Predikoutkastet – dagens predikan om bön

Höll en predikan om bön idag, i Folkungakyrkan. Här kommer mitt predikoutkast. Ge gärna feedback. Det är ju skrivit bara punktvis, så en del punkter utvecklas i den muntliga predikan. Vi börjar nu en bönevecka i Elimkyrkan/Folkungakyrkan.

  1. Bön är livsnerven i det kristna livet, som andningen för det biologiska livet. Bön är pånyttfödelsens livstecken. Bön är att gå in i det allra heligaste, den intimaste gemenskapen med Herren själv. ”I kraft av Jesu blod kan vi frimodigt gå in i det allraheligaste”.  Heb. 10:19 Ps. 27:4 Ett har jag begärt av Herren, det längtar jag efter, att få bo i Herrens hus i alla mitt livs dagar för att se Herrens ljuvlighet och betrakta hans tempel”.  1 Mos. 5:24 Hanok vandrade med Gud.
  2. Genom bön kan vi ständigt lasta av oss våra bekymmer och bördor. ”Låt oss därför frimodigt gå fram till nådens tron för att få barmhärtighet och finna nåd till hjälp i rätt tid.” Heb. 4:16 ”Gör er inga bekymmer för något utan låt Gud i allt få veta era önskningar genom åkallan och bön med tacksägelse”. Fil 4:16. ”Be oavbrutet och tacka Gud under alla livets förhållanden. Detta är Guds vilja med er i Kristus Jesus”. 1 Tess. 5:17
  3. Bön är nyckeln till att ta emot från Gud. ”Ni har intet därför att ni inte ber”. Jak. 4:2 ”Bed och ni ska få. ” Luk. 11:9, ”Fadern ger vad gott är åt dem som ber honom”, Matt. 7:11, ”Om ni ber om något i mitt namn så ska jag göra det”. Joh. 14:14.
  4. Hinder för bönesvar. 1 JOh. 3:22 ”Vadhelst vi ber om, det får vi av honom, eftersom vi håller hans bud och gör vad som är välbehagligt för honom”.  1 Petr. 3:7 – leva förståndigt tillsammans med hustrun, annars kan bönerna bli förhindrade. Mark. 11:25 – när vi står och ber, förlåt om ni har något emot någon. Jak. 1:6  bed i tro utan att tvivla. 2 Krön 7:14 ”men mitt folk som är uppkallat efter mitt namn, ödmjukar sig och ber och söker mitt ansikte och omvänder sig från sina onda vägar, då vill jag höra det från himlen och förlåta deras synd och skaffa läkedom åt deras land. Mina ögon ska nu vara öppna och mina öron lyssna till vad som beds på denna plats”. Hålla hans bud, göra det som är välbehagligt för Herren, leva förståndigt med hustrun, förlåta om vi har något emot någon, omvända oss från synd – öppnar upp för bönesvar.
  5. Olika sorts bön. Be i Anden, be med förståndet. Lovsjunga i Anden, lovsjunga med förståndet. Tala i tungomål när jag ber. 1 Kor. 14;14,15 Lyfta händerna i bönen 1 Tim. 2:8. 1 Tim 2:1 – bön, åkallan, förbön och tacksägelse. Apg. 4:24 – ropade de endräktigt till Gud. Lovprisning, hyllar Gud för den han är. Tillbedjan, Joh. 4:23,24. Ps 33 – Jubla, lovprisa, tacka, sjung, spela vackert under jubelrop.
  6. Vad innebär det att be i Jesu namn? Det står Jesu namn på checken när jag går till den himmelska banken. Står det bara mitt eget namn, får jag inte ut något. Jesus har obegränsade tillgångar. Nalkas Gud inte på grund av min egen förtjänst, på grund av Jesu förtjänst.
  7. Jesu böneliv. Jesus är förebedjare även idag, Heb. 7:25. Kristus gick avsides för att bedja, när det var mycket att göra, inför viktiga beslut m.m. Matt. 14:23, Mark. 1:35, Luk. 9:18,28. Kunde be hela natten.
  8. Vad gör man när man inte får bönesvar, inte hör Guds röst, Gud känns frånvarande. Det behövs en rannsakan enligt punkt 4. Men Bibeln talar också om att söka Guds ansikte, vänta på Gud, visa tålamod i bönen, det gäller när man inte får svar, inte hör. Bön är inte alltid snabba klipp. Hab. 2:1 – vaka i bönen, stå på min vaktpost, spana och se vad han ska tala till mig. Ps. 27:8 Söka Guds ansikte. Luk 18 – be enträget och uthålligt, även om det känns motigt.
  9. Vara en bönemänniska, en Guds krigare. Bön handlar om andlig krigföring – Ef. 6:18. ”Mycket mäktig och verksam är en rättfärdig människas bön”. Jak 5:16. Joh 15:7 om ni förblir i mig och mina ord förblir i er, så bed om vad ni vill, och ni ska få det”.

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/mattlose/stefansward.se/wp-includes/class-wp-comment-query.php on line 399