Stefan Swärd

Allt mellan himmel och jord

Skriver idag tillsammans med Tuve Skånberg och Per Ewert med kritik mot nya regeringens erkännande av Palestina. Publicerat i Svenska Dagbladet.

I Elimkyrkan Stockholm där jag är verksam har vi nu sex gudstjänster varje helg. Denna helg predikade jag i vår kongolesiska församling. Gudstjänstspråket är franska med lite lingala-inslag också.

En reflektion jag gjorde var att om Sverigedemokraterna styrde Sverige, skulle 95 procent av de som var närvarande vid gudstjänsten inte ha släppts in i Sverige.

Ringde idag upp Ulf Christiansson, och vi hade ett bra och längre samtal.

Jag är mån om att inte hamna i dåliga relationer med människor trots mitt ibland ganska frispråkiga debatterande.

Vi hade ett bra samtal, och delar mycket samma värderingar, även om vi i just denna fråga ser olika på sakerna, och har olika ingångar i frågan. Det viktigaste för mig är att inte bli någon ovän med Ulf Christiansson på det personliga planet genom den senaste debatten, jag tror att vi båda klarar att hantera detta.

Jag uppmuntrade Ulf också och sade att man för fram ett budskap mycket effektivare genom att skriva sångtexter, sjunga och sprida sångerna, än genom att skriva debattartiklar.

Nu ska jag iväg och predika i vår kongolesiska församling Ambassadeur, där ”pastor Jean” är pastor, John Kabuidibuidi.

Tyvärr hinner jag inte diskutera migrationspolitik och en kristen syn på dessa frågor, hela tiden.

Mitt nästa inlägg i denna debatt blir att skriva ett svara till Carl Uhr som skrev i Dagen. Ska jobba med det i helgen.

För övrigt är jag i slutspurten med min bok om korset och försoningsläran.

I söndags arrangerade jag ett 90-årskalas för min mor.

Söndag 26 oktober firar jag min 60-årsdag i samband med Folkungakyrkans gudstjänst. De som har haft att göra med mig tidigare i livet, är välkomna med, men hör gärna av dig. Men vänner som jag mötte i Aspnäskyrkan, i Brandbergens frikyrkoförsamling/Ichtys/ Söderhöjdskyrkan, Betelinstitutet Orsa mfl. är välkomna med, men hör gärna av er till mig. Vi börjar med en gudstjänst 11.00 då jag ansvarar för predikan. Sedan bjuder jag alla på en smörgås och tårta. Vill inte ha några presenter men tänker göra en stor penninginsamling till vårt missionsarbete i Stockholm som syftar till att grunda nya församlingar runt om i Stockholm, vi kallar detta nu för Elimkyrkan Stockholm.

Fortsätter debatten idag om Sverigedemokraterna och invandringen genom en ny ledare i Världen Idag.

I torsdags var alltså radiodebatten mellan mig om Aletheia-bloggaren Daniel Forslund. Länkar till ljudfilen.

Jag återkommer i ämnet genom en ledare i Världen senare i veckan, och genom ytterligare replikskiften på Dagens debattsida.

En reflektion är att jag lyckats reta upp varenda kristen i Sverige som röstat på Sverigedemokraterna, eller som sympatiserar med Sverigedemokraterna.

Det har varit väldigt mycket folk som på olika sätt hört av sig eller uttryckt synpunkter. Jag har nog heller aldrig sagt något där jag fått ett så omfattande stöd för min ståndpunkt inom kristenheten.

Jag kommer att återkomma i sakfrågan och utveckla argumenten.

En kritisk synpunkt jag har mött är varför jag inte kritiskt granskar övriga partier och skriver om dem, varför är det bara Sverigedemokraterna som jag uppmärksammar.

Det stämmer inte. Det parti jag troligen mest kritiskt granskat under åren är Kristdemokraterna. I min roll som Ja till Livet-ordförande har jag utnämnt Feministiskt initiativ till det parti som står längst bort från de etiska värderingar och familjevärderingar som Ja till Livet står för. Det har jag sagt i flera uttalanden under sommaren.

En annan synpunkt är att det endast är Sverigedemokraterna som har en mer restriktiv abortsyn i jämförelse med övriga partier, hur kan jag som Ja till Livet-ordförande då kritisera Sverigedemokraterna. Det är riktigt att SD har gjort bra uttalanden i abortfrågan som vi också uppmärksammat från Ja till Livets sida. Men det är helt fel att tro att SD har i grunden någon annan inställning i abortfrågan än övriga partier, det handlar om nyansskillnader, inte grundläggande värderingsskillnader.

Om man vill driva opinion för det ofödda barnets människovärde och rättsskydd är det katastrofalt att den frågan ska förknippas med yttersta högern. Ja till Livets största kritiker vill gärna visa ut oss i ett hörn, och hävda att vi driver en ståndpunkt som bara SD har någon förståelse för.

Att vi har hamnat i denna märkliga situation beror inte på SD utan det beror på att vi har sju extremt abortliberala partier i vår riksdag, som både i ett historiskt perspektiv och i ett globalt perspektiv är extremt liberala.

Ska man driva opinion för det ofödda barnets rättsskydd och människovärde måste man också driva opinion för utsatta födda människor. Att värna om flyktingar och deras möjligheter att få skydd och överleva, är då en mycket central fråga. Ska man vara trovärdig i abortdebatten måste man också vara trovärdig i flykting- och invandringsdebatten.

En kul detalj, en docent i teologi vid Lunds universitet hörde av sig och berättade om att man i undervisningen diskuterat min Dagenartikel.

I morgon drar jag alltså till radiohuset för en direktsänd debatt i P1, Människor och tro, med Daniel Forslund från Aletheia som tydligen ska bli min utmanare. Syftet är att följa upp Dagendebatten om kristen tro och invandrings- flykting- och migrationspolitik.

Ni får gärna hjälpa mig under kvällen och i morgon förmiddag med bra argument, jag tror att man framförallt kommer att fråga om vad som är en specifik kristen syn på dessa frågor, och hur man kan motivera en ståndpunkt utifrån kristen tro – som gäller migrations- och flyktingpolitik.

Idag invigde vi en ny församling, Elimkyrkan Västerort, med bas i Hallonbergens centrum. Avskilde idag pastorsparet Patricia och Tomas Ask som ses på första bilden, andra bilden visar bild från gudstjänsten där cirka 100 personer var närvarande. Beklagar dåliga bildkvaliteten men bättre än ingenting.

Mycket inspirerande. En härlig trosatmosfär och en hel del folk som är nykristna eller håller på att bli kristna. Vi vill gå vidare med visionen att grunda nya församlingar i Stor-stockholm för att ge vårt bidrag till att uppfylla Jesu missionsbefallning.

IMG_0326IMG_0323

Det har varit sanslösa två dygn för mig. Har aldrig mött så mycket respons inom svensk kristenhet för något jag sagt eller skrivit. Har aldrig mött så mycket stöd från alla kristna håll. Men samtidigt intensiv kritik från en hel del håll, det känns som att massa kristna sverigedemokrati-sympatisörer har hört av sig.

För att ni ska få lite grepp om tonlägen, fick bl.a. ett mail där jag här ger ett kort utdrag: ”Försök du att förminska SD, det går inte! De ökar och ökar, svenska folket valde in dem i riksdagen, så hör sen! Kampen går vidare, än högre, än starkare hårdare, tuffare tag emot vänsterfolkets fula äckliga hatkampanj mot SD! SD går SEGRANDE fram!!! Halleluja, prisad vare Herren!!! ;))

Det här låter mer som religion än en politisk ståndpunkt. Men det är ju absolut inte någon kristen religion det här.

Jag har fått mängder av kommentarer över de siffror jag använder i artikeln om Sverigedemokraterna. En tidningsartikel är en kortfattad text och man har inte utrymme att ge närmare förklaringar till siffror. Här följer en förklaring. Jag har utgått från statistik som finns på regeringens hemsida inom Ullenhags ansvarsområde.

Där skriver man bl.a.: ”Invandringen till Sverige har under de senaste åren varit hög, framför allt till följd av oroligheter i flera länder runt om i världen. Personer kommer till Sverige av olika anledningar och inte enbart för att de har behov av internationellt skydd. År 2013 folkbokfördes 115 845 personer från utlandet i Sverige. Bland dessa finns arbetskraftsinvandrare, flyktingar och andra skyddsbehövande, studenter, anhöriginvandrare och adoptivbarn. Hemvändande svenska medborgare var den enskilt största invandrargruppen och stod för 18 procent av invandringen (knappt 20 500 personer). Utöver dessa kom t.ex. personer från Syrien, Somalia, Polen, Afghanistan och Eritrea. Sammanlagt fanns cirka 170 medborgarskap representerade bland de som kom till Sverige under 2013. Under 2013 flyttade 50 715 personer från Sverige till utlandet. Migrantnettot, det vill säga den sammantagna effekten av in- och utvandring till och från Sverige var alltså drygt 65 000 personer.”

Jag har inte gjort närmare undersökningar av dessa siffror men det regeringen lägger ut på sin hemsida brukar vara tillförlitligt material så jag ser inte någon anledning att ifrågasätta detta.

Som flykting definieras person som: ” känner välgrundad fruktan för förföljelse på grund av ras, nationalitet, religiös eller politisk uppfattning eller på grund av kön, sexuell läggning eller annan tillhörighet till en viss samhällsgrupp.” Det finns två till kategorier som kan få uppehållstillstånd, ”annan skyddsbehövande” eller ”synnerligen ömmande omständigheter”. skyddsbehövande räknas utöver flyktingar bland annat människor som löper risk att straffas med döden, utsättas för kroppsstraff, tortyr eller annan omänsklig eller förnedrande behandling och människor som löper allvarlig risk att skadas på grund av väpnad konflikt.

Regeringen skriver vidare på sin hemsida: ”Under 2013 beviljades 26 811 asylsökande personer uppehållstillstånd i Sverige. Av dessa hade 29 procent flyktingskäl och 64 procent skyddsskäl. Övriga 7 procent beviljades uppehållstillstånd till följd av synnerligen ömmande omständigheter (till exempel svår sjukdom) eller på grund av att det uppstått hinder att verkställa avvisnings- eller utvisningsbeslut. Därutöver överfördes 1 902 kvotflyktingar inom ramen för vidarebosättning i samarbete med FN:s flyktingorgan UNHCR.”

När det gäller frågan om Sverige håller på att bli ett muslimskt land skriver man på regeringens hemsida: ”Uppskattningsvis bor några hundratusen personer i Sverige som har sin bakgrund i huvudsakligen muslimska länder. Den siffran säger emellertid inte något om huruvida personen är troende muslim eller inte. Enligt personuppgiftslagen (1998:204) är det som huvudregel förbjudet att behandla personuppgifter som avslöjar etniskt ursprung eller religiös övertygelse. De muslimska trossamfunden i Sverige har mellan 100 000 – 150 000 medlemmar, vilket motsvarar drygt en procent av Sveriges befolkning.”

Dessa uppgifter kan diskuteras för här finns inte exakt statistik, jag bara redogör för vad som står på regeringens hemsida.

När det gäller ekonomi och försörjning kan man läsa: ”Majoriteten av de utrikes födda som bor i Sverige arbetar. Under 2013 var över 750 000 utrikes födda personer sysselsatta. Sedan 2006 har antalet sysselsatta utrikes födda ökat med mer än 180 000 personer. De utrikes födda står för ca 70 procent av sysselsättningsökningen från 2006 till 2013. Gruppen utrikes födda är en heterogen grupp. År 2013 registrerades till exempel drygt 19 000 uppehållsrätter i Sverige för EES-medborgare och deras familjemedlemmar. De kan t.ex. vara arbetstagare eller egna företagare eller på annat sätt ha tillräckliga medel för sin försörjning. Bland tredjelandsmedborgare som fick uppehållstillstånd i Sverige 2013 var exempelvis 16 000 arbetstagare med arbetstillstånd, 7 600 var studenter, och ca 5 000 var gästforskare, praktikanter, au pairer och adoptivbarn med flera. Ytterligare 10 600 var anhöriga till studenter eller arbetskraftsinvandrare som också ska ha försörjningen ordnad för uppehållstillstånd. Drygt 18 500 var anhöriga till personer som är bosatta i Sverige och är svenska medborgare eller tredjelandsmedborgare. Cirka 40 000 beviljade uppehållstillstånd avsåg flyktingar, skyddsbehövande och deras anhöriga.”

Man skriver vidare: ”År 2012 förvärvsarbetade 54 procent av samtliga flyktingar, skyddsbehövande och deras anhöriga som bor i Sverige. Detta trots att många bara varit i Sverige en kort tid och ännu inte hunnit etablera sig på arbetsmarknaden. En del har egna medel vid ankomsten till Sverige eller försörjs av familjemedlemmar här, men det finns inga samlade uppgifter om hur många det gäller.”

Jag hävdar i artikeln att detta handlar om genuint kristna värderingar. Det betyder inte att man inte kan komma fram till samma värdering utifrån andra utgångspunkter.

Men jag tycker det finns flera bibliska principer som är viktiga att peka på. En sådan är gamla testamentets uppmaningar till Israel att behandla främlingen väl och opartiskt. I nya testamentet framträder bilden av Guds rike som står i motsats till världen och de mänskliga rikena. Riket bryter nationsgränser, språkgränser, kulturella gränser och folkgruppsgränser. ”Här är inte jude eller grek, slav eller fri, man eller kvinna. Alla är ni ett i Kristus Jesus”. Gal. 3:28. På första pingstdagen möttes man från alla folk och stammar. Jesu familj var på flykt under Jesu första år. En annan avgörande biblisk princip är engagemanget för de svaga och utsatta, som genomsyrar hela Bibeln, och den vane bibelläsaren kan enkelt plocka fram ett antal bibeltexter som stöder detta.

Dessa kristna värderingar kan inte enkelt omsättas i praktisk politik, men det ger riktmärken för en inställning och attityd till hela frågan.Subscribe to Stefan Swärd