Stefan Swärd

Allt mellan himmel och jord

Det har varit en intensiv debatt i Dagens spalter senaste veckan om Teologiska högskolan i Stockholm (THS). Fyra företrädare för klassisk baptism har i Dagen hävdat att ledande företrädare för THS  förespråkar polygami, underkänner Jesu gudom och Jesu försoningsverk på Golgata. Artikelförfattarna Lars-Göran Berg, Claes-Göran Bergstrand (som jag känner mycket väl och samarbetat med sedan sjuttiotalet), Torbjörn S Larsson och Thomas Forslin (som nyligen valdes in i styrelsen för Svenska Evangeliska Alliansen)  har skrivit en ganska spetsig och enligt min mening mycket välformulerad artikel.

NT-läraren  vid THS Thomas Kazen har gått i svaromål, och rektorn Owe Kennerberg och en artikel undertecknad av ett stort antal studenter.

De fyra skribenterna ställer helt legitima frågor enligt min mening. De har många års erfarenhet av dessa frågor och en kortfattad debattartikel innehåller naturligtvis bara kortfattade citat och spetsformuleringar. Det är självklart mycket mer som ligger bakom. Man kan bara ana den sorg som ligger bakom texten angående hur väckelsekristendom har försvagats i svensk traditionell frikyrklighet, även om artikelförfattarna har baptistsamfundet som utgångspunkt.

I de tre svar som Dagen publicerat tycker jag nog att Thomas Kazen gör det bäst, han försöker i varje fall att diskutera de kritiska anmärkningar som tas upp i artikeln från nätverket för klassisk baptism. Kennerbergs svar är helt innehållslöst och hopplöst demagogiskt. Jag tycker även att studenternas svar är på den nivån. De hävdar att de har mött Kristus (vem har ifrågasatt det), de kan tänka själva (det är nog ingen som ifrågasätter) och de håller inte med sina lärare om allt (och så är det nog vid alla utbildningsanstalter).

Jag har reflekterat över de frikyrkliga teologiska utbildningarna sedan sjuttiotalet, jag vet inte hur många samtal jag har haft under årens lopp med både studenter och lärare. Nätverket för klassisk baptism pekar på de problem som vi hamnar i med statsfinansierade och därmed statligt styrda frikyrkliga högskoleutbildningar, där troheten till statens riktlinjer väger tyngre än troheten till Kristus, Guds ord och det väckelsearv som modersamfunden har att förvalta.

Vid enstaka tillfällen har jag försökt lyfta och problematisera denna fråga. Man möts då av en massiv kritik från frikyrkliga utbildningsetablissemanget eller en kompakt tystnad och de som problematiserar och ställer kritiska frågor blir effektivt marginaliserade. För 40 år sedan fanns det en livlig intern frikyrklig debatt om denna sak men idag vill man tydligen bara tysta röster som ställer frågor. Jag kan inte tolka debatten på annat sätt. Och det drabbar nu de fyra företrädarna för klassisk baptism som utsätts för en kanonad av kritik i Dagens spalter.

Jag koncentrerar mig nu på att kommentera Kennerbergs svar till de fyra företrädarna för klassisk baptism.

Jag vill börja med att säga att bilden är inte nattsvart. Det finns en hel del positivt som händer i THS-världen och EqK-världen. Men det är angeläget att lyfta fram en diskussion om den inre sekularisering som uppstår med statsfinansierade och statligt styrda teologiska utbildningar.

Det jag har svårast med i denna diskussion är Kennerbergs svar till de fyra debattörerna. Eftersom jag mött samma attityd tidigare i den här typen av diskussioner vill jag ta upp saken.

Vi som kritiserar frikyrkliga teologiska utbildningar beskrivs  ofta som okunniga och mindre vetande och det argumentet använder nu Kennerberg. Han bryr sig inte om att svara på deras frågor, han säger bara att de inte är pålästa och har kunskaper om utbildningen. Så respektlöst får man inte behandla debattörer. Kennerberg ger sedan en lista på en rad inslag i utbildningsprogrammet, vilket visar en bredd i utbildningen. Men återigen inte något försök att diskutera den undran och oro som finns över vad ledande personer vid THS står för.

Jag vet inte heller vad ”klassisk baptism” exakt står för, om det åsyftas den gamla baptismen som kom till Sverige i slutet av 1840-talet, eller om det åsyftas anabaptismen från 1500-talet eller om det åsyftas den globala baptismen som idag är en gigantisk rörelse över hela världen. Inte minst i USA har ju baptismen lyckats överleva i betydligt större utsträckning, med ett antal tiomiljoners medlemmar i baptistförsamlingar i hela USA. Kennerberg tar här ett demagogiskt skamgrepp med bas i hans egen doktorsavhandling och pekar på uteslutningar i baptistförsamlingar på 1800-talet. Istället för att svara på de fyra skribenternas frågor riktar han kritik mot hur baptistsamfundet i Sverige leddes på 1800-talet. En mer intressant diskussion vore att diskutera varför baptismen i USA har varit så extremt framgångsrik medan den i Sverige mer eller mindre utplånats och nu försvunnit in i Equmeniakyrkan och in i Teologiska högskolan.

Summa summarum, Svenska Missionsförbundet, Baptistsamfundet, Örebromissionen och Helgelseförbundet m.m. har vuxit fram som dynamiska väckelserörelser. De som idag företräder dessa samfund och dess teologiska utbildningar har ett ansvar att förvalta det arvet. Vart har det tagit vägen? Den väckelsedynamik som en gång i tiden präglade Svenska Baptistsamfundet, hur lyser det igenom och märks i dagens THS. Det är nog en fråga som artikelförfattarna vill ha svar på och som jag också vill ha svar på, men Kennerberg och Kazen ger här inte några svar alls.

 

 

 • Tommy Wasserman

  Ja, vilken frukt bar egentligen den tidigare undervisningen? Var det den som gjorde att människor kom till tro? Byggde den på en sund bibeltolkning? Villken framgång skulle lakanspredikanterna ha idag? Funkar det att gå på stan med plakat om att domedagen är nära? Viktiga frågor. Jag rekommenderar Mikael Tellbes nya bok om eskatologi.

  Eftersom du talar dig så varm om Skandinavisk Teologisk Högskola så vill jag även upplysa om att de under lång tid (under Swärds ordförandeskap) sökt statligt stöd. Tycker jag det är fel? Nej, men jag tycker det är fel att förtiga detta och att kritisera andra seminarier för att de fått statligt stöd.

 • Holger Nilsson

  Nej, du har rätt i när det gäller kursändringen har den
  inte skett under de senaste åren, den påbörjades på 70-talet och utvecklades till vad den är idag, se Oscars Svenssons uppsats. Så här skriver Svensson om förändringen på eskatologins område i början av på processen, att den: ”väckte
  dock stark kritik inom Örebromissionen eftersom den inte stämde överens med den klassiska eskatologiska tolkningen.” Detta sagt om George Ladds bok som bland annat påverkade förändringen under Sigfrid Demingers ledning.
  Hur trovärdig skall Demingers förändringsarbete ses? Det
  tycker jag hans avhopp och avståndstagande från frikyrkorörelsen är ett vittnesbörd om, när han gick ut med budskapet att hans andlig hem numera är Svenska kyrkan, han trodde inte längre på frikyrkorörelsen.
  Kaptenen för förändringarna hoppade av det skepp som han
  varit med om att se till att det nu sjunker! Kvar finns den nuvarande besättningen som inte verkar vara medvetna om det som sker och bekymrad över det, utan kör vidare. Så länge det fortsätter kommer jag att avråda för studier vid ÖTH. Detta skrivit i all välmening, precis som det övriga som här finns att
  läsa.
  Några ”lakanspredikanter”, detta nedsättande utryck om den
  tidens predikanter, har vi inte i vår tid, så det är inte det som borde bekymra. Bekymret borde i stället vara den oförståelse och dåliga kunskap som idag präglar många församlingar när det gäller budskapet om Jesu återkomst och uppryckandet av de troende.
  När det gäller den senare, tron att Jesus hämtar hem sitt
  folk före vedermödans domar går över världen, den omfattas av en klar majoritet av de andliga ledarna inom såväl Pingströrelsen och den evangelikala i världen.
  Varför skulle vi inte kunna tillhöra huvudlinjen på detta område?
  Tror svenska teologer att de är de enda som har rätt förståelse av Guds ord?
  Jag har en debattartikel i denna veckas nummer av Hemmets
  vän som visar på den kursändring som har skett på eskatologins område. Den har genomförts utan någon större debatt på senare tid men i sommar har den blottlagts och det har varit frigörande och inte en dag för tidigt.
  Länk till artikeln i Hemmets Vän:
  http://www.hemmetsvan.se/nyhetstexter.jsp?oid=7679&coid=4

 • Holger Nilsson

  Ja, den tidigare undervisningen fungerade tydligen; människor kom till tro i betydligt större utsträckning än den som sker nu genom EFK-pastorerna. Om den var så osund är det märkligt att det skedde. Inte visste jag att ”lakanspredikanter” gick på stan med plakat om att domedagen är nära – det var nytt för mig.
  Jag har läst i Tellbes bok, bland annat där han kritiserar mig, Stanley Sjöberg och Dan Johansson. Det vore bättre att han granskade sin egen förkunnelse och vad den lett till.
  Nr det gäller Skandinavisk Teologisk Högskola, så visst har de sökt bidrag men frågan är vad de gör med dessa. Apropå Swärd så skrev han om detta redan den 26 Juli 2012 under rubriken ”Slutinlägg i debatten om teologin och pastorsutbildningar.” http://www.stefansward.se/2012/07/
  Så här skriver han: ”Det är ett problem med statsbidragen och
  statsberoendet för teologiutbildningar. Det skapar beroenden och styrning av verksamheten som blir helt felaktig. Sedan är det olika, hur olika utbildningsanstalter försöker hantera detta.”
  Och på tal om kursändring skrev Stefan i samma inlägg: ”När ett samfund rör sig bort från väckelse, Gudsuppenbarelse och en levande Bibelundervisning – beror det nog på att ett annat paradigm har tagit över pastors- och prästutbildningen.”
  Så här presenterar Skandinavisk Teologisk Högskola sig: ”Teologisk profil: ”Högskolan är en evangelisk karismatisk
  högskola med ett hjärta för väckelse och öppenhet för hela Kristi kropp och ska bedriva sin undervisning grundad på bibeltro och klassisk kristen bekännelse, karismatiskt liv och väckelsekristendom, med de rötter som kristendomen har i Israel och det judiska folket och med öppenhet för hela
  Kristi kropp.”
  Den profilen skulle ÖTH ha, då hade inte Skandinavisk
  Teologisk Högskola behövts!
  Om ÖTH går in på den vägen skall Gud rusta era pastorskandidater. Det är inte högskolepoäng utan andlig kraft och smörjelse, detta grundat på bibeltro, som gör oss skickliga för den andliga striden.

 • Micael Gustavsson

  Jag vet inte hur det är med majoritets/minoritetssiffror ang eskatologisyner, men flera världsledande evangelikala som tex John Stott var inte dispensionalister. Och George Eldon Ladd hade ett väldigt stort inflytande på John Wimber och därigenom Vinyard. Vinyard har sedermera influerat en stor del av den karismatiska världen, tex New Wine. Nu är det väl möjligt att det inte råder någon eskatologisk samsyn bland dessa, och att flera inom både Vinyard och rörelser inspirerade av Vinyard har en dispensationalistisk syn, men det kan knappast tas för givet.

  Alpha kursen har varit ett väldigt viktigt redskap att föra människor till tro, och där är ju eskatologisyner en av de saker (liksom dopsyn och nattvardsyn) man undviker för att fokusera på det centrala i evangeliet. Så oberoende vilken syn Nicky Gumbel m fl så anser de i inte att frågan är central, och alphakursen har utan tvekan burit god frukt. Som evangelikala anglikaner med stark Vinyardpåverkan, kan så är det dessutom sannolikt att de inte är dispensionalister

 • Micael Gustavsson

  Hej, du väcker viktiga frågor, men jag skulle be dig undvika att använda termen lakanspredikanter, den är onödigt nedlåtande. Om man ärliligt anser att någon, vem det vara må, är falsk profet eller villolärare, så får man definitivt hävda det här. Men ”lakanspredikanter” är liksom ”miljömuppar” som jag nämnt tidigare, ett onödigt nedsättande tillmäle. Tänk på att du antagligen diskuterar med någon som identifierar sig med dessa. Återigen, det är helt tillåtet att säga att läran är obiblisk och bär dålig frukt.

 • Holger Nilsson

  Jag kan inte kommentera hur det ser ut på de områden du nämner. Har bara denna statistik som jag delgett och den tycker jag talar sitt tydliga språk.

 • Tommy Wasserman

  Jag står givetvis helt bakom hans kritik av enligt min inställning osund undervisning om eskatologi. Det är inget fel på eskatologi i sig, vi tror på Jesu tillkommelse, så det är inte tal om det. Nej, jag har aldrig påstått att lakanspredikanter gick med plakat på stan och varnade för domens dag – det äe bara att annat exempel på avarter som jag anser har gjort många människor stor skada. Vi får nog vara överens om att vi inte är överens. Jag är för övrigt också glad att Swärd kan reagera på tvivelaktiga profetior. Ibland hänvisar han till sunt förnuft och den analys han gör som statsvetare, etc. Väl så.

 • Tommy Wasserman

  Jag ser inte ”lakanspredikanter” som speciellt nedsättande – jag använder inte termen om personer i min samtid (så att någon tar illa upp), utan snarare som en beskrivande term ungefär som ”roparna”.

 • Tommy Wasserman

  Vad gäller frågan hur man hanterar bidragen så känner vi oss trygga med hur vi förbereder pastorer inom ALTs fyraåriga program (som numera inte bara drivs av EFK), inte minst genom att de är placerade i församlingspraktik från början till slut. Sen att de lär sig en hel del om bibeltolkning och att vi försöker undvika fundamentalism och bokstavstro är något som en del säkert kommer fortsätta haka upp sig på.

 • Petri Kinnunen

  Det du tar upp om bibelsyn eller tolkning låter väldigt sunt. Själv har jag studerat vid i alla fall tre teologiska instititut. Kanske ett par till beroende hur man vill räkna. Men ÖM föll bort som ointressant av lite biblisistiska skäl. Det var under Stefan Swärds ledning av EFK. Bibeltolkning är egentligen avgörande för val av teologiska institut. Så kallad bokstavstro utan korrespondans med exegetik skymmer bara Guds frälsningsplan i Kristus.
  Därför är jag glad för att STH inte ses som helt seriös av ÖTH eller ALT i alla fall i dagsläget. Men förespråkarna för en pseudo-karismatisk bokstavstrogen teologi är högljudda i a f på nätet och kanske också inom delar av trikoloren EFK/PR/SAM (det sistnämnda vet jag inte om något säkert).

  ÖTH har mycket att tacka Deminger, Tellbe, m.fl. bl.a. dig Tommy W för att försöka balansera hela skeppet. Men i slutändan kanske ÖTH sjunker i trovärdighet i o m att STH troligen inte kommer att bära sig själv och krafter inom främst PR får för sig att ”rädda” STH genom någon form av sammanslagning.

  Vilket enligt mig vore förödande. Polariseringen skulle bara öka. Fler avhopp av andlig övertygelse skulle uppkomma. Likt att Deminger hoppade över till SvK. Andra till ännu äldre och stabilare kyrkosamfund. Ett samarbete med JTH alternativt THS skulle nog kunna balansera ÖTH något. Men som jag förstår är det vissa avgörande teologiska frågor de måste bearbetas först. Kanske främst dopsynen. Vilken nog kan te sig till synes oöverkomligt. Men som jag ser det är det en väg att gå. Det är ju ändå till det bättre ur ekumenisk synvinkel. Vilket borde vara en större drivkraft än det är idag. Där kan vi tacka de kontemplativa krafterna som jobbar på troget.

 • Tommy Wasserman

  Jag kan inte se att den statistik du hänvisar till kan ta till någon som helst intäkt för att den långt drivna eskatologi du företräder skulle vara sund.

 • Holger Nilsson

  Holger Nilsson
  Vi behöver inte använda orden fundamentalism och bokstavstro, som uppfattas som uppfattas som nedsättande, när vi kan tala om Bibeltro. Det grundinställning som varit den förhärskande i tidigare pastorsutbildningar har varit att blivande pastorer skall stärka i sin tro på bibelordet – inte försvagas. Det är inte mindre tro som behövs, utan mer och starkare.
  Många blev nog fundersamma när den tidigare rektorn för ÖTH Pekka Mellegård,prisade en bok. Evolutionens Gud. Det är därmed inte sagt att alla lärare på ÖTH tror på evolutionen. Gör Du?
  Ja, visst kommer många att fortsätta att haka upp sig på ÖTH, det är inte för inte som detta sker, ni borde förstå det och ha självkritik.
  I Dagen har genom några debattinlägg Teologiska Högskolan i Stockholm varit under luppen. Det är nu dags att ÖTH också kommer under luppen. Det finns som sagt ett missnöje med skolan och ni gjorde klokt i att lyssna till den kritik – både för er egen skull och de pastorer som utbildas där.

 • Holger Nilsson

  Den kan vara nog så sund som någon annan eskatologiska uppfattning och det är inget som säger heller att den
  minoritetsuppfattning som tydligen finns bland yngre svenska pastorer är rätt – tvärtom.

 • Holger Nilsson

  Gott att läsa att ni tror på Jesu tillkommelse! Innebär det också att ni tror att Jesus kan komma och hämta hem sitt folk när som helst och ryckas Honom till mötas som det står i 1 Tess. 4:16-17. ”När en befallning ljuder, en ärkeängels röst och en Guds basun, då ska Herren själv komma ner från himlen, och de som har dött i Kristus ska uppstå först. Därefter ska vi som lever och är kvar ryckas upp bland skyar tillsammans med dem för att möta Herren i rymden. Och så ska vi alltid vara hos Herren”?

 • Tommy Wasserman

  Vi som skola har inte skrivit ner vad ”vi” tror annat än att Lausannedeklarationen är en av dokumenten vi hänvisar till. Jag personligen tror att Jesus ska komma åter men ingen vet när och jag vet ingen lärare på ÖTH som trott annorlunda. Däremot finns det många som gärna dömer oss.

 • Holger Nilsson

  Det är gott att ni tror att Jesus kommer åter, det hade ju varit ytterst anmärkningsvärt om ni inte gjort. Men jag frågade också denna fråga: Innebär det också att ni tror att Jesus kan komma och hämta hem sitt folk när som helst och ryckas Honom till mötas som det står i 1 Tess 4:16-17. ”När en befallning ljuder, en ärkeängels röst och en Guds basun, då ska Herren själv komma ner från himlen, och de som har dött i Kristus ska uppstå först. Därefter ska vi som lever och är kvar ryckas upp bland skyar tillsammans med dem för att möta Herren i rymden. Och så ska vi alltid vara hos Her-ren”?
  Att det riktas kritik mot er är inte det samma som att döma.Subscribe to Stefan Swärd