Reflektioner om Dagen och Libris

Jag har ju varit djupt involverad i svenska frikyrkligheten i decennier. Det är mycket jag älskar i detta, framförallt på församlingsnivån. Samfundsnivån blir dock ofta svårbegriplig. Jag har t.ex. vid ett antal tillfällen försökt problematisera på denna blogg den statliga styrningen och statsbidragens styrning av utbildningen av frikyrkopastorer, men att slå på någon larmklocka i den frågan är som att gå ensam ut i skogen och ropa högt. Ingen bryr sig och någon diskussion är inte möjlig på grund av ett totalt ointresse av samtliga inblandade aktörer. I bästa fall möts man av kraftig irritation över att man nämner frågan.

Under mina 16 år i Evangeliska Frikyrkans/Örebromissionens styrelse 1994-2010 fanns det två stora frågor som ständigt var på agendan, styrning och engagemang när det gäller bokförlaget Libris och tidningarna Dagen och Petrus. Petrus fångade ju upp de traditionella samfundstidningarna Evangelii Härold, Missionsbaneret, Helgelseförbundets tidning (jag tror den hette Trons Segrar). Av allt detta blev det till slut Petrus, och av allt detta blev det till slut bara tidningen Dagen. Jag satt i tidningen Dagens styrelse cirka 1999-2009 då tidningens ägande breddades och det  upphörde att vara en renodlad pingsttidning, bl.a. med EFK som delägare.

Bokförlaget Libris som ursprungligen var Örebromissionens förlag och som fusionerades med baptisternas förlag. Det fusionerades till slut med tidningen Dagen och det skapades en gemensam koncern som kallades för Swedmedia.

Swedmedia var allt som var kvar efter många år av frikyrklig verksamhet när det gäller tidningar och bokförlag.

Att skapa Swedmedia inträffade under min tid i EFK-styrelsen, det fanns en viss logik i detta, en dagstidning och ett bokförlag borde rimligtvis kunna komplettera varandra i en gemensam koncern. Man bör också komma ihåg att det gamla förlaget Filadelfia fanns med inkorporerad i denna koncern.

Att driva en kristen dagstidning och ett bokförlag borde ju vara ett viktigt uppdrag för samfund och församlingsrörelser med en vision och ett uppdrag att verka för väckelse och evangelisation i Sverige och i global mission.

Men dessa samfund avyttrade sedan allt detta till en norsk mediekoncern som heter Mentor Medier. Den drivande kraften bakom denna affär var koncernchefen för Stampen/Göteborgs-Posten Tomas Brunegård som blev det sammanslagna Swedmedias ordförande.

Av det gamla förlaget Filadelfia, tidningen Dagen, Örebromissionens missionsbaneret, Helgelseförbundets tidning, Evangelii Härold, ÖM:s förlag, Libris, baptisternas bokförlag m.m. till slut blev ingenting kvar.

Alltsammans överläts till norska mediekoncernen Mentor medier. Jag var ju inte inblandad då, så jag vet inga detaljer, det inträffade efter jag lämnade mitt ordförandeskap i EFK 2010. Jag tror inte ens att man fick några pengar för att överlåta allt till norrmännen, man fick en del aktier i den norska koncernen, begränsade minoritetsandelar.

Tomas Brunegårds track record är ju allmänt känd. Att försöka bygga jättekoncerner som sedan kollapsar. Detta har ju hänt med Göteborgs-posten. Brunegård har uppenbart försökt göra detta med även kristna pressen i Sverige och Norge. De svenska samfunden har tydligen inte ens fått några pengar för att avyttra alla dessa väletablerade historiska tillgångar, man har fått ett begränsat antal aktier i Mentor Medier som knappast har någon form av värde, det ger ju inte något större inflytande i Mentor Medier i varje fall.

Vi hade en diskussion för ett tag sedan om Libris i den internkristna debatten. Men det är ju inte vårt förlag längre, vi har skänkt bort det. Vi kan ha synpunkter på Dagen, men det är inte vår egen tidning längre.

Jag ställer idag ett antal frågor.

Har det funnits någon kritisk röst mot Brunegårds plan om att låta norrmännen ta över kärnan av den bokförlags- och tidningsverksamhet som byggts upp under 100 år av dessa svenska samfund?

Vem styr egentligen över dessa verksamheter i dag?

Om syftet med detta var att skapa ekonomisk lönsamhet och stora synergieffekter, hur ser dessa kalkyler ut i dag?

Hur har berörda samfundsledningar och samfundsstyrelser tänkt när man har fattat dessa beslut?

Finns det någon form av utvärdering av dessa beslut?

Vad tycker nuvarande och blivande ledningar hos Pingst och EFK om detta?

Ser man det som ointressant att driva kristna tidningar och bokförlag? Om ja – på vilka grunder fattade man det beslutet, tidigare generationer inom dessa samfund svarade på frågan med nej. När och utifrån vilken debatt fattades besluten att dra sig ur bokförlags- och tidningsverksamheten.

Vad har man tänkt göra med sina begränsade minoritetsandelar i norska mediekoncernen Mentor medier?

Det är lite spontana reflektioner från min sida. Vi får se om någon bryr sig om att svara.

 • Matsini

  Lite ”storm i ett vattenglas” känns det för mig?
  Speciellt som ingen inom den svenska kyrkan i tro, verkar, ens ha läst lagen till skydd för den troendes rätt till religionsfrihet?
  Samtidigt som den troende kyrkan, låter ekonomiska maktintressenter bestämma förutsättningarna för religionsfriheten?
  – Hur tror du broder, att vår förbjudna rätt att tro på Fadern, Sonen och den helige Ande, kan samverka i en totalitär muslimsk stat?
  Islam växer med med det dubbla tillhöriga på en generation:
  2018 har Sverige

 • Micael Gustavsson

  Din kommentar strider mot kommentarsreglerna, då den inte handlar om ämnet för bloggposten. Ytterligare kommentarer som inte håller sig till ämnet kommer att raderas.

 • Matsini

  Förvånar mig icke!

 • Stanley Östman

  Du är allt för generös Micael !
  Ovidkommande skräp bör städas undan, speciellt när det skymmer sikten för det väsentliga …
  Per-Arne Imsen länkar artikeln på FB och har redan fler kommentarer som även håller sig till ämnet – så Swärds aktuella frågeställningar får spridning.

 • https://www.bokus.com/cgi-bin/product_search.cgi?ac_used=no&search_word=t%E4ltkatedraler Bo Westin

  Och var finns nu den kristet ideologiska styrningen/lojaliten? Misstänker att den av dig redogjorda utvecklingen har ett samband med en teologisk liberaliserad öppenhet hos Libris.

 • Hans Josefson

  I morgon måndag 16 april 2018 hålls på begäran av en grupp aktieägare och efter en ny utsänd kallelse till aktieägarna i Mentor Media AS extra bolagsstämma i Mentor Media AS i Oslo (se för närmare information Mentor Medias norska hemsida och andra kommentarer på nätet i mediavärlden) sedan Vårt Lands chefredaktör Åshild Mathisen blivit uppsagd. Enl. p.4 av förslag till dagordning ska den extra bolagsstämman behandla följande:

  «Ut fra hva som i media og via andre kanaler har fremkommet knyttet til prosessen
  som ledet frem til oppsigelse av Vårt Lands sjefredaktør 23.03.2018, og det som har
  skjedd siden dette, er det grunnlag for å stille spørsmål rundt de vurderinger som er
  foretatt av styret i Mentor Medier AS. Som eiere har vi bedt om ekstraordinær
  generalforsamling for å få nødvendig informasjon og ut fra det trekke de slutninger
  som er naturlig i forhold til vurdering av vår tillit til styret og dets leder. Vi er kritiske
  til at ekstraordinær generalforsamling ble lagt på sist mulige tidspunkt i forhold til
  aksjelovens bestemmelser, og at styret i Vårt Land AS fant det nødvendig å gå til
  oppsigelse før eierne hadde fått den informasjon som er ønsket. Det som for oss er
  kjent rundt varselsaken gir også grunnlag for stor bekymring.

  Förslag till beslut (vedtak) uttryckes enligt följande citat:
  ”Med bakgrunn i det overnevnte og i særdeleshet styreleders håndtering av
  varselsaken finner vi grunn til å uttrykke sterk mistillit mot Mentor Medier AS’
  styreleder Tomas Brunegård.»

  Utöver Vårt Land-saken, som handlar om en norsk aktieägargrupps bristande förtroende för styrelseordf. Tomas Brunegård , i vilken sak jag inte har tillräcklig information att uttala mig, kan det dock frågasättas hur det är med förtroendet gentemot Brunegård från de svenska aktieägarna mot bakgrund av vad som framkommit sedan hösten 2017. Då blev i Libris-saken känd, Saken innebar planering, produktion och utgivning av ”homoantologin” bakom ryggen på i vart fall de huvuddelen av de svenska aktieägarna, trosssamfunden svenska Pingst (Pingst Förvaltnings AB), EFK och SAM. Libris och Dagen ägs helt av Swedmedia som i sin tur ägs av den norska koncenmodern Mentor Medier AS. I styrelsen för Swedmedia sitter den norske koncernchefen P M Tveiten. Styrelseordf. i Libris och Dagen är nämnde Tveiten. Libris och Dagen är trots sina svenska VD:ar Jennie Sjöström och Felicia Ferreira starkt beroende av den norska koncenrledningen P M Tveiten och Tomas Brunegård. Den störste svenske aktieägaren är Pingst med mindre än 10 %, vilket aktiebolagsrättsligt ger så gott som inget inflytande för Pingst ensamt. De övriga svenska samfundens ägarandelar är ännu mindre.

  Man då fråga sig varför Pingst, EFK och SAM accepterar att i Antologifrågan bli så helt överkörda av Tomas Brunegård och Tveiten att man lägger sig platt för den norska koncernledningen. Svensken och pingstvännen Tomas Brunegård saknar uppenbarligen känsla för vad de svenska nu nämnda samfunden kan uppleva. Jag utgår från att Pingst, EFK och SAM (och majoriteten av medlemmarna i de tre samfunden och även i vart fall en minoritet av det fjärde ägarsamfundet Equmenias medlemmar har en annan mening än koncernledningen i Mentor Medier AS.

  Frågan är då: Varför reagerar inte de svenska ägarsamfunden och ifrågasätter förtroendet för den norska koncernledningen (Brunegård och Tveiten jämte VD:n i Libris J Sjöström). Eftersom nämnda koncernledningen inte lyssnat på samfunden borde det nu vara läge att bolagsrättsligt ifrågasätta nämnda förtroenden. Förmodligen vore det bästa för samfunden att köpa ut aktierna från Mentor Medier AS för ungefär samma värde som man sålde aktierna till det norska bolaget och därefter avyttra aktierna i Mentor Medier AS. Om inte EFK eller SAM vill äga tidningsaktier i fortsättningen, borde Pingst ensamma stå som ägare till Dagen och genom kapitaltillskott av t ex svenska troende företagare bredda kapitalbasen.

  En annan förtroendefråga som jag tycker ska riktas gentemot koncernledningen är dess införande av de två poddarna ”Läsarpodden” och ”tro&förnuft” på Dagens nätsida. De bygger i mycket stor utsträckning på nyliberal teologi från teologiska institutioner i Uppsala, Åbo och THS, som upplevs främmande för de flesta av Dagens läsare, ättlingar till ”Läsarfolket” som levde under de två föregående århundradena. Kostnaderna för de produktionerna kan läggas på ren tidningsjournalistik eller nätpoddar som satsar på grundläggande bibelundervisning, varför inte t ex Alpha-undervisning?

 • Hans Josefson

  Tillägg angående utköp av aktier från norska Mentor Medier AS-koncernen.

  Utköp av aktier tänker jag gälla enbart Dagenaktierna från Swedmedia. Swedmedias innehav av aktier i Libris synes inte vara intressant att ta över med hänsyn till den linje som Libris företagsledning intar i bokprodukktionen, såvida man inte efter ett aktieutköp byter ut nuvarande nyckelpersoner i Libris och det finns anställda kvar som kan ge ut böcker med mer bibeltrogen profil. Brunegård, Tveiten och Sjöström är i vart fall inte tänkbara i styrelse eller företagsledning efter ägarbyte. Återstående del av Swedmedia med dotterbolaget Libris borde alternativt likvideras eller säljas till Verbum/Berlings förlag, för övrigt med i dag samma gatuadress som Dagen – på Kungsholmen i Stockholm. Dagen har ett så inarbetat kristet medienamn att det med rätt nyrekrytering av duktiga kristna journalister efter dem som gått i pension på senare tid – eller som är på väg att gå i pension – kan leva vidare. Förutsatt att man följer den vision som fanns hos pionjärerna och följer moln- och eldstoden i de stormiga tider som kan väntas framöver.

 • Inge

  Stefan du skriver :

  ”Jag har t.ex. vid ett antal tillfällen försökt problematisera på denna blogg den statliga styrningen och statsbidragens styrning av utbildningen av frikyrkopastorer,”
  ”De svenska samfunden har tydligen inte ens fått några pengar för att avyttra alla dessa väletablerade historiska tillgångar”

  Man brukar säga att ingenting är gratis, i alla fall om man skall ta del av världens rikedomar. Det världen investerar i, kräver de även återbäring och inflytande över.

  Pastor Ebbe Bohlin förstod tidigt denna utveckling. 1959 lämnade han samfundet SMF och startade Betelinstitutet i Orsa, en bibelskola helt fri från stadsbidrag och samfunds ägande. Hela skolan drevs av bön, frivilligt arbete och gåvor. (Skolan upphörde 1994 och är nu en kristen kursgård och drivs av föreningen Trunnagården sedan 1997)

  Finns det någon kristen verksamhet kvar i detta land som inte är beroende av bidrag från stat och kommun?
  Möjligen Maranatha församlingen?

  Det vi nu ser hända i Svensk Kristenhet är frukten av drygt 30års ökat beroende av statligt bidrag och hänsynstagande mot världsliga normer i vårt samhälle.

  Nu tycks några tydligen ha vaknat upp och förvånat undrar vad som egentligen hänt? Hur hamnade vi här? Detta är tragiskt men knappast förvånande.

  Jag förstår dej Stefan när du för döva öron varnat för statlig styrning av pastorer och bidragsberoende, även jag har under åren försökt tala med flera pastorer om detta, de har då obekymrat vifta bort min oro, vi tar glatt emot bidragen så länge inga motkrav ställs. Verkligheten visar tyvärr att då är det redan för sent. Beroendet är då redan ett faktum.

 • Hans Josefson

  Mitt första inlägg från i går söndag, 15 apr verkar ha försvunnit. Försöker att sätta in det på nytt nedan.

  I morgon måndag 16 april 2018 hålls på begäran av en grupp aktieägare och efter en ny utsänd kallelse till aktieägarna i Mentor Media AS extra bolagsstämma i Mentor Media AS i Oslo (se för närmare information Mentor Medias norska hemsida och andra kommentarer på nätet i mediavärlden) sedan Vårt Lands chefredaktör Åshild Mathisen blivit uppsagd.

  Enl. p.4 av förslag till dagordning ska den extra bolagsstämman behandla följande:

  «Ut fra hva som i media og via andre kanaler har fremkommet knyttet til prosessen
  som ledet frem til oppsigelse av Vårt Lands sjefredaktør 23.03.2018, og det som har
  skjedd siden dette, er det grunnlag for å stille spørsmål rundt de vurderinger som er
  foretatt av styret i Mentor Medier AS. Som eiere har vi bedt om ekstraordinær
  generalforsamling for å få nødvendig informasjon og ut fra det trekke de slutninger
  som er naturlig i forhold til vurdering av vår tillit til styret og dets leder. Vi er kritiske
  til at ekstraordinær generalforsamling ble lagt på sist mulige tidspunkt i forhold til
  aksjelovens bestemmelser, og at styret i Vårt Land AS fant det nødvendig å gå til
  oppsigelse før eierne hadde fått den informasjon som er ønsket. Det som for oss er
  kjent rundt varselsaken gir også grunnlag for stor bekymring.

  Förslag till beslut (vedtak) uttryckes enligt följande citat:
  ”Med bakgrunn i det overnevnte og i særdeleshet styreleders håndtering av
  varselsaken finner vi grunn til å uttrykke sterk mistillit mot Mentor Medier AS’
  styreleder Tomas Brunegård.»

  Utöver Vårt Land-saken, som handlar om en norsk aktieägargrupps bristande förtroende för styrelseordf. Tomas Brunegård , i vilken sak jag inte har tillräcklig information att uttala mig, kan det dock frågasättas hur det är med förtroendet gentemot Brunegård från de svenska aktieägarna mot bakgrund av vad som framkommit sedan hösten 2017. Då blev i Libris-saken känd, Saken innebar planering, produktion och utgivning av ”homoantologin” bakom ryggen på i vart fall de huvuddelen av de svenska aktieägarna, trosssamfunden svenska Pingst (Pingst Förvaltning AB), EFK och SAM. Libris och Dagen ägs helt av Swedmedia som i sin tur ägs av den norska koncenmodern Mentor Medier AS. I styrelsen för Swedmedia sitter den norske koncernchefen P M Tveiten. Styrelseordf. i Libris och Dagen är nämnde Tveiten. Libris och Dagen är trots sina unga svenska VD:ar Jennie Sjöström och Felicia Ferreira helt beroende av den norska koncenrledningen P M Tveiten och Tomas Brunegård. Den störste svenske aktieägaren är Pingst med mindre än 10 %, vilket aktiebolagsrättsligt ger så gott som inget inflytande för Pingst ensamt. De övriga svenska samfundens ägarandelar är ännu mindre.

  Man kan då fråga sig varför Pingst, EFK och SAM accepterar att i Antologifrågan bli så helt överkörda av Tomas Brunegård och Tveiten att man lägger sig platt för den norska koncernledningen. Svensken och pingstvännen Tomas Brunegård saknar uppenbarligen känsla för vad de svenska nu nämnda samfunden kan uppleva. Jag utgår från att Pingst, EFK och SAM (och majoriteten av medlemmarna i de tre samfunden och även i vart fall en minoritet av det fjärde ägarsamfundet Equmenias medlemmar har en annan mening än koncernledningen i Mentor Medier AS.

  Frågan är då: Varför reagerar inte de svenska ägarsamfunden och ifrågasätter förtroendet för den norska koncernledningen (Brunegård och Tveiten jämte VD:n i Libris J Sjöström). Eftersom nämnda koncernledningen inte lyssnat på samfunden borde det nu vara läge att ifrågasätta nämnda förtroenden. Förmodligen vore det bästa för samfunden att köpa ut aktierna från Mentor Medier AS och därefter avyttra aktierna i Mentor Medier AS. Om inte EFK eller SAM vill äga tidningsaktier i fortsättningen, borde Pingst ensamma stå som ägare till Dagen och genom kapitaltillskott av t ex svenska troende företagare bredda kapitalbasen.

  En annan förtroendefråga som jag tycker ska riktas gentemot koncernledningen är dess införande av de två poddarna ”Läsarpodden” och ”tro&förnuft” på Dagens nätsida. De bygger i mycket stor utsträckning på nyliberal teologi från teologiska institutioner i Uppsala, Åbo och THS, som upplevs främmande för de flesta av Dagens läsare, ättlingar till ”Läsarfolket” som levde under de två föregående århundradena. Kostnaderna för de produktionerna kan läggas på ren tidningsjournalistik eller nätpoddar som satsar på grundläggande bibelundervisning, varför inte t ex Alpha-undervisning?

 • Jonas Rosendahl

  En mkt bra bloggkommentar. Så bra att kommentarsfältet finns för ibland kommer riktigt bra synpunkter.
  Kan avslöja att jag själv jobbat lite på en bloggpost runt Mentormedia och inte minst alla Brunegårds förehavanden.
  Men efter någar timmar körde jag fast. Jag kom inte vidare utan insider information. Man ska veta att mycket handlar idag om samägda bolag, systerbolag som ett vanligt sätt att bolagsstyra just för att ansvar inte på rak arm ska kunna utkrävas.
  Det blir så många särintressen, att tillslut blir det gamla vänskapsband, pengar etc som blir den ”dolda” maktstrukturen som bestämmer.
  Det krävs nästan en visselblåsare inom Mentor media och Dagen för att sanningen ska kunna komma fram.

 • wildwest63

  Jag tror att förklaringen till det här är relativt enkel – pastorer i dagens församlingar har ingen aning om hur företagsvärlden fungerar och är inte heller intresserade! Det är alltför många pastorer som inte har gjort något annat än kommit rakt ur en mer eller mindre bibeltrogen bibelskola och sedan blivit någon form av församlingsföreståndare. Få har levt ett liv i det ”vanliga” samhället, Med den generella vänsterinriktning som verkar finnas åtminstone i de gamla frikyrkosamfunden skulle jag tro att man inte tycker företagande är viktigt.

  Ställ detta scenario mot den gamla frikyrkorörelsen, sprungen ur initiativ ofta tagna av entreprenörer och företagare, där man såg företagandet som ett medel att nå ut med evangelium. Där tiondegivandet även som entreprenör och företagsägare var heligt. Där många predikanter kom från bondeleden, småindustrier osv. De förstod, de kunde kombinera andlighet och företagande.

  Idag får jag känslan av att företagandet är nummer ett, inte andlighet, att detta – i det fall det drivs överhuvudtaget – inte styrs av pastorer utan av styrelsemedlemmar i diverse kyrkor och samfund som ser kristet företagande i medielandskapet som ett företagande vilket som helst, med effektiv administration och stordriftsfördelar, men där det andliga i princip är ointressant. Företaget ska ju gå bra. Det andliga råkar bara vara en etikett på företagandet, kunde lika gärna handla om falukorv eller elcyklar.

 • stefanswrd

  Beroendet av staten gäller också i stor utsträckning kristen medieverksamhet, Dagen, Världen Idag och Hemmets vän har presstöd som en helt avgörande intäktskälla.

 • Inge

  Ja så är det, det blir svårt att idag finna någon Kristen verksamhet överhuvudtaget där pengar är inblandade, som inte redan har fingrarna i syltburken? Beroendet kommer snabbt, med beroende av världens rikedomar följer hänsynstagande och krav på inflytande från givaren. Det går idag troligen inte att driva en kristen tidning utan statligt stöd.
  Redan Paulus som själv under många år före sitt möte med Jesus var köpt och styrd av det religiösa etablesimanget, förstod efter sin frälsning, vikten av att få vara fri och oeroende när han delade evangeliet.
  Han skriver i 1 Kor 9 :18-19.
  Vad är då min lön? Jo att som förkunnare få lägga fram evangeliet utan ersättning………. Fri och oberoende av alla………………för att kunna vinna desto fler.

 • wildwest63

  Ersättningsregler behövs givetvis, men jag förstår vad du menar. Det här handlar om att församlingsfolk inte ser något behov av kristen media. Man tycker förmodligen att nuvarande kristen media knappast ger någon mersmak i andliga bedömningar av politik, kultur och kristet liv och därför är ointressant att läsa – helt enkelt bara en blek, och sämre, variant av allmän press – och man förstår heller inte själva vitsen för en väckelsekristen rörelse att kunna förmedla egna ståndpunkter i aktuella frågor utan att behöva ta hänsyn till politisk korrekthet i övrig media (i de flesta fall skulle sådana infallsvinklar aldrig tas upp). Inte heller tror jag många i denna förvirrade tid anser att det ens finns en enda kristen röst att lyssna på. Evangeliet kan tolkas hur som helst. Absolut sanning finns ju som bekant inte längre.

  Att det finns en vits med egen media kommer man på när det är för sent – när kristendom inte längre får behandlas i mainstreammedia. Då är det så dags. Vi rör oss med stormsteg mot ett sånt läge.