Nya turer om Mentor medier

Då kommer nya besked. Tomas Brunegård avgår som styrelseordförande för Mentor medier, han uppmanar också övriga styrelsen att ställa sina platser till förfogande, enligt nyheter från tidningen Dagen. Mentor medier har väldigt många olika aktieägare och ingen huvudägare, så det innebär att inte någon vet vilken inriktning bolaget kommer att ha i fortsättningen. Egentligen vet vi inte vem som styr över Dagen och Libris, och vad det är för inriktning med ägandet av bolagen.

För att undvika alla missförstånd, jag känner Tomas Brunegård ganska väl. Vi har mötts vid många tillfällen i styrelsemöten och bolagsstämmor för tidningen Dagen under en tioårsperiod, då jag representerade Evangeliska frikyrkan som delägare i bolaget. Han är en utmärkt person på alla sätt, men jag håller inte med om den storslagna vision med att skapa ett mediekonglomerat genom Mentor Medier. Det är självklart inte bara Tomas ansvar, de berörda svenska samfundsledningarna och dess styrelser är lika mycket ansvariga för detta, men jag uppfattade nog Brunegård som den stora visionären bakom denna Nordensatsning.

Jag menar att kristna tidningar och utgivning av kristen litteratur ligger så nära kärnverksamheten för kristna församlingar och samfund att det är mycket noga med ägande och styrning. Kristna mediebolag måste ha en inriktning som ligger i linje med en kristen vision för verksamheten och bör drivas mycket nära ägandet av bolagen. Gärna att kristna företagare och församlings- och samfundsledare samverkar, men den andliga inriktningen och visionen måste ligga som en grund för verksamheten.

Jag tror på ett nordiskt samarbete inom kristenheten men det måste utformas på ett annat sätt, t.ex. genom att svenska och norska pingströrelsen samverkar när det gäller tidningsutgivning. Ägandet måste ligga nära församlingsrörelsen.

 • Stanley Östman

  Nu förfaller du till personfjäskande, men samtidigt bekräftar du min tidigare analys:

  ”…och det är altför mycket ryggdunkande vid tjänstetillsättning. Man har
  korsvisa kontakter via diverse styrelseuppdrag – du har ju själv suttit i
  sådana positioner och vandrat runt.”

  Det finns nog väl så många andra som erfarit spåren efter Stampen & Swedmedia för att du ska stå oemotsagd.
  Ett av huvudskälen som sagt var, är att lägga ned mediaprojekt.
  Det behövs helt nya visionsbärare och kanske helt nya mediaprojekt för att få en rejäl förnyelse.

 • Stanley Östman

  Egentligen är det många i våra led som inte bryr sig av naturliga skäl…
  Hela processomvandlingen från pingströrelseägda Swedmedia till dess försäljning till Mentor Media speglas så infantilt av pingst.se
  https://www.pingst.se/om-pingst/nyhet/dagen-kan-fa-nya-agare/

  Lägg märke till pingstsamfundets föreståndare Pelle Hörnmarks yttrande:
  ”Föreståndare Pelle Hörnmark sa under bolagsstämman att han känner sig
  trygg att gå vidare med detta efter att ha diskuterat saken med de
  norska pingstvännerna.”

  Så var det med den trygghetens bestående värde inför 90.000 pingstvänner !

  Samtidigt förstår jag frustrationen Brunegård påvisar inför en styrelse som uppträder fullständigt oprofessionellt där han deklarerar att hela styrelsen bör avgå.
  Utav dessa norrmän, så var det 3 av 4 som yrkade hans avgång.
  Dessa är di norske styrelseledamöterna http://www.mentormedier.no/?page_id=378

  Den kristna svenska kopplingen är obefintlig.
  Detta fick ”de trygga svenskarna” att yrvaket förstå, när Libris förlagschef på eget bevåg lanserade 2 böcker med bejakande homosexualitet för att mästra de klassiska samfunden.
  Hon om någon synes sitta säker i stolen som förlagschef på Libris, medans en koncernkollega fick avgå under förnedrande former…

  Vad det gäller pingströrelsens bolagsstyrning så har pionjärernas eldsjälar som Sverre Larsson häcklats. Men då har man inte förstått ”kallelsemedvetandet” som dessa bar på hela livet.
  Man hade hela tiden för ögonen att pingstbolagen är verktyg för väckelsearbetet och av Gud givet.
  Man var främmande inför dålig och usel förvaltning, det som arvtagarna effektivt (för en tid) kunde gömma sig bakom – ”jag känner mig trygg” …
  Så spilldes arvet ut och förströddes…