Jonas Lundström, EFK och fyrkantsevangelikalerna

Jonas Lundström är en aktiv bloggare från Örebro. Han har studerat fyra år på Örebro missionsskola och har varit med i en eller flera EFK-församlingar. Han gjorde dock ett medvetet val att lämna Evangeliska Frikyrkan för några år sedan eftersom han inte kunde stå bakom en del saker som EFK står för. Han har uppenbarligen ett stort kontaktnät inom EFK, och min känsla från bloggsfären är att en hel del yngre EFK-are sympatiserar med det Jonas står för. Han har nu gjort ett långt blogginlägg och analyserat Evangeliska Frikyrkans utveckling.

Lundströms tes är att EFK styrs av en grupp som han kallar fyrkantsevangelikaler. Det är personer som bl.a. tror på kristna doktriner som jungrufödseln, eviga straff, Jesu uppståndelse, äktenskapet mellan man och kvinna, att Jesus gick på vattnet, att Jesus dog för våra synders skulle och tog vårt straff på sig m.m. Hans lista är ju inte särskilt anmärkningsvärd, allt han nämner tror jag på, och det gör också Carl-Eric Sahlberg i Klara kyrka, Bill Hybels, Rick Warren och Billy Graham – för att nu bara nämna några namn. Så det är kristet mainstream det som Jonas räknar upp.

Fyrkantsevangelikalerna styrs av mig och Anders Blåberg får man veta i blogginlägget, men det finns växande opposition, Jonas nämner bl.a. om strömningar inom Frizon, Saron i Göteborg, och Örebro missionsskola. Jonas uppmanar nu till en äkta Egyptenliknande revolt mot fyrkantsevangelikalerna med Swärd och Blåberg i spetsen. Folk måste träda fram, höja rösten och säga att man inte håller med Swärd, Blåberg och kompani.

Jag håller med om vissa delar av Jonas analys, på några punkter menar jag dock att han inte har förstått hur EFK fungerar. Men jag tycker hans frågor är intressanta så därför vill jag ta upp dem. Ursäkta den tråkiga punktformen för att få lite logik i resonemanget.

1. Jonas har rätt, EFK har och har haft tydliga evangelikaler i ledningen. Och det har funnits en enhet inom samfundet kring grundläggande trosfrågor, kring synen på Bibeln, Jesus som enda vägen till Gud, missionen och evangelisationen. Och jag tror också att att denna enhet långsamt eroderas underifrån, här är jag inte säker på att alla etablerade EFK-are inser vad det är som händer. Jag håller med Jonas L om att det är bättre att detta kommer fram tydligt än att kritik ältas i slutna rum. Ett av de äldre samfundens problem är ju att man har gjort stegvisa positionsförskjutningar utan tydliga beslut och en öppen debatt.

2. Jag tycker dock att Jonas Lundström ger en för snäv bild av dem han kallar för fyrkantsevangelikaler. Min passion i varje fall är att sprida evangeliet om Jesus, att grunda församlingar, och göra det Jesus sade, bota de sjuka, förmedla befrielse, och att uttrycka min tro genom socialt engagemang. Det låter på Lundström som att vi bara är ute efter renlärighet, en bild jag inte kan känna igen mig i. Och när vi jobbar med evangelisation, mission och församlingsgrundande, – då inser vi att det är viktigt att tänka igenom vad det är för evangelium vi förkunnar.

3. EFK:s teologi har inte fastställts godtyckligt av några gubbar i toppen. Vi har antagit dokument i våra kongresser där vi i demokratiskt fattade beslut har definierat vad vi är överens om, det innefattar att vi är evangelikaler, karismatiskt öppna, baptister och missionsinriktade, Lausannedeklarationen är ett avgörande styrdokument för oss – här har vi kommer överens om betoningarna i hur vi tolkar och förstår Bibeln. EFK har aldrig haft en inriktning att bara vara ett samfund som har högt i tak. I våra framtidsdokument som vi har processat och beslutat om senaste åren är det också en tydlig inriktning inför framtiden. Jag har aldrig fått kritik för att jag har sagt eller skrivit något som krockar med dessa inriktningsdokument. Här tycker jag att Jonas Lundström ger en för ytlig bild av vad EFK står för, och vad vi som rörelse har lagt fast.

4. Den tydliga inriktning som EFK har haft , har varit vår styrka, ska detta eroderas och att vi bara ska bli ett ytterligare högt-i-tak-samfund, kommer att bli förödande. Den kritik mot vår teologi och troslära som Lundström för fram, är ju inga nya idéer. Såg nästan allt under min tid med SMU-engagemang under 70-talet. SMU hade då långt över 100.000 medlemmar, idag har man drygt 30.000 medlemmar trots att man har gått ihop med baptisterna och metodisterna. All erfarenhet visar att relativisering och uttunning av budskapet leder till tillbakagång. Man har dock nått vägs ände inom SMU/Equemenia, och nu är det tydligt evangelikala röster som har tagit över i organisationen, en mycket positiv trend enligt min mening.

5. Tycker att Jonas Lundström fullständigt överskattar min roll inom EFK, jag har inga uppdrag alls inom samfundet och har inget inflytande över vare sig konferenser, medarbetarförbund, teologisk utbildning, Frizon, eller något annat. Jag är bara pastor i en lokal församling som dessutom till 50 procent är baptistförsamling. Det enda jag är, är att jag är bloggare, och det är en röst underifrån, och det enda forum jag har för att göra min röst hörd utanför min församling. Saron, Frizon, och Missionsskolan är dock mäktiga institutioner inom EFK. Så här tycker jag Lundström brister i analysen av hur EFK är uppbyggt. Och som jag visade i mina mini-memoarer, som samfundsordförande har man mycket begränsade möjligheter att utöva ett faktiskt inflytande. Om EFK-are ska göra uppror mot Swärd, jag begriper inte riktigt hur det ska gå till i praktiken, när jag inte har inflytande över någonting i samfundet. Och eftersom Elimförsamlingen i Stockholm enhälligt har valt mig som pastor, tror jag knappast att de hakar på revolten.

6. Jonas tycker att fler bör träda fram mot samfundets tydligt evangelikala ledning, fyrkantsevangelikalerna. Jag tycker nog redan en del har gjort det. Och jag har ju redan avgått från mina positioner inom samfundet, bland annat med motiveringen att en del EFK-are uppfattade mig som en belastning för rörelsen.

7. Tycker dock att det är viktigt med samtal, så att inte kritik bygger på missförstånd och hörsägner. Om det är så många personer som Jonas Lundström menar som helt är emot det EFK-ledningen står för inklusive tidigare ordföranden Swärd, så skulle jag tycka att det vore intressant att mötas för samtal om detta.


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/mattlose/stefansward.se/wp-includes/class-wp-comment-query.php on line 399
 • Marina

  Bra Stefan att du tydliggör i din blogg.

  Tyvärr är vi många som påverkas allt för mycket av omgivningen…ibland även mer än av Guds Ord, och då blir det problem.

  Personligen fick ett möte med Roland Spjuth mig att inse hur omgivningspåverkad jag blivit, istället för att ännu mer söka Guds Ord och mina kyrkohistoriska rötter och värderingar.

  Mer Jesus och Helig Ande istället för alla egna anpassade ”doktriner”

  God Bless! Marina

 • Ulf Stenlund

  Kära vänner
  Mina referensramar är Pingst och ”skriften allena” teologin. För mig är det ändå högintressant att lära mig mer om hur andra tror. För det mesta tycker jag att Stefan Svärds uppfattningar stämmer med mina egna. Det EFK-interna kan dock kännas just lite mycket internt ibland. Stefans försvar av ”fyrkantsevangelikalerna” håller jag helt med om. Samtidigt var det lite väckande att titta igenom både de fribaptistiska synpunkter Jonas Lundström listar upp och hans sammanfattning av ”fyrkantsevangelikalernas” uppfattningar.

  Härmed mina personliga synpunkter där jag kort även motiverar dessa:
  1. De eviga straffen. Bibeln är tydlig med den dubbla utgången. Vad en evighet är är inte begripligt för oss människor men det är ett tillstånd efter att tiden tagit slut. Lovsångsstrofen med texten ”evigheten lång” pekar felaktigt på oändlig tid.
  2. Jesus gudom. Detta är en biblisk lära, dock är det tydligt att det finns ett hierariskt förhållande mellan Fader och Son. Eftersom vi inte kan utransaka Guds djupheter är det rimligt att inte försöka förklara hur detta hänger ihop.
  3. Treenighetsläran. Visserligen är detta en lära som kyrkofäderna kommit fram till men den är, enligt min mening, bibelförankrad.
  4. Jesus ställföreträdande offerdöd. Detta är en doktrin som är omistlig. Här sammanfattas allt i GT och NT.
  5. Acceptansen för krig och vapen. Enligt min mening är krig oacceptabelt. Motiveringen för min vapenvägran var att jag absolut inte kan tänka mig döda en annan människa. Jag är medveten om att de blodiga krigen som skildras i GT talar emot denna min uppfattning. Samtidigt är min uppfattning att domen är Herrens och att han strider för oss.
  6. Biskopar. Personligen är jag helt emot allt samfundsväsende. Apostlagärningarna beskriver fria församlingar som inte styrdes men påverkades av apostlarnas inflytande,
  7. Avlönade pastorer. Paulus var oavlönad men han motiverade varför. Jag har varit i församlingar med oavlönade pastorer (även mina föräldrar började som oavlönade predikanter) men min erfarenhet är att det är rimligt att även arbetaren i Guds vingård ska ha en lön det går att leva bra på. Mega-kyrkornas pastorer med lyxliv tycker jag har hamnat snett.
  8. Teologiska skolor. Att teologi sedan ett århundrade hamnat i vanrykte har mer med liberalteologi än själva tanken att fördjupa sig i ordet och bönen samt orientera sig kring hur andra tror.
  9. Kyrkans vurm för makt och rikedom. Detta är absolut förkastligt.
  10. Jungfrufödelsen. Det är märkligt att någon vill kalla sig kristen utan att acceptera denna mycket tydliga bibliska lära.
  11. Livet efter döden. Detta är en cental del i både Jesu och apostlarnas förkunnelse. Det verkar helt orimligt att som kristen ifrågasätta detta.
  12. Jesus fysiska uppståndelse. Är det möjligt att förneka detta centrala budskap och i så fall varför?
  13. Jesus gick på vattnet. Att förneka att Jesus gjorde under här på jorden verkar absurt. Han har ju t.o.m. lovat att vi, hans lärljungar ska göra ännu större teckenän han gjorde.
  14. Kyrkogång. Paulus uppmanar oss att inte överge vår församlingsgemenskap. Finns det skäl att inte regelbundet delta i församlingens gudstjänster?
  15. Nattvard. På nytestamentlig tid firades detta. Det ligger en underbar välsignelse i att minnas vad Jesus gjort för oss.

 • Bo Westin

  Så länge de enskilda församlingarna värnar frihet och oberoende från att tvingas följa centrala påbud och direktiv och ser det som viktigt att ha en levande vision för vad Guds vill för den plats där den verkar finns det hopp. Den frihelten kan användas för att följa liberala tankegångar eller för att inte göra det. Det kan komma en tid när liberalerna är i majoritet inom våra samarbetsorgan, bibelskolor och inom en majoritet av våra församlingar, vilket inte är att undra på då vi lever i de yttersta dagarnas avfall. Så uppropet till dem som bekänner sig till de så kallade fyrkantsevangelikalerna är att mer än någonsin satsa på det ni tror på.
  Att riva ner det gamla inklusive den läromässiga grund som kyrkan alltid hävdat för att bygga ett nytt sorts tempel för en ”annan sorts Gud” är rent vansinne. Det är starkt att Stefan lyckas behålla fattningen när han räknar upp de läromässiga fundament som är utsatta för ifrågasättanden; ”Lundströms tes är att EFK styrs av en grupp som han kallar fyrkantsevangelikaler. Det är personer som bl.a. tror på kristna doktriner som jungrufödseln, eviga straff, Jesu uppståndelse, äktenskapet mellan man och kvinna, att Jesus gick på vattnet, att Jesus dog för våra synders skulle och tog vårt straff på sig m.m.”

 • Bo Westin

  Ulf skriver: ”Vad en evighet är inte begripligt för oss människor men det är ett tillstånd efter att tiden tagit slut. Lovsångsstrofen med texten ”evigheten lång” pekar felaktigt på oändlig tid.”
  Jag undra på vilka grunder som detta hävdas? Är det några särskilda bibelställen som åberopas? Den här åsikten dyker ganska ofta upp nuförtiden ungefär som om den vore ett faktum men jag betraktar den som en dåligt underbyggd hypotes.
  Jesus berättar i Lukas 16: 19- 31 om den rike mannen och Lasarus och det samtal som sedan utspelar sig mellan Abraham och den rike mannen som ligger i dödsriket och plågas. Berättelsen bär inte endast prägel av en liknelse utan som något som faktiskt kan ha hänt.
  För det första:
  Det faktum att det gick att föra ett samtal visar på att tiden verkligen existerar efter detta livet, även i dödsriket eller helvetet.
  För det andra:
  Den som studerat ”lite” fysik vet att det intressant nog inom relativitetsteorin och den moderna fysiken finns vissa ekvationer som uttrycker samband mellan kroppar (som har massa) och de fenomen som uppstår när dessa färdas i en hastighet som närmar sig ljushastigheten (i förhållande till ett referenssystem som befinner sig i likformig rörelse). Till exempel vi vet att om en farkost närmar sig ljushastigheten så kommer en klocka i denna farkost att röra sig långsammare än en motsvarande på den referensplats i förhållande till vilken farkostens hastighet uppmäts.
  Vi vet i dag att materia kan omvandlas till energi och vice versa (E= mc^2). Vi vet också att även ljuset betraktat som ljuskvanta, alltså i partikelform (inte i vågform) verkar ha massa. Detta har man kunnat konstatera därigenom att ljuset böjs av när det passerar igenom stjärnornas gravitationsfält. Som kuriosa kan jag nämna att jag en gång läste en liten bok om en ung person som fick besöka himlen. Där berättades det att när änglarna överstiger ljushastigheten så går de in i den andliga och himmelska dimensionen. Men här förutsätts det andliga varelser antagligen saknar massa vilket också skulle inneböra att relativitetsteorins ekvationer inte är tillämpliga för änglar och andra andliga varelser. Det finns alltså ingenting som säger att man kan hävda att tiden inte existerar i himmelen eller helvetet baserat på någon analogi med Lorenztranformationen eller någon annan fysikalisk ekvation. Dessa ekvationer som räknar med föremål som har massa kan inte antas gälla för ’”masslösa partiklar eller varelser”. Annars skulle man ju i analogins namn kunna extrapolera resultaten och hävda att eftersom tiden går saktare i hastigheter som närmar sig ljusets så kanske klockorna helt står stilla om man färdas snabbare än ljusets hastighet. Men de lagar som gäller kroppar med massa kan inte antas gälla för kroppar som saknar massa.
  Utifrån detta perspektiv finns det inget som säger att det inte finns något tidsbegrepp i ”himmel eller helvete”. Det kan vi helt enkelt inte veta något om. Vi kan däremot göra vissa troliga antaganden utifrån hur vi läser bibeltexterna.

 • S-E Sköld

  Jonas Lundström beskriver bara sin otro, vad är det för särskilt med det? Tyvärr är det ju många som inte tror. Han är ju bara en i raden: den första var Ormen, med sitt klassiska: ”Skulle väl Gud ha sagt..? Jonas inlägg är ju bara en upprepning av det; ett eko av det, i realtid.

  Hebr. 11.

 • Pingback: Fyrkantsevangelikalism eller mainstream kristen tro? - Bengts Blogg()

 • Tomas

  Stefan, du undviker ju återigen att svara på Jonas återkommande fråga om Fribaptisterna. EFKs ledning må ha skrivit under hur många globala dokument som helst – men det säger ändå ingenting om hur man bör hantera pastoreroch medlemmar som likt Fribaptisterna har från fyrkantsevangelikalismen avvikande övertygelser. Stefan, får man vara medlem i EFK och ha avvikande uppfattningar i nån av dom frågor son Jonas nämner? Får man vara pastor och ha det? Får man vara anställd och vara det?

 • Ulf Stenlund

  Bäste Bo Westin
  Jag råkar vara civilingenjör och har läst en hel del teknisk fysik. Det är inget direkt fel i ditt uppräknande av teorier men Gud fanns till före tid och rum och enligt min uppfattning har han skapat tid och rum. Det bibliska faktumet är att Gud är av evighet och att tiden har en början. Detta gör att det rimligt att tolka uttrycket ”ingen tid ska vara mer” bokstavligt. Tiden kommer att också ta slut och då för hela skapelsen. Jag är väl medveten om att det finns andra tolkningar typ ”nu är tiden ute för ett visst skede”.

  När Jesus berättade om den rike mannen och Lasarus ser också jag detta som en verklighetsskildring. Det Jesus berättar om är dock inte något som hände efter tidens slut. Händelsen måste ha inträffat innan den yttersta domen. Tiden tickar på fram till att Gud skapar en ny himmel och en ny jord.

 • http://www.jlundstrom.se Jonas Lundström

  -Jag manar inte till något uppror, utan till tydlighet och öppet samtal. Jag skulle knappast bli gladare om någon annan falang tog över.

  -Det är förstås inte (om man läser det jag skrivit) att man tror på dessa saker som utgör fyrkantsevangelikalism, utan att man uppfattar hela detta och just detta paket av åsikter som ”klassisk kristen tro”.

  -Självklart gör folk som omfattar Fyrke mycket annat, och mycket som är bra, men man uppfattar inte det som definierande. Du skulle aldrig skriva ett inlägg och förfasa dig över kristna som inte botar sjuka eller inte bygger relationer med dom hemlösa och säga att detta är ett avfall från klassisk kristen tro.

  -Det är roligt att du och andra pratar om uttunning osv. En urvattnad kristen tro, det är ju på pricken detta jag eftersträvat. (ironi, för den som inte uppfattar det)

 • http://www.jlundstrom.se Jonas Lundström

  Marina. Roland är skön. Du borde prata med honom igen och fråga honom vad han tänker om dessa saker. Du kanske skulle bli förvånad.

 • wildwest

  Förlåt en icke-EFK:ares fundering: Jag har inte fattat vad debatten mellan Jonas och Stefan går ut på. Eller så har jag smutsiga glasögon. Handlar det alltså om att Jonas Lundström vill ha en EFK-kyrka som inte står för klassisk kristendom av typen jungfrufödelse, Jesu död o uppståndelse osv, osv? If not, vad vill han då? Är EFK liksom för kristet?

 • JoSjo

  Angående SMU:s kraftigt sjunkande siffror har väl knappast bara med ett mindre tydligt budskap att göra. Du har ju även alla samhällsförändringar, det minskade intresset både för kristen tro och föreningsliv, och att det finns ett helt annat utbud av fritidssysselsättningar idag (fler sporter, fler event, fler tv-kanaler, tv-spel osv osv).

 • Bo Westin

  Att Guds skapelse med hela universum och tid och rum såsom vi känner till det nu och som det beskrivs av fysikens lagar, vilket jag gav några exempel på, en gång ska upphöra finns det tydliga bibliska indikationer på. Men vilka konsekvenser detta får för tidsbegreppet ovan där är något som handlar om rimliga tolkningar utifrån bibeltexten. Guds himmel måste ha funnits före skapelsen. Att tiden inte ska vara mer tolkar jag som att det gäller det fysiska universum och inte Guds himmel, den andliga dimensionen som bibeln talar om. Den som lever får se ..

 • Anonym

  Det du antyder, är att det inte är så viktigt med dogmer, vad man tror, utan snarare hur man lever. Det budskap du förmedlar känns mer som något gärningsbaserat system än något evangelium.
  Eftersom det är genom tro vi är räddade, inte genom vår livsstil, eller våra gärningar, så är det viktigt vad vi tror på. Och att vi lär ut vad Bibeln lär.
  Det innebär inte att man måste sätta de dogmatiska åsikterna MOT en livsstil med socialt engagemang etc.

  Ditt budskap verkar vara att som kristen måste man passa in i en mall.
  Man måste ha en viss livsstil. Du ställer ännu mer krav på människan än Stefan gör.
  Om man inte hjälper hemlösa etc. så duger man inte.
  Det är den känsla jag får.

 • http://www.kolportoren.com/ Joachim Elsander

  Riktigt så enkelt är det inte…

 • Bengt Wikstrom

  Ett boktips:
  Roland Spjuth, ”Kristen moralhistoria – sökandet efter det goda livet.”

  Själv hade jag redan övergett den kristna tron när jag läste boken.
  Men Roland Spjuth skildrar, med lågmäld inlevelse, hur kristna genom historien sökt ”det goda livet”.

  Min invändning är att ”klassisk kristen tro” förstör människan då den gör alla till syndare. Kyrkans utgångspunkt är endimensionell och gör mer moralisk skada än nytta.

  Man kan säga att Gud skapar och kyrkan förstör.

  Men trots allt rekommenderar jag varmt boken!

 • Erik

  Va gör det svårare?

 • Anders Gunnarsson

  Jag kan förstå att du övergav en instäng kristendom. Jag kände befrielse i det också… Vad har du idag för bättre perspektiv på livet? Vad ger mer förklaringskraft och mening och svar än kristendom? Vad är mer koherrent, korresponderande och pragmatiskt fungerande i din nyvunna livsåskådning? Vad har du hittat för spännande ersättning?

  Allt gott

 • http://gunnelsplats.wordpress.com Gunnel

  Jonas
  Läste hela ditt Blogginlägg och kommentarerna mot Stefan Swärd med fleras bibeltro på fundamenten.
  Det är mycket vackert med utblommade maskrosor men vid minsta lilla vindpust, så är det ändå ogräsfrö som sprids.
  Stigar är vackra men att vandra på ”den vägen” är något annat.

 • http://www.kolportoren.com/ Joachim Elsander

  Låt mig svara med en fråga: Är kristen tro teorier och filosofier eller är den kött och blod?

 • Anonym

  Menar du läror när du skriver teorier och filosofier? För det är ju lite olika saker.
  tror ingen fyrkantig evangelikal anser att kristen tro är teorier och filosofier.

  I så fall, skulle jag säga att kristen tro innefattar både lära och liv, både hjärna och hjärta.
  Det är viktigt med lära, eftersom det lär oss vilken Gud vi tror på och hur vi ska förhålla oss till honom.

  Johannes skriver att:
  ”Den som inte förblir i Kristi lära utan går utöver den, han har inte Gud.” (2 Joh)

  Jag tycker att det säger att läran är viktig.
  Sedan får det inte stanna vid att man bara har vissa åsikter, utan att läran också får ta
  gestalt hos lärjungen.

  Förstår inte varför man ska behöva separera på hjärta och hjärna, lära och liv.
  Är det inte lite onödigt?

 • Erik

  Ny fråga för mig det där…
  Få alternativ…och antingen eller, gillar jag!
  Jag tror inte Kristen tro i första hand är teorier, är den sann borde den vara väldigt praktisk. Sen kan det vara bra att resonera och fundera.
  Om jag bortser från min egna tro, försöker se utifrån, så är Kristendomen för många antagligen en teori eller filosofi bland många andra. Vilket i mina ögon gör den mer trovärdig, utifrån va den hävdar. Är Kristendomen sann, och den enda sanningen, som vissa hävdar att bibeln säger, även jag, så borde det finnas goda filosofiska argument för dess sanning. Vilket det finns.
  Men mitt svar blir nog om man ska jämföra alternativen, att Kristendom är mer är Kött och Blod, än teorier om den är sann och du med ”kött och Blod” vill uttryck någon seriositet. :) Liv och död!

 • Sefast Tronde

  Har varit in på Jonas Lundströms blogg och läst. Spännande diskussion med många aspekter. Men,… tyvärr alltför många, generella och otydliga. Är det någon som förstår vad Jonas vill och är ute efter?

  Skrev ett inlägg på hans blogg och efterfrågade förtydliganden.

  Stefan Swärd: Förstår du vad Jonas är ute efter???

  Jag kan tyvärr inte framläsa vad för något kontroversiellt, vare sig du, Blåberg, eller större delen av de många EFK-are jag känner, som upprör.

  MVH / Sefast Tronde

 • http://www.kolportoren.com/ Joachim Elsander

  Det enda jag gjorde var att protestera mot Skölds felaktiga förenkling. Att säga att Jonas ”bara beskriver sin otro” stämmer om tron är en tom teori men om tron handlar om att följa Jesus i lydnad för bergspredikan, om tron påverkar våra liv och vår livstil då kan man inte avskriva Jonas så lätt…

 • Erik

  Så Jonas har hur mycket tro som helst? Finns ingen otro?
  Han beskriver väl sina tvivel iaf? Tvivel mot ”fyrke”?

 • Sofia

  Jag förstår vad Jonas är ute efter. Han frågar om den ”tydlighet” som efterfrågas av det han kallar Fyrke är något som för det första är eftersträvansvärt och för det andra är något som Fyrke kan anse sig vara de enda rätta uttolkarna av. Nu frågar du efter den tydligheten. Det är ett belysande exempel på vad Jonas och många andra beskriver.

 • http://www.facebook.com/people/Sten-Astrandh/100000423162963 Sten Åstrandh

  Jag är ochså fyrkantig.

 • Sward

  Fribaptistisk tradition var en mycket marginell strömning när Evangeliska Frikyrkan bildades, det fanns inga krav från någon grupp eller församling vad jag minns när EFK bildades, om att fribaptistisk idéer och teologi skulle få något genomslag. Och mitt intryck är att den senaste generationen fribaptister mer har rört sig i en allmän evangelikal riktning. En av mina medarbetare i Elimkyrkan, David Svensson, har fribaptistiska rötter sedan tre generationer tillbaka.
  hälsningar

  Stefan Swärd

 • http://www.jlundstrom.se Tomas

  Jag tycker du undviker att svara på mina frågor. Vad tycker du om det faktum att det florerar ”marginella strömningar” inom EFK?

 • S-E Sköld

  JESUS: ”Den som hör er (apostlarna) han hör mig, och den som inte hör er, han hör inte mig”. Jag vet att Jonas koketterar med att han tror på vissa av Jesu Ord, men inte på andra och en del kristna låter sig luras av sådant trams – att det skulle vara en särskilt sorts tro – när det egentligen handlar om vanlig otro, rätt och slätt. Kalla gärna saker vid deras rätta namn! Och otro har med det egna hjärtat att göra: ”saliga är de renhjärtade, ty de skall se Gud” och gör man det, då vet man också var Han förmår!

 • Tom

  Ärligheten är viktig i en diskussion. Om man inte försöker förstå vad den andra säger så är man inte heller intresserad av vad den andra säger och då är man bara en skrällande cymbal och det man säger fyller ingen vidare uppgift

 • S-E Sköld

  Det var var verkligen att göra det enkelt för sig! Men om jag då förstår Dig rätt, så menar Du, att det inte kan vara otro, att inte tro på vad Bibeln – Guds Ord – säger? Är man bara ”tvivlande”, då går man inte till angrepp mot dem som predikar ”allt Guds rådslut”: som ju blir ett sataniskt angrepp mot Bibeln själv, som t.ex. Du nu gör, genom Ditt stöd till dem som gör det. Vilken uppgift jag fyller, är Du f.ö. knappast personen att avgöra. Det avgörandet lämnar vi åt Gud, vår Uppdragsgivare.

 • http://www.messiansktforum.blogspot.com Daniel Holmgren

  Jag förstår också en del av hur Jonas tänker. Fyrke handlar inte först och främst om innehållet utan om just ”fyrkanten” att en viss falang tycks ”tro” sig vara de rätta uttolkarna och ha rätt att avgöra vem som är äkta troende och inte. Jag omfattar själv det mesta inom evangelikalismen och ser mig som evangelikal som min utgångspunkt och det som här kallas ”klassisk” kristen tro men det jag reagerar på, främst som exeget är att man ibland inte tycks vara ett dugg intresserad av att prata och resonera kring vissa frågor utan i vissa ämnen läggs bara locket på och det är slutdiskuterat. ”Så säger Bibeln” menar man och bryr sig inte längre om att göra nya studier på det. Jag tänker på en viss debatt för ett par år sedan i tidningen Dagen om treenigheten och Jesu gudom där man nästan direkt körde med ”hot” om kätteri och villolära (visserligen kanske inte meningsmotståndarna var de lättaste att diskutera med heller) Ibland verkar det inte som att man kan ha seriösa diskussioner utan att bli rädd. För mig har har det inneburit att jag har blivit öppnare och tryggare mot andra synsätt utan att rubba på Bibelns trovärdighet som rättesnöre och Jesus som enda vägen till Gud mm. Gärna evangelikal men ingen fyrkant. Så tror jag Jonas menar och i det håller jag med honom.

 • http://www.sozo.se Johan Winbo

  Vad skönt i detta läge att kalla sig fyrkantsevangelikal och tro på den klassiska kristna tron genom alla tider och inte falla för den senaste trenden.

 • Bengt Wikstrom

  Kristen tro är varken ”teori och filosofi” eller ”kött och blod”.

  I en verklighet som är begriplig kan teori och filosofi omsättas i praktik och vardagsfilosofi. Detta förmår inte svensk kristen tro. Mina år i svensk frikyrka motbevisar allt tal om en levande kristen Gud. (Ingen lever som hon lär i frikyrkan.)

  Jag uppskattar alla försök att ”få ihop det” trots att det är dömt att misslyckas inom ramen för ”klassisk kristen tro”.

  Låt mig ge ett exempel: Vem kan se att ”Villighetens skor” får alla att gå i cirkel?

  Att gå i cirklar ger ett falsk sken av att man är i ständig rörelse.
  Det är godtyckligt vem som går först. (Alla kan utropa sig till ledare…)

  Att bryta den onda cirkeln är inte möjligt för dom som går i den.
  Till det krävs hjälp utifrån och den hjälpen är förnuftet.

  Fotnot: ”Villighetens skor” hittar man i Efesierbrevet (kap 6).

 • Bengt Wikstrom

  Mitt kristna liv på 60 sekunder:

  Jag blev ”andedöpt” i London i mitten på 90-talet. Jag uppfylldes av den Helige Ande som sa till mig:
  – Du vet ju så väl..!

  Rösten var mäktig och påtaglig som gravitationskraften. Jag tog för givet att det var den helige Ande som uppmanade mig att söka frälsning – på allvar.
  (Jag hade redan en kristen tro som inte nämnvärt påverkade mitt sätt att leva.).

  Mötet fick mig att stiga ned i dopgraven i min församling.
  De första åren var en lycklig tid. Jag ställde inga frågor.

  Men sedan noterade jag att ledarna ofta talade om nödvändigheten ”låta sig förvandlas av den helige Ande” utan att det nödvändigtvis måste ske i praktiken. (Ett sådant liv går ju an att leva privat men under inga omständigheter i Guds namn!)

  När jag tog upp frågan om avsaknaden av en ”biblisk livsstil”, möttes jag av iskalla leenden. Min attityd var opassande och kunde leda till oro.

  Jag begravde frågan i verksamhetsarbete och satsade på att förekomma överallt i verksamhetsberättelsen. Men det fungerade naturligtvis inte. Inom mig vägrade frågorna att dö.

  Åren gick samtidigt som min församling och jag blev som främlingar för varandra.
  Jag tog på mig skulden för att vi gled isär, bad den helige Ande om hjälp, men fick det vanliga korthuggna beskedet att jag ”visste så väl”.

  Tills slut skrek jag högt inombords:
  – Vad menar du med att ”veta så väl”!? Visst är jag medveten om uttrycket ”som man frågar får man svar” men det här är rena dumheterna!

  Och plötsligt förstod jag vilken fråga jag hade glömt att ställa i London.
  – Vem är du…?
  Svaret kom genast.
  – Du vet ju så väl… att jag är sanningens ande! Förnuftet inom dig. Använd det!

  Jag hade blivit en religiös idiot utan känsla för vad som är sant och falskt.

  Men nu vet jag bättre. Endast med vårt förnuft är Gud möjlig eftersom livet är förnuftigt och underbart att leva och människan föds i grunden god utan synd.

  Jag vet att kristna hatar blotta tanken på en sådan Gud. Men inte jag.
  Och att kristna längtar till att jorden går under. Men inte Gud.

  (Ursäkta Anders, att jag har dröjt med svaret!)

 • Stefan

  Är det en utbredd tendens inom EFK att kritisera, ifrågasätta grundläggande dogmer inom evangelikal teologi (som synen på Jesu fysiska uppståendelse, Jesus enda vägen till Gud, tron på Bibeln, etc)?
  Må Gud ge ledarna inom EFK kraft, nåd och kärlek från Helig Ande att stå för evangelikal teologi som har sina rötter i Skriften och visdom att leda EFK rätt.

 • Stefan

  Är det en utbredd tendens inom EFK att kritisera, ifrågasätta grundläggande dogmer inom evangelikal teologi (som synen på Jesu fysiska uppståendelse, Jesus enda vägen till Gud, tron på Bibeln, etc)?
  Må Gud ge ledarna inom EFK kraft, nåd och kärlek från Helig Ande att stå för evangelikal teologi som har sina rötter i Skriften och visdom att leda EFK rätt.

 • Herr_Gusstafson

  fast läs Jonas Lundströms ”svar på frågor” som han skriver på sin blogg…. Jonas är INTE kristen av hans svar att döma….

  I princip alla trossatser förnekar han ju. Hur kan du som pastor ställa upp på det?

  Det är en sak att förneka helvetet en helt annan sak att förneka Jesu guddom, jungfrufödsel osv.

 • S-E Sköld

  Kristusliv kan bara Kristus leva, och det gör Han genom oss, om Han får. Det handlar inte om beteendemönster, laggärningar, utan om att låta sig uppfyllas av den helige Ande. Det är således Kristi Ande i oss som lever Kristusliv i oss -och genom oss.

 • http://tony48.blogspot.com/ Tony Malmqvist

  Stefan. Du har en sjukllig lust att debattera, något som en dag kommer att bli ditt fall, hoppas du drar med dig så få som möjligt i fallet. När det gäller en viss Jonas Lundström är det inte värt den tid det tar att ödsla någon som helst på hans antikristliga lära.
  Detta blir mitt sista inlägg här på din blogg. En vacker dag kanske jag återvänder till bloggvärlden,men 3 år känns fullt tillräckligt för mig…
  Var välsignad Stefan!

 • http://barockbloggen.blogg.se Alma Mater

  Bengt, vad du är bitter. Jag har träffat så många människor som sprider en ljuvlig kristusdoft omkring sig i alla möjliga kristna sammanhang. Hur har du lyckats undvika dem?

  Jag är inte färdig, vem kan säga det, men jag hoppas vara på väg. Kanks får jag nåden att sprida kristusdoft jag också. Dit kommer mit förnuftiga förnuft aldrig att föra mig hur mycket jag än kämpar-det är bara Guds Heliga Ande som kan gör det.

  Vågar du överlämna dig åt henne?

 • http://barockbloggen.blogg.se Alma Mater

  Jag tycker jungfrufödslen är viktig för min tro. Säkert kan man komma till himmelen utan att tro på den och jga förstår att män har svårt med den läran. Jag däremot tycker att det är ett härligt sätt av Gud att knäppa mansöverhögheten i världen på näsan-en kvinna blir enda jordisk förälder till Jesus genom den Heliga Ande som i GT är ett kvinnligt väsen.

 • http://barockbloggen.blogg.se Alma Mater

  Men det är ju ingen anledning att inte låta den traditionen berika EFK. och i förälängningen hela kristenheten. Kristendomen är ingen majoritetsvalrörelse på det sättet. Jag är inte medlem i EFK och förvirras av striden. Låt oss i stället höra mer om Fribaptisterna-det låter intressant. Jag tror att vi alla tillsammans kan pussla ihop en mer fullständig bild av de sanningar som den Heliga Ande vill lära oss.

 • http://barockbloggen.blogg.se Alma Mater

  Ingen kyrka är väl fri från ”marginella strömningar” då är den antingen en diktatorisk sekt eller döende. Vi kommer aldirg att tycka exakt likadant i alla detaljer-vi är bara Jesusälskare på väg.

 • http://barockbloggen.blogg.se Alma Mater

  Inte lär väl alla kristna att alla männisor är rakt igenom onda? Varifrån har du fått det? Stackars Bengt, vilka sammanhang har du umgåtts i?

 • http://barockbloggen.blogg.se Alma Mater

  Gud längtar inte efter att Jorden ska gå under, inte vi kristna heller-vi, liksom hela skapelsen, längtar suckar och våndas för att vi väntar på att Jesus ska komma tillbaka och ställa allt till rätta. kan du påstå att Jorden inte behvöer det? Tror du att förnuftet är så fint? Franska revolutinen är bara ett av otaliga ateistiska experiment som blev skräckvälden de också med ohöljd förnuftsdyrkan.

  För Muammar Ghadaffi är det förnuftigt att bomba sitt folk- människan kan välja gott eller ont- är Muammar Ghadaffi ett exempel att nämna när man välsignar? Hur kan du påstå att vi bara är goda.? Vilka skygglappar bär du på?

  Jag tror du behöver komma hem till Mamma Gud igen och låta dig älskas tillbaka till en sann positiv livssyn som inte måste bedra sig själv med att alla är snälla. för att orka.

 • http://barockbloggen.blogg.se Alma Mater

  Så sant S-E Sköld_you took the words right out of my mouth!

 • http://barockbloggen.blogg.se Alma Mater

  Fast tron ska märkas i gärning enligt Jakob. Lättare sagt än gjort, men vi ska sträva ditåt-eller hur? Men det är inte gärningarna som frälser oss. Men det gäller att göra både och, man kan hålla två bollar i luften samtidigt med lite träning.

 • Bengt Wikstrom

  Är jag bitter som tror att alla människor föds i grunden goda, att livet är förnuftigt och underbart?

  Är du kärleksfull som odlar en skam- och skuldkultur (läran om synden) och önskar jordens undergång som ett rättfärdigt straff för all synd?

  Jag vill stoppa Guds planer genom att förmå din Herre att ta sitt förnuft till fånga. Är inte det förnuftigt och kärleksfullt?

  Vad vill du?

  Till sist:
  Jag skrev några korta noveller om kvinnorna i Bibeln och Jesus ”Mannen från Nasaret – en man med en kvinnas blick.”

  Ibland tror jag mig kunna se vad Jesus såg. Och det är mycket större än kristendomen…

  Tack för att du ser mig!