Stefan Swärd

Allt mellan himmel och jord

Nu har tre ledande personer inom Equmeniakyrkan och Teologiska högskolan i Stockholm (THS) kommenterat mitt blogginlägg om det som handlar om det event som ordnas vid THS i mitten av oktober om en variant av kristen tro som inte innefattar tro på övernaturliga väsen. En form av teologisk ateism. Biträdande kyrkoledaren Sofia Camnerin svarar på Twitter och länkar till en artikel hon har skrivit i ett helt annat ämne, och jag kan inte se kopplingen till mina frågor. Sune Fahlgren har kommenterat här på bloggen men säger inget i sakfrågan utan hänvisar till rektorn Owe Kennerberg som nu också skrivit en kommentar här på bloggen. Inte heller Kennerbergs kommentar innehåller något som helst svar på mina frågor utan han skriver om helt andra saker.

Hans svar är fullständigt intetsägande. Han ger en uppräkning på ett antal föredrag de har för pastorsstudenter som är obligatoriska. Jag förstår inte alls vad detta har med saken att göra. Jag vet också att det finns formativa delar av pastorsutbildningen där dessa inslag är självklara. Han säger vidare att det bedrivs en mycket omfattande verksamhet vid THS. Det vet vi ju alla, men man måste ju kunna få framföra synpunkter på en enskild konferens på skolan utan att behöva diskutera hela verksamheten. Denna konferens möter man direkt när man googlar in på THS hemsida så det är ett arrangemang som marknadsförs aktivt och är en del av skolans offentliga utbud. Hur många av pastorsstudenterna som är närvarande vid konferensen vet vi ju inte, och är inte en relevant fråga.

Mitt blogginlägg handlade inte alls om att ge någon fullständig utvärdering eller analys av THS hela verksamhet. Jag har inte möjlighet att ägna mig åt något sådant. Jag kommenterade bara just detta event. Att jag drar referensen till pastorsutbildningen beror ju på att NT-professorn vid skolan Thomas Kazen har uppenbarligen en central roll när gudlös kristendom ska presenteras. Kazen måste ju rimligen som huvud-NT-lärare ha en avgörande betydelse vid pastorsutbildningen. Vad han står för och vilka teologiska idéer han presenterar, är ju av största intresse vid bedömningen av THS hela verksamhet.

Och rimligtvis måste en teologisk högskola kunna stå för och försvara hela programmet som drivs, oavsett om ett visst seminarium är obligatoriskt för pastorsstudenter eller inte.

Kennerbergs enda egentliga svar är att det är märkligt att man uttalar sig om man har så lite kunskap om THS. Jag tolkar honom som att han menar att man måste ha goda kunskaper om THS, annars får man inte yttra sig. Och jag har inte några goda kunskaper menar han uppenbarligen. Jag bör alltså vara tyst och överhuvud taget inte yttra mig om THS, kan knappast tolka Kennerberg på annat sätt.

Detta vill jag kommentera:

 1. Jag tror inte att rektor Kennerberg ska vara fullt säker på att jag helt saknar alla kunskaper om THS. Jag känner ett antal lärare, och har haft samtal med studenter vid utbildningen under många år, även senaste året. Jag följer verksamheten på distans, läser om kurser och utbudet av ämnen, semnarier etc.. Har dessutom medverkat vid THS vid något tillfälle för några år sedan. Jag kan också avslöja att jag för många år sedan, i början av nittiotalet sökte jobb som lärare på THS, då jag var deltidsanställd pionjärpastor i Stockholm och behövde kompletterande inkomster. Jag fick ett vänligt brev från dåvarande rektorn Mats Hansson att jag inte fick någon anställning.
 2. Men min kommentar gällde inte THS hela verksamhet, utan endast detta event, och kunskapen om detta har jag bara genom det program som THS har presenterat.  Även om Kennerbergs tes stämmer, att jag saknar tillräckliga kunskaper om THS verksamhet, har jag ändå all rätt att ställa frågor och framföra synpunkter på en konferens som anordnas av THS, och där min enda kunskap är konferensprogrammet. Skral debatteknik att ifrågasätta kunskaperna hos en person som framför kritiska synpunkter.
 3. Kennerberg känner kanske till att jag idag sitter i styrelsen för två teologiska utbildningar i Sverige, nämligen hubben till Westminister Theological Center som vi har i Stockholm, och Skandinaviska teologiska högskolan i Uppsala. Under nittiotalet satt jag en period i styrelsen för Örebro missionsskola. Så jag kanske inte är någon total novis på teologiska utbildningar och kanske kan utifrån den erfarenhetsbasen kommentera en utbildnings inriktning och profil.

Jag har alltså inte fått några svar. Jag gör här ett nytt försök att precisera några frågor, så får vi se vad som händer:

 1. En av de medverkande heter Tomas Walch och är samordnare i nätverket ”Kristen bortom Gud.” Av programmet verka det vara en icke problematiserande presentation av detta nätverk, dess verksamhet och tankegångar. Är detta förenligt med kristen tro och det som Equmeniakyrkan står för? Stämmer bilden som konferensprogrammet ger att det är en icke problematiserande presentation av nätverket?
 2. Thomas Kazen ska hålla ett föredrag om ”Funktionell teism”. Presentationen av hans föredrag verkar peka i riktning mot tankegångar om teologisk ateism. Att det är evolutionen som har gjort oss benägna att uppfatta världen i termer av kausalitet och ändamålsenlighet. Det gudomliga måste inte innefatta intellektuell tro på ett övernaturligt väsen. Varför ska THS sprida sådana idéer? Vad är poängen och vad bidrar det till att utveckla ägarens verksamhet?
 3. Finns det någon förståelse för att presentationen av Kazens föredrag, kan skapa frågor hos programläsaren vad huvudläraren i NT vid THS egentligen står för. Min undran när jag läser presentationen, är om han verkligen kristen och står för en kristen tro enligt de klassiska trosbekännelserna som t.ex. är grunden för medlemskap i Sveriges kristna råd. Skulle föredraget främst vara kritiskt problematiserande, det framgår i varje fall inte av presentationen.
 4. Nätverket ”Kristen bortom Gud” vill verka för en förståelse av kristen tro som är icke-teistisk. Hur stämmer detta med de grundläggande kristna trosbekännelserna? Vad har THS för intresse av att promota en icke-teistisk verksamhet?
 5. Olofssons föredrag är ju med liknande inriktning och liknande frågor kan ställas utifrån presentationen av hans föredrag.
 6. Om seminariet inte har med kristen tro att göra, formandet av pastorer, och koppling till Equmeniakyrkans verksamhet och teologiska inriktning – det är bara en religionsvetenskaplig övning för att diskutera teologiska strömningar i tiden. På vilket sätt är det vetenskapligt? Presentationerna ser ju missionerande ut. Att positivt presentera idéerna, avsaknad av problematisering, opponenter, kritisk granskning. Har svårt att begripa det vetenskapliga förhållningssättet. Skulle det handla om att kritiskt granska, att granska och diskutera teologiska strömningar i tiden, skulle ju seminariet ha ett helt annat upplägg, med delvis andra föredragshållare. Det är som att låta helövertygade Sverigedemokrater stå för föredragen vid ett statsvetenskapligt seminarium om SD, det skulle inte vara ett event som skulle hålla måttet akademiskt.
 7. Vad har Kazens funktionella teism och nätverket ”Kristen bortom Gud” med vetenskap att göra? Det är väl bara deras egna privata och spekulativa idéer om religion, Gud och hur det förhåller sig om detta. Av programmet framgår inte någon form av vetenskaplighet. Vi har religionsfrihet i Sverige, tack och lov. Folk får tro på vad dom vill. Men att presentera något under en vetenskaplig täckmantel är något helt annat. Det är som om THS skulle ordna ett seminarium om Jehovas vittnen och låta endast företrädare för Jehovas vittnen positivt presentera deras religiösa idéer. Det skulle THS aldrig göra, det stämmer inte med ägarens ideologi, och det stämmer inte med ett vetenskapligt förhållningssätt. På vilket sätt skiljer sig denna konferens från ett event där bara företrädare för Jehovas vittnen berättar positivt om Jehovas vittnen?

 

 

 • Jonatan Fransson

  Ska jag vara helt ärlig så tror jag man kommer hitta mycket mer tveksamheter i teologin hos de ledande företrädarna för både THS och Equmenia om man börjar gräva. Kan ju börja att granska deras förståelse av korset och försoningen. Hur tänker man kring syndafall, synd, offer, försoning, korset, m.m.?

 • Jonatan Fransson

  Camnerins är kritisk gentemot en klassisk offer-teologi (”Försoning behövs”, sid 24-25) där Gud dömer synden i Jesus. Hon verkar mena att en sådan Guds-bild skulle kunna få barn kan bli ledsna och rädda, samt är ett uttryck för att ”förtrycka och kontrollera”. Jag kan inte förstå hennes text på annat sätt. Hon ifrågasätter klassisk kristen tro, Abrahams offer och frågar sig om Gud ens kräver offer. Hon verkar antyda att klassisk kristen tro ger en problematisk Guds-bild. Denna sortens frihet som hon ger uttryck för i boken, att ifrågasätta klassisk kristen tro som den tydligt presenteras i Bibeln, är skrämmande då hon har en sådan ledande position i Equmenia.

  Utifrån den diskussion som nu handlar om seminariet ”Kristen bortom Gud” och man läser Tomas Kazens och rektorns inställning till ställda frågor, får man intrycket att det verkar råda en tolerans gentemot evolutionär och liberal bibel-kritik inom THS och Equmenia. När en sådan ”teologi” tolereras, där man ifrågasätter Bibeltexten, finns nog en bra förklaring varför Camnerin själv ifrågasätter Bibelns Guds-bild som hon gör. Jag är upprikigt oroad.

 • Jonas Rosendahl

  Läste precis i Världen Idag att man bekräftade att man håller sig konfessionsneutral. Då är inte den här konferensen så konstig.
  Vad som däremot behövs är en rejäl diskussion bland pastorer om det är sekulärt akademiska utbildningar man verkligen vill ha.
  Jag tror när det gäller de äldre samfunden så har tåget gått men fortfarande kan ju framförallt pingströrelsen ”räddas” från att slå in på den här vägen.
  Men som sagt intresset är noll att diskutera det…
  Det är inte i teologiska sakfrågor man behöver diskutera för det blir moment 22. Det är den övergripande bilden vad man VILL ha.
  Är en akademisk sekulär utbildning som är konfessionsneutral verkligen ett krav för att ha en pastorstjänst i svensk frikyrkorörelse?

 • Jonas Rosendahl

  Camnerin är liberalteolog i mitt tycke. Där har du svaret till varför hon tolkar som hon gör.
  De är mer benägna att hålla sig till den subjektiva försoningsläran.

 • Jonatan Fransson

  Ok. Ja, det verkar så. Tråkigt. Tyvärr får hon dem som håller sig till en konservativ kors-teologi att framstå som främjande förtryck och kontroll.

 • Jonatan Fransson

  Bra tankar. Tänker att pastors-seminarier behöver vara konfessionsgrundade. Tror även en lösning är att församlingar i ex. Equmenia räddar sig själva genom att ”dra ut ur Babylon”, dvs lämna samfundet så man inte är underordnad ett tveksamt ledarskap. Man bör även lämna den falska ekumeniken i Sveriges kristna råd. Bättre att församlingarna på orten som fortfarande vill följa Jesus och hålla sig till Hans ord, börjar samlas till bön för sin stad och skapar en andlig enhet och gemenskap.

 • Jonas Rosendahl

  Jag vet inte vad som är bästa lösningen vad gäller pastorsutbildningar. Men till att börja med behövs en diskussion, betongmentaliteten behöver bräckas.
  De här diskussionerna som blir runt THS är en pseudodebatt. Den grundläggande problematiken är hur man valt att tolka bibeln.
  Vilka antaganden ska egentligen finnas i en teologisk utbildning för pastorer?

 • Jonas Rosendahl

  Ja, hon har ju inget annat val än att göra så för att skydda sin egen liberala hållning. Anfall är bästa försvar 😉

 • Jonatan Fransson

  Tror hon och de andra menar väl, men jag tror ändå vi är skyldiga att hålla oss till en ärlig läsning av Bibeln.

 • Jonatan Fransson

  Tror en början är att som Stefan Gustafsson slå hål på myten att en högskola måste byggas på agnostisk grund, men att en Guds-tro kan ligga som grund, då Guds-bevis har täckning som korrekt beskrivning av verkligheten. Då kan konfessionella högskolor finnas, men tyvärr utan statligt stöd.

 • http://www.gustafsvideoblogg.wordpress.com Carl Gustaf Olofsson

  Apropå Jonathan Franssons upprördhet över Sofia Camnerins syn på försoningsläran kan det var värt att uppmärksamma lite teologihistoria inom Evangeliska Frikyrkan. Ett av grundarsamfunden var anhängare av just den subjektiva försoningsläran. Att det är försvunnet från det teologiska minnet, t.ex. hos Stefan Swärd, är problematiskt.

  Citat: ”Fribaptistsamfundet grundades 1872 efter att predikanten Helge Åkesson uteslutits från Svenska Baptistsamfundet. Han predikade bl.a. den subjektiva försoningsläran (d.v.s. Jesus behövde inte offra sitt liv på korset för att människornas synder ska försonas, Han dog för att bevisa sin kärlek och så väcka kärlek bland människorna) och att de ”eviga” straffen var tidsbundna.”

  Citatet är från en presentation av de samfund som 1997 bildade Nybygget. Fribaptistsamfundet upphörde som eget samfund 1994 då det sammanslogs med Helgelseförbundet. 1997 bildade sedan Helgelseförbundet/Fribaptistsamfundet tillsammans med Örebromissionen Nybygget. Den 1 september 2002 bytte Nybygget namn till Evangeliska frikyrkan. Hur det har gått med fribaptisternas för svenska förhållanden särpräglade syn på försoningsläran och de eviga straffen i denna process vet jag inte.

  Man kan läsa mer om detta på webbplatsen ”Språk, tro och religion”
  Länk: http://www.existentiell-tro.net/info/person.htm#fb

 • Stanley Östman

  Har i veckan lyssnat på bokrelease av Joel Halldorfs bok om Lewi Pethrus.
  Så pass vet vi om LP att hade han haft inflytande på ett utbildningscenter som THS, så hade han yrkat på nedstängning av hela verksamheten.
  THS uppvisar alla de negativa symptom som LP varnade för gällande längre teologiska utbildningar.
  Så gör nu det vettiga ni samfund som åker med på vagnen av THS – Stäng ned och avveckla. Det finns gott om andra vanliga jobb lediga för personal i verksamheten…

 • Jonas Rosendahl

  Fribaptisterna var ju en förhållandevis liten rörelse. Pytteliten om man ska väga mot andra rörelser under väckelsetiden. Det brukar vara så när man ska fjärma sig teologiskt. Mer intressant att notera är väl att baptisterna var förhållandevis eniga så länge Betelseminariet var dominerande som teologisk utbildning. Men sen kom ju en tydligare spricka mellan Örebro och Stockholm, där Ongman ledde fanan för ett än frommare liv. Frommare i Örebro för att uttrycka det enkelt och sammanfattat 😉

 • http://www.gustafsvideoblogg.wordpress.com Carl Gustaf Olofsson

  Helt rätt att fribaptisterna var ett litet samfund, kanske kan man säga pyttelitet. Som störst var det mellan 5- och 6000 medlemmar. När sammanslagningsprocessen började tror jag man var under 1500. Men inte desto mindre var fribaptisterna ett av de två första grundarsamfunden för det som sedan blev Evangeliska Frikyrkan. Om jag förstår dig rätt så tycker du Stefan Swärds tystnad om fribaptisterna i hans bok ”Efter detta” där han pläderar för att lyfta fram Jesu förkunnelse om eviga straff är både klok, vetenskaplig och hederlig – med motiveringen att fribaptisterna ändå var så små.

 • Jonas Rosendahl

  Har inte läst den boken så där har jag ingen åsikt.

 • Bo Fjällström

  Apropå den tredje frågan så kan man jämföra med dessa länkar:
  http://www.dagen.se/debatt/jesu-dod-var-inget-offer-utan-en-avrattning-1.104099
  samt
  http://www.academia.edu/7476757/Vad_betyder_Jesus_idag

  På sid 2 i den andra länken kan man bl.a. läsa:
  ”När Jesus talar om människosonen så menar han – såvitt jag begriper – att gudsriket faktiskt tar form i samhället genom hans och anhängarnas verksamhet.

  Detta kommer senare att tolkas individualistiskt, som att Jesus ska återvända och kopplas till föreställningar om jordens undergång. Allt detta är efterkonstruktion.”

  I slutklämmen på sida 5 framför denne professor i bibelvetenskap följande:
  ”Vad som återstår är kanske att be om ursäkt för att vi kristna komplicerat bilden av Jesus alldeles i onödan. Vi kommer nog alltid att uppfatta något gudomligt över Jesus och gudsrikesdrömmen – men behöver förklaringen vara krångligare än att vi i Jesus liv anar meningen med livet, universum och allting? För de flesta kristna är det nog så och de abstrakta filosofiska modeller som imploderar i sitt eget snömos klarar vi oss utan.”

  Sammanfattningen blir att den person på THS som undervisar de blivande pastorerna i bl.a. tolkningen av NT själv inte tror på att Jesus är gud! Vad innebär det för Equmeniakyrkans framtid?
  Är detta ett steg på vägen mot det totala avskaffandet av en teistisk gud inom Equmeniakyrkan? Kommer man inom en snar framtid att inbjuda biskop John Shelby Spong, som anser att ”kristendomen måste kasta ut inte bara försoningsteologin utan också själva teismen om den ska kunna överleva.”?

 • Lars-Göran Berg

  Stanleys kommentar ger skäl att fundera. Om ägaren till ett privat utbildningsbolag sett hur VD marknadsför motparters utbildningar inom ramen för sin anställning hade styrelsen reagerat med arbetsrättsliga styrmedel. Nu är det ju komplicerat med en vetenskaplig statlig bekostad verksamhet kopplat till en frikyrklig offrad pastorsutbildning. Hur som helst bör enligt min mening ägaren dvs kyrkan pröva högskolans uppdrag och dess utförande samt inte minst ledningens direkta styrning.
  Det finns ju goda skäl att genomföra en bred ”haveriutredning” Hur kan det gå så fel för baptisters och missionsförbundares predikantutbildning.
  Styrelsen och framför allt kyrkans församlingar bör överväga initiativ för att skilja ut pastors/predikant/diakon/evangelistubildning från högskolan (Stockhlms dvs den utan läran om gud i första delen av namnet vilket ansågs exkluderande av skolan och kyrkostyrelsen). En fri kristen utbildning kan ju rekommendera blivande pastorer en teologisk grundutbildning via statliga institutioner. Sen utformas nästa del i förberedelser för kyrkans anställda inom ramen för församlingarnas värderingar.

 • Stanley Östman

  Vad jag betonade var Lewi Pethrus klara inställning som han återkommande förmedlade i pingströrelsen, vad det gäller bibelskolesyn alt. högre utbildning inom teologi.

  Att ta sin ansats utifrån privatism och sekulär bolagsstyrning hade LP inga synpunkter på öht.
  Däremot blev han anklagad för ”svinintresset” – Det är något som en hel del av de som idag driver ”religiös” verksamhet och vill ta del av dess utbud borde fundera över…

  Min utgångspunkt är LP och det han stod för som uttolkare av vad som är sunt för kristen läroförkovran.
  När pingströrelsen startade sin första 1-åriga bibelskola i Gävle, så uppträdde han med skepticism inför dess församlings tilltag.

  Man kan ju faktiskt ställa frågeställningen utifrån om ”Gudsrikets tillväxt” visavi dess förkunnarutbildning.

  Dåtidens pingströrelse med ledares kortintensiva bibelskolor för en rörelse som passerade 100.000 medlemmar till dagens kristenhet med en ”uppsjö” av längre teologiska utbildningar – leder det till en fördjupad kristen vägledning ?

 • Jonas Rosendahl

  Där slog du på spiken. Det är ekonomin det handlar om.

 • Jonas Rosendahl

  Levi hade ju sina personliga skäl att inte låta pingstteologin systematiseras på något sätt. Eftersom han tyckte relativiserandet av bibelordet kunde gå för långt. (Han tappade ju sin tro när han studerade …)
  Men pingströrelsen skulle mått bättre av att någon gång längst vägen systematiserat teologin och det är ju också vad som gjorts i till exempel USA. Pingströrelsen i Sverige skulle kopplat med pingst internationellt när det gäller teologisk utbildning. Men nu är det försent.

  Men det är viktigt att påpeka att pingströrelsen har alltid haft en teologi även om den inte varit systematiserad. Men hade man systematiserat den tidigare hade man varit tryggare i sin teologi
  och inte behövt ha ett sådant mindervärdighetskomplex för sin egen teologi och inte heller hamnat i det läge man gjorde nu, att av primärt ekonomiska skäl gå ihop med andra samfund för en gemensam utbildning. (På grund av EFK’s och andras DÅLIGA ekonomi – Pingst har en BRA ekonomi med 200 miljoner i eget kapital.)

  Därav ser vi nu den progressiva teologin få sitt insteg i pingströrelsen. Därav att så många sitter i bänkraderna och inte riktigt får ihop det..man pratar från podiet med samma ord man alltid hört men menar man samma sak?
  Samtidigt passar relativiserandet framförallt storstadsmänniskan rätt bra, man är van att relativisera sitt eget liv och tolkar nog gärna livet mer liberalt än konservativt ändå. Så det är både och det där…
  De med konservativ bibeltolkning är i klar minoritet i Sveriges kristenhet och de lär inte bli fler med tanke på hur pastorsutbildningarna ser ut idag. Man får väl flytta till bibelbältet i USA om det skär sig helt. Då vet man att åtminstone några miljoner tror och tolkar som en själv..;-)

 • Pingback: Äh, något hot är det väl knappast. Fäll upp visiret igen, grabbar. | Rebellas andra()Subscribe to Stefan Swärd