Nu var jag alltså för första gången i Uppsala missionskyrka.

Panelen bestod av mig, Torsten Åhman som är en mycket välkänd riksevangelist och pastor sedan många år tillbaka inom det som tidigare kallades Svenska missionsförbundet. Torsten brukar ju uppfattas som en evangelikal profil inom samfundet. Dessutom medverkade Eskil Selander som är präst i Uppsalaområdet, betecknar sig som liberal kristen.

Moderator för kvällen var Per-Johan Råsmark, som representerade församlingsledningen i Uppsala missionsförsamling. Missionskyrkan i Uppsala brukar inom samfundet betecknas som en mycket liberalteologiskt präglad missionsförsamling, det är nog den allmänna uppfattningen inom EFK.

Jag hade nog förväntat mig ett ganska kraftigt motstånd mot min ganska konservativa kristna syn på frågorna om evigheten och dubbel utgång. Men det märkliga var att det största motståndet denna kväll fick jag från Torsten Åhman. Tyckte att Råsmark skötte sitt moderatoruppdrag på ett utmärkt sätt och visade också en genuin respekt för min teologiska hållning. Det fanns ingenting av nedsättande kommentarer eller något nedlåtande. Tyckte också att den liberale prästen Eskil Selander ställde ärliga och vänliga frågor i respektfullt tonläge.

Evangelikalen Åhman dundrade dock på betydligt kraftigare och kunde inte begripa hur jag kan försvara en klassisk kristen hållning i läran om den dubbla utgången, himmel eller helvete. Och han tyckte att kristna kyrkan varit urspårad i denna fråga sedan Augustinus, inklusive Svenska kyrkans tradition, Luther, Katolska kyrkans tradition m.m. Jag tycker att det är beklämmande att ledande evangelikaler i Sverige, med en så stark ställning inom både Evangeliska Frikyrkan och Pingströrelsen, visar enligt min mening en föraktfull inställning, och en karikatyrbild av Kristna kyrkans traditionella hållning, och också den hållning jag försvarar.

Jag tycker att Åhman läser min bok ”Efter detta” på ett ganska svart-vitt och fyrkantigt sätt. Jag gör verkligen mitt yttersta att försöka nyansera hållningen, och jag viker inte undan för alla svåra frågor, men läsaren av min bok ser ju direkt att jag inte kan svara på ett antal frågor. Jag lämnar många frågor obesvarade. Men enligt Åhman försvarar jag att Gud aktivt i all evighet torterar en majoritet av mänskligheten i en fruktansvärd tortyrkammare.

Så har jag aldrig beskrivit helvetet i boken. Jag skildrar mer helvetet som Guds slutliga seger och slutförvaring för ondskan. Det onda och goda, får nu fritt konkurrera i vår värld, vi har en fri vilja. Men det kommer en dag då det onda slutgiltigt ska dömas och Gud har bestämt en dag då det onda inte kan härja fritt längre, det ondas eviga slutförvaring.

Jag tog upp i debatten i går, att frågan om de eviga straffen, och vår eviga destination, är en allmänmänsklig fråga. Alla brottas med frågan om döden, och vad som händer efter döden.

Det finns egentligen bara ett par alternativa modeller.

1. Den ateistiska-materialistiska modellen är att människans liv är mycket tidsbegränsat. Vi försvinner definitivt och förintas när vi dör.

2. Alla religioner talar om ett liv efter döden. Torsten Åhman hävdar att det är en platonsk idé som har kommit in i kristendomen, om själens odödlighet. Men faktum är att alla religioner hävdar någon form av fortsatt liv bortom döden. Även den av Åhman hyllade Rob Bell, tar bara för givet själens odödlighet efter döden. Bell problematiserar inte detta, och ställer inte ens frågor om detta. Jonas Gardell tror på livets fortsättning efter döden.

3. Ett alternativ är det som Jonas Gardell talar om, en himmel för alla. En evig tvångsförvisning av alla, onda som goda, att evigt umgås med Gud. Vi behöver inte tro på något visst sätt eller omvända oss från några synder. Himlens dörr är öppen för oss alla när vi dör. Rob Bell är inne på liknande tankegång, han tror dock på helvetet, men hävdar att vi när som helst, i all evighet kan lämna helvetet och komma till himlen. Ett problem jag har med Bells inställning, är att vårt liv här och nu egentligen inte har någon betydelse för evigheten, med en sådan inställning.

4. Läran om den dubbla utgången, himmel eller helvete finns i alla religioner. De goda kommer till himlen i någon variant och de onda till helvetet. Koranen har mustiga och skrämmande texter om detta. Kristendomen skiljer sig dock från andra religioner, inte någon människa är tillräckligt god för att förtjäna en evighet med Gud, det är bara Guds nåd som kan rädda oss och frälsa oss, och nåden tar vi emot genom att tro på Jesus.

Döden är traumatisk för alla, och vi alla brottas med frågorna.

Torsten Åhman förordar så kallad annihilationism, att Gud ger evigt liv åt dem som tror på Jesus, evig död och förintelse åt dem som inte tror. Så tror inte Rob Bell. Jag diskuterar denna tes i min bok. Pekar på bibeltexter som pekar i den riktningen, men också bibeltexter som pekar i en annan riktning.

Mina frågor till Torsten som han inte svarar på är:

1. Varför ska alla uppstå vid den yttersta domen om en stor del av mänskligheten ska definitivt dö och upphöra att existera efter denna dom? Varför uppstå för att sedan dödas och förintas?

2. När ska man då dö eller förintas?

3. Vem kommer att döda alla som inte tror på Jesus? Är det Gud som ordnar ett massmördande efter den yttersta domen? Eller dör man gradvis utan något aktivt dödande?

4. Om man tror att förintelsen, den definitiva döden inträffar här och nu, vad är det då för skillnad på annihilationismen och ateismen? Så tror väl en ateist också?

Det är några exempel på frågor man kan ställa. Jag tycker inte att Åhman svarar på dem.

 

 


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/mattlose/stefansward.se/wp-includes/class-wp-comment-query.php on line 399
 • Jonas Rosendahl

  Jag räknar nog med att de som varit mest frekvent debattörer fortsätter följa debatterna, sedan om en fråga missas, ja, jag har säkert missat nån också.

 • Ulrika Jansson

   Ja, kanske talar vi mest förbi varandra men är  överens i grunden: att vi har ett val och ansvar hur vi vill leva och kommer att dömas efter det.

  ”Risken” med att jämföra ett mänskligt rättssystem med Guds är att vi kan tro att Gud kommer att gå till väga på liknande sätt. Och det blir ju inte så bra om vi tror det men det tror jag att du håller med mig om.

  Sista ordet i saken till dig.

 • Stefan Blomberg

  Det är rätt svårt att på allvar samtala med någon (dig) som hävdar en uppenbarelsekunskap i motsats till teologisk bildning och samtidigt kritiserar andra för bristande skolning i vetenskapsteori. Vart tog lyssnande och ödmjukhet vägen? 

 • SefastTronde

  Man skulle kunna hävda att frågan om himmel och helvete, evig salighet och evig dom, inte är relaterat till frälsningen i Jesus Kristus, vad gäller tro.

  Däremot kan man väl hävda att predika bibelstridigt i frågan är dess allvarligare, genom att inge falska förhoppningar hos människor som därigenom inte kommer att personligen ta emot evangeliet till frälsning.

  En av djävulens största lögner är att han inte finns, därnäst att det inte finns något helvete. Och direkt hårresande är faktum att man allt oftare hör bekännelsen till dessa lögner bland människor som kallar sig kristna. Detta leder alltsom oftast till en annihilationistisk eller apokatastastisk tro, där evighetstillvaron blir riskfri oberoende av hur vi väljer.

  Evangelium är förvisso det glada budskapet om frälsning i Jesus Kristus vår Herre, men finns det inget att frälsas från förändras förutsättningarna drastiskt, i förhållande till den bild Bibeln ger. Synden blir inte så svår längre. Valsituationen blir en annan. Betydelsen av Golgata kors bleknar.

  Det är högst beklagligt att notera att vissa människor strävar efter att intellektualisera Bibelns budskap, och därigenom beröva tron dess kraft. Bekännelsen av tron på levande Gud blir aldrig fruktbärande genom en intellektualism som appellerar till förståndet, utan genom vittnesbörd som talar till hjärtat. 

  Utan barnaskapet i Gud förtorkar tron. Nödvändigheten av ”att bli som barn” för att komma in i himmelriket, som Jesus uttryckligen säger, förutsätter att tro som ett barn, förvänta sig att Ordets budskap är vad som står, utan att låta sig hindras av intellektuella labyrinter och staket. Kärleken uppbygger medan bokstaven dödar. 

  Jag motsäger alltså inte här värdet av kunskap, eller att pröva, söka vidare och djupare. Det jag hävdar är att tron måste vara överordnad kunskapen om den skall vara fruktbärande, liksom hjärtats intuition måste vara överordnad förståndets logik och rationalism.

 • Ulrika Jansson

   Ja, tack o lov är frågan fri.

  Varför är du särskilt intresserad av ÖTH?

 • Jonasq

  Tack för din generositet.

 • Sefast Tronde

  Det gör inget att du upplever det svårt att samtala med mig, jag är inte diskussionslysten. Och har aldrig sökt polemik med vare sig dig eller någon annan. Däremot talar jag från hjärtat.

  Därtill är ditt uttryck ”hävdar” i sammanhanget något missledande, jag hävdar inte auktoritet till följd av uppenbarelse, utan om du granskar närmare ser du säkert din egen feltolkning. Jag kan antingen förtiga detta, eller sätta det i ett sammanhang som en förklaring. Att förneka vore däremot lögn. Tror heller inte jag är ensam om denna erfarenhet. 

  Såtillvida har du rätt att jag är kritisk till mycket av det som går under kategorin kvalitativa metoder, vilket i huvudsak söker stöd i tvivelaktiga premisser och producerar subjektiva resultat. Denna kritik är jag historiskt sett inte ensam om, jag är i gott sällskap, även om man numera kallar såväl ditt som datt som forskning, utan en seriös metodkritik. 

  Jag har aldrig hävdat att jag är lyssnande och ödmjuk, åtminstone inte efter de religiösa mallar som ofta brukas. När jag talar om det viktigaste i mitt liv, levande Gud, är jag så oförskämd att jag brukar de ord som kommer till mig. Och jag är noga med att följa detta, och att inte ta otillbörlig hänsyn till andras åsikter. 

  Du får väl som vissa andra notera att jag inte följer mallen, vare sig ifråga om uttryckssätt eller fason. Det gör mig ingenting, och du kan ju alltid nonchalera mina inlägg om du inte vill ha ett meningsutbyte. 

 • Jonas Rosendahl

  Eftersom jag är teologistudent så åkte jag med stort intresse till en bibelsynsdag där företrädare för ÖTH medverkade. Den dagen väckte flera frågor om bibelsyn, och jag är fortsatt nyfiken på var de står i olika frågor.

 • http://bengtwikstrom.blogspot.com/ Bengt Wikström

  Det är väl Guds värdegrund du älskar? Annars handlar det väl om blind auktoritetstro?

  Om helvetet existerar eller inte, är inte egentligen inte kärnfrågan här. Värdegrunden helt avgörande för vår gudsrelation. Och man vill väl dela värdegrund med den man älskar?

 • Stefan Blomberg

  Om vi nu ska vara petiga med ord, så har jag inte skrivit att du hävdar att du har en uppenbarelsekunskap, så min ”feltolkning” är faktiskt din feltolkning av vad jag skrev. Läs om, läs rätt. Jag har dock hävdad att du verkar ställa uppenbarelsekunskap i ett motsatsförhållande till teologisk kunskap. DET tycker jag är synnerligen märkligt eftersom du då avfärdar rätt mycket. Handlar det om förakt för lärdom, bildning och ärligt sanningssökande? 
  Jag har för övrigt lärt mig att tänka mig för innan jag talar rakt ut ”från hjärtat”. Det brukar bli mer övertänkt och mindre tvärsäkert och kategoriskt då. Dina antydningar (här på bloggen i annat inlägg) att somliga här försöker intellektualisera tron och går djävulens ärenden är direkt osmakliga. Eller uppfattar jag dig fel?

  Sen skulle det vara intressant att höra mer om dina skäl för att vara kritisk kvalitativa forskningsmetoder och hur du definierar och kategoriserar dessa. Jag är själv rätt kritisk till både det ena och det andra – särskilt sådant som framställs med tvärsäkerhet (på basen av tvivelaktiga premisser). För mig är det dock viktigt att vara konkret i sin kritik och inte bara avfärda saker på ett generellt plan. Annars blir man lätt avfärdad som en besserwisser som sätter sig över det/de man kritiserar. 

 • Jonas Rosendahl

  Du är för en religionsfrihet som anpassar sig för vad du tycker?! Intressant! Men en sådan lagstiftning vill jag iaf inte ha. 
  Man får akta sig så man inte definierar om innebörden i saker och ting även om det sker just nu i samhället. 
  Kärlek och sanning hör ihop. Gud frikopplar inte dessa från varandra. 

 • SefastTronde

  ”petiga med ord”..”förakt”..”tvärsäkert och kategoriskt”..”besserwisser”

  Då jag inte på något sätt vill låta detta urarta till polemik avstår jag från vidare dialog i den angivna tonarten, där ovan givna citat är ett litet smakprov.

  Kan konstatera att du inte tolkat mig rätt, och kanske heller inte har intentionen därtill vilket inte heller ger tonerna av någonting spelbart.

 • http://bengtwikstrom.blogspot.com/ Bengt Wikström

  Faktum är att du har givit dig själv rätten att hota ”din grannar” med tortyr om de inte tror på din Gud.

  Idag kan vem som helst starta en religion och ringa på hos grannen och hota i religionsfrihetens namn:
  – Om inte du lyder min Gud och ger ”det tionde” till vår kyrka, så kommer vår Gud att plåga dig så svårt att du önskar att du aldrig blivit född!

  Lagen om religionsfrihet är vidöppen för denna form av övergrepp. Din nuvarande rätt att hota folk måste stoppas. Även mulimens rätt att sprida sina helvetetsläror förstås.

 • Jonasq

  Ett ganska kul litterärt anslag har du i alla fall i dina inlägg. Men jag måste erkänna att själva innehållet ligger lite för långt bort för mig att kommentera. 

 • Jonasq

  Ett litet tillägg, Sefast. Jag har skrivit längre ner ungefär hur jag ser på Uppenbarelsebokens text om den yttersta domen. Du får avgöra om det är ett uttryck för intellektualisering, ovilja att ”vara som ett bar” och allt annat du har skrivit. 

 • Stefan Blomberg

  Sefast!
  Jag är inte heller intresserad av polemik. Inte alls. Men ditt tonläge är så skarpt, predikande och ”rakt ur hjärtat” att det är svårt att inte tolka dina ord som ganska hårda, kategoriska och rent av som både uppläxande och dömande. Så tonarten har du nog varit med om att skapa även om jag nog, tyvärr, också svarat upp mot detta. När du nu får lite motstånd kliver du dock  av. Det står dig naturligtvis helt fritt att avstå från vidare samtal i frågan. Sen har jag inte kallat dig besserwisser, men varnat för att man kan bli sedd som en sådan om man använder svepande kritik utan att exemplifiera och förtydliga vad man faktiskt åsyftar. Jag ställde faktiskt några frågor för att få några förtydliganden och exempel, men det står dig naturligtvis helt fritt att inte svara. Men när du börjar kritisera saker och fenomen, så tycker jag att du kan förvänta dig att få följdfrågor. Annars förväntas jag bara tro på vad du säger eftersom det är just du som säger det. Sen avslutar du med att påstå att jag kanske inte har intentionen att läsa och tolka dig rätt. Varför skriver du så? Varför angriper du mig som person och antyder att jag eventuellt har oärliga syften? Varför är du så snar till att döma och avfärda mig? 

 • SefastTronde

  Du får ursäkta mig om jag missbedömt dig vad gäller dina intentioner. Förlåt!

  Som du säkert förstår passar jag om jag uppfattar att språket och tonen blir polemisk och oseriös. Väl medveten om att även jag kan missuppfatta vissa seriöst menade implikationer.

  Jag väljer dock att passa vad gällande vissa frågor, enär det är svårt att framföra något läsbart när man nu sitter och plitar i en alltmer avsmalnande spalt.

  Vad gäller min kritik gällande filosofi och vetenskaplig metod och teori står jag för vad jag säger. En utläggning i ämnet skulle dock kräva betydande utrymme. Ämnet är dock så fascinerande att jag å det starkaste rekommenderar att du studerar det mer själv. Gör det till ett av dina huvudämnen!!!

  Jag vill dock understryka att jag DEFINITIVT inte är kunskapsfientlig, då jag bl.a. tidigare undervisat inom nämnt ämnesområde, och alltjämt tid till annan (numera på fritidsbasis) blir engagerad att bistå i metod och teorifrågor. 

  Då tron på Bibeln och gemenskapen med levande Gud är viktigast för mig, har jag dock lärt mig att där måste man inkludera flera andra synsätt och ansatser än vad gäller ordinär forskning. Är dock inte teolog, men har flera huvudsträngar på min lyra… 

  Det är härligt att vara fri i vår Herre Jesus Kristus, mitt i denna alltmer förvirrade värld!

  Skulle gärna svarat på seriösa funderingar, om forumet varit mer anpassat för detta och tid funnits. Du får därför förlåta om jag drar sträck här.

 • Jonasq

  Men hur många får plats i den där kvadraten? Har du kollat måtten? Så att du läser exakt som det står alltså? Ser ut att bli rätt trångt. Eller hur läser du?

 • Stefan Blomberg

  Ok, då drar vi strecket här. Vi delar intresset för filosofi. Jag har läst teoretisk filosofi på universitetet (samt en hel del därutöver, gillar bla Craig av de kristna filosoferna – hans kosmologiska gudsbevis är starkt) men tog ingen examen just i det ämnet. Har dock dubbla examina i andra ämnen (ej teologi). Påbörjar under året en forskarutbildning på halvfart (inom mitt ordinarie jobb) där jag kommer använda mig av kvantitativa metoder (mkt statistik) i första hand. Så, mycket vetenskapsteori blir det! Men men, det är en helt annan historia…

 • gäst & främling

  Är du fortfarande inne på Upp 21:15  här har du en länk, där står bland annat om stadens storlek, det är lättast så här det blir lite mycket om jag skulle skriva själv.
  http://berndtisaksson.dinstudio.se/empty_214.html

 • Edderf

  Nä, det vet jag inte om du missuppfattat. Åhman är mycket riktigt positiv till Rob Bells bok, men jag har för mig hans uppfattning var att den inte motsäger läran om den dubbla utgången, i motsats till Swärd som tycker att den gör det.

 • Sefast Tronde

  I stort helt rimlig tolkning, med undantag för att starka skäl finns för att Kristi domstol är en bokstavligt faktisk domssituation, då detta styrks av såväl Bibelns vittnesbörd om sig själv som mängder utombibliska vittnesbörd. Därtill menar jag att begreppet ”utplåning” inte har stöd vare sig i bibeln eller generationer av heligas vittnesbörd, ej heller av äldre bibelforskning. 

  Det är mänskligt sett alltför lätt att inte kunna acceptera de passager i Bibelorden som kan uppfattas som att Gud är grym och obarmhärtig, och söka omtolka om dem efter en ’mänsklig’ uppfattning av kärleksbuden. Tror det är en stor fara i att här söka ge svar på det man inte kan se logiken i med vedertagna ansatser, men är fullt övertygad om att GUD ÄR KÄRLEKEN, vilket jag tydlig upplever dagligen. 

  De huvudargument jag har för ovanstående ställningstaganden är dock så personliga att jag inte finner det meningsfullt att ventilera dem här. Väl medveten att man så gott som alltid häcklas för premisser man på förhand deklarerar att man inte kommer att vare sig utveckla eller anföra!

  Men, väl finns både bibliska argument, där ord ger stöd för ord, och argument som följer kedjan: logik-bibelord-vittnesbörd-utombibliska källor-etc., men utläggningen ryms inte här. Jag menar också att gränsen mellan allegori och explicita texter heller inte är ett problem här.

  Därtill finns alltid den klassiska filosofiska grundbulten, att allt som uppstått har ett syfte, vilket jag uppfattat gäller även i Guds Rike. Liksom Gud har ett tydligt syfte med att inte alltid vara explicit.

  Men, det står dig fritt att anama vad du finner för gott. Avsåg från början inte att kommentera detta, men gör det av artighet ändå, till följd av din goda ton ovanstädes.  

 • gäst & främling

  Staden är ju som halva usa, och kvaliten skall vi inte klaga på, det är outslitlig material, och högt i tak är det också.

 • WO

  OK. Har inte läst Bells bok, men många, och en del långa mkt utförliga, recensioner av den. Där har det iaf framgått att någon dubbel utgång, i slutändan, är inte vad Bell förkunnar. Så lite konstigt att man (Swärd resp. Åhman) kan uppfatta det helt olika kan man tycka (när man som jag inte läst boken)

 • PeJohansson

  En teologisk tolkningsmodell som bygger på att;- ”Jag som pastor kan/Ska inte ingripa och sätta några som helst gränser efter som jag ju är syndare själv”, skapar ett behov av att genom alternativa versioner(fiktion, hittepåförklaringar) försvara ickeagerandet gentemot samhällets frågor. Det är direkt förödande för trovärdigheten, när samhället samtidigt faktiskt försöker komma till rätta med samma saker, exempelvis prostitution, våld i nära relationer, missbruk.Ett arbetssätt där man på avstånd kan driva projekt för att det svarar mot aktivitetsstödet, det kommunala bidraget etc. men i egna kretsar lägger man locket på, frågan finns inte. Medlemstapp är konskevens och resultat

 • Jonasq

  Som ”halva USA”. Men det är ändå en rätt begränsad yta om man tänker på att hela Guds folk som har existerat i historien ska få plats innanför murarna? Eller hur tänker du där?

 • gäst & främling

  Gick du in på den länken,där fanns svar på de mesta frågor, men det står ju att portarna alltid skall stå öppna, och vad härligt och dyrbart är skall folk föra dit in, med andra ord så borde det finnas folk utanför också.

 • Ulrika Jansson

   Ja,
  Och med tiden församlingar som mest liknar amöbor?

 • Ulrika Jansson

   Okej!

 • Jonas Rosendahl

  Jag har precis den här diskussionen med en ateist faktiskt. Som ser det som ett hot. Jag tycker fortfarande man förvrider logiken genom att uttrycka sig så.
  Jag har tagit ”ett exempel från vardagen” för att visa på logiken. Den går att utveckla vidare men det är inget jag hinner just nu.

 • Jonasq

  Jaha, vad är det för folk då? Enligt den bokstavliga tolkningen?

 • Ulrika Jansson

   På den nivån…
  Ja då kan jag ju säga att ”tala med kristensverige” för mig liknar allt mer som att tala med ett jehovas vittne med den skillnaden att JV står för vad de säger…

  Bråkigt idag?

 • gäst & främling

  Jag tror att det mesta kan du läsa om på den länken, och som vi har fått lära oss, pröva allt och behåll det som är gott, men jag har lite svårt att tänka mig höjden på huset, men vi kan väl inte utgå från vårat jordiska tänkesätt

 • gäst & främling

  Jag har mött någon med liknande namn som dig, i Bydalen kan det stämma.

 • PeJohansson

  4-5 års utbildning i att tolka lite hur som helst som tiden passar ger ju fantastisk grund för att ta beslut, allt kan accepteras.Finns ännu ingen artikel i DAGEN som beskriver hur någon som blivit utsatt för övergrepp eller liknande situationer fått ett förbehållslöst stöd i församlingen, däremot frekvent artiklar hur den som misshandlats i en nära relation av den ”välartade” församlingsmedlemmen blivit utstött och ifrågasatt.Hur kan det komma sig att när det verkligen gäller och det inte handlar om spektakulära inslag så finns hjälpen i den sekulära delen av samhället, är Ordet rätt uttolkat då?

 • http://bengtwikstrom.blogspot.com/ Bengt Wikström

  Okey. Tortyr innebär en förnedring av människan. Varför räcker inte döden för din Gud? Varför all denna förnedring? Har din Gud gett en förklaring?

  Tack för dina försök att argumentera. Min slutsats är att du är offer för blind auktoritetstro. Hoppas du komme på bättre tankar.
  detta för dig?
  Det finns alternativa bibeltolkningar där helvetet är en illustration. Dessa omtänksamma och kärleksfulla människor accepterar döden som ett straff.

 • SefastTronde

  Kan stämma. Länge sedan?

 • gäst & främling

  Från 1965- 2000 den mesta tiden har vi haft säsongsplats på camping, efter det mest Norge.

 • Ulrika Jansson

   Nej,
  Under ”Dimridåer och eskatologi” i följande blogg är samtliga deltagare överens om att Lagen och Nåden måste gå hand i hand för att Sanningen ska råda.

  http://unajuaje.niwega.net/2013/02/18/dimridaer-och-eskatologi/#comment-14025

 • Birgit Hedstrom

  Du e så härlig Ulrika!
  Faktum e att en del av dina kommentarer lyser upp tillvaron… ;D

  Birgit

 • Eskil Albertsson

  Jo, vi ska handla som om helvetet existerar. Jesus har befallt oss att går ut i hela världen och göra alla folk till lärjungar. Och han kallar alla levande kristna att vittna – hemma och längre bort.
  Inget i livet är större än att lära känna Kristus och följa honom. Jag möter varje år många kristna i Kina. Äldre kristna har lidit oerhört för sin tro. Men alla kramar mina händer och gråter av tacksamhet när de talar om missionärerna som gav dem evangeliet om Jesus.
  Som missionär i Hongkong har jag mött fruktansvärd rädsla för döden bland människor med daoistisk och buddhistisk tro. Har också på nära håll sett den enorma befrielse och glädje som dessa människor upplever när de får del av det nya liv som Jesus ger.
  Titta på ännu ett bibelställe som öppnar upp för att alla skall på något sätt reagera – kanske välja – när Jesus kommer igen, Uppenbarelseboken 1:7-8.
  Jag säger inte att alla blir frälsta. Jag tror att alla en dag skall se Jesus och förstå vem han är och då – utifrån mitt tidigare resonemang – få möjlighet att bekänna honom som Herre eller vända sig bort från honom.
  Men vi skall göra allt för att ”befria alla dem som genom sin fruktan för döden varit slavar hela sitt liv”, Hebr. 2:15

 • Eskil Albertsson

  Open Doors World Watch List visar på en skrämmande verklighet. Massor med människor lever i Religiösa / sociala fängelser. Barnen indoktrineras med antikristlig propaganda. Den som bekänner kristen tro hotas till livet. Antalet kristna som dödas för sin tro växer. Gissar att halva jordens befolkning inte har möjlighet att ta till sig det kristna budskapet och än mindre bli öppet kristna. Men de är alla älskade av Gud och inkluderade i Jesu försoningsoffer.

 • Berndt Isaksson

  Jag har nu lyssnat till Edward Fudge som ger ett fantastiskt bra föredrag i det svåra ämnet om Helvetet. Han
  börjar med att säga att det lite förenklat finns tre tolkningar i denna
  svåra fråga:

  1.Helvetet är en plats för evig pina.(det som blivit den klassiska synen inom kristenheten, och som exempelvis denna bloggs ägare omfattar.)

  2.Helvetet en renade plats på väg till evig Salighet (universalism )(exempelvis den katolska tolkningen)

  3.Helvetet en plats där de förlorade förintas och ej mera finns.

  Fudge
  har genom sina studier kommit fram till han är övertygad om att det är
  det tredje alternativet som är Bibelns verkliga lära i denna fråga.
  Alltså, att människor går förlorade och för möta en dom i helvetet, men
  att helvetet är en förintande eld där människor förintas och inte pinas i
  all evighet. Han påpekar att Gud givetvis i sin storhet kommer har
  möjlighet att låta de helvetiska kvalen vara anpassade till respektive
  människas liv.

  Jag tillhör dem som alltid tänkt att alternativ 1
  är den rätta tolkningen, men Fudge har åtminstone fått mig att börja
  fundera på om inte alternativ 3 är det mest rimliga förståelsen av vad
  Bibeln faktiskt säger.

  Här är länken än en gång till Fudges föredrag:

  http://www.youtube.com/watch?v=zKjFmDEwjiM

  Berndt