EFK och utredningen om samkönade relationer

Evangeliska frikyrkan har tillsatt en arbetsgrupp för att bearbeta frågan om samkönade relationer och samkönade äktenskap. Fyra digitala möten har nyligen ordnats för att lyssna in ståndpunkter från medlemmar i samfundet. Dessa möten har följts upp av en enkät. Eftersom detta är en fråga som skapar intresse i svensk kristenhet, vill jag kommentera denna sak.

Enkäten har jag problem med. Sättet att formulera frågorna visar att arbetsgruppen redan tycks delvis ha tagit ställning i en klart sekulär riktning enligt min mening. Vilka ord man använder och hur man formulerar sig visar ganska tydligt vad man har för teologiska och ideologiska utgångspunkter i ämnet. Låt mig förklara.

Jag har fyra invändningar mot enkäten.

 1. Kan man som kristen kalla sig för HBTQI-person?                                                             Min första invändning mot enkätens formuleringar handlar om människosyn och hur vi definierar oss som människor. Hur ska vi som kristen definiera oss själva, vad är grunden för vår identitet. I den första frågan i enkäten kan man fylla i påståendet ”Jag är en HBTQI-person.” Den utgångspunkten finns sedan i ett stort antal av frågorna. Om man ser sig som en HBTQI-person kan man sedan kryssa i frågor som: ”Jag som HBTQI-person blir väl bemött i min församling”, eller ”Jag som HBTQI-person kan inte vara helt öppen med min identitet i min församling” eller ”Jag som HBTQI-person har bytt församling på grund av hur jag blivit bemött”. Frågorna utgår från att HBTQI är ett fullt acceptabelt sätt att klassificera kristna personer, och att det är allmänt accepterat. Begreppet HBTQI problematiseras inte alls i enkäten, utan det blir en utgångspunkt för enkäten. I den här typen av frågor definierar man sina teologiska utgångspunkter genom språket och genom ordvalet. HBTQI är ju idag en vanlig förkortning i sekulärt språkbruk, H-homosexualitet B-bisexualitet T-transperson Q-queer I-intersexperson. Homosexualitet och bisexualitet handlar om sexuell läggning, medan trans handlar om könsidentitet och queer kan beröra både och. Transperson handlar om att definiera som man vill sitt kön, det behöver inte alls vara klassiska kategorier som man eller kvinna. Det kan vara både och eller ingetdera, eller förändras över tid. Intersexualitet eller intersex handlar om kroppens funktioner kopplat till en normsyn på könskategorier. Hur ens sexuella läggning och könsidentitet ska definieras bestäms helt utifrån en själv, enligt detta synsätt. Intersex-person är en person med intersexvariation, ett medfött tillstånd där könskromosomer, könsorgan och könskörtlar har en så kallad atypisk utveckling. Man definierar själv sin könsidentitet.

Hur man definierar en människa är en grundläggande teologisk fråga. Enligt Bibeln har skaparen gjort oss till man eller kvinna. Någon annan form av könsidentitet eller sexuell identitet kan jag inte finna i den bibliska världsbilden. Utifrån en biblisk människosyn kan man inte heller utgå från en sexualiserad definition och identitet. Jag kan inte se det som riktigt ur kristen synvinkel att jag går omkring och kallar mig för en heterosexuell man. Bibeln ger oss idealbilden men vi lever i en fallen värld, och där vi människor kan brottas med livet på många olika sätt. Vår syndanatur kan bli så sammankopplad med vår personlighet så att vi börjar kalla oss för missbrukare, eller kriminell, eller något annat. När jag blir kristen blir jag en ny skapelse, får en ny identitet som Guds barn. Synden och syndafallets konsekvenser definierar mig inte längre som person. Som kristen får man hantera alla sorts frestelser, men våra liv behöver präglas av omvändelsen och efterföljelsen till Kristus. Synden och frestelserna definierar oss inte som människor. Något absolut syndfrihetstillstånd existerar inte här i tiden. En kamp som vi alla har. En äktenskaplig och sexuell relation är en gåva, en nåd, inte en rättighet.

HBTQI uttrycker dessutom ett helt åsiktspaket, en ideologi, som bland annat handlar om att dekonstruera och omformulera hela den kristna traditionen på sex- och äktenskapsområdet. HBTQI är en vidareutveckling av den sexuella revolutionen från 60- och 70talet.Varför ställs inte några kritiska frågor i enkäten om HBTQI-konceptet och ideologin? Kan man som kristen identifiera sig själv som HBTQI-person? Inte enligt min mening. Paulus i 1 Kor. 6:9-11 ger en bättre bild av kristen självbild och självförståelse än att beskriva oss själva som HBTQI-personer. Han skriver: ”Vet ni inte att orättfärdiga inte ska få ärva Guds rike? Bedra inte er själva! Varken sexuellt omoraliska eller avgudadyrkare, varken äktenskapsbrytare eller de som utövar homosexualitet eller som låter sig utnyttjas för sådant, 10 varken tjuvar eller giriga, varken drinkare, förtalare eller utsugare ska ärva Guds rike. 11 Sådana har några av er varit. Men ni har tvättats rena, ni har blivit helgade, ni har förklarats rättfärdiga i Herren Jesu Kristi namn och i vår Guds Ande.” Här beskrivs omvändelsens kraft och hur det påverkar den troendes identitet. Vi har tvättats rena, vi har blivit helgade – det är den troendes identitet, oavsett vad det var för inslag i vårt icke omvända liv.

2. Enkätfrågorna har en relativiserande utgångspunkt.

För mig som evangelikal kristen är inte frågan om samkönade äktenskap ens förhandlingsbar. Det är en icke-fråga. Jag kan inte ens tänka mig att föra diskussioner i ämnet, det vore lika otänkbart som att föra en diskussion om vi ska börja välsigna polygama förhållanden. EFKs arbetsgrupp kan dock begrunda dessa frågor ur en klassisk evangelikal utgångspunkt med respekt för äktenskapet mellan man och kvinna som grund för sexuell samlevnad, t.ex. hur vi bättre kan hjälpa och stötta personer i våra församlingar som brottas med sin sexuella läggning och/eller könsidentitet. På det området finns det mycket mer vi behöver göra och lära oss.  I enkäten är det dock ett fullt gångbart alternativ med de samkönade äktenskapen.  ”Jag menar att vi i EFK bör viga samkönade par” kan man kryssa i, ”I min församling är det full OK att vara ledare om man lever i en samkönad relation”, ”jag menar att Bibeln ger stöd för att samkönade par kan ingå äktenskap i församlingen”, är exempel på frågor i enkäten. De svarsalternativen är lika vanliga som svarsalternativ som uttrycker den klassiska uppfattning som EFK hittills har haft. Pedagogiken i frågorna är att det är minst lika acceptabelt att acceptera och välsigna HBTQI-livsstilen, som en mer konservativ kristen syn. Enkäten uttrycker en relativisering i inställningen till dessa frågor. Sättet att ställa frågorna implicerar en relativiserande syn, alla uppfattningar är möjliga.

Moraliska måttstocken i ett kristet liv är Gud själv, uppenbarad i skrifternas vittnesbörd. I enkäten utgår man från olika personers uppfattningar, åsikter och mening. Man relativiserar EFK:s teologiska utgångspunkter genom sättet att ställa frågorna, att vara evangelikal, missionell, baptistisk, karismatisk – enligt frågeställaren så kan det uppenbart vara möjligt att förena ståndpunkterna. Då har man redan i sitt sätt att formulera frågorna tagit ställning i relativiserande riktning. Det är högt i tak, alla synsätt är lika goda ur en evangelikal eller baptistisk synvinkel, det blir ett sätt att tolka enkäten.

3. Enkäten är HBTQI-bejakande i hållningen – många av frågorna utgår från en bejakande inställning till samkönade relationer, visst finns det frågor som uttrycker motsatt inställning men väldigt många frågor har fokus på att löpa linan ut i denna fråga. Ett exempel på påstående man kan kryssa i är: ”Jag menar att även om samtalen om samkönade relationer utsätter EFKs internationella partnerskap för påfrestningar eller risk att avslutas måste de ända föras”.

”Jag menar att Bibeln ger stöd för ett gott bemötande av HBTQI-personer i församlingen” är exempel på en märklig fråga som underförstått leder i en viss riktning. Finns det några människor vi inte ska ge ett gott bemötande i en kristen församling? Sedan är församlingslivet präglat av omvändelse och befrielse från synd, det gäller oss alla, men det innefattar olika områden för olika personer. Begreppet HBTQI innebär att arbetsgruppen avskaffat omvändelseutmaningen när det gäller HBTQI. Omvändelsens utmaning tycks inte gälla personer som definierar sig själva som HBTQI. Menar man att någon ska svara att man inte ska ge ett gott bemötande i en kristen församling?

4. Frågorna om EFKs ideologiska-teologiska grundhållning med fokus på evangelikalt, baptistiskt, karismatiskt, missionellt och bejakande inställning till samkönade relationer tas som utgångspunkt i ett avsnitt i enkäten. Det är obegripliga kopplingar enligt min mening. Hur kopplas begreppen ihop logiskt? Samkönade relationer är något helt nytt i hela kyrkans 2000-åriga historia. Det finns inga exempel på det i Bibeln. Den judiska miljö där kristna kyrkan växte fram var helt förbjudande mot homosexualitet. I den världsvida kyrkan idag är det en marginell strömning i västvärlden som bejakar, framförallt kyrkor med teologiskt-liberal profil. Enda sättet att motivera denna omsvängning är tidsandan och anpassning till tidsandan. Att vi begriper bättre idag än för 2000 år sedan. Hur denna omsvängning ska kopplas ihop med att vara karismatisk kristen, baptistisk kristen, evangelikal kristen eller missionell kristen. Förklara för mig den som begriper detta, det är obegripligt för mig. Ska man enligt min mening ställa den typen av märkliga frågor måste man skriva ett inledande avsnitt som förklarar hur kopplingarna hänger ihop.

Slutord: för den som läser detta och inte känner mig vill jag bara nämna att jag sedan sjuttiotalet varit verksam som pastor och församlingsledare i Stockholm. I den rollen har jag ända sedan sjuttiotalet mött många människor som brottats med sin sexuella läggning. Även enstaka fall har jag mött dem som brottats med sin könsidentitet, även om det varit betydligt mer sällsynt i min erfarenhetsram. Har sett hur ett antal personer hittat vägar att förena bibeltro, och klassiska kristna värderingar med sin brottningskamp angående sexuell läggning. En del genom ett heterosexuellt äktenskap, en del genom celibat, en del genom ett långvarig brottningskamp där varken äktenskap, celibat eller fasta samkönade relationer varit ett alternativ. De har aldrig gått på Pridefestivaler eller bejakat HBTQI-agendan. Naturligtvis har jag även haft kontakt med dem som både varit med på Pridefestivaler och bejakat HBTQI-agendan. Det jag försöker säga att den här kategorin av människor är en brokig skara människor och vi med en konservativ kristen syn ska aldrig vara avståndstagande mot människor. Jag tycker också att vi med konservativ kristen hållning kan delta i kampen mot förtryck mot alla människor, och det innefattar naturligtvis dem med olika sexuell läggning och upplevelse av könsidentiteten. T.ex. skrev jag och Jonas Gardell en gemensam artikel för några år sedan i en av Sveriges största tidningar där vi protesterade mot utvisningen av homosexuella till länder där de är utsatta för livsfara.

Men den kristna kyrkan behöver stå upp för tidlösa normer och ideal utan att vara kärlekslösa eller avståndstagande mot någon.

 

 

 

 

 

 

 

 


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/mattlose/stefansward.se/wp-includes/class-wp-comment-query.php on line 399
 • Lars Mörling

  Tack Stefan! Jag instämmer helt i din analys.

 • Christian Kastö

  Får man tänka högt litegrann? Tror inte jag är ensam om att kunna läsa sånt dom det du skriver här och känna att ”ja, jo -men…”.

  Och. Är det inte så att vi i en del saker faktiskt vet mer än vad man gjorde för 2.000 år sedan? Du ifrågasätter om vi kan säga så, ju…
  Men är vi t.ex. alldeles säkra på att en del av de tillstånd för vilka NT använder ordet ”besatt” inte var sjukdomar som vi idag har namn på och inte heller inom kyrkan förknippar med onda andar? Och om texterna använder den då gängse förklaringen/benämningen – betyder det att det ”står fel i Bibeln” egentligen?
  …och, tillämpat på HBTQ:
  Det är mkt svårt att påstå ngt annat än att Bibeln säger att vi är skapade till man och kvinna. De kompletterande olikheterna är ju även tydliga rent biologiskt. MEN. Jag har läst en hel del artiklar etc som menar att man troligen föds homosexuell. Borde inte t.ex. sådan kunskap påverka – även om det inte var så från början? Det finns väl mkt som finns nu som inte fanns på skapelsens morgon och som vi på olika sätt anpassat oss och förhåller oss till?
  … tänker högt, som sagt, mer än uttrycker en färdig åsikt. Men tycker det är svårt att göra detta enbart till en ”det står ju skrivet”-fråga.

 • westinbo

  Mycket bra skrivet!

 • Claes sjödahl

  Bra där Stefan. Gillar att du är rak och inte svajar, vilket alldeles för många gör. Tolkningar i all ära, men GUDS ORD RÄCKER. 3 Hans gudomliga makt har skänkt oss allt vi behöver för liv och gudsfruktan genom kunskapen om honom som har kallat oss med sin härlighet och godhet✱.2Petr.1:3

 • Ing-Marie Silwer

  https://youtu.be/v–BuHXVA70 Detta är väl också röster som borde få höras i en allsidig debatt.?

 • Stefan Swärd

  Tack Christian för frågor, forskningen om homosexualitet är ju inte helt tydlig, detta att man föds till homosexuell är en omtvistad tes i modern forskning. Man bör också komma ihåg att nuvarande queer-rörelse poängterar att både kön och sexualitet är människans fria val som vi kan påverka. Bibeln är skriven på dåtidens språk, och visst finns det frågor idag som vi vet mycket mer om än vad Bibelförfattarna visste. Men jag är inte säker på att just i frågor om homosexualitet att kunskapen har blivit så mycket större.

 • wildwest63

  Det är så här det blir när kristna ska vara så snääälla och inte yttra något skarpt ord mot samhällsförändringar som innebär ett direkt avsteg från Guds ord. Nu inser ju alla att det är totalt omöjligt att vända den här utvecklingen. Eller hur många tror att ärkebiskopen ned till Equmenia-diakoner mangrant (transgrant) kommer stå upp och hävda att utlevd och proklamerad hbtqiyshryp, osv, är direkt uppror mot Gud, en synd, en onaturlig levnadsstil som på sikt hotar hela samhället? Nej, bara man skriver detta inser man hur omöjligt det är att något sånt kommer hända.

  Det blir också följdkonsekvenser om man accepterar alla dessa nya identitetsnormer. Församlingsmötet får ta ställning till klagomål från kvinnor som definierar sig som män när de inte fick vara med i manskören, äldstebroder Peter har kavaj o skjorta ena söndagen, men nästa söndag är det lösperuk, rött läppstift och ett par håriga ben sticker fram under den korta läderkjolen och han är då tillfälligt äldstesyster. Pastorn kunde inte predika för det blev ett extrainkallat styrelsemöte i den regionala RFSL-föreningen. Nytryck av Bibeln full med asterisker som varnar för förlegade åsikter som den otroligt intelligenta och upplysta kristenheten av idag inte längre kan identifiera sig med.

  Och hur gör man med det hittillsvarande kristna budskapet? Ska man be samfällt om ursäkt? Betala skadestånd till alla som i sin ungdom (före 2010-talet) hört pastorer yttra att homosexualitet är synd? Ska äldre pastorers böcker redigeras, förses med varningstext eller källsorteras?

  För övrigt tar det inte lång tid förrän vi får ta itu med ännu modernare könsuppfattningar, t ex de som är gifta med träd eller anser sig vara djur. Det är nog enklare att då erkänna månggifte eftersom det förekommer i Bibeln, om än bitvis med historiskt negativa konsekvenser. Så släpp lös det också på en gång.

 • Mikael Nyman

  Jag minns här om året när jag kollade lite på sändningarna från United Methodist Church konvent där de diskuterade om man skulle tillåta samkönade äktenskap. Nu resulterade detta i ett nej, mycket tack vare företrädare från Afrika och tredje världen. Hade bara västerländska delegater fått rösta, hade det förmodligen blivit ett tydligt ja. När jag hör inläggen från förespråkarna, är det klart att de väldigt mycket utgår från tidsanda och individuella känslor. Vi har alltså inte att göra med två olika bibeltolkningar (som typ ”sker uppryckande före eller efter vedermödan”?), utan debatten handlar om vilken roll Bibeln skall ha i förhållande till andra auktoriteter. Det är väldigt beklagligt om en sådant förskjutning är på väg att ske (eller till stora delar har skett??) inom EFK, och man accepterar HBTQ-rörelsens ideologiska antaganden som axiom: ”Min homosexualitet (eller bisexualitet eller vad det nu är) är en fundamental del av min identitet, om du ifrågasätter detta är du en ond och kärlekslös människa.”

  Jag läste just igenom en del av EFK:s samtalsunderlag. Det verkar som om man vill behandla homosexualitet som något som är extra känsligt att kritisera. Ta caset med ”Maria” som lever i en samkönad relation. Frågorna rör ,huruvida hon kan bli döpt, bli medlem i en församling, bli ledare etc. Många progressiva människor skulle säga att det är höjden av kärlekslöshet att neka Maria någonting av detta p.g.a. hennes utlevda homosexualitet. Men det finns tusen andra synder som också kan utgöra ett hinder för medlemskap i en biblisk församling: Kalle som lever tillsammans med sin flickvän; Anders och Frida, det lyckligt gifta paret med två och ett halvt barn, hund och villa som också är medlemmar i den lokala swingersklubben; affärsmannen Patrik, en charmig kille som ger pengar till välgörenhet och som också besöker prostituerade under sina affärsresor. Det finns massor av avvikelser från den bibliska normen, vilka Bibeln sammanfattar under beteckningar som ”otukt” eller ”sexuell omoral”. Homosexualitet är en sådan avvikelse, men det finns många andra.

  Någon kanske säger att ”den homosexuelle har inget val, samboparet kan ju gifta sig etc. men den homosexuella kan inte få utlopp för sina lustar annat än i ett homosexuellt förhållande”. Men det finns många heterosexuella som av olika skäl inte kan hitta en lämplig partner, som därför måste leva sexuellt avhållsamt. En homosexuell böjelse kan vara en anledning till att vissa inte kan leva upp till den bibliska modellen för mänskligt samliv, men inte den enda.

 • wildwest63

  Jag håller med dig, men här finns möjligen även ett annat dilemma – hur mycket förhör ska pastorn anställa med någon som vill bli döpt eller söker ett uppdrag i församlingen? Jag är inte pastor och vet inte hur detta går till.

  Man kan tycka att när församlingen har en tydligt deklarerad värdegrund (jag avskyr ordet, men jag menar alltså vad man tror, vem man tror på samt mer specificerat hur man ställer sig till tidstypiska fenomen, som homosexualitet) så ska man kunna fråga vederbörande om han/hon ställer upp på denna värdegrund, varför inte med en underskrift (som ju numera sker både i skolan och på arbetsplatsen). När detta är gjort borde man kunna förutsätta att personen ifråga lever, och avser leva, enligt denna kyrkans deklaration. Det är svårt att gå runt och misstro personer, tro att de spelar med dubbla måttstockar – men dessvärre förekommer det ju säkert. Folkkyrkotanken firar här inte sina största triumfer – hur många medlemmar i SvK ställer upp på trosbekännelsen som man kanske till äventyrs rabblar första advent?

  Vad gör man med rykten om den lesbiska Maria? Konfronterar man, undrar man syrligt hur hon ställde sig till det dokument hon nyss skrivit på? I NT så uteslöt man sådana människor från församlingen, med möjlighet att återkomma när förändring skett. Vad händer annars? Jo, att läran helt urvattnas, att lärodokument är till intet gagn och att slutligen läran ändras, med benäget bistånd av sådana som Maria. Vilket uppenbarligen sker inom EFK.

  Generellt tycker jag att vi alla är syndare och särskilt på sexualitetens områden är det ju ett veritabelt minfält, ingen har nånsin gjort rätt på detta område. Men man kan inte gå runt och hävda och agera för att mitt felaktiga leverne är rätt och riktigt och ska accepteras av Gud och församling. Man kan förvisso falla om och om igen och få upprättelse men att t ex vara aktiv medlem i RFSL, vifta med regnbågsflaggor i Pride-festivalen eller inte vara villig att separera från ett homosexuellt förhållande om man vill erhålla församlingsmedlemskap, det tycker jag inte fungerar. Förbjuda någon att helt komma till gudstjänsten kan vi aldrig göra. Men att vara medlem, att därmed företräda församlingen utåt, eller rent av vara ledare – då är det högre krav.

  Jag håller med om att det gäller även andra synder av det här slaget, som sambopar. Här har jag personliga bekanta som har uppdrag inom församlingen, som inte officiellt accepterar samboskap, men där man inte gör något åt detta, inte heller hyckleriet att man är aktiv i en församling där man inte kan skriva under på församlingens ordning.

 • http://www.lekameduppdraget.se/ Bo Krister Ljungberg

  Tack Stefan! Fin analys av det tendiösa i enkäten. Märkligt att man gör så, förvånande genomskinligt. Tillåt mig ett lite annat perspektiv på mekaniken: https://lekameduppdraget.se/blogg/2021/04/05/kan-ett-samfund-bekanna-jesus/
  Det blir trängre och trängre.

 • Mikael Nyman

  Jag har funderat lite över hur man tänker sig att inställningen till HBQT hänger ihop med EFK:s teologiska ledord, ”evangelikal”, ”baptistisk”, ”karismatisk” och ”missionell”.

  Möjligen kan jag se att begreppet ”evangelikal” har implikationer för HBTQ, men då implicerar det snarast en traditionell syn. ”Evangelikal” innefattar bland annat, i alla fall i min värld – någon form av respekt för Bibelns auktoritet och behovet av personlig omvändelse.

  ”Baptistisk” handlar väl om att ha en viss syn på dopet. Rörelser som kallas ”baptistiska” har ofta haft vissa andra kännetecken, som en betoning på lokalförsamlingen, det allmänna prästadömet, åtskillnad mellan kyrka och stat etc. Men i övrigt finns det bland ”baptistiska” kyrkor allt från de som är väldigt liberalteologiska, till de som är evangelikala eller fundamentalistiska. Jag har svårt att se att begreppet ”baptistisk” i sig skulle implicera någon särskild syn på HBTQ.

  Samma sak med ”karismatisk”, det handlar om en viss syn på de karismatiska nådegåvorna, inte primärt om en viss syn på sexualmoral. Dock torde de flesta karismatiska kristna vara av den mer konservativa sorten, evangelikaler eller fundamentalister.

  Slutligen ”missionell” eller ”missionsinriktad” som man sade förr. Det tycks gå ut på att spridandet av tron är en central del av det kristna livet. Det är något som kristna av många olika teologiska inriktningar kan ställa sig bakom, undantaget bl.a. vissa liberalteologer.

 • AlmaM

  Homosexualitet har nog alltid förekommit och även att människor föds utan tydligt biologiskt kön. Men jag menar ju att detta med identitet, precis som du säger, inte bestäms av könshormoner. Vem går omkring och känner sig som kvinna eller man? Man får tänka efter en hel del innan just det dyker upp när man ska presentera sig om man lever i ett någorlunda sunt sammanhang. Jag kan ärligt säga att jag inte ens känt mig som ”kvinna” på förlossningen och det är det nog de flestas erfarenhet. Och vid käras dödsbädd? Knappast kvinna där heller.

  På samma sätt med etnicitet. Sofia Jannok fick frågan om hur det känns att vara same. Som om vi som tillhör etniska minoriteter går omkring och känner oss udda hela tiden. Som om det är vår plikt. Hon gav ett bra svar på frågan här: https://www.svt.se/kultur/har-staller-sofia-jannok-programledaren-mot-vaggen

  Kajsa Ekis-Ekman och Nina Björk tar denna strid på annat håll och har så rätt. Vi kristna borde stå på deras sida för vi menar ju att har vi någon identitet öht är det som Guds barn. Jag tycker vi kristna i denna ”identitets”tokiga tid är skyldiga att vara en motkraft. Det bästa som någonsin skrivits i frågan om identitet är ju Uppenbarelseboken 2:17. Som kristna bör vi inse att denna individualistiska trend med evig självbespegling bara leder till ont och är en viktig del i den individualistiska/egoistiska högersväng samhället tar just nu-och vi ska stå emot!

 • AlmaM
 • Hans H

  Sorgligt för dig Stefan att du inte är öppen för olika, sexualiteter, hbtqi personer!
  Det är 2021 nu.

 • Hans H

  Sorgligt för dig Stefan att du inte är öppen för olika, sexualiteter, hbtqi personer!
  Det är 2021 nu.

 • https://plus.google.com/106896419779646157373 Andreas Melin

  Tråkigt att du ej har någon email adress som man kan maila dig på.

 • Jo Kals

  Hej
  Jag hoppas innerligt att alla människor ska få känna sig välkomna och godkända i en kristen gemenskap, så som Gud välkomnar och godkänner alla. Vi får vara trygga i att Gud tar emot oss som vi är och aldrig lämnar oss ensamma. Jag är glad för varje steg jag ser att kyrkan lämnar bakom sig av ett utdömande av männsikors kärlek till varandra.

 • Hans Josefson

  Ett tips: Ang Jonas Gardells öppna brev till Dig Stefan, i tidn Expressen – läs gärna Thomas Idergards predikan i St:a Eugenia i går söndag 16 maj. Hälsn Hans J

  Kristen tro ska förändra världen – inte förändras av världen (Sjunde Påsksöndagen, årgång B, 2021-05-16)
  Pater THOMAS IDERGARD SJ

  Predikan för Sjunde Påsksöndagen

  2021-05-16

  Årgång B: Apg 1:15-17, 20, 21-26; Ps 103; 1 Joh 4:11-16; Joh 17:11-19

  S:ta Eugenia katolska kyrka, Stockholm (högmässan)

  Kära systrar och bröder i Kristus,

  Dagens evangelieläsning är ett utdrag ur det som kallas Jesus översteprästerliga förbön, dvs det tal han håller till apostlarna vid den sista nattvarden. Vi hör ett budskap som verkar på två olika, men helt sammanhängande och sammanfogade, nivåer.

  Den ena nivån gäller apostlarna och det ämbete Jesus insätter dem i. När Jesus ber om deras helgelse, att Fadern särskilt avskiljer dem för tjänst åt sig, använder han samma språk som i vigningen av det Gamla förbundets offerpräster i templet. Apostlarna är nu de som, på hans direkta uppdrag, ska förmedla hans eget slutliga offer och dess frukter, så att vi ska kunna ta emot Kristus genom Kyrkan och därmed förbli i Gud och han i oss, som vår andra läsning ur Första Johannesbrevet uttryckte det. Apostlarnas mission och fullmakt fortsätter genom biskoparna, apostlarnas efterträdare i alla tider i samma oförändrade tro. Att apostlarna själva uppfattade det som att de insattes i ett ämbete bekräftas nämligen av första läsningen ur Apostlagärningarna, där vi fick höra om den första biskopsvigningen.

  Den andra nivån av Jesus budskap riktas till alla troende i alla tider, med den första nivån som grund och näringskälla. Här ber Jesus först om att vi ska bli ett, liksom han är ett med Fadern. Gud är en gemenskap av tre personer i en natur: Fadern, den gudomliga urprincipen, föder Sonen, sitt Ord, som svarar genom att ge sig helt till Fadern och Faderns vilja, och deras band av ömsesidigt utgivande kärlek är den Helige Ande. I denna kärleksgemenskap vill Gud göra oss delaktiga. Synd är det som splittrar och söndrar: oss från Gud, från varandra men också i våra personer, mellan det vi vet är gott och sant, och det vi sedan gör mot detta vetande, av rädsla för att vårt ego ska stå ensamt och otillfredsställt när livet i tiden tar slut.

  Sedan talar Jesus om ”världen” som hatat honom och kommer att hata dem som vill följa honom. Jesus menar förstås inte skapelsen, för allt skapat är som sådant, i sig självt, gott. Han menar det i skapelsen som styrs av värderingar från syndafallet. Dvs människans läggning att sätta sina egna intressen främst, och göra sig själv till Gud; målet för allt, den som avgör vad som är gott och ont. Det är den läggningen vi kallar arvsynden, och när vi ger den utrymme i vad vi gör, förvrids det goda i skapelsen och används så som det inte var tänkt.

  Det här är ”världen” som Gud kommer till när han blir människa i Jesus Kristus, för att visa oss en väg ut ur. Från splittring till sanningens enhet, från egots ensamma bygge till kärlekens gemenskap. Självklart kommer de som håller fast vid ”världen” och dess värderingar att ogilla den som ser och gör annorlunda. Det är därför som Jesus talar om att bli hatad och förföljd. Han blev det för att han visade Gud som en som inte välsignar det vi människor vill ha välsignat, utan som genom sin kärlek och förlåtelse kallar oss till omvändelse och förändring bort från det vi själva gör gudomligt, absolut centrum, i våra liv, till det som verkligen är gudomligt.

  Om vi öppet visar vår tro på Jesus Kristus, och alla dess konsekvenser i både det vi säger och gör, kommer vi också att bli hatade, eller i alla fall inte lika gillade som om vi hade avstått. Den del av oss som drar mot ”världen” söker ”likes”, gillanden, eftersom det bygger våra egon. Men i Lukasevangeliet, säger Jesus: ”Ve er när alla berömmer er.”Ett senare sekulärt talesätt, använt bl a av Churchill, förtydligar, att den som inte har några fiender, inte heller har stått för något.

  Nu för vi inte något krig mot världen. Och det är inget att sträva efter att ha fiender. Men att tro att det går att undvika ogillande när man tar tydligt parti för Kristus och hans Kyrka, är att glömma bort två saker: syndens realitet och vad han som dog på korset, som följd av denna realitet, och uppstod mirakulöst efter tre dagar, faktiskt manar oss till. Världens ogillande, bristen på ”likes”, blir det andliga offer vi får frambära, det kors vi får bära, i Kristus fotspår. Och därmed en stor, stor ära. Påståenden, också inifrån Kyrkan, om att Katolska kyrkans lära måste bli mer ”modern”, anpassad till tiden, dvs mer som världen är just idag, och efter världens värderingar, vill ha ”likes” och popularitet. De tonar ned syndens realitet, och därmed nådens karaktär av övernaturlig gåva och oumbärlig men effektiv hjälp för att kunna följa Kyrkans bud, om än med ansträngning och kamp. Sådana tankar, som vi med stor smärta och bedrövelse nu ser uttryckas i delar av Kyrkan i Tyskland, vill kasta av korset och slippa offret, och även om avsikten säkert är god är de, för att citera Jesus själv, inte Guds tankar, utan människors. Och leder bort från frälsningen.

  Jesus förtydligar, som vi hörde, att vi inte ska lämna världen bara för att vi inte lever av dess värderingar. Så visar han sitt offers frukt: Kyrkan, inte som isolerad enklav, utan som Guds verktyg för att omvandla kulturen och världen. Gud vill att fler ska tillhöra hans församling och bli byggstenar i det rike som han börjar bygga här och nu, och själv ska fullkomna vid tidens slut. Det är inget bekvämt eller lätt uppdrag han ger åt oss. Men det är ett uppdrag han litar på att vår tro, och därigenom tilliten till honom och hans kraft, kan bära, för den sanna och eviga glädjen i hans rike.

  För varje person som öppet ogillar Katolska kyrkans förkunnelse, finns en som tyst tar emot budskapet, men som just vi kanske inte alltid ser – och det behöver vi ju inte heller när Gud gör det; en person i vilken Guds ord, som är sanningen, som Jesus understryker i slutet av dagens evangelium, börjar gro. Som vår responsoriepsalm påminner oss om: Guds välde ”omfattar allt”. Oavsett om man tror på honom eller inte finns det ett Vara som ger allt existens, som upprätthåller allt i varje ögonblick och som har en plan med allt. En plan som vi är fria att säga ja till och med hans kärleksfulla och aktiva hjälp, främst genom sakramenten, försöka leva alltmer i och göra fler delaktiga i. Men en plan till vilken svaret ”ja” och svaret ”nej” inte ger samma utfall, tvärtemot många, tyvärr också i kristenheten, bedrar sig själva och andra med idag.

  Det oerhörda och unika i kristen tro är att detta Vara inte är distanserat, för oss att söka och blidka, utan har blivit en av oss för att visa oss vem han är, och vem han kallar, och ger sig själv för att hjälpa, var och en att bli. Och inte bara en gång för länge sedan, utan som genom sin uppståndelse och himmelsfärd gjort den Helige Ande tillgänglig, för att ständigt finnas hos oss; och som nu snart, i den Heliga Eukaristin, ger sig åt oss för att vi, genom att ge oss själva utan att räkna på priset, ska ge honom vidare till världen, för dess omvändelse och frälsning. Amen.

 • Stanley Östman

  Jag får faktiskt ge dig ett varmt erkännande Stefan !

  Även om ledarskapet i EFK uppträder ”tvålaktigt” med enkät-förfarandet, så ska du i dag få ett varmt erkännande från högre ort !
  Du har nämligen retat upp gay-ikonen Jonas Gardell som i en personligt konfrontativ text tar heder och ära av ditt kristna liv.
  Den hedersbetygelsen som kristen var mer att glädjas åt !
  – reflektion bör också riktas gentemot de som lånar ut predikostolar till gay-företrädare och de som lanserar ”tvålaktiga” enkäter i avsaknad av bibliskt förhållningssätt.

  Studsade till idag inför Gardells egenreklam för sin artikel på Twitter, varvid jag kommenterade till honom:
  ”Nej du Gardell !
  Även om du promoverades till hedersdoktor & KG Hammar myste i bänkraden så har du inte bibliskt tolkningsföreträde. Den bibliska förkunnelse som Swärd gör sig till tolk för har generationer före honom förlitat sig på och vi är många ”läsare” som läser detsamma. ”

 • AlmaM

  Här finns ett paper om senaste forskningen i frågan: https://geneticsexbehavior.info/wp-content/uploads/2019/08/ganna190830.pdf

  Det tyder på samspel mellan genetik och miljöfaktorer(kemisk påverkan, inte uppfostran) och det finns inte bara en gen för sexualitet utan flera som samspelar med bla gener för luktsinnet. Men jag vill samtidigt påpeka att kyrkan inte återigen ska låta sig förföras av vetenskapen som vi en gång gjorde av Aristoteles tankar om allt.

  Denna jakt på gener för allt ifrån närsynthet till svåra genetiska sjukdomar kan nämligen leda åt helt fel håll:

  “If you could find the gene which
  determines sexuality, and a woman
  decides she doesn’t want a
  homosexual child, well, let her (abort
  the foetus)”.
  James Watson, Nobel-prisvinner, første leder
  av The Human Genome Project, The Sunday
  Telegraph, February 1997
  Dock kan man väl låta verkligheten tala sitt tydliga språk. Finns homosexualitet i Saudiarabien och i Uganda? Ja. Fanns homosexualitet i Sverige på 1800-talet? Ja. Alltså finns homosexualitet trots en oerhört fientlig omgivning vilket tyder på allt annat än att homosexualitet skulle bero på uppmuntran från omgivningen.

  Hur ska vi som kristna förhålla oss till variationer i mänskligheten? Downs syndrom försöker man ju utrota nu till exempel av samma skäl som James Watson ville hitta generna som styr homosexualitet: de anses evolutionärt onödiga. Inte bara homosexuella utan också albinos jagas i Östafrika. Folk aborterar barn pga gomspalt. Jag tror detta är en utveckling direkt ifrån avgrunden som redan nu tydligt pekar mot mer och mer rasbiologi och rashygien igen. Detta måste vi som kristna ta strid emot.

 • Anders

  Helt uppenbart att Jonas Gardell vill sätta all press han kan på EFK att ta det beslut han önskar. Han vet att frikyrkomedlemmar och -pastorer är rädda och känsliga för vad folkopinioner säger. Kanske lyckas han och får till och med igång ett drev. Då blir det åka av för de stackars örebroarna. Sådana aktioner kan ju också få rakt motsatt effekt. Många kristna vill inte bli fjärrstyrda. Vågspel från Gardell. Det bästa är ju att bara hålla sig till den bibliska etiken. Den räcker och håller oavsett om det är 2021, 2031 eller 2041 eller vilket annat år som helst.

 • Kristian Ekeroth

  Precis som Swärd först skriver är intersexualitet ett medfött tillstånd. Men att döma av hans första invändning skulle det vara fel av dem att kalla sig just intersexuella? Vad ska de kalla sig istället? Och de skulle vara orättfärdiga och uteslutna från att ärva Guds rike på grund av sitt medfödda tillstånd? Ska intersexuella i enlighet med invändning 3 omvändas? Omvändas till något som inte inbegriper att vara intersexuell – i så fall vaddå?

  Konservativa evangelikalas inställning till HBTQ är ju välkänd och jag känner inte för att diskutera den just nu, men när det gäller hur han talar om intersexuella borde till och med Stefan Swärd kunna inse, att där trillade han totalt i tokträsket.

 • Kial

  Är det inte mer än märkligt att man tydligen inte får ha en mer accepterande syn på annat än cis- och heteroförhållanden än den syn som tidigare har rått – samtidigt som det är helt i sin ordning med alla andra teologiska vägval som skett genom historien fram till Swärds facit på vad som är Den Rätta Vägen? Kanske vi borde ha hållit fast vid den gammaltestamentliga regeln att en man är förpliktigar att göra sin döde brors änka med barn så att brorsan får en arvinge (om än postumt)? Eller får man välja vilka undantag man vill göra?

 • Peter A Mellgren

  Bra skrivet!

 • Peter A Mellgren

  Tack Hans för dina ord.

 • Peter A Mellgren

  Står det verkligen

  Gud skapade ENDAST man och kvinna

  ? eller står det att

  Gud skapade man och kvinna

  , för det är det väl INGEN som förnekar eller?

 • Peter A Mellgren

  Jag tycker uppriktigt sagt synd om dig. ”Individualistiska trend”, ”egoistiska högersväg”. Oj, oj, oj. Du har verkligen ingen aning om vad du talar om, men ändå yttrar du dig som om du vore expert. Pinsamt.

 • Hans H

  Tack ❤

 • Hans H

  Vems mailadress?

 • Hans H

  Jag tycker det handlar om, älskar man sig själv, så älskar man alla andra oavsett t ex sexualitet el och hbtqi,
  det var det som Jonas uttryckte. ❤

 • Stanley Östman

  Det handlar inte om en annan föreställningsvärld. Det handlar om en biblisk kristendom.

  Och utan bibel som Gardell uppenbarligen föredrar, så ingen kristendom !
  Läs Olof Edsingers analys av Gardells gudsuppfattning:
  https://www.sea.nu/jonas-gardell-foretrader-nagot-helt-annat-an-klassisk-kristen-tro/

 • Hans H

  Det handlar om att man kan tolka den bibliska kristendomen, med att vuxna människor som är hbtqi är älskade också som alla andra, vuxna människor får ha vilket sex dom vill med andra vuxna så länge det är av frivillighet, alla lika älskade ❤🔥

 • AlmaM

  Snälla okända Peter, på vilket sätt uttrycker jag mig om att jag skulle vara expert.? Högre upp refererar jag ett paper jag läst, det innebär inte att jag utger mig för att vara författare till den.

  Läs vad jag skrivit här i denna fråga igen, var utger jag mig för att vara expert? Min bild här talar om vad jag är, en hästtant. På min blogg kan du ta reda på vem jag ”utger mig” för att vara. Jag är alltså ingen expert i någon enda fråga. Precis som alla andra här uttrycker jag mina åsikter. Du med. Du är måhända expert på något. Det kanske är pinsamt. Men dra inte in mig i detta pinsamma expertskap. Var och en har nog av sina egna pinsamheter.

 • Stanley Östman

  Det är som jag skrev en annan föreställningsvärld som inte har Bibeln som ledstjärna. Det är en total bibelförnekelse om vad kristet liv innebär.
  1 Johannesbrevet 3:4-6
  4 Men de som fortsätter att synda är emot Gud, för varje synd är emot Guds vilja.
  5 Och ni vet att hans Son blev människa, för att han skulle kunna ta bort våra synder, och att det inte finns någon synd i honom.
  6 Om vi håller oss nära honom och lyder honom, så syndar inte vi heller. Men de som fortsätter att synda borde inse att de egentligen aldrig har lärt känna honom och blivit hans.

 • Pingback: Swedish Author Claims His Homosexuality Is ‘Gift from God’ – REAL News 45()

 • Hans H

  Homosexuella får vigas, i kyrkan, sedan 2009, jag tycker det är en sorglig åsikt du har för din del, i samma Johannesbrev,
  nr 14
  Om vi älskar andra kristna, bevisar det att vi blivit befriade från döden och fått evigt liv, men en person som inte har kärlek till andra är på väg mot mot en evig död.

  Det är inte kyrkans uppgift att tala om hur medborgare ska leva heller. Det är 2021 nu och folk är mer medvetna.

 • bengt

  Men snälla nån. Jag slår näven i bordet. Käre vän – Varför ska det vara så svårt att efterfölja vad Gud säger i bibeln ? Varför kliar det i öronen på vilda frusterade människor som vill något annat evangelium än Guds kärleksfulla ord ? De här är frågorna människor ställer sig själva och andra. Så ser det ut !

 • Erik

  Genom att viga personer av samma kön så talar ju kyrkan om hur medborgare ska leva, eller hur? Och det är alltså inte deras uppgift…