Fortsättning om Jesu tillkommelse – lyssna på Billy Graham

Billy Graham verksam som USA:s främste predikant från 1940-talet och framåt, predikade om Jesu tillkommelse på ett sunt och bibelförankrat sätt. Basen i hans förkunnelse var bibeltexterna, inte spekulationer. Lyssna på denna fantastiska och utmanande predikan.


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/mattlose/stefansward.se/wp-includes/class-wp-comment-query.php on line 399
 • Janne Melkersson

  Tack för du öppnade för en kommentar till i ämnet!

  Personligen tror jag att Jesus kommer tillbaka i två etapper. I den första etappen uppstår alla döda i Kristus troende genom hela församlingens tid och samtidigt rycks de troende som lever vid detta tillfälle upp tillsammans med de förra, Herren till mötet i skyn. Detta tillsammans är ”uppryckandet”.
  Den andra fasen är när Herren kommer tillbaka på jorden efter tusenårs riket /millenniet för att döma världen. Fösta gången för sin församling den andra gången med sin församling, tillsamman tror jag detta beskriver Jesus tillkommelse.

  Det kontroversiella i det ovan är inte Jesu tillkommelse tillbaks på jorden utan det vi skiljer oss år är den första etappen, Jesu kommande i skyn, uppryckandet!

  Paulus undervisar klart och tydligt att Tessalonikernas rädsla och förfäran inte kan bero på annat än att de trodde de redan var i ”Herrens dag” ett annat namn för ”vedermödan”. Vilket Paulus inte hade undervisat dem och tillbakavisar i det han säger att detta kan inte ske före avfallet har skett osv i 2 Tess 2. Vilket det uppenbarligen inte hade gjort då utan det står fortfarande på vänt.

  Om Paulus hade undervisat dem att de skulle gå igenom vedermödan hade ju allt varit i sin ordning och då skulle det brev de sänt till Paulus ha haft ett annat innehåll. Typ nått som; ’vi ser det som är på väg att ske och vi förbereder oss som du sa för den tid du talade om för oss’
  Nu skrev de istället ett brev där de darrade på rösten av skräck inför det de trodde var på väg att ske. Vi ska komma ihåg att Tessalonikerna förmodligen var den församling som var mest drabbad av förföljelser. Paulus var tvungen att fly för sitt liv därifrån men denna erfarenhet gjorde dem inte lättade utan tvärtom, de förstod at den vedermöda som skulle komma var mycket värre.

  Det som hade orsakat Tessalonikernas tvivel var ord eller brev som påstods vara från Paulus eller hans folk. Det Paulus säger är att de som talar om att vedermödan redan är här är falska förkunnare.

  Det ovan är ett skäl till varför jag tror på en ”stor vedermöda” som Jesus talar om och att Herren tar oss bort från den. Vilket visar att det inte är tal om de vedermödor vi talar om här för de är inte annorlunda än de som vanligen möta människor som Paulus säger.

  Ett annat skäl för uppryckandet är det faktum att vi inte är bestämda att drabbas av vrede.
  Det ser vi av Uppb 6:16 där det talas om att människorna gömmer sig för dens ansikte som sitter på tronen och för Lammets vrede.

  En del av oss tror vi ska gå igenom vedermödan, och den tron har jag all respekt för, för det jag talar om är inte det jag vet utan det jag tror.
  De tänker sig gå igenom vedermödan, en tid där en oräknelig skara heliga mister sitt liv för sin tro och sitt vittnesbörds skull! Vi ser dem inför tronen i Upp sju och i Upp 20:4. Det kommer alltså att finnas troende och heliga på jord under vedermödan.

  Vilka är dessa troende? Inte församlingen Kristi kropp utan jag tror de är judar och hedningar som kommit till tro och omvänt sig under den svåra tid vedermödan är. Jeremias namn för vedermödan är ”Jakobs nöd” vilket indikerar för vem den är avsedd och det är judarna i första hand.

  Det finns mycket mer att säga om detta men angående tid för uppryckandet kan vi inte säga mer än det Paulus gör i Rom 11:25-26a.

  ”Ty för att I, mina bröder, icke ska hålla eder själva för kloka, vill jag yppa för eder denna hemlighet: Förstockelse har drabbat en del av Israel och skall fortfara intill dess hedningarna i fulltalig skara hava kommit in; 26 och så skall hela Israel bliva frälst”

  Uppryckandet tror jag sker när den siste troende hedningen till sist har kommit in och efter det tar Gud bort den förstockelse det skynket som gjort att de inte såg att Jesus var deras Messias.

  I fråga om tid för uppryckandet kommer det att ske när den sista hedningen är inne hos Gud som det står ovan. Men när det sker, annat än att det kan ske närsomhelst. Det är inget profetisk som först måste ske utan nästa händelse i Guds frälsningsplan är uppryckandet och det är en teckenlös händelse.

  Som sagt detta är ett ämne som vi har olika tolkningar om detta är min och vad jag tror och hoppas och med vilket jag kan uppleva den tröst som Paulus ger Tessalonikerna ”Så trösten nu varandra med dessa ord”

 • kjell

  Detta kan inte skrivas bättre,

  2 Tess

  7 Ty laglösheten är redan verksam, som en hemlighet; det som återstår är att han som ännu hindrar röjs ur vägen. 8 Då skall den Laglöse uppenbaras, 

  Vid uppryckandet följer Den Helige Anden med församlingen, då är hindret borta,

  Därför kan inte församlingen vara kvar in i vedermödan.

  Om vi hade varit kvar in i vedermödan då hade inte uppryckandet kommit som en överraskning med den kunskap som vi har.

 • Anders Nordin

  Du är förvissad om att Bibeln ger stöd för att det äkta olivträdet med sina äkta grenar kommer att förföljas, torteras, plågas och många av dem dödas under Vedermödan, samtidigt som de oäkta inympade grenarna rycks bort från rot och stam för att evakueras upp till himmelen för att slippa dela det äkta olivträdets öde.

  Är det rätt förstått av det du säger?

 • kjell

  Gal 3:8
  Och eftersom skriften förutsåg att det var av tro som hedningarna skulle bliva rättfärdiggjorda av Gud, så gav den i förväg åt Abraham detta glada budskap: ”I dig skola alla folk varda välsignade.”

  Heb 11:7f
  Genom tron var det som Noa, sedan han hade fått uppenbarelse om något som man ännu icke såg, i from förtröstan byggde en ark för att rädda sitt hus; och genom den blev han världen till dom och fick till arvedel den rättfärdighet som hör tron till. Genom tron var
   Abraham lydig, när han blev kallad, och han drog så ut till det land som han skulle få till arvedel; han drog ut, fastän han icke visste vart han skulle komma.

  Jak 2:20f
  Men vill du då förstå, du fåkunniga människa, att tron utan gärningar är till intet gagn! Blev icke Abraham, vår fader, rättfärdig av gärningar, när han frambar sin son Isak på altaret?

  Rom 11:17-26
  Men om nu några av grenarna hava brutits bort, och du, som är av ett vilt olivträd, har blivit inympad bland grenarna och med dem har fått delaktighet i det äkta olivträdets saftrika rot,  så må du icke därför förhäva dig över grenarna. Nej, om du skulle vilja förhäva dig, så besinna att det icke är du som bär roten, utan att roten bär dig.
  Nu säger du kanhända: ”Det var för att jag skulle bliva inympad som en del grenar brötos bort Visserligen. För sin otros skull blevo de bortbrutna, och du får vara kvar genom din tro. Hav då inga högmodiga tankar, utan lev i fruktan.  Ty har Gud icke skonat de naturliga grenarna, så skall han icke heller skona dig.
  Se alltså här Guds godhet och stränghet: Guds stränghet mot dem som föllo och hans godhet mot dig, om du nämligen håller dig fast vid hans godhet; annars bliver också du borthuggen. Men jämväl de andra skola bliva inympade, om de icke hålla fast vid sin otro; Gud är ju mäktig att åter inympa dem. Ty om du har blivit borthuggen från ditt av naturen vilda olivträd och mot naturen inympats i ett ädelt olivträd, huru mycket snarare skola då icke dessa kunna inympas i sitt eget äkta olivträd, det som de efter naturen tillhöra!
  Ty för att I, mina bröder, icke skolen hålla eder själva för kloka, vill jag yppa för eder denna hemlighet: Förstockelse har drabbat en del av Israel och skall fortfara intill dess hedningarna i fulltalig skara hava kommit in; och så skall hela Israel bliva frälst.

 • Janne Melkersson

  Förvissad! Ja, utifrån den kunskap i skriften jag har idag.
  Nu står det inte ”för att slippa dela det äkta olivträdets öde” utan det står ”Och så ska vi alltid vara hos Herren” 1 Tess 4:17

 • kjell

  Du reagerade på tonfallet, vi tänker inte på att du inte är med i diskussionerna på andra bloggar, där vi drabbat samman, för oss kan det bli sammanlänkade, det kan vara intressant att rulla tillbaka på den som inte låst sitt namn.😇

 • kjell

  Men jämväl de andra skola bliva inympade, om de icke hålla fast vid sin otro; Gud är ju mäktig att åter inympa dem.

  Som jag ser det är alla kristna med i uppryckelsen, dom som är kvar i vedermödan har ännu inte kommit till tro.

  Gal 3:28

  Här är icke jude eller grek, här är icke träl eller fri, här är icke man och kvinna: alla ären I ett i Kristus Jesus.

  Kol 3:11

  Och därvid kommer det icke an på om någon är grek eller jude, omskuren eller oomskuren, barbar eller skyt, träl eller fri; nej, Kristus är allt och i alla.

 • Anders Nordin

  Tack för svaret Janne!
  Då vet jag att jag förstod dig rätt.
  Jag drar mig ur den här gången, också..

 • Janne Melkersson

  Ok!

 • kjell

  Du skriver basen i hans förkunnelse,
  ”men vad är den” är väl en fråga, som kanske står i inledningen.

  (På en större dator gick det att tyda vad Stefan skrev men på mobilen är Stefans text blek och otydlig, men alla blogginlägg har tydlig text, det är ofta så.)

 • Lars Wärn

  Här tror jag att du har delvis rätt. Helt klart pekar min Mästare ut en vedermöda utan dess like, från världens skapelse till tidens slut, som kan kallas Vedermödan med stort ”V”, men att ”vredesdomen” kan likställas med Vedermödan är inte alls lika klart.

 • Lars Wärn

  ”…men jag är själv rätt skeptisk till de darbyistiska uppryckelseläror jag växte upp med.” Samma här. Jag började läsa Bibeln på ett mer metodiskt sätt för ca 40 år sedan. Jag älskade på den tiden de bibelstudier t ex Folke Thorell serverade i sina böcker. Han satt lite fast i ”pretrib” men hans tanke var fri liksom min var då och är nu. Jag har hållit god min i diverse frikyrkor under alla dessa år men nu, när jag har lämnat allt vad kristendom heter bakom mig, talar jag ut. Vad Bibeln verkligen säger och inte vad diverse katolska teologer och pingstteologer har fantiserat om under senare århundraden.

 • Lars Wärn

  David Wilkerson gillade inte alls darbyismen men det kanske jag redan har nämnt. Han är ju annars erkänd i pentacostala kretsar.

 • Lars Wärn

  Hur kan jag låta bli att gilla dig :)

 • Lars Wärn

  Jag har många böcker av Sven Reichmann i min bokhylla, kan det tilläggas. Om jag ska utse en favorit? Det är inte lätt. ”Kallad till frihet” var det förr… Det var då, men nu blir det ”Judarna – Det nya förbundets folk”

 • Lars Wärn

  ”Moment 22” kallas ditt resonemang i värdslig terminologi.

 • Lars Wärn

  ”Det är en teologisk tradition att koppla ihop antikrist i johannesbreven, laglöshetens människa hos Paulus och de två odjuren i uppenbarelseboken, men det är inte heller självklart.”

  För min del är dessa personer åtskilda. Jag vågar inte gå in på exakt hur jag tänker men ”det första odjuret” och ”Laglöshetens människa” är åtskilda i tiden med mer än tusen år. De är helt klart sammankopplade. Den ene av dem är den andres ”fader”.

 • Lars Wärn

  Man kan till viss del läsa i Uppenbarelseboken kapitel 19 om Messias återkomst men kapitlet är kryptiskt och innehåller mycket symbolik. En mer klar och jordnära beskrivning finns i Sakarja kapitel 14.

  Sedan får man gå till Hesekiel kapitel 43 för att få en beskrivning av hur Herren intar sin tron på jorden inför ”de tusen åren” och intill tidens ände.

 • Micael Gustavsson

  Lars Wärn; som jag skrev så öppnade jag för en kommentar där var och en kunde delge sin syn, men utan att attackera andra. Tyvärr så innehåller ditt inlägg här nedlåtande slängar mot katoliker och pingstteologer. Redogör för vad du tror, du behöver inte tala illa om andra.

 • Janne Melkersson

  Ber om ursäkt Lars såg sent att du adresserat dig till mig!

  Det du tror är fantasier tror jag är Paulus undervisning till församlingen i 1 Tess 4 och 2 Tess 2 för det går helt enkelt inte att förstå det annat än att Paulus förkunnat ett uppryckande före vedermödan. För om han hade lärt dem att de ska gå igenom ”Jakobs nöd” ”den stora vedermödan” som Jesus talade om hade de inte haft skäl för sin oro. Vilket ju också är vad Paulus talar om för dem när han säger varför är ni så utom er av oro som om Herrens dag är för dörren?

 • Lars Wärn

  Hur undkom hebréerna den vedermöda som drabbade egypterna genom sju plågor? Drabbades även Israels barn? Eller blev de uppryckta?

 • Micael Gustavsson

  Lars Wärn, återigen ber jag dig följa den instruktion jag gav alla. Skriv ett ordentligt inlägg där du redogör för din inställning, sedan bryter vi diskussionen för den här gången.

 • Lars Wärn

  Jag vill bara med mina frågor att de som kommenterar ska läsa vad som står i Skriften och tänka igenom vad som är rimligt och vad som gäller. Jag kan skriva svaren på mina frågor men de skulle ta upp alltför mycket utrymme. Bibeln är mycket logisk men det är ovanligt med logiskt tänkande i kristna kretsar.

 • Micael Gustavsson

  Sorry, men jag hade egentligen avslutat diskussionen, men gav sedan de som ville chansen att att skriva ett långt inlägg där de redogjorde för sin inställning (utan att förolämpa andra). Du har missbrukat mitt erbjudande genom att istället precis fortsätta med den typ av inlägg som inte skulle skrivas. Förutom att du inte redogör för din egen inställning, så lägger du in helt onödiga påhopp som påståendet ovan att ”det är ovanligt med logiskt tänkande i kristna kretsar”. Helt onödigt med den typen av påhopp och tjuvnyp. Om det verkligen är ovanligt, så kommer det ju att märkas när du redogör för din genomlogiska version av eskatologi. Alla kommenterar i den här trådensom inte följer det som jag skrivit ovan kommer att raderas.

 • Lars Wärn

  När min Mästare sa: ”Hälsa Herodes den räven…” Var det ett tjuvnyp eller påhopp?

 • Holger Nilsson

  De drabbades inte ty de bodde i landet Gosen, 2 Mos. 9:26, inte i Egypten.
  Något uppryckande fanns inte utlovat för dem, det är endast utlovat till de som är frälsta när detta skall ske.

 • kjell

  Många verkar hänga upp sig på att vi skall räddas, läser Anders Nordin som skriver.

  //Du är förvissad om att Bibeln ger stöd för att det äkta olivträdet med sina äkta grenar kommer att förföljas, torteras, plågas och många av dem dödas under Vedermödan, samtidigt som de oäkta inympade grenarna rycks bort från rot och stam för att evakueras upp till himmelen för att slippa dela det äkta olivträdets öde. //

  Som jag ser det är alla kristna med i uppryckelsen, dom som är kvar i vedermödan har ännu inte kommit till tro.

  Gal 3:28

  Här är icke jude eller grek, här är icke träl eller fri, här är icke man och kvinna: alla ären I ett i Kristus Jesus

 • Micael Gustavsson

  Kjell, jag låter ditt inlägg vara kvar eftersom några andra också fått några kommentarer till, men egentligen var det slut på den här diskussionen förutom att alla skulle få skriva ett inlägg och redogöra för sin syn utan att kritisera andra (vilket du och andra gjorde på ett jättebra sätt).

 • kjell

  Möjligen kunde jag nått Holger via Apg29 som han skrivit på nu , men det är inte Disqus, nu får han det direkt till sin egen Disqussida, jag lägger ner nu men hade hoppats att alla ser ämnet som viktigt, saknar verkligen Aletheia.

 • Anders Nordin

  ”Bibeln är mycket logisk”.
  Det är vad jag själv insett, hela kristendomen är mycket logisk!
  Den behöver inget överförfriskat ”karismatiskt” inslag, tvärtom.
  ”Flummet” förtar styrkan i logiken.
  Jag har också börjat förstå din, ibland kanske ”vresiga” syn på andra kristna, ev. även på undertecknad i tidigare debatter.
  Avfallet är gigantiskt, om man skall tro Jesus själv, särskilt kombinerat med det Paulus lär!
  ”Knutby” hade inte inträffat utan det avfallet! Alla ”kristna församlingar (ev. undantaget Bibeltrogna Vänner) har ansvar för de händelserna – ”kristi brud”, Åsa Waldau hade inte ”uppstått” utan det avfallet.

  Nu tillsätts ledare i de högre leden bland kristenheten ”som inte kommer att få Guds rike till arvedel” – enligt både Jesus och Paulus!

  – Vart har dagens ”kristna” hamnat i sin lära? I avgrunden?