Per-Olof Eurells bok

Kristne företagaren Per-Olof Eurell har utmanat rejält inom tros-pingst-karismatiska kristenheten i Sverige genom boken ”Verkligheten korrigerar – en bok om homosexualitet i ljuset av Bibeln, historien och mötet med människor”. Boken har tydligen skickats ut till många pastorer och kristna opinionsbildare så budskapet når ut till många, jag hör till en av alla dessa som fått boken hemskickad till mig.

Eftersom jag har varit pastor och församlingsledare i Stockholm i hela mitt liv och mött många homo- och bisexuella de senaste 50 åren, har jag ägnat en hel del tid åt dessa frågor under årens lopp. En hel del av alla HBTQ-personer jag har haft kontakt med under åren har varit nära vänner till mig. Bara senaste veckan har jag haft samtal med två kristna homosexuella vänner som i respekt för Guds ord, antingen lever i celibat eller i ett heterosexuellt äktenskap. De har varken gömt sig i en garderob, eller känner skam, de betraktar homosexuella känslor som frestelser, och frestelser av olika slag möter alla kristna människor. De har dock stora problem med de försök som nu görs att liberalisera församlingar på detta område. Det som har betraktats som synd i alla tider, ska nu vara tillåtet. För en viss kategori av kristna homosexuella är detta mycket kontroversiellt och personligt utmanande – det är ett perspektiv som också måste finnas med i de dagsaktuella debatterna.

Per-Olofs bok är välskriven, saklig i tonläget och han argumenterar väl för sin sak.  Han är en mycket begåvad person som under många år kombinerat karriär i näringslivet med församlingsledarskap, styrelseengagemang i kristna organisationer och kristet författarskap och förkunnelse. Hans ordförandeskap i Världen Idags styrelse under ett antal år har imponerat.  Uppdragen i den kristna sfären har utförts på ett trovärdigt och imponerande sätt. Jag har känt Per-Olof i mer än 30 år. Under en tioårsperiod var jag krönikör och ledarskribent hos tidningen Världen Idag, då Per-Olof var styrelseordförande, så indirekt var han min chef i det uppdraget. Vi har också samverkat i styrelsen för Skandinaviska Teologiska Högskolan under senare år.

Per-Olofs huvudbudskap är sammanfattningsvis att homosexualitet är en variation i skapelsen, ungefär som att vara vänsterhänt. Det visar modern forskning och moderna erfarenheter menar han. Eurell menar att Bibeln inte har något att säga om samkönade äktenskap. De få bibeltexter som handlar om homosexualitet handlar om perversa och speciella former av homosexualitet. Det handlar inte om trogna och livslånga homosexuella äktenskap. Homosexuella har i alla tider varit en förtryckt minoritet och kristna kyrkan bidrar till detta förtryck genom att inte bejaka samkönade äktenskap. Jag tror man korrekt kan sammanfatta Per-Olofs inställning på detta sätt, något han har kommit fram till under senaste fem åren.

Jag är ju en företrädare för en klassisk kristen äktenskapssyn, som har präglat kristna kyrkan i 2000 år och som präglar kanske 98-99 procent av dagens globala kristenhet, inklusive Katolska kyrkan med 1,2 miljarder medlemmar, och globala pingströrelsen med kanske 700 miljoner medlemmar. Jag kan inte alls dela Per-Olofs slutsatser i boken, men jag tycker han ställer viktiga frågor och för fram viktiga argument som evangelikala kristna måste tänka igenom och kommentera.

Jag kan inte kommentera allt i boken men här följer ett antal funderingar vid läsning av den.

 1. Det finns en punkt där jag är helt överens med Eurell, det är olämpligt, skadligt och obibliskt med tystnadskultur i våra församlingar kring dessa frågor. Enligt min erfarenhet är det ovanligt att personer med samkönade känslor vill prata om det offentligt. Men det är nödvändigt att det finns ventiler i församlingarna där personliga frågor kan dryftas, i själavårdssamtal, i smågruppssamlingar, i samtal med ledare i församlingen. Det går inte att lägga locket på. Vi kan inte bygga upp fasader i församlingarna. När det gäller sex och samlevnad finns det många frågor som behöver bearbetas på församlingsnivå, om äktenskapliga samlivet, om sexuella frestelser, om nätpornografi som enligt min mening är en av de största sexualetiska utmaningarna för moderna kyrkor, men naturligtvis också om samkönade känslor.

När man lyssnar på Eurells reflektioner och även Andreas Wijks vittnesbörd, verkar det som om utvecklingen har gått bakåt i kristenheten när det gäller öppenhet och transparens. När jag växte upp på sjuttiotalet betonades transparensen i många kristna sammanhang, att leva i gemenskap, att dela varandras liv, och det innefattade brottningskampen med livet. Att folk stänger sig inne i garderober och inte vågar prata med någon, det är en osund församlingskultur. Pastorer och församlingsledningar måste jobba med dessa kulturfrågor och se till att det blir en förändring.

Jag vet inte hur man utbildar pastorer idag vid våra teologiska utbildningar men det är nödvändigt att de lär sig att bland annat från predikstolen lyfta samlevnadsfrågor på ett bibelförankrat sätt, så att man främjar samtal, själavård och öppenhet i församlingarna.

2. I ett blogginlägg i september 2012 sammanfattar jag min inställning i frågan om samkönade relationer. Man hittar det här. Jag mejslar där ut tre inställningar till samkönade relationer där jag argumenterar för en evangelikal medelväg. Då håller man fast vid en klassisk kristen äktenskapssyn, sex hör till äktenskapet mellan man och kvinna, men man avdramatiserar frågan om sexuell läggning jämfört med en traditionell-konservativ hållning. Dragning till samkönade känslor ses i detta perspektiv som en kamp mot frestelser, som alla kristna får känna av fast inom olika områden. Homosexuella känslor är inte något syndfullt i sig, utan det är handlingarna som är problematiska. Det är uppenbart att Per-Olof Eurell inte hade denna balanserade hållning före 2018. Han skriver i inledningen att han var negativ till HBTQ-personer. Han hade tydligen inte träffat någon homosexuell före hans son kom ut. Eurell skriver att: ”Jag hade förstått det som att vara homosexuell innebar att leva världsligt och omoraliskt. Det var jämförbart med att leva i kriminalitet, vara beroende av droger eller hamna i annat missbruk”. Eurells beskrivning av hur han tänkte före 2018 låter märkligt för mig. För mig som har en klassisk kristen äktenskapssyn men som alltid haft homosexuella vänner, har det alltid varit en självklarhet att möta homosexuella med respekt. Det är uppenbart att de som håller fast vid klassisk kristen äktenskapssyn, att det finns en stor spännvidd i värderingarna. Oavsett om man betraktar den utövade homosexualiteten som stor eller liten synd, så var Jesus syndarens vän. Den inställningen till människor präglar sund och bibelförankrad kristendom.

3. Det finns grundläggande premisser bakom en kristen hållning kring äktenskapssyn och sexualetik. En avgörande premiss är att det handlar om att det är Guds vilja som avgör hur vi ska leva. Guds vilja är tidlös och universell. Guds ord är grunden för att veta vad som är Guds vilja. Frågor om kristen sexualmoral och äktenskapssyn är giltiga oavsett tid och plats. Eurell hamnar i en relativiserande syn i dessa frågor, där han betonar förändringar i vår tid och i kyrkans historia och försöker pekar på att kristna kyrkan ändrat uppfattningen i vissa frågor. Visst kan man peka på mindre förskjutningar i praxis, t.ex. när det gäller celibatets betydelse. Men enligt min mening speglar Jesusorden om att Gud har skapat oss till man och kvinna, och äktenskapets förbund och trohet, en avgörande och tidlös kristen etik. Att revidera och omtolka kristna sexual- och äktenskapsetiken är en stor förändring och relativisering och Eurell försöker driva tesen genom att peka på att kyrkan har förändrat sig tidigare. När det gäller äktenskapssynen menar jag att kyrkan inte har förändrat sig, bara i yttre ramar som kan se olika ut i olika kulturer och tidsepoker. Föränderligt har varit juridiken kring äktenskapet som i regel inte bestäms av kyrkan, och hur bröllop ingås, hur äktenskapspartner väljs ut kan variera i olika kulturer men kärnan med man och hustru och troheten är inte föränderligt. Att det handlar om man och kvinna är inte föränderligt.

Att till exempel använda kyrkans förändrade inställning till slaveri är ett slitet argument som ständigt upprepas av dem som vill relativisera kristna äktenskapssynen. Visst, Nya Testamentet gör inte revolution när det gäller hur arbetsmarknadsregler såg ut i Romarriket för 2000 år sedan. Men nya testamentets texter är så skarpa kring rättfärdighet i arbetslivet så slaveriets förtryckande funktion upphävs genom det nya livet i Kristus. Slaveri har inte alls varit praxis under 2000 år, i synnerhet inte i Sverige. Orättfärdiga förhållanden på arbetsmarknadan har dock alla länder fått kämpa med i alla tider, och där finns det bra texter i Nya testamentet för den kampen.  Väckelserörelsen under 1800-talet försvarade inte slaveri. När slaveri försvarats historiskt med kristna argument måste det betraktas som en tillfällig urspårning av kristna kyrkan. Den här typen av argument kan inte användas för att försvara förändrad äktenskapssyn. Det är en ohållbar logik. Samma sak kan sägas om andra relativiseringsargument som Eurell för fram.

Frågan är hur Eurells inkluderande äktenskapssyn ska tillämpas. Den kristna kyrkan är inte bara Sverige år 2022, den är global, och den har funnits i 2000 år. Enligt min mening behöver en kristen äktenskapsetik kunna tillämpas överallt och i alla tider. Samkönade äktenskap har i stort sett aldrig funnits utom i vissa västländer senaste 10-20 åren. För övrigt har endast tillfälliga samkönade relationer eller helt inofficiella och i många fall olagliga samkönade relationer endast varit möjligt, och den typen av relationer är inte etiskt försvarbara enligt Eurell. Eurells nya äktenskapsetik kan endast tillämpas av en begränsad grupp människor och i Sverige endast efter år 2009. För mer än 85 procent av världens befolkning idag är det inte möjligt med samkönade äktenskap och relationer, då det inte är tillåtet eller i varje fall inte möjligt att juridiskt reglera. Det gäller i samtliga muslimska länder, och det gäller t.ex. i jätteländer som Kina och Indien där cirka en tredjedel av världens befolkning bor. Samma sak i Afrika, där enda undantaget är Sydafrika som tillåter samkönade äktenskap. Den reviderad äktenskapsetiken är inte tillämpbar, annat än senaste 10-20 åren i vissa västländer, jag saknar en diskussion i Eurells bok om hur generell hans nya äktenskapssyn är. När man tänker på äktenskapssyn kan man inte bara utgå från enstaka exempel i sin närhet, man måste tänka globalt och historiskt.

4. Per-Olof läser nu Bibeln utifrån sin förändrade äktenskapssyn och försöker tolka in de olika bibeltexterna så att de passar in i det nya paradigmet. Han tolkar bibeltexterna om homosexualitet enligt det teologiskt liberala paradigmet som förekommit senaste 30 åren i de kretsar som vill revidera kristna äktenskapssynen. Inom Evangeliska Frikyrkan har våra ledande teologer i Nya Testamentet helt avfärdat den här typen av tolkningar. Jag tänker närmast på Per-Axel Sverker och Hans Johansson men vad jag förstår delar Mikael Tellbe samma uppfattning, Tellbe är ju EFK:s ledande NT-teolog för närvarande. Inom globala evangelikala rörelsen avfärdas dessa bibeltolkningar helt och hållet. Lundaprofessorn Caragounis kan vara en annan källa, liksom NT Wright, men listan kan göras lång. Summa summarum, bibeltolkningar som utgår ifrån att de bibeltexter som fördömer homosexualitet endast handlar om vissa homosexuella handlingar, bibeltexter som Eurell diskuterar i sin bok, avfärdas kategoriskt av evangelikala teologer i hela världen. Det är en tolkning av bibeltexter som i teologihistorien har dykt upp senaste 30 åren i teologiskt liberala kretsar. Jag tycker inte att Eurell mer problematiserar sin nytolkning av dessa bibeltexter.

Man bör komma ihåg att utövad homosexualitet var helt förbjudet i den judiska miljön där kristna kyrkan växte fram, och det finns inte något som tyder på att Jesus och Paulus hade någon annan inställning i den frågan. Inom grekiska kulturen och romarriket i stort var det en mer tillåtande inställning till utövad homosexualitet, en hållning som urkyrkan inte alls kunde bejaka. Den kristna kyrkans inställning i frågan präglades av den judiska bakgrunden och utövad homosexualitet räknades in i det som kallades för otukt. Det är historierevisionism att påstå något annat. Eurells slutsats att Bibeln är tyst i frågan om samkönade äktenskap och att vi idag utan problem kan ha en mer inkluderande hållning, bygger på mycket lösa grunder. Jag hänvisar här till boken ”Bekänna färg”, om man vill ha mer kött på benen.

Den ärliga slutsatsen borde vara att hävda att bibeltexterna i ämnet inte är relevanta idag och kyrkans judiska bakgrund i inställningen i dessa frågor inte är relevant idag. Det kan man hävda och det är vissa som gör det i västvärldens kyrkor, men det är en teologiskt liberal inställning och man kan inte göra det och kalla sig för evangelikal, bibeltroende kristen.

Eurells nya sätt att läsa Bibeln så att den passar in i hans nya äktenskapssyn blir något märklig. Ett exempel är på sid 134 där han citerar Jesu ord om äktenskapet. Han skriver att poängen inte är att det är en man och en kvinna, poängen är att de blir ett kött. Den här bibeltexten har används vid kanske miljarder bröllop under 2000 år, jag har själv använt den vid varenda vigsel jag har hållit. Har aldrig någonsin hört tanken att Jesus inte betonar att det är en man och en kvinna. I mina ögon är det en helt ny och revisionistisk teologi. Ett annat exempel är på sid 170 där han kommenterar Gal 3:28: ”Här är inte jude eller grek, slav eller fri, man och kvinna”. Eurell gör en poäng av att det står man och kvinna, inte man eller kvinna. Alltså att läsa Bibeln ur ett trans-perspektiv, att relativisera könet. Detta är också en bibeltolkning jag aldrig har stött på tidigare, enda rimliga skälet är att hävda att tankegången stämmer med andra texter i skriften. Det finns inte något man kan åberopa där. Eurell skriver att ”begreppet skapelseordning beskriver en viss världsbild eller kultur som ansågs självklar när bibelböckernas författare skrev texterna snarare än en gudomlig uppenbarelse.” Han poängterar att begreppet skapelseordning inte finns i Bibeln. Här hänger jag inte med. Jesus går tillbaka till skapelseberättelsen och definierar äktenskapet mellan man och kvinna. Det är detta man menar med skapelseordning, att bibeltexterna refererar till skapelsen är en del av den gudomliga uppenbarelsen.

Det går att ge fler exempel på bokens teologiska relativiseringar och glidning bort från evangelikal-pentekostal bibeltolkning, jag ger bara några exempel för att exemplifiera tankegången.

6. Bokens huvudtes, homosexualitet är en variation inom skapelsen, och inget man kan välja, kan problematiseras. Eurell hävdar att modern forskning slår fast detta. Men forskningen i ämnet är mycket spretig och har olika utgångspunkter och paradigm som man jobbar med. En utmärkt sammanfattning av forskningsläget har vi i boken ”Bekänna färg – kyrka och hbtq i en regnbågsfärgad värld”. André Juthe har ett utmärkt kapitel i boken med rubriken ”Teorier om homosexualitetens ursprung”. Han ger där en bred översikt över forskningsläget och visar att det finns inte någon heltäckande och given vetenskaplig förklaring till variationer i sexuell läggning. En annan aspekt är att queer-rörelsen betonar människans valmöjligheter när det gäller sin sexualitet, jag uppfattar nog som att dagens queer ligger ganska nära en konservativ tolkning av Pauli ord i Romarbrevet 1 som kan tolkas som människans val. Jag avfärdar inte helt Eurells tes om variationen inom skapelsen, men utifrån min samlade livserfarenhet är det svårt att generalisera. Homosexualitet är ofta kopplad till traumatiska upplevelser, det hävdar både riktningar inom psykiatrin och min pastorala erfarenhet. Men det ger inte hela bilden. För mig som konservativ kristen finns det också en arvssynds-aspekt, en arvssynd som vi alla känner av på olika sätt.

7. Det är en 2000-årig äktenskapssyn som Eurell vill modernisera och uppdatera. Han kritiserar hur han har blivit bemött när han fört fram sin revisionistiska äktenskapssyn. Visst är det befogat att kritiskt granska reaktionerna från traditionella kristna rörelser och samfund. De som mest vill lyfta fram sin bibeltrohet behöver vara exempel i Andens frukt, som tålamod, vänlighet och fördragsamhet, när man blir kritiserad. De  drev som kan förekomma i sociala medier mot dem som vill revidera äktenskapssynen känns mycket olustiga. Men äktenskapsteologin är grundläggande även för protestanter, och för katoliker är det till och med ett sakrament. Man borde inte vara helt överraskad av att ett ifrågasättande av äktenskapsteologi och äktenskapspraxis, att det inte får konsekvenser för till exempel förtroendeuppdrag. De som nu träder fram inom pingst-karismatiska-trosrörelsen-evangelikal-kristendomen som HBTQ-liberaler och äktenskapsrevisionister, de blir hyllade i den sekulära världen och i regnbågskyrkorna. Vi som håller fast vid en traditionell kristen äktenskapssyn, vi blir ständigt hånade och förlöjligade, att offentligt uttrycka sig kritiskt om HBTQ-agendan kan vara ruinerande för en persons karriär. Så trång är åsiktskorridoren i Sverige i den här typen av frågor. Jag fick till exempel veta på helsidesplats på Expressens kultursidor för 1,5 år sedan att jag inte är kristen eftersom jag inte fullt ut bejakar HBTQ-agendan. Den typen av argument pekar i riktning mot heresi, helt nya kriterier för vad som är en verklig kristen. Utan att vifta med regnbågsflaggan är man inte en verklig kristen. 98-99 procent av världens kristna idag är exkluderade med den definitionen och historiskt sett är 100 procent exkluderade. Det bör strykas under att varken Per-Olof Eurell eller de som vill förändra äktenskapssynen inom Evangeliska Frikyrkan till exempel, för fram den typen av argument, men synsättet finns i vissa av de HBTQ-liberala kristna kretsarna.

8. Till sist, några till kommentarer. Celibat som en möjlig väg för den bibeltroende med samkönade böjelser. Det problematiserar Per-Olof. Man bör dock komma ihåg att det ofrivilliga celibatet är en av de största pastorala utmaningarna i våra församlingar. Ett antal generationer inom frikyrkan har präglats av ett stort kvinnoöverskott. Det har skapat ofrivilliga celibat för många kvinnor som ser det som rätt och riktigt och bibelenligt att gifta sig med en troende man. Det är kvantitativt ett mycket större celibatproblem. Som pastor hela mitt liv har jag mött många sådana situationer. Det är bra med kristna dejtingsajter som kan hjälpa till att matcha ihop personer och öka urvalet. Det kanske något har minskat problematiken. Min poäng är att när vi talar om ofrivilliga celibat måste vi vidga frågan till att inte bara handla om samkönade relationer.

Och, frågan om samkönade äktenskap, det blir helt fel om det bara ska vara kristna kyrkan som kritiseras. Jag tycker att det är helt fel när grundläggande mänskliga rättigheter och friheter kränks, och det gäller självfallet personer med homosexuell läggning, var i världen man än bor. Man bör komma ihåg att stödet för samkönade äktenskap har varit noll bland alla ateistiska-kommunistiska stater vi har haft senaste 100 åren, inklusive dagens Kina med 1,3 miljarder invånare. Muslimska länder är mycket värre mot homosexuella än vad länder är som har präglats av kristna kulturen. Ett undantag är vissa länder i Afrika, men man bör där komma ihåg att kristna kulturen och inflytandet är ganska nytt. I svenska debatten är det en liten grupp konservativa kristna som hamnar i skottgluggen, men den bilden är mycket förenklad.

Jag var som politisk analytiker närvarande när socialdemokratiska partikongressen tog ställning för samkönade äktenskap, om jag minns rätt var det år 2005. Så före 2005 hade svenska socialdemokratin en mer restriktiv hållning i dessa frågor än vad Per-Olof Eurell argumenterar för i sin bok. Moderaterna gjorde samma ställningstagande ett par år efter. Det är också ett perspektiv vi bör komma ihåg.

 


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/mattlose/stefansward.se/wp-includes/class-wp-comment-query.php on line 399
 • Jonas Rosendahl

  Åtminstone de sista 20 åren jag varit i frikyrkligheten har ju livsstilsfrågor och därmed även de sexuella frågorna varit något som kategoriserats in i själavårdsfrågorna i församlingsmiljön. I sin iver att få människor till kyrkan och göra trösklarna låga har man inte velat ställa församlingen inför teologiska lärofrågor runt dessa ämnen. Läran har inte varit det väsentliga, utan aktivitet för att sen komma in i en process av mognad och sen via själavården kunna handskas med svåra frågeställningar.

  Flera pastorer nämner ju också det ” i samtal har min syn förändrats”. Inte har det blivit bättre av den subjektiva försoningsläran, där nåden och en ganska ensidig teologisk framställning dominerat. Det som är en gemensam grund med alla tjänstegåvor i funktion, en äldstekår med riktigt mandat och valda äldste enligt kriterier från NT och församlingens gemensamma urskiljning har inte mött dessa frågeställningar gemensamt utan den har begränsats till ”pastorskollegiet” som har försökt hantera frågorna via själavården men har med alltmer tydlighet inte kunnat hantera de komplexa livsstilssituationerna.

  Istället har nu frågorna plötsligt lyfts fram inför församlingen och det med vältalighet, god retorik och inte minst ett problematiserande utifrån en själavårdsståndpunkt men också en teologisk osäkerhet.
  Församlingen ställs inför detta rakt upp och ner och nu ska man ”köpa det eller inte”. Stor osäkerhet skapas.

  Systematisk teologi är ingen lätt sak, jag ägnade själv ca 5 år vid sidan av heltidsjobb att sätta mig in i komplexa teologiska problemställningar. Jag minns speciellt när jag skrev en uppsats om treenighetsläran. Jag satt ibland långt in på nätterna och försökte bena i grundtextord, det vreds och vändes, vad betyder de, hur ska man tolka det och hur tolkades det förr? Man blev nästan tokig av allt intellektualiserande kring ett ämne jag tagit för självklart.

  Jag brukar tänka med teologin som med marknaden. Marknaden kan idag sägas vara effektiv, data är lättillgängligt, robothandel m.m gör att det statistiskt sett är svårt att vara en vinnare på enstaka aktiehandel. Att sätta sig in i komplexiteten och läsa av marknaden gör dig inte med nödvändighet till en vinnare. Det kan ta många år att bena ut om det var tur eller skicklighet att köpa en aktie som blev en vinnare.
  Istället finns indexfonder, en långsiktighet som ett alternativ, du får aldrig lägre än index och framförallt du kan förhålla dig enkelt till marknaden. Tiden talar för dig. Vill du chansa på att lyckas kan man ändå göra det med enstaka aktiehandel men riskerna är stora på sikt och statistiskt sett är du ingen vinnare.

  Likaså med teologin, har man inte vanan med den systematiska teologin är risken stor att gå vilse, eller att man låter sig övertalas med fina ord och retorik. Det låter bra, och det låter logiskt men är det sant för det?
  Idag är teologin så lättillgänglig, via yotutube, böcker, poddar osv. Man kan försöka sätta sig in i en krånglig och intellektualiserande värld. Men betyder det att man har på fötterna inför svåra och komplexa livsförhållanden? Jag tror inte det.
  Friklyrkligheten har gått in i en fålla som är självförvållad. De fem tjänstegåvorna och äldste har i stort ersatts av anställda pastorer där nästan allt mandat ligger och de söker i första hand stöd från lärosäten med teologiskt mandat men som i stort gjort sig till en liten exklusiv tolkarklubb som ska tycka och tänka vid sidan av församlingen. Man har inte kunnat hantera på ett moget och bra sätt komplexa livsstilsförhållanden och teologisk problematik.

  Plötsligt ska församlingen, där bibelläsandet dessutom många gånger är lägre i jämförelse med väckelsetidens läseri ställas inför lärofrågor och komplexa livsstilsförhållanden. Vad är nu rätt och fel i detta tänker nog många? Förvirringen blir stor. Man väljer kanske att lita på den ”lilla klubben”.

  Framtiden: Någonstans i detta kommer nog nya förgreningar i kyrkan, precis som det varit historiskt där man längtar tillbaka till enkelheten att leva med enkel tro, det enkla läsandet, den enkla livsstilen. För det är vad som förvånat mig mest i frikyrkoutveckligen, nämligen:

  Var någonstans längst vägen blev det fult i frikyrkan att tro enkelt, be enkelt, läsa enkelt och klara sig bra på det?

 • AlmaM

  Eurell är en bra människa som låter verkligheten korrigera honom. På samma sätt har kyrkan ändrat inställning till kvinnor (jo vi är födda kvinnor och kan inget göra åt saken annat än med ytterst konstlade och hälsovådliga medel men vi tror numera vi kan blir frälsta även om vi förblir barnlösa) , skilsmässor (där Jesus är stenhård!) frisyrer och klädsel (inte ens argumentet att änglarna vill det räckte när européer kom till svarta Afrika och insåg att långt hår i slöjstil inte var möjligt med svart afrikanskt hår),. Man behöver inte alls dra upp slaveriet, som är ett bra exempel, för att visa på många saker som Anden lärt oss genom årens lopp.

  Vi tror inte heller att kristendomen har fel när Jesus inte kom tillbaka under de första kristnas tid i livet. Kampen mellan de som såg Jesus som en profet och vi som ser honom som Gud är också avgjord numera trots att man kan vara bokstavstroende och komma fram till en JV-kristologi.

  Det är verkligen förenklat att tro att just hållningen till homosexualitet som är bevisat (hur kan du påstå något annat?) medfött skulle vara helt glasklart år 50 e.Kr? Man hade just börjat tillåta hedningar i församlingen och Paulus skrev tvärsäkert att kvinnor inte kunde bli frälsta annat än genom barnafödande trist att han riktade sig till kvinnliga församlingsledare och apostlar i sina hälsningar. Hur kan vi veta om han riktade sig till homosexuella församlingsledare i sina hälsningar? Omöjligt så klart. Men dessa hälsningar har hjälpt mig och många andra kvinnor att släppa ångesten över att vara födda med fel kön (alltså inte så att jag vill vara man, men teologiskt fel kön). De har också gjort att många kyrkor nu ser kvinnliga församlingsledare och lärare som självklara.

  Och visst är syndafallet en grundskada vi aldrig kan bortse ifrån. Tex den mobbing vi gärna utsätter homosexuella för är ju ett uttryck för denna medfödda benägenhet till synd, men homosexualitet betyder ju inte skada i sig medan mobbing dödar och torterar andra människor.

  Hade en medfödd egenskap som Gud rimligtvis är ensam ansvarig för varit helt förkastlig vore det också rimligt att Gud gav tydliga direktiv om hur man ska handskas med dessa människor dvs ska vi döda dem(ja, Mose lag säger det) ska vi gömma dem som man förr gjorde med Downs-barn, ska vi utesluta dem ur församlingen? Eller ska vi vara snälla och tvinga dem att gå i kloster?

  Ännu en fråga: Ska vi börja riva ut ögonen och amputera armarna på oss alla i församlingen som känt lust att snatta, avundats en vän eller sett på porr? Varför inte i så fall?

  Hela denna hemska debatt går ut på att vissa ska leva under helt annan askes än andra pga medfödda egenskaper liksom Paulus menade att kvinnor inte kunde frälsas av Jesus utan bara genom sitt barnafödande-om vi läser bokstavligt (Tim 2:15-16). Dvs frälsning av nåd och barnaskap genom tro gäller bara heterosexuella män. Vi ska alltså ha olika församlingsmedlemskap för kvinnor, oavsett läggning, och homosexuella män. Finns det kanske andra medfödda egenskaper som ska skapa fler klasser i församlingen?

  Ja, hur gör vi med alla andra medfödda avvikelser från det ”normala” tex Downs syndrom, medfödd blindhet, ryggmärgsbråck, albinism. Det sistnämnda är ju också livsfarligt i de afrikanska länder som straffar homosexuella med fängelse (dödsstraff var på tal i Uganda). Inga klara direktiv finns i Bibeln men nog är det lite märkligt att dessa ”syndafallskonsekvenser” ska behandlas med en släpphänt klackspark av ”bibeltrogna vänner”.

  Blindhet (Joh. 9:2) och förlamning (Matt. 9:2)sågs ju tydligen som resultat av synd enligt NT om man läser bokstavstroget. Alltså: vad gör just homosexualitet så speciellt mer än att de homosexuella i alla tider har varit de mest mobbade och utsatta av människor, tillsammans med funkisar?

 • AlmaM

  Vad är problematiskt med att Gud är subjektet, dvs den som handlar, i försoningen?

 • Cissi

  Tack Stefan för klarspråk, klartänkt och tänkvärt. Uppskattar särskilt din konsekventa varning för tystnadskultur. Eftersom du gett kvinnoöverskottet lite extra mandat att uttala sig i frågor om (eller Gabriel Eurells fråga om) celibat, vill jag gett ett husmanstips: se på fåglarna. De varken sår eller spinner…

  Frestelser kommer som ett mejl i inbox när man uppnått magsårstempo eller fixat banklån, för att nämna ett par vardagliga exempel. Emellertid lider redan församlingsledare och frikyrkoaktiva av liknande påfrestningar, så att efterfråga större utbud hjälper föga. Inte ens oss i celibat som snarare skulle kunna behöva färre aktiviteter än fler. Hur många av Gabriel Eurells jämnåriga minns hur känns att vara utvilad?

  Helt apropå Skriftordet På frukten känner man trädet.

 • Anders Nordin

  Hej Alma, det är mycket du tar upp.

  Jag funderade lite ganska direkt, då du skrev:
  ”skilsmässor (där Jesus är stenhård!)”.

  Ur kvinnligt perspektiv, hur menar du att ”Jesus är stenhård!” – vad gäller möjligheten för en kvinna att just skiljas?

 • AlmaM

  Ja jag tar upp mycket eftersom Stefan inte ser annat än slaveriet som analogi och dessutom avfärdar den tanken kategoriskt fast det finns många saker som vi ändrat uppfattning om.

  Om att Jesus är stenhård om skilsmässor: Jesus godkänner inte skilsmässor om man läser bokstavstroget. På den tiden (och idag bland ortodoxa judar och muslimer) är det omöjligt för en kvinna att få skilsmässa medan en man mycket lättvindigt kan ta ut en sådan och helt överge sin fru. Jag förstår att Jesus sa nej till den praktiken. Men jag fördömer inte frånskilda även om jag har lyckan att inte ha skilt mig. Men det är lite plötsligt vi ändrat en sådan regel trots supertydliga Jesus-ord. Skilsmässor var inte accepterade i frikyrkor för 50 år sedan. Nu finns frånskilda pingstpastorer och Boris Johnson gifte sig för fjärde gången och vigdes av en KATOLSK PRÄST.

  Jag har haft, som de flesta kvinnor, rent existentiell ångest pga bibelord som tydligt och klart visar att kvinnor inte kan bli frälsta av nåd och mycket annat som framställer oss så som antiken såg på kvinnor: som halva människor, ofullkomliga män. Aristoteles ansåg att den lille minimannen i kvinnans mage blev en kvinna om en ond vind blåste på kvinnan så att fostret blev utvecklingsstört dvs en kvinna var en defekt människa. Paulus ansluter på sina ställen till den synen.

  I många kulturer, även den kristna, dolde man Downs-barn och andra funkisbarn, om man inte vanvårdade dem till döds. Läs Sara Lidmans underbara roman Lifsens rot tex för en skildring av hur man behandlade lille Love, som hade downs syndrom.

  Och underliga argument om hur kyrkor i andra delar av världen behandlar homosexuella faller på att dessa kyrkor också ser ner på kvinnor, ibland tillåter månggifte och gömmer funkisar plus att det är livsfarligt att vara albino i Östafrika.

  Jag har halva hjärtat i Östafrika men en del saker där ska vi bara inte efterapa precis som vi inte ska efterapa allt i Sverige tex främlingfientligheten, förgudligandet av lönearbetet och Mammonismen.

  Det är ett sorgligt uttryck för den mobbing som alltid vederfarits homosexuella män att man stenhårt håller fast vid att de är syndiga pga medfödd egenskap. Och precis så såg man på kvinnor i kyrkan för inte så länge sedan (och gör så fortfarande i många kyrkor tex den ortodoxa-se på deras doppraktik). Vi ansågs syndiga pga att vi är kvinnor. Vi var orena vid mens och barnafödsel och de rituellt perfekta männen blev orena av att beröra oss.

  En lång och ond tradition har pekat ut alla utom heteromän som defekta inför Gud och den traditionen bär enbart genomrutten frukt.

 • AlmaM

  Ofrivilligt celibat är förstås ett lidande, liksom ofrivillig barnlöshet. Men om du var homosexuell och träffade din själsfrände som också vill leva med dig i trohet hela livet så måste du ändå fortsätta att leva i celibat, enligt Stefan. Det kräver ingen av en heteroman som möter en heterokvinna som vill leva med honom.

 • Cissi

  Med hjälp av moderator lyckas jag gräva bort mina hjulspår innan jag hälsar kommentarsfältet farväl, AlmaM. Jag ser dock att du indirekt bekräftat medmänniskors fria vilja. Trösterikt överlag att du vittnar om det angelägna i viljans frihet för att evangelium ska kallas evangelium. Jag betraktar alltså inte uteslutande förmågan att välja som ett svårtillgängligt och oväsentligt svar på teodicéproblemet.

  Är ingen teolog och ska inte ens försöka bemöta de frågeställningar dina kommentarer tangerar men dr Braxton Hunter här redogör för en balanserad syn på viljans frihet:
  https://m.youtube.com/watch?v=pmYKuaHq7_c

 • AlmaM

  Grundproblemet jag diskuterar här är inte om vi har en fri vilja eller styrs av Ödet, eller predestinationen som kalvinister tror. Grundproblemet är att man gör skillnad på människor utifrån att vi föds med olika förutsättningar.

  Det är hemskt att tro att medfödd blindhet beror på synd, liksom att tro att vi kvinnor är rituellt orena och måste hållas inlåsta eller giftas bort i tioårsåldern för att inte vanhedra släkten. Lika fel är det att en KRISTEN församling dömer ut människor som syndiga pga medfödd egenskap och dessutom bestämmer att de aldrig får leva med en likasinnad människa som en familj.

  Detta samtidigt som man odlar en kultur av nedlåtande förakt mot ogifta. Min vän som är 37 år och ogift får ständigt pikar, ömkande kommentarer och goda råd. Hon lider mer av detta än av att vara ogift i en kultur där kvinnan blir mannens slav i äktenskapet. Hon tillhör RKK och ändå är det som en ordinär svensk pingstförsamling på detta område i hennes hemland.

  I RKK finns åtminstone en familjestruktur att hänvisa till: gå i kloster. I frikyrkan erbjuds evigt singelskap eftersom även att bo ihop med en vän i vuxen ålder skulle misstänkliggöras. Detta oavsett läggning! Du kan kanske vara kallad till celibat men kommer aldrig att få vara ifred, tro mig. Alltför många av mina vänner måste utstå detta.

  Min fria vilja att gifta mig med min man respekteras däremot, till och med upphöjs som det bästa i världen på ett helt onyanserat sätt.

  Vill du prata om vilja och frihet? :
  Jag kan berätta att min pappa redan när vi var förskolebarn, fick veta att vi skulle gifta oss. Han sa inget. Min man och jag träffades aldrig. Och när vi hamnade i samma gymnasieklass höll pappa också tyst. Men senare fick jag veta detta. Var det fri vilja att jag svarade ja på min mans frieri eller Gud som tvingade mig?

  Vidare om vilja och frihet: Spelar det ingen roll vad vi tror? Ska vi inte evangelisera för att folk ska omvända sig? Viljan är ju inte fri alltså är omvändelse omöjligt, eller? Ska vi verkligen sätta mördare i fängelse? De agerade möjligen inte utifrån sin fria vilja. Ska vi kanske korsfästa Gud istället som bestämde att personen ifråga skulle mörda? Eller ska vi straffa Ödet? Nornorna? Är det öht fel att mörda om ingen har en fri vilja?

  Du har kanske rätt om vilja och frihet. Men jag håller inte med. Jag är inte övertygad kalvinist. Jesus verkar vilja ha vår fria vilja att välja honom. Jesus tvingar inte den rike ynglingen att följa honom men han blir ledsen när han väljer rikedomen framför Jesus.

  Jag tror alltså på att vi människor kan välja men förutsättningarna har vi sällan valt själva. Det mesta i livet är oss givet från början, tex själva livet, men vad vi gör med förutsättningarna är delvis fria val för oss.

  Därmed anser jag det vara rätt att ge alla så lika förutsättningar som möjligt i församlingen: utjämna inkomster, icke-funkisar ser till att funkisar kan ta sig fram och medverka på samma villkor som alla andra. Oavsett sexuell läggning, funktion, kromosomantal, ålder, hälsa eller kön ska man få vara med i och tjäna församlingen med sina gåvor. Allvarligt talat, när spelar könsorganen någon som helst roll i församlingslivet?

  Mitt romantiska intresse i min man spelar roll, det vet jag, men inte så att vi är oförmögna att bidra med våra gåvor till helheten. Exempelvis våra barn är på sätt och vis ett sådant bidrag som jag hoppas aldrig kommer nära denna debatt för jag vill inte behöva förklara för dem att det fina de ser i kyrkan döljer något riktigt skitigt och vedervärdigt, rena avskrädet från Avgrunden, som kommer fram i sociala medier.

 • Cissi

  Hej Alma!

  Jag är inte heller road av förutsättningarna. Inte ens (!) förutsättningarna för detta forum i all dess acceptans för rättframma tillrättvisningar och tolerans för oliktänkande. Jag trodde, precis som Stefan, att tystnadskultur vore dysfunktionell i sig. Därför struntande jag fullständigt i Disqus.

  Det var då. Jag känner mig som en grundskoleelev som inte kan överblicka konsekvenserna ens av ett skrivfel. Men för att översätta mitt skäl för tacksamhet över din kommentar till det uttryckssätt, vilket förmodligen ligger dig närmare hjärtat: Jag tror alltså på att vi människor kan välja men förutsättningarna har vi sällan valt själva. Det mesta i livet är oss givet från början, tex själva livet.

  Här fortsatte du med att vad vi gör med förutsättningarna DELVIS är ett fritt val för oss. Förstår jag dig rätt är vi inte helt eniga. Mitt hopp är att viljans frihet i sig är garanterad (1 Kor 10:13 nedan) också om en inte övat sig i beslutsförmåga och viljestyrka.

  πειρασμὸς ὑμᾶς οὐκ εἴληφεν εἰ μὴ ἀνθρώπινος· πιστὸς δὲ ὁ θεός, ὃς οὐκ ἐάσει ὑμᾶς πειρασθῆναι ὑπὲρ ὃ δύνασθε, ἀλλὰ ποιήσει σὺν τῷ πειρασμῷ καὶ τὴν ἔκβασιν τοῦ δύνασθαι ὑπενεγκεῖν.

 • Anders Nordin

  Du svarar:
  ”Jesus godkänner inte skilsmässor om man läser bokstavstroget.”

  Menar du att det gäller alla kvinnor? Det var just specifikt kvinnors möjlighet till skilsmässa jag frågade om.

  Tror du inte att Paulus är Jesus trogen?
  Om jag läser vad både Jesus OCH Paulus säger i frågan, ser jag något annat än det du svarar.

  Var i Bibeln läser du fram din ”stentavla” om kvinnors tvång att bli kvar i ett ohållbart äktenskap?

 • Cissi

  @AlmaM

  Du frågade bland annat hur profetia var möjlig. Jag vågar förutse att jag inom kort får hjälp att radera samtliga mina amatörmässiga kommentarer (de har inte vad jag skulle kalla evighetsvärde) och därför skyndar jag mig att ge dig mitt amatörmässiga svar. Jag hoppas, ärligt talat, att svaret tangerar fler av dina frågor. Diskussionen gällande teodicé brukar vara centralt i reflektioner likt dina.

  Min förklaringsmodell tar fasta på två dimensioner. Profetia som kunskap om framtiden är den första. Den kunskapen äger uteslutande Han som Är tidlös. Eller snarare Han som står utanför tiden eftersom Han skapat tid såväl som rum och materia. Den andra dimensionen gäller risken för att profetia i sig cementerar framtida händelseförlopp.

  Vadan och varthän? på A svarar vi B och på B vet vi inte. Jag låter Bibeln tolka Bibeln och ser inte en profetia som en större risk än att den skulle kunna kallas frestelse till ansvarslöshet.

  Jag kan inte ens göra mig en bild av evigheten utan räknar lite pragmatiskt med att också den är ett tillstånd av tidlöshet.

  Good enough?