Tre olika kristna inställningar till homosexualitet – argument för en evangelikal medelståndpunkt

Jag har vid flera tillfällen här på bloggen gett mig in i debatten om en kristen inställning till homosexualitet. Det är en fråga där det tycks finnas en växande förvirring i kristna sammanhang. Eftersom debatten fortsätter, och eftersom flera kända pingstvänner senaste året har kommit ut och öppet talat om sin homosexuella läggning finns det anledning att återkomma till frågan.

Mycket förenklat kan man skilja på tre olika kristna förhållningssätt i denna fråga. Det som skapar förvirring idag är den glidning som finns mellan de olika positionerna, och där kristna ledare är tysta och otydliga vilket ger utrymme för mer sekulariserande krafter i en församling. Det skapar också en förvirring i debatten när man blandar ihop position 1 och 2.

Det finns tre olika synsätt enligt min mening.

1. En traditionell – konservativ hållning.

Den hållningen var helt dominerande inom t.ex. globala pingströrelsen fram till nittiotalet. Präglar fortfarande stora delar av globala pingströrelsen. Skulle nog vilja påstå att det var den generella kristna hållningen fram till 1960-70-talet. Det var naturligt i den miljö som fanns då, eftersom det var den allmänna samhällsuppfattningen att homosexualitet var en psykisk störning. Bland afrikanska kristna idag är det en självklar  hållning. Betoningen är att homosexualiteten är synd. Men inte bara det, det är en allvarlig synd. Ett samhälle som liberaliserar kring detta drar över sig Guds dom, i likhet med Sodom och Gomorra. Pingstpastorn Åke Green som höll sin berömda predikan för 6-7 år sedan i varje fall tangerade denna hållning när han talade om homosexualiteten som en cancersvulst på samhällskroppen. Då går man längre än att bara tala om utövad homosexualitet som synd. Eftersom man ser homosexualitet inte bara som synd, utan som en allvarlig och destruktiv synd tenderar man att bli avståndstagande mot homosexuella.

Problemet med denna hållning är att den är svår att motivera utifrån en noggrann läsning av Bibeltexterna. Visserligen tycktes homosexualitet förekomma i Sodom och Gomorra men det är att läsa in för mycket i bibeltexterna att hävda att Guds dom över städerna berodde just på detta. Ett annat problem med denna syn är att så lite i Bibeln handlar om homosexualitet, trots att det var mycket vanligt och allmänt accepterat i den grekiska kulturen på Bibelns tid. Pauli text i Rom 1 säger klart och tydligt att homosexualitet är synd, och ett brott mot Guds ordning, men det är ett antal synder som lyfts fram i textavsnittet. Det avslutas med att säga ”att syndens lön är döden”. Det är svårt att utifrån den texten hävda att homosexualitet är en form av ärkesynd.

Den här hållningen blir alarmistisk när den talar om homosexualitet. Det blir bara ett definitivt avståndstagande, det är bara synd, och det är bara befrielse och omvändelse som behövs, det blir ofta inte legitimt att tala om människors brottningskamp med detta.

Även om jag aktivt försvarade Åke Green så kritiserade jag honom också, då jag tyckte att han för mycket präglades av denna traditionella hållning, som enligt min mening går längre än vad Bibeln gör, och är kanske präglad av det tidigare samhällets allmänna avståndstagande mot homosexualiteten. I den debatten fick jag både en massa kritik för att jag försvarade Åke Green och att jag uttryckte kritiska synpunkter på hur han lade fram sin predikan. Livet är inte enkelt alla gånger.

En vanlig muslimsk hållning går mycket längre än den traditionella kristna hållningen då man yrkar på dödsstraff för utövad homosexualitet, vilket är en vanlig hållning och även lagstiftning i strikt muslimska länder. Det fanns också med i Gamla Testamentets lagstiftning, en tanke som helt överges i kristendomen och i nya testamentet, där predikas istället nåd, omvändelse och frälsning från synden.

2. En evangelikal och enligt min mening sund kristen hållning.

Det här perspektivet tycker jag präglar även historiska kyrkor som i regel inte strikt har demoniserat homosexualiteten, även om man tydligt talat om att det inte är enligt Guds vilja.

Den här inställningen präglas av att tydligt säga att den utövda homosexualiteten är synd, det är inte enligt Guds vilja, det är uttryck för att Guds skapelse har blivit skadad och inte fungerar enligt skaparens intentioner. Det grundläggande Bibliska stödet är Rom. 1 – ”Deras kvinnor bytte ut det naturliga umgänget mot de onaturliga. På samma sätt övergav männen det naturliga umgänget med kvinnan och upptändes till begär till varandra. Män bedrev otukt med män och fick själva ta det rättvisa straffet för sin förvillelse. Och eftersom de inte ansåg det vara nögot värt att ha kunskap om Gud, utlämnade Gud dem åt ett ovärdigt sinnelag , så att de gjorde sådant som är mot naturen”. Sedan fortsätter bibeltexten och tar upp om ett antal synder, och texten kulminerar i att alla har syndat och förtjänar Guds dom. Sedan tar Paulus upp om frälsning av nåd. I 1 Kor tar Paulus också upp om homosexualiteten och visar på att en av de synder som korintierna omvänt sig ifrån när de blev kristna var den aktivt utövade homosexualiteten.

En skillnad mellan detta synsätt och den traditionella kristna hållningen är att den inte är så alarmistisk, den gör inte homosexualiteten till en ärkesynd, accepterad homosexualitet behöver inte innebära ett Sodom eller Gomorra. Det är en synd bland många andra, det är ett uttryck för att vi människor inte lever enligt Guds vilja och att skapelsen har blivit skadat på olika sätt.

För min del är det inga problem med att ha denna hållning och t.ex sitta i samtal med Sveriges gayikon Jonas Gardell. Jag har hela mitt liv haft vänner som är öppet homosexuella och jag har inga problem med att umgås med dem. För mig är det självklart att möta homosexuella med respekt och Guds kärlek. Eftersom jag vet att vi alla kämpar med synden. Eftersom jag anser att enligt Bibeln är inte homosexualitet någon ärkesynd så är det helt problemfritt för mig att umgås med homosexuella och när man stöter på människor, t.ex. barn till kristna föräldrar som brottas med homosexuell läggning, bör man inte göra större dramatik av det än att se det som den allmänna brottningskamp med synden som vi alla kämpar med.

När jag tar upp ämnet homosexualitet gör jag det utifrån en bred kristen helhetsförståelse kring begreppet synd. Jag skulle t.ex. uppleva det som märkligt att ta upp en predikan om bara homosexualitet, för det skulle för mycket peka ut en begränsad kategori av människor. Vi brottas alla med synden på olika sätt.

Denna mer avspända kristna hållning till homosexualitet leder också till att vi i församlingsmiljön kan samtala om det på ett mer avspänt sätt. För en evangelikal församling blir utmaningen att utmana och hjälpa människor i denna situation att inte leva ut sin homosexualitet i praktiken. En kristen församlings uppgift är att hjälpa oss efterföljare till Jesus att inte synda, be för varandra, och stötta varandra i att leva ett liv i Kristi efterföljd. En evangelikal kristen kan inte se det som ett liv i Kristi efterföljd att leva ut sin homosexualitet.

Den här hållningen ligger i linje med evangelikal kristendom, Lausannedeklarationen etc. Man accepterar bibeltexternas vittnesbörd om att den utövda homosexualiteten är synd, men att det finns ingen anledning att göra det till en större synd än andra. Däremot ges sexuella synder en större tyngd i Pauli texter, eftersom det är synd på kroppen säger han. Han åsyftar där bl.a. prostitution.

Den här hållningen blir oförenlig med att accepterade samkönade äktenskap och vigslar i en kristen församling. Den är också oförenlig med att hävda att utövad homosexualitet är helt okey ur kristen synvinkel, och att det är problemfritt att vara öppen homosexuell och aktivt vara med i en kristen församling. Det är stor skillnad att se något synd som synd och älska och stötta dem som brottas med synden, och gå ut och säga att leva i denna synd är helt okey i vår församling, och vi tycker inte att det är något problem.

En sådan hållning anser jag inte vara förenligt med att vara en evangelikal kristen och ha Bibeln som grund för lära och liv.

En evangelikal församling vill i kärlek hjälpa människor att komma ur och i varje fall hantera sin homosexuella läggning. Ett exempel, i en välkänd evangelikal kyrka blev en person medlem som var homosexuell. Det visade sig att personen hade varit utsatt för homosexuella övergrepp. Den berörda personen fick själavård och förbön för att bli befriad från minnen och sår orsakade av dessa övergrepp, och fick hjälp med att kunna förlåta. Det medförde dessutom att de homosexuella känslorna försvann. Det här är i stort sett förbjudet att säga i Sverige idag, men det vittnesbördet hörde jag från pastor John Burke i Austin, Texas.

Den evangelikala medelståndpunkten ger utrymme för att öppet tala om människors brottningskamp utan att fördöma. Ett mycket bra exempel är EFS-prästen Erik Johansson som öppet erkänner sina homosexuella känslor men på grund av sin respekt för Bibeln och sin övertygelse om att den utövade homosexualiteten är synd, har valt att leva i celibat. En sådan inställning förtjänar respekt.

Det man kan notera är att denna kristna hållning kan kopplas till olika inställning i samhällsdebatten. Nu är den frågan avgjord i Sverige, vi har inte debatt längre om könsneutrala äktenskap. Men det är möjligt att hävda som kristen att homosexualitet är synd, utan att därför hävda att homosexualitet ska kriminaliseras, det är många synder som inte är kriminaliserade. Vi får inte sammanblanda vad ett liv i kristet lärjungaskap handlar om och vad som ska vara lagstiftningen i ett samhälle. Jag tycker dock att man inte blir konsekvent när man hävdar att jag som kristen anser att homosexualitet är synd, men jag anser att det är helt OK att samhället inför könsneutrala äktenskap. Det är en teoretiskt möjlig ståndpunkt men jag anser den inte vara konsekvent.

3. Den liberala kristna hållningen, att leva ut sin homosexualitet och vara öppet homosexuell är helt förenligt med kristen tro.

Den här hållningen blir allt vanligare i västvärldens protestantiska kyrkor. Vad jag vet är det en helt oacceptabel hållning i de historiska kyrkorna, de katolska och ortodoxa kyrkorna. Det är också en helt oacceptabel hållning i tredje världens kyrkor, även om det finns liberala protestantiska kyrkor även där, men det är mycket ovanligt. Desmund Tutu från Sydafrika är väl ett exempel på en biskop från tredje världen som har en liberal inställning till homosexualiteten.

Denna inställning är ju helt emot all kristen praxis, historia och tradition. De aktuella bibeltexterna som är viktiga för evangelikaler bortser man ifrån. Antingen menar man att Pauli texter skrevs för 2000 år sedan och det är inte rimligt att vi ska följa det idag. Det var uttryck för dåtidens värderingar. Ett annat mer sofistikerat sätt är att omtolka Romarbrevet 1 och hävda att det inte handlar om personer med homosexuell läggning, utan det handlar om otillbörlig och påtvingad sex, och olika former av prostitution och liknande. Evangelikala och konservativa exegeter förkastar helt den bibeltolkningen.

Utifrån det liberala synsättet kan man acceptera samkönade vigslar och man har inte några problem med att en person lever i en kristen församling och tar på sig ledaruppdrag i en kristen församling och är öppet homosexuell.

För mig som evangelikal kristen blir det en ohållbar ståndpunkt, då det strider både mot Bibeln och den kristna traditionen.

I svensk kristenhet är det framförallt Svenska kyrkan som har tagit ställning för den liberala ståndpunkten, men bland kyrkans präster finns det omfattande motstånd mot detta. Inom Gemensam Framtid accepteras olika ståndpunkter i denna fråga.

Den avgörande skillnanden mellan position 2 och 3 är bibelsynen. Och också frågan om syndens allvar. För mig som evangelikal är synd allvarligt, oavsett vad det gäller för synd. Den får aldrig glorifieras eller accepteras. Kristi efterföljelse handlar om att bekänna och överge sin synd och det är en livslång process.

Sammanfattande analys:

Det luriga i svensk kristenhet är de glidningar som finns i dessa ståndpunkter. Dels att man som försvarare av ståndpunkt 2, ständigt ska förknippas med ståndpunkt 1. Det görs inga distinktioner. Med automatik klassas man som homofob och kristen höger om man är en konsekvent evangelikal eller försvarar kristna kyrkans klassiska värderingar om äktenskapet mellan man och kvinna.

Det lurigaste just nu är glidningen mellan position 2 och 3. En solklar företrädare för position 3 är organisationen EKHO. Och EKHO försöker nu komma in och bli accepterad i kristenheten, men man måste förstå den stora teologiska och ideologiska skillnad som finns mellan vad EKHO står för och vad t.ex. EFS-prästen Erik Johansson står för i denna fråga. Johansson tycker jag på ett utmärkt sätt representerar den evangelikala mittfåran i denna fråga.

Den stora Dagenintervjun med artisten Gabriel Forss var väl ett paradexempel på att på ett försåtligt sätt försöka lösa upp distinktionerna mellan pingstvänner/evangelikaler och en liberal kristen hållning. Liknande budskap kommer från pingstvännen Andreas Jonsson. Det är helt okey att vara öppet homosexuell och kristen. Och argumentation blir känslomässig och terapeutisk, man utgång från hur enskilda människor känner och upplever, man utgår inte ifrån Bibeln, kristet tänkande och hur Gud ser på en sak. Jag ser samma tryck i traditionellt evangelikala samfund som Frälsningsarmén och EFK, där det börjar tryckas på från olika håll att mjuka upp positionerna.

Här är den stora skiljelinjen. Utgår vi från människan och våra känslor och erfarenheter endast när vi formar en kristen moral, eller utgår vi ifrån Bibeln och hur den kristna kyrkan har tolkat Bibeln i traditionen, när vi formar kristen moral idag. Här är den stora skiljelinjen mellan en liberal och evangelikal/konservativ kristen.

Här måste olika kristna kyrkor bli tydligare i var man står, nu tycks tydligen utvecklingen vara att försöka pressa in alla kristna i samma fack, vi ska alla bli liberala kyrkor. Det tycks vara agendan.

För vem är det agendan?

 

 

 


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/mattlose/stefansward.se/wp-includes/class-wp-comment-query.php on line 399
 • Tommy Dahlman

  Hej Stefan!
  Läser din post här med glädje och beundran. Märkligt att vi kom ut på samma dag i princip, med likvärdigt innehåll. Jag har gjort en likadan upptäckt som du och jag har också märkt hur man från den sekulära världen föraktar vårt smygande och på det sättet avsaknaden av identitet. Det var orsaken bakom mitt senaste inlägg. Jag vill lägga örat till, för att lyssna på de människor som är öppet hbtq för att sedan ge min beskrivning på vad jag anser ör i förening med den evangelikala-karismatiska bibeltolkningen. Märker att vi här delar uppfattningen i stort.

 • Nils

  ”Glädje & beundran”…

  Här är vi många som du skulle kleta dina blogginvektiv från”världen i dag” :
  ”Väktare” & ”kverulerande kristna”.

  Här är ”fru besviken” välkommen – ”herr Sur” blir inte utpekad – ”fru missförstånd” blir respekterad & tagen på allvar – ”herr hemmasittare” har möjlighet att delge – ”Fru Bitter” blir inte smittad av skvallret och bakdanteriet…

  Och bänknötaren som räknade ut vilken församling som gästades & erhöll dessa invektiv som identifiering, – söker sig säkert till gemenskap där plattformsplattityder lyser med sin frånvaro.

  Sen inte ty att förglömma:
  Ingen pastor eller lekman får för sig att konsultera en advokat för att positionera förtalsposition i den övriga bloggvärlden.
  Denna omogenhet skulle vi ”lärda” läsare uppfatta som det lägsta av lågvattenmärken & är endast ett uttryck för det egna argumentshaveriet.

  Sen att bekräftelse finns med 3.500 ”facebookvänner” ger inte med automatik legalitet till åsiktsmaskineri där metodistpastor & andra jagas med avkrävande av ursäkter…

  Att med slutkläm vilja lära ”pastor Jansson” att bryta arm med hbt-förespråkare får väl säkert några followers att applådera…
  – men förhoppningsvis förbereder ”pastor Jansson” sin predikan till helgade hyddor utan reflektion över armbrytning.

  Dessutom slipper ”fårskallarna” se & höra invektiv att de klassats med stämplar från estradören & känner att de fått ta del av ”fast föda” samt slipper ta del av ”skvättande surmjölk” från en bloggestradör

 • ulrikajansson

  Och i morgon kommer du att deklarera din syn på girighet och egenmakt?

 • Kristina

  Vilket konstigt svar. Vad är det du vill säga?

 • Nils

   Full förståelig fråga om man inte orkat följa den senaste veckans uppblossade bloggdiskussion.
  Den initierades av Dahlman själv med bloggartiklar i tidn. ”Världen i dag” som följdes av en uppföljande artikel på diskussionsighten Aletheia – Detta är min summering av ”plattityder” som tydligen har många applåderande intressenter i form av en uppsjö av kommentarer på ”Världen i dag” & på facebook…
  Jag kommenterade sakligt på ”världen i dag”, där jag försökte vidga perspektivet med att uppmuntra till deltagande på Newsmill t.ex. där denna typ av debatt välkomnas & där många kristna saknas (skriver själv där emellanåt) – men typiskt för introvert beteende möttes detta med oförståelse.
  Därav summerar jag mina intryck på ”neutral” planhalva hos S. Swärd.

 • Wildwest63

  En bra sammanfattning av de olika ståndpunkterna. Själv har jag glidit från ståndpunkt 1 till ståndpunkt 2 vilket säkert till stora delar har att göra med att samhället ”pushat” mej i den riktningen. För 20-30 år sen var homosexualitet i kyrkorna en icke-fråga. Det var en omöjlighet och sen var det inte mer med det.

  Men jag har också funderat över graderingen av synd o att en synd inte är värre än en annan. Är inte helt klar över med den funderingen. För olika synder har väldigt olika följdverkningar trots allt. Kommer jag hem o säger att jag pratade med en kändis i tunnelbanan bara för att verka viktig fast det inte var sant så är det en lögn. Och lögner är synd. Mördar jag flera människor så är det också en synd. Men följderna är ganska olika.

  När homosexualitet inte var på modet levde säkert många med sin läggning men försökte undertrycka den och inte leva ut den. Gjorde man det hade man samvetskval (mådde dåligt heter det idag och är nåt negativt). Ju fler som propagerar, ju fler som kommer ut, desto enklare blir steget. Här stämmer pastor Greens metafor om en cancersvulst som griper omkring sig ganska bra. Följdverkningarna blir stora.

  Vad som absolut inte är möjligt i kristna sammanhang är att upphöja synden till att vara okay. Det är i grunden en fråga om bibelsyn, en fråga om Bibeln är Guds ord eller en samling tidsbundna levnadsregler. Att vi har en lesbisk biskop är bibliskt omöjligt och frågan är om man kan kallas kristen och leva i ett konstant uppror mot Gud, dvs hävda att jag har mer rätt än Gud själv. Från den kaxiga vet-bäst-ståndpunkten är det ett långt steg till den medmänniska som inte propagera för sin läggning, vet att han gör fel, men ibland gör misstag. Han är värd all respekt.

 • http://friattleva.blogspot.se/ Tony Malmqvist

  Skrattar högt åt Kristinas kommentar! Du är för härlig Nisse!
  Om man nu måste debattera, (vilket väl är ditt Stefan älsklingsprojekt?) om  man utifrån en kristen livsstil leva kan ut sin homosexualitet, vilket Guds Ord klar gör på mycket tydligt sätt (har du läst Bibeln  Nils? Fantastiskt hur tydlig skriften är gentemot hur du uttrycker dig)
  då måste man också i så fall debattera hurvida det är möjligt att kalla sig som ett Guds barn när man inte ens bryr sig om vad det är han har sagt. Och är det inte just det som är hela kärnfrågan i det hela. Är det din och min övertygelse som vi anser vara den rätta och som vi anser följdaktligen är sann? Om i så fall, vilka är vi då som anser ha rätt och Gud har heelt fel?

 • http://friattleva.blogspot.se/ Tony Malmqvist

  Det handlar väl ändå inte om vad du anser vara den rätta bibeltolkningen? Är inte det mest primära vad Gud en gång har sagt i sitt ord?
  Eller anser du att du står över Guds Ord?

 • http://www.facebook.com/people/Per-Ewert/1643185423 Per Ewert

  Nils, föreslår att du tar din ordväxling med Tommy hos honom istället.
  En sund och bra sammanfattning av dig, Stefan, tack!
  Och Ulrika, Stefan har skrivit åtskilligt om girighet etc också. Kanske din egentliga ståndpunkt att man inte bör skriva om sexualetik alls?  

 • Nils

  I normala fall med sunt blogganvändande – ja !
  – men han har satt i system att ha sitt eget tolkningsföreträde – som är omfattande…

   Nej – jag skrev värdigt på hans blogg några kommentarer då han anförde en blogg med rubrik ”Hellre ärliga ateister än kverulerande kristna”
  Då tippsade jag vänligt att han borde skriva där ateister verkligen debatterar – dvs. på Newsmill – vilket syntes vara främmande för honom.

  Av de 100 kommentarerna & 180 kommentarer i den uppföljande bloggen ”de kallar sig väktare”, så framkommer det med all önskvärd tydlighet att Dahlman ”jagar” de som tycks ha avvikande uppfattning om vad som är sunt kristet uppträdande.

  Den vendetta han drev mot metodistpastor Berndt Isaksson med den avslutande bloggrubriken ”ärekränkning enl. brottsbalken” var ett lågvattenmärke utan dess like.
  Tyvärr fick det till resultat att  Aletheia & även Isakssons blogg släckte ned sina bloggar i ämnet av uppskrämdhet ?

  Detta har egentligen inget med min person att göra, utan framförallt Dahlman upprepande krav på ursäkt från pastor Isaksson. Indirekt ”hotade” Dahlman med juridiska konsekvenser & stämning för förtal med sin juristkonsultation.

  Jag har inget som helst intresse att bedriva ytterligare polemik på Dahlmans blogg.
  Den är alldeles för ovärdig – trots en stor supporterskara.
  —-
  Ursäkta utvikningen i ämnet.
  Men detta ger förhoppningsvis ett annat perspektiv varför jag föredrog detta forum på en annan planhalva med andra förutsättningar.

  Jag lämnar nu gärna detta & vill inte förstöra Stefan Swärds goda intentioner, med väl aktningsfulla, genomtänkta reflektioner till skillnad mot ovan nämnda.

 • Lennart 34

   Vad har vi för rätt att göra egna tillrättalagda tolkningar av Guds Ord? Kirekegaard hade en devis: När det gäller Bibeln måste man tro på allt eller intet.
  Frågan som vi bör ställa oss är om Bibeln är Guds Ord eller om den bara delvis är Guds Ord? En gång för många år sedan hörde jag Jack-Tommy Ardenfors predika om Bibelns absoluta sanningsenlighet. Där fanns inte plats för några nytolkningar!

 • ulrikajansson

   Har han berättat om sina egna synder? Tror att det är bättre att berätta om sina egna synder, sin egen omvändelse osv. i första hand än att titta på och använda andra människors synder i sina framföranden.

  Under denna bloggpost fick jag tillfälle att berätta om en del av mina synder och min omvändelse.
  http://www.stefansward.se/2012/09/17/nagra-ord-om-hur-vi-bor-mota-islam/#disqus_thread

  Vad kan du dela med dig från dig själv?

 • http://friattleva.blogspot.se/ Tony Malmqvist

  Naturligtsvis har vi ingen rätt till det alls, även om nu en del vill påskina nåt helt annat, så är det inget annat än bevis på ett högmod där man placerat sig själv högt upp på en pidestal, högt och rejält avskärmad från Guds ord sanningar

 • Richard

  Om man köper din inställning. Nr2. Hur gör man då rent praktiskt om ett redan gift homosexuellt par med gemensamma barn kommer till tro på Jesus och söker sig till församlingsgemenskapen? Det är en inte enbart hypotetisk fråga.

 • Anders Gunnarsson

  Att du orkar

 • Sward

  Richard,
  Modell två utgår från en tydlig normativ inställning men med en pastoral hållning där man visar förståelse för människors process in i kristna livet, och där man även kan visa tålamod med människor utveckling i lärjungaskap. Modell två förutsätter dock en tydlig inriktning där det bör klarna efterhand att det inte är möjligt att vara en Jesu efterföljare och samtidigt leva i en homosexuell relation. En inriktning mot att det homosexuella äktenskapet utvecklas i riktning mot en vänskaplig relation ser jag som det enda evangelikala alternativet.
  hälsar
  STefan Swärd

 • O P

  Ett gift homosexuellt par kan inte ha några gemensamma barn.

 • http://www.facebook.com/people/Ronny-Andersson/1655618727 Ronny Andersson

  Stefan du är en verklig räddare i nöden, vars humana,trygga ,ofta sunda ,och  andliga inlägg .  Ofta   också  gör mig  gott,   och  skapar balans för mitt tänkande och minna känslor  som är god och  tänkvärd tycker jag…Tack för det och denna artikel…Vi vanligt småfolk  med ingen högre utbildning,  och  högre    status , behöver sådana som dig  med godda kunskaper… För att få ihop trons   mystik och livspuslet…Jag är inte alltid överens med dinna åsikter och alster men ofta…Guds frid och Gud välsigne dig!!! Ronny

 • David Wedegard

  Men hur i hela friden läser man Bibeln ”otolkad”? Redan i den svenska översättningen är den tolkad av de som översatt den. Eran syn på Bibeln liknar i stort sett Muslimernas syn på Koranen; ”Ofelbart ord direkt talat av Gud”. 

 • Wildwest63

  Här bör finnas rätt mycket erfarenhet från västerländsla missionärers arbete i Afrika, där månggifte rått/råder. Hur tacklade man det? Dessutom i en samhällsstruktur där en kvinna som separerats från sin man inte hade klarat sej. Ska man vara krass så finns det dock mera bibelstöd för polygami än homosexualitet. Jag undrar hur kyrkorna i Sverige hanterar det kravet som lär vara nästa livsstilsfråga som dyker upp..

 • ulrikajansson

   Vad menar du med bibelstöd för polygami?

 • wildwest63

  Många av GT’s patriarker hade flera fruar, en del kallades bi-fruar, se Abraham, Jakob osv. Kung David hade flera fruar, för att inte tala om Salomo. På det viset kan man säga att Bibeln beskriver flera personer som stora föredömen som samtidigt var polygamister. Medan det ingenstans står något positivt om en homosexuell livsstil.

  Varvid jag naturligtvis inte propagera för polyamorism på något sätt.

 • ulrikajansson

   Tack,
  men att de gjorde på ett visst sätt behöver inte betyda att det var Guds tanke?
  Tror att vi ser Guds tanke när han berättar för Eva och Adam hur de skulle göra. Sedan hände saker på vägen som jag är osäker på men som gjorde att dessa män levde med flera fruar. Gud kan tillåta saker ske utan att det är rättfärdigt?
  Själv har jag passerat en skilsmässa utan att tro det som rättfärdigt (i sig)samtidigt som jag är övertygad om att Gud hjälpte mig ut ur den relationen p.g.a att Han ser till verkligheten i första hand.
  Om det är så att dessa män, spekulativt, inte blev tillsagda av Gud att överge sina fruar p.g.a försörjningsskäl så visar det på en omsorg hos Gud där Han som vanligt gör det bästa av våra egna felaktiga val.?Om den tanken håller så skulle Han även i sin omsorg för den människa som lever i en homorelation kunna ha överseende med det om Han såg att en separation skulle skada mer än den tillför människorna i den verklighet som råder?
  Mina homokänslor botade Han genom att sända mig en man som jag inte trodde fanns och det vore kanske inte rätt av mig att tro
  alla om en sådan tur, i vart fall inte alla på en gång?

 • O P

  Guds tanke var att vi skulle föröka oss, men på grund av krig o dyligt minskade antalet män, då var det kanske praktiskt att skaffa flera fruar, men jag tror inte att Gud har omsorg om homorelationen, däremot har han omsorg om varje enskild människa som har övergett sin synd.
  Många av våra församlingar är på väg att falla sönder på grund av församlingsledningars nya ideer, många stannar hemma en del byter församling men upplever att dom gått ur askan i elden, och då stannar dom också hemma.

  Men vi lever i en tid där gränsöverskridande är ett av dagensslagord, där gränser öppnas, flyttas,utplånas,skapas,överskrids hela tiden.För mig framstår hela gaykulturen just som sådan, för många är homosexualiteten en livsstil, något man byter alltefter vad som känns mest spännande för dagen. Tunnelbanekampanjen i Stockholm nyligen bekräftar tydligt detta, skulle det handla om någon nedlagt i våra gener, eller ”sexuell läggning”, skulle man knappast ha ett budskap ”Bli homo nu”. 

 • ulrikajansson

   Om du läser det jag skrev en gång till så kanske du ser att vi egentligen ser lika. Det som jag vänder mig emot är att människor i homorelation skulle vara mer syndiga än andra. Alla är syndare men enligt en del verkar en del vara det mer än andra. Vad bygger vi det på?
  Står det verkligen ”Bli homo nu”?
  Förstår att du reagerar på det, jag skulle bli jätteledsen om jag såg en sådan kampanj eftersom jag vet vilket mörker det är att leva i det.

 • Nisse_har_fel

  Signaturen Nils är en förolämpning.

 • Nisse_har_fel

  Det är tack vare människor som Nils som jag inte tror på gud…

  Starkt jobbat Nils!

 • Nisse_har_fel

  Hört talas om adoption?

 • ulrikajansson

   Men då tror du ju på en människa? På Nils tex.?

 • wildwest63

  Nej, det var säkert inte Guds tanke. Det var möjligen Guds B-plan när människan i vanlig ordning klantat till det.

  Men ska man vara lite krass med glimten i ögat så finns faktiskt polygami omnämnt i Bibeln, dessutom inte negativt även om konsekvenserna ibland talar för sej själv. Personer som ägnade sej åt detta är ofta trons fäder, Bibelns största personligheter (Abraham, Jakob, David, profeten Samuels far etc),

  Men homosexualitet nömns ingenstans i positiva ordalag. Snarare är orden så hårda att dom stackars svenska bloggägarna skulle blockera mej om jag använde dom.

  Av två onda ting så är polygamin isåfall mera biblisk. Lugn – det tar 10 år så är det dags för polyregnbågsvigslar med förstående svenska präster o pastorer. Anonymt inseminerade mammor gifter sej med två kvinnor o en man samtidigt, varvid sistnämnde har ett barn framavlat av en surrogatmamma. Vaddå, vi får väl leva som vi vill? Så länge vi inte skadar nån annan? Och självklart ska Gud välsigna oss, Jaja…

 • O P

  ”Du har verkligen fel”
  Dom är och kan aldrig bli en gemensam avkomma.

 • Nils

   Tack – det är bra att du anger din förevändning & projicerar den.
  Hur du sedan väljer att tro eller inte tro är ditt val.

  Och likaväl som jag är okänd för dig, så är du okänd för mig, så jag belastar mig inte med din åsikt då jag inte berörs av din projicering.

 • O P

  Ja så stod det.

  Att gå emot Guds skapelseordning kan jag inte se som annat än en stor synd.

  Först partnerskapslagen sedan äktenskapslagen efter det kyrkor, det märkliga är att i vårat land är det låg % som är kristna men bland dom homosexuella verkar det vara mycket hög % som kallar sig kristna, jag har svårt att tro på det.

  Det märkliga med homosexualiteten är resonemanget att jag är homo och då har jag rätt att leva ut det så har det varit i alla tider, men jag som hetero har inte rätt att leva ut min sexualitet annat än inom äktenskapet, helt enligt skapelseordningen. 

  ( Jag gav ett löfte en gång till en kvinna nu har det gått över 50 år.) 

  Till man och kvinna skapade Han oss för att skapelsen skall kunna fortsätta i oändlighet om Han vill, och när man tar beslutet att följa Jesus, måste man också tagit beslutet att lämna synden.  

 • David Wedegard

  Du refererar till skapelseordningen, då hoppas jag att du är vegetarian och även funderar på kvinnans underordning eftersom Paulus utgår från skapelseordningen när han pratar om att kvinnan behöver ha en huvudbonad när hon ber till Gud, dock inte mannen. Har din hustru huvudbonad? Om inte, varför, då det enligt Paulus är enligt skapelseordning (1 Kor 2-12).

  Förövrigt, de som verkar mest säkra på sin sak här presenterar sig som O P och wildwest63, varför inte stå med namn för det ni tycker?

 • O P

  Vad menar du med
  1 kor 2-12 det är en felaktig hänvisning däremot kan jag hitta det som du skriver i
  1 kor kapitel 11 men om du läser vers 16 så berättar han hur dom i verkligheten gör.
  Vad det gäller homo så kan du läsa Rom 1:27 enligt 1917 års översättning står det bedrevo ”styggelse” man mot man, det är ett starkt ord och används bland annat om förödelsens styggelse Matt 24:15.  

 • David Wedegard

  Korrekt av dig: 1 Kor 11:2-12 ska det vara. Men jag förstår inte ditt svar genom vers 16? Utveckla gärna, då jag anser det vara viktigt att vara konsekvent i sin Bibelläsning. Sen din koppling till Rom vet jag inte vad det hade med det jag skrev att göra, men bra att läsa fler översättningar. Ännu bättre om man får möjlighet att läsa grekiska för att få en djupare förståelse av texten. 

  Men åter till Guds skapelseordning, och det ”naturliga”. Du undvek att svara på mina frågor. Är du vegetarian? Sen utveckla din tes kring 1 Kor 11:16. 

  och återigen, varför vill du inte skriva ut ditt namn?

 • David Lindberg

  Det är gammal hederlig amerikansk biblicism. Ironiskt nog en konsekvens av den vetenskapliga upplysning man så ofta vill fjärma sig ifrån. Vill man läsa mer om biblicism rekommenderar jag ’The Bible Made Impossible’ av den kristna religionssociologen Christian Smith.

 • Pingback: Homsosexualitet… | Bengts Blogg()

 • O P

  David Wedegard   (Om det nu är ditt namn, för det gick inte att hitta på ratsit)

  Du undrar varför jag använder signatur, bland annat har jag barn som antagligen är dubbelt så gamla som dig, och dom mår dåligt om dom får se att pappa skriver här,  att du är ung förstår jag på det du skriver, jag använder 1917 års bibel och jag rekomenderar dig att läsa den och läsa med utgångsläge NT http://www.gluefox.com/krist/gtntpaulus.shtm en bra länk men lång.

  När jag var ung använde kvinnorna i våran kyrka hatt på huvudet när dom bad eller sjöng i kören,
  men när, dom kom underfund med att det hela handlade om vad Paulus själv tyckte och att dom egentligen inte hade en sådan sedvänja i hans församling (vers 16) så slutade våra kvinnor med den seden.

  Angående mat  Läs  (Matt 6:25)   (Rom 14:2 – 6)   (1 Kor 10: 25 – 27)

  Angående Rom 1:27 så måste du gå tillbaka till vad det hela handlade om när jag svarade Ulrika,
  du skriver läsa fler översättningar och studera Grekiska, jag litar mer på den Bibel som jag har eftersom jag ser att dom som översätter gärna anpassar ordet till det som är politiskt gångbart, bland annat är ordet styggelse borttaget i vers 27, när du studerar språk och all annan literatur så hinner jag läsa min Bibel många gånger, och då öppnar DHA många dörrar. .

 • O P

  Läs nytt inlägg >>>>

 • Olivia_Sjowall

  ”Paulus, första korinterbrevet, 6:18, håll er borta ifrån otukten. Otukten vanärar kroppen. Den ska inte diskuteras. Inte bekämpas. Utan den ska man fly ifrån. Likt då Josef han flydde.”

  Ett tänkvärt citat ur Åke Greens predikan

 • Mikael

  Hej Stefan!
  Än en gång tar du upp frågan homosexualitet, jag frågar mig lite varför?

  Jesus gav svaret i Matt 7:1, och i Joh. 8:1-11. Och om du har rätt i tolkningen av Laussannedeklarationen är emot homosexualitet, då tror jag inte ens Jesus skulle villja stödja den deklarationen!

  Vad har då gått fel, Jesus förklarade att de som har lite att ta av var de som kommit längst!
  De fattiga är ofta bortfösta av kyrkan. Det var först på 1500-talet Martin Luther ansåg att Guds ord var till för alla.

  In på 1960-talet kunde Unga människor bli utpekade som ”Oäkta barn” om de föddes utanför äkenskapet!

  Sverges lag stoppade Sterilisering av unga på 60-talet!

  Vi tolkar bibeln från fel håll, Bibeln skyddar de svaga först inte tvärt om.

  Och om en Katolsk Präst kan ha sexuellt umgänge med 1000 barn i Kalifonien under flera år och skyddas av den kyrkan, då är något väldigt fel!

  Hur kan vi tolka Jesu förkunnelse på detta sätt!

  /Mikael

   

 • Pingback: Homosexualitet diskuteras inom frikyrkan och bla hos Världen Idag,s Tommy Dahlman blogg! « 1000goodangels()

 • O P

  Mikael

  http://www.gluefox.com/krist/gtntpaulus.shtm
  Läs den länk som jag la in här ovan.

  Om du vill lyssna till Jesu ord så måste du lyssna på dom som han gav uppdraget att bilda församlingar, allt vad i löser på jorden skall vara löst i himlen och allt vad ni binder skall vara bundet i himlen, först Petrus sedan dom övriga lärjungarna, Paulus (saul) fick en speciell kallelse att gå till hedningarna= oss och då måste du försöka förstå vad han menar, och inte ”hoppa” över det han förmedlar till oss.

 • David Wedegård

  Prova Wedegård istället! 
  Dina barn kanske är dubbelt så gamla som jag, ingen aning. Men jag förstår inte vad det skulle ha med saken att göra. Du säger att du förstår att jag är ung, allt är relativt. Jag förstår att du är gammal, men vad har det med saken att göra? ”Låt ingen se ner på dig för att du är ung” har jag hört någonstans.

  Jag är pastorskandidat och läser teologi, och brottas dagligen med bibeltexter och med Gud själv. Jag tycker din bibelsyn är naiv, som om 1917 års bibelöversättning överträffar senare Biblar i lingvistisk perfektion. Det är i så fall utifrån dina preferenser, vad du har vant dig vid. Och för den som väljer att läsa andra översättningar och studera ursprunget i till exempel grekiskan eller hebreiskan, verkar den helige Anden på samma sätt som den verkar för dig. Tänk på vad Jesus sa om fariséerna som blev en himmelrikets tjänare (Matt 13:52). Kunskapen är inte något ont, det gäller att använda den på rätt sätt. 

  Vi har i något avseende hamnat en bit ifrån ämnet, men låt mig klargöra vad jag vill ha fram; Anledningen till att jag frågade om du var vegetarian, är utifrån ”skapelseordning”, jag är fullt medveten om att det finns gott om argument i ex 1 Kor, där Paulus menar att vi inte behöver bry oss om det är offerkött eller ej. Men utifrån Ditt resonemang; ”Att gå emot Guds skapelseordning kan jag inte se som annat än en stor synd.”, skulle jag anse att du hycklar om du äter kött, även om NT säger att det är ok, för det är absolut INTE enligt guds ursprungliga skapelseordning. 

  Sen till din ”tolkning” av 1 Kor 11:16 är aningen problematisk, men jag anar att vi inte kommer komma så långt i den debatten eftersom ni redan beslutat att det var Paulus personliga åsikt i just den frågan; Problemet är hur man avgör vad som är Paulus personliga åsikt och vad som är en ”naturlig”- eller ”skapelseordningsgiven”- ordning. 14Lär er inte redan naturen att det är en vanära för mannen att ha långt hår 15men en heder för kvinnan, hon har ju fått sitt hår som slöja (1 Kor 11:14-15). Menar du att detta är Paulus personliga åsikt? Han använder ju ”naturlighets”-argumentet, och menar att det redan i skapelsen är nedlagt vad som bör gälla. Hur kan du mena att det är Paulus personliga åsikt?

  Detta är mitt problem med hela denna tråd som Stefan Swärd tar upp inledningsvis. Man bygger sin teologi, i mångt och mycket på det man själv redan tycker. Det är den ”enklaste” vägen att gå. Förvisso skulle Stefan då svara att gå ”med världen” är det enklaste, så det bli väl en pajkastning åt båda håll. Det är ok att tolka vissa saker och andra saker är helt enkelt som det står. Jesus säger ”sälj allt du äger och följ mig”, men det gäller ju inte mig, osv… Jag inser att jag behöver skriva mer i denna fråga, och lämnar härmed just denna diskussion för jag tror inte att du, O P, och jag kommer ha något vidare utbyte, eftersom du är gammal och jag är ung (tydligen). Jag hoppas inte att du använder den retoriken i församlingssammanhang, jag är ju ändå runt Jesu ålder!

 • O P

  Paulus åsikt runt hår och huvudbonad grundar sig antagligen på den skolning han hade innan han följde Jesus, men dom gamla förbuden runt kött har inte bara med offerkött att göra , griskött är ett exempel som vi äter mycket utav som pensionär har man inte råd med annat, och då står det 1 Kor 10:25 allt som säljes i köttboden mån i äta, det är raka klara besked. Det är märkligt att ju fler översättningar desto mindre kunskap, dom pastorer som kommit till på dom senaste 15 till 20 åren har brutit ner istället för att bygga upp församlingar. Jag tillhör en av dom många som inte klarar av den antikristna anda i den församling som jag tillhört i över 60 år. 

 • David Wedegård

  Jag är hemskt ledsen att du känner så, på riktigt. Dock är jag inte med dig i dina slutsatser om antalet översättningar och kunskapen som försämrats bland pastorerna de senaste 15-20 åren. Vi får väl se vad som händer i framtiden helt enkelt.

 • kjell

  1 Tim 4:12 Låt ingen förakta dig för din ungdoms skull, och dom orden skrevs när dom gråa håren betydde något, om Paulus levt i våran tid tror jag han skrivit låt ingen förakta dig för dina gråa hår eller böjda rygg.
  Det låter som du vill leva kvar under lagen läs 2 Kor 5 :17

 • Olivia_Sjowall

  Stefan Swärd skriver: ”eftersom flera kända pingstvänner senaste året har kommit ut och öppet talat om sin homosexuella läggning finns det anledning att återkomma till frågan.”

  Tänk om det finns människor som inte vill anpassa sin kristna tro till vad kända idoler råkar tycka och göra. Tänk om det finns människor som hellre anpassar sin tro till vad GUDS ORD säger.

  Judas brev v 20
  Men ni, mina kära, skall bygga ert liv på er allra heligaste tro under bön i helig ande.

  Det heligaste i min tro är IINTE vad några kändisar tycker.

 • David Wedegård

  Jag har all respekt för de som gått före, det här med ålder var O P noga med att poängtera. Och jag har svårt för argument som ”jag är äldre, därför har jag rätt”, och det kan bli en retorik av maktförhållande, vilket jag inte vill veta av i en seriös diskussion. Jag har själv en del gråa hår trots min ringa ålder. 

  Jag vill inte leva kvar under mosaisk lag, men vill leva enligt Kristi lag. Dock vill jag ha ett adekvat svar av de som menar att vissa regler och lagar gäller men inte andra. Jag vill vara en tagg i köttet för de som oreflekterat påstår saker vara enligt Guds vilja, något jag anser vara nutida fariseism. Sen vill jag också vara med och bygga upp Kristi kyrka i dag, men O P verkar nedan ha gett upp på framtidens pastorer, tyvärr.