Tre olika kristna inställningar till homosexualitet – argument för en evangelikal medelståndpunkt

Jag har vid flera tillfällen här på bloggen gett mig in i debatten om en kristen inställning till homosexualitet. Det är en fråga där det tycks finnas en växande förvirring i kristna sammanhang. Eftersom debatten fortsätter, och eftersom flera kända pingstvänner senaste året har kommit ut och öppet talat om sin homosexuella läggning finns det anledning att återkomma till frågan.

Mycket förenklat kan man skilja på tre olika kristna förhållningssätt i denna fråga. Det som skapar förvirring idag är den glidning som finns mellan de olika positionerna, och där kristna ledare är tysta och otydliga vilket ger utrymme för mer sekulariserande krafter i en församling. Det skapar också en förvirring i debatten när man blandar ihop position 1 och 2.

Det finns tre olika synsätt enligt min mening.

1. En traditionell – konservativ hållning.

Den hållningen var helt dominerande inom t.ex. globala pingströrelsen fram till nittiotalet. Präglar fortfarande stora delar av globala pingströrelsen. Skulle nog vilja påstå att det var den generella kristna hållningen fram till 1960-70-talet. Det var naturligt i den miljö som fanns då, eftersom det var den allmänna samhällsuppfattningen att homosexualitet var en psykisk störning. Bland afrikanska kristna idag är det en självklar  hållning. Betoningen är att homosexualiteten är synd. Men inte bara det, det är en allvarlig synd. Ett samhälle som liberaliserar kring detta drar över sig Guds dom, i likhet med Sodom och Gomorra. Pingstpastorn Åke Green som höll sin berömda predikan för 6-7 år sedan i varje fall tangerade denna hållning när han talade om homosexualiteten som en cancersvulst på samhällskroppen. Då går man längre än att bara tala om utövad homosexualitet som synd. Eftersom man ser homosexualitet inte bara som synd, utan som en allvarlig och destruktiv synd tenderar man att bli avståndstagande mot homosexuella.

Problemet med denna hållning är att den är svår att motivera utifrån en noggrann läsning av Bibeltexterna. Visserligen tycktes homosexualitet förekomma i Sodom och Gomorra men det är att läsa in för mycket i bibeltexterna att hävda att Guds dom över städerna berodde just på detta. Ett annat problem med denna syn är att så lite i Bibeln handlar om homosexualitet, trots att det var mycket vanligt och allmänt accepterat i den grekiska kulturen på Bibelns tid. Pauli text i Rom 1 säger klart och tydligt att homosexualitet är synd, och ett brott mot Guds ordning, men det är ett antal synder som lyfts fram i textavsnittet. Det avslutas med att säga ”att syndens lön är döden”. Det är svårt att utifrån den texten hävda att homosexualitet är en form av ärkesynd.

Den här hållningen blir alarmistisk när den talar om homosexualitet. Det blir bara ett definitivt avståndstagande, det är bara synd, och det är bara befrielse och omvändelse som behövs, det blir ofta inte legitimt att tala om människors brottningskamp med detta.

Även om jag aktivt försvarade Åke Green så kritiserade jag honom också, då jag tyckte att han för mycket präglades av denna traditionella hållning, som enligt min mening går längre än vad Bibeln gör, och är kanske präglad av det tidigare samhällets allmänna avståndstagande mot homosexualiteten. I den debatten fick jag både en massa kritik för att jag försvarade Åke Green och att jag uttryckte kritiska synpunkter på hur han lade fram sin predikan. Livet är inte enkelt alla gånger.

En vanlig muslimsk hållning går mycket längre än den traditionella kristna hållningen då man yrkar på dödsstraff för utövad homosexualitet, vilket är en vanlig hållning och även lagstiftning i strikt muslimska länder. Det fanns också med i Gamla Testamentets lagstiftning, en tanke som helt överges i kristendomen och i nya testamentet, där predikas istället nåd, omvändelse och frälsning från synden.

2. En evangelikal och enligt min mening sund kristen hållning.

Det här perspektivet tycker jag präglar även historiska kyrkor som i regel inte strikt har demoniserat homosexualiteten, även om man tydligt talat om att det inte är enligt Guds vilja.

Den här inställningen präglas av att tydligt säga att den utövda homosexualiteten är synd, det är inte enligt Guds vilja, det är uttryck för att Guds skapelse har blivit skadad och inte fungerar enligt skaparens intentioner. Det grundläggande Bibliska stödet är Rom. 1 – ”Deras kvinnor bytte ut det naturliga umgänget mot de onaturliga. På samma sätt övergav männen det naturliga umgänget med kvinnan och upptändes till begär till varandra. Män bedrev otukt med män och fick själva ta det rättvisa straffet för sin förvillelse. Och eftersom de inte ansåg det vara nögot värt att ha kunskap om Gud, utlämnade Gud dem åt ett ovärdigt sinnelag , så att de gjorde sådant som är mot naturen”. Sedan fortsätter bibeltexten och tar upp om ett antal synder, och texten kulminerar i att alla har syndat och förtjänar Guds dom. Sedan tar Paulus upp om frälsning av nåd. I 1 Kor tar Paulus också upp om homosexualiteten och visar på att en av de synder som korintierna omvänt sig ifrån när de blev kristna var den aktivt utövade homosexualiteten.

En skillnad mellan detta synsätt och den traditionella kristna hållningen är att den inte är så alarmistisk, den gör inte homosexualiteten till en ärkesynd, accepterad homosexualitet behöver inte innebära ett Sodom eller Gomorra. Det är en synd bland många andra, det är ett uttryck för att vi människor inte lever enligt Guds vilja och att skapelsen har blivit skadat på olika sätt.

För min del är det inga problem med att ha denna hållning och t.ex sitta i samtal med Sveriges gayikon Jonas Gardell. Jag har hela mitt liv haft vänner som är öppet homosexuella och jag har inga problem med att umgås med dem. För mig är det självklart att möta homosexuella med respekt och Guds kärlek. Eftersom jag vet att vi alla kämpar med synden. Eftersom jag anser att enligt Bibeln är inte homosexualitet någon ärkesynd så är det helt problemfritt för mig att umgås med homosexuella och när man stöter på människor, t.ex. barn till kristna föräldrar som brottas med homosexuell läggning, bör man inte göra större dramatik av det än att se det som den allmänna brottningskamp med synden som vi alla kämpar med.

När jag tar upp ämnet homosexualitet gör jag det utifrån en bred kristen helhetsförståelse kring begreppet synd. Jag skulle t.ex. uppleva det som märkligt att ta upp en predikan om bara homosexualitet, för det skulle för mycket peka ut en begränsad kategori av människor. Vi brottas alla med synden på olika sätt.

Denna mer avspända kristna hållning till homosexualitet leder också till att vi i församlingsmiljön kan samtala om det på ett mer avspänt sätt. För en evangelikal församling blir utmaningen att utmana och hjälpa människor i denna situation att inte leva ut sin homosexualitet i praktiken. En kristen församlings uppgift är att hjälpa oss efterföljare till Jesus att inte synda, be för varandra, och stötta varandra i att leva ett liv i Kristi efterföljd. En evangelikal kristen kan inte se det som ett liv i Kristi efterföljd att leva ut sin homosexualitet.

Den här hållningen ligger i linje med evangelikal kristendom, Lausannedeklarationen etc. Man accepterar bibeltexternas vittnesbörd om att den utövda homosexualiteten är synd, men att det finns ingen anledning att göra det till en större synd än andra. Däremot ges sexuella synder en större tyngd i Pauli texter, eftersom det är synd på kroppen säger han. Han åsyftar där bl.a. prostitution.

Den här hållningen blir oförenlig med att accepterade samkönade äktenskap och vigslar i en kristen församling. Den är också oförenlig med att hävda att utövad homosexualitet är helt okey ur kristen synvinkel, och att det är problemfritt att vara öppen homosexuell och aktivt vara med i en kristen församling. Det är stor skillnad att se något synd som synd och älska och stötta dem som brottas med synden, och gå ut och säga att leva i denna synd är helt okey i vår församling, och vi tycker inte att det är något problem.

En sådan hållning anser jag inte vara förenligt med att vara en evangelikal kristen och ha Bibeln som grund för lära och liv.

En evangelikal församling vill i kärlek hjälpa människor att komma ur och i varje fall hantera sin homosexuella läggning. Ett exempel, i en välkänd evangelikal kyrka blev en person medlem som var homosexuell. Det visade sig att personen hade varit utsatt för homosexuella övergrepp. Den berörda personen fick själavård och förbön för att bli befriad från minnen och sår orsakade av dessa övergrepp, och fick hjälp med att kunna förlåta. Det medförde dessutom att de homosexuella känslorna försvann. Det här är i stort sett förbjudet att säga i Sverige idag, men det vittnesbördet hörde jag från pastor John Burke i Austin, Texas.

Den evangelikala medelståndpunkten ger utrymme för att öppet tala om människors brottningskamp utan att fördöma. Ett mycket bra exempel är EFS-prästen Erik Johansson som öppet erkänner sina homosexuella känslor men på grund av sin respekt för Bibeln och sin övertygelse om att den utövade homosexualiteten är synd, har valt att leva i celibat. En sådan inställning förtjänar respekt.

Det man kan notera är att denna kristna hållning kan kopplas till olika inställning i samhällsdebatten. Nu är den frågan avgjord i Sverige, vi har inte debatt längre om könsneutrala äktenskap. Men det är möjligt att hävda som kristen att homosexualitet är synd, utan att därför hävda att homosexualitet ska kriminaliseras, det är många synder som inte är kriminaliserade. Vi får inte sammanblanda vad ett liv i kristet lärjungaskap handlar om och vad som ska vara lagstiftningen i ett samhälle. Jag tycker dock att man inte blir konsekvent när man hävdar att jag som kristen anser att homosexualitet är synd, men jag anser att det är helt OK att samhället inför könsneutrala äktenskap. Det är en teoretiskt möjlig ståndpunkt men jag anser den inte vara konsekvent.

3. Den liberala kristna hållningen, att leva ut sin homosexualitet och vara öppet homosexuell är helt förenligt med kristen tro.

Den här hållningen blir allt vanligare i västvärldens protestantiska kyrkor. Vad jag vet är det en helt oacceptabel hållning i de historiska kyrkorna, de katolska och ortodoxa kyrkorna. Det är också en helt oacceptabel hållning i tredje världens kyrkor, även om det finns liberala protestantiska kyrkor även där, men det är mycket ovanligt. Desmund Tutu från Sydafrika är väl ett exempel på en biskop från tredje världen som har en liberal inställning till homosexualiteten.

Denna inställning är ju helt emot all kristen praxis, historia och tradition. De aktuella bibeltexterna som är viktiga för evangelikaler bortser man ifrån. Antingen menar man att Pauli texter skrevs för 2000 år sedan och det är inte rimligt att vi ska följa det idag. Det var uttryck för dåtidens värderingar. Ett annat mer sofistikerat sätt är att omtolka Romarbrevet 1 och hävda att det inte handlar om personer med homosexuell läggning, utan det handlar om otillbörlig och påtvingad sex, och olika former av prostitution och liknande. Evangelikala och konservativa exegeter förkastar helt den bibeltolkningen.

Utifrån det liberala synsättet kan man acceptera samkönade vigslar och man har inte några problem med att en person lever i en kristen församling och tar på sig ledaruppdrag i en kristen församling och är öppet homosexuell.

För mig som evangelikal kristen blir det en ohållbar ståndpunkt, då det strider både mot Bibeln och den kristna traditionen.

I svensk kristenhet är det framförallt Svenska kyrkan som har tagit ställning för den liberala ståndpunkten, men bland kyrkans präster finns det omfattande motstånd mot detta. Inom Gemensam Framtid accepteras olika ståndpunkter i denna fråga.

Den avgörande skillnanden mellan position 2 och 3 är bibelsynen. Och också frågan om syndens allvar. För mig som evangelikal är synd allvarligt, oavsett vad det gäller för synd. Den får aldrig glorifieras eller accepteras. Kristi efterföljelse handlar om att bekänna och överge sin synd och det är en livslång process.

Sammanfattande analys:

Det luriga i svensk kristenhet är de glidningar som finns i dessa ståndpunkter. Dels att man som försvarare av ståndpunkt 2, ständigt ska förknippas med ståndpunkt 1. Det görs inga distinktioner. Med automatik klassas man som homofob och kristen höger om man är en konsekvent evangelikal eller försvarar kristna kyrkans klassiska värderingar om äktenskapet mellan man och kvinna.

Det lurigaste just nu är glidningen mellan position 2 och 3. En solklar företrädare för position 3 är organisationen EKHO. Och EKHO försöker nu komma in och bli accepterad i kristenheten, men man måste förstå den stora teologiska och ideologiska skillnad som finns mellan vad EKHO står för och vad t.ex. EFS-prästen Erik Johansson står för i denna fråga. Johansson tycker jag på ett utmärkt sätt representerar den evangelikala mittfåran i denna fråga.

Den stora Dagenintervjun med artisten Gabriel Forss var väl ett paradexempel på att på ett försåtligt sätt försöka lösa upp distinktionerna mellan pingstvänner/evangelikaler och en liberal kristen hållning. Liknande budskap kommer från pingstvännen Andreas Jonsson. Det är helt okey att vara öppet homosexuell och kristen. Och argumentation blir känslomässig och terapeutisk, man utgång från hur enskilda människor känner och upplever, man utgår inte ifrån Bibeln, kristet tänkande och hur Gud ser på en sak. Jag ser samma tryck i traditionellt evangelikala samfund som Frälsningsarmén och EFK, där det börjar tryckas på från olika håll att mjuka upp positionerna.

Här är den stora skiljelinjen. Utgår vi från människan och våra känslor och erfarenheter endast när vi formar en kristen moral, eller utgår vi ifrån Bibeln och hur den kristna kyrkan har tolkat Bibeln i traditionen, när vi formar kristen moral idag. Här är den stora skiljelinjen mellan en liberal och evangelikal/konservativ kristen.

Här måste olika kristna kyrkor bli tydligare i var man står, nu tycks tydligen utvecklingen vara att försöka pressa in alla kristna i samma fack, vi ska alla bli liberala kyrkor. Det tycks vara agendan.

För vem är det agendan?

 

 

 


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/mattlose/stefansward.se/wp-includes/class-wp-comment-query.php on line 399
 • Mikael

  Hej OP!
  Om vi väljer att läsa in vad vi vill och själv önskar i Apostlarnas lära.
  Och slutar att anstränga oss att förstå vad Jesus förmedlade till oss!

  Då blir den Kristna läran precis som det är nu. på 300-talet fick vi en kejsare som före sin död döpte sig, han fick vara makten i kyrkan till påven tog tillbaks den och utrotade alla som inte ansåg rättrogna.

  Att den ena läran med kejsaren ansågs Gnostisk, men om man dödar alla som är emot den nya ordningen, skulle då inte Messias fredsfursten vara emot det!

  Den ena irrläran tas över av nästa osv….

  När ska vi ta vårt egna ansvar som Jesus försökte öppna våra ögon för .

  Eller kommer vi stå vid den före detta blinda mannen. Joh. 9:1-41 och säga jag kan visst se, hur låter då Jesu ord för er:
  ”Om ni var blinda skulle ni vara utan synd. Men nu påstår ni att ni kan se, och därför finns er synd kvar.”  

  /Mikael

 • O P

  Med Guds skapelseordning menar jag helt klart
  1 Mos 1: 27-28, det är vad jag kan se helt grundläggande för hela skapelsen att alla kan fortplanta sig och att skapelsen fortskrider så länge som Gud vill, men du blandar in  mat och hårfrågor, och låter därmed mycket okunnig, sedan skryter du om att du läser Grekiska och att du studerar till pastor, det har jag svårt att tro. jag har alltid försökt hålla en hövlig ton men det som jag egentligen har lust att skriva kommer inte Stefan att acceptera.
  Du kom in i samtalet mellan mig och Ulrika som handlade om homosex, jag kunde kanske länkat hela Åke Grens Predikan här till dig, men det känns som att du ”håller dig för fin för att läsa länkar” för du har ju inte kommenterat den länk som jag sände dig förut där Krister beskriver Bibelläsningen på ett bra och lättförståligt sätt.
  Om du mot förmodan hamnar i en församling som pastor så tänk då på att det finns många som mig som inte har någon skolunderbyggnad, men fått kunskap av nåd, (jag har i stort sett lärt mig att läsa och skriva genom Bibeln).

  Något att tänka på   Gud kallade Moses, men församlingarna tar Aron.  

 • David Wedegård

  Så du menar att OM man har läst grekiska el. hebreiska så får man inte använda sig av den kunskapen i debatter om Bibeln? Jag har nämligen aldrig sagt att jag har det, jag har skrivit att för de som gör det verkar den Helige Ande på samma sätt som för dig. 

  Din argumentation har nu landat i att jag är en spydig ung liten filur som är för fin för att läsa artiklar och aldrig kommer bli pastor, förmodligen skulle jag behöva ett kok stryk. Jag förstår varför du använder dig av pseudonym!

  Jag önskar dig O P allt gott.

 • O P

  Du behöver gå tillbaka och läsa det som du själv skrivet från början.
  Jag läser in ”jag vet bäst ” i det du skriver det var det som fick mig att se din ungdom, jag har alltid försökt hålla en hövlig ton och har skrivit här i ca 4 år nu, och jag skriver bara om jag kan vara till någon hjälp, jag svarade Ulrika och du blandade dig i då måste du också kunna ha en hövlig ton, men du vränger allt vad jag skriver, Du har hela tiden hängt upp dig på att jag använder signatur, det räcker att Stefan kan få tag i mig. Om du sett mitt namn så hade du värderat det jag skrivit med utgångsläge från namnet, som är ett mycket känt namn i våra kretsar, och det tycker jag är helt fel.

  (Jag värderar det jag läser med utgångsläge från dom ord som skrivs Och en av dom som jag värderar högt här på bloggen skriver signatur wildwest)

  I min ungdom såg alla det som helt naturligt att den som var äldre hade mycket levnadsvisdom, men senare har det svängt till att den äldre inte begriper något, jag fick inte ifrågasätta någonting men dom unga får lära sig att ifrågasätta allt, på grund av det förloras värdefull kunskap.

 • Pingback: Homosexualitet och kyrkan | Bengts Blogg()

 • Sam

   Jag tror knappast Stefan Swärd menar att man ska anpassa tron till vad ”kändiskristna tycker”. Snarare tror jag att han menar att frågan om homosexualitet i kyrkan kommer fortsätta att debatteras just därför att människor inom kyrkan ”kommer ut ur garderoben” och att det därför finns anledning för kristna som vill vara trogna bibeln att ta debatten, men på ett sätt som inte slår över i att vi stöter bort människor som söker en Gudstro.  Personligen begriper jag inte hur man kan tolka Stefans resonemang som någon form av liberalisering

 • Lennart 34

   Det är nog många som borde ta semester från den här debatten, stanna upp och tänka efter lite. Vet vi egentligen vad Gud tycker?

 • Sam

  Och var någonstans i Stefans text anser du att han går i mot bibeln? Det enda Stefan säger är att vi skall ha samma attityd mot människor som brottas med sin sexuella läggning som vi bör ha mot människor som kämpar med andra synder, alkoholisten som kämpar med sitt beroende, den som lämnat sin make/maka för en annan,, den hormonstinne tonåringen som ibland faller för frestelsen att tillfredsställa sig själv. Det handlar inte om att förneka synd, utan att börja där människor är. Jag tror du missuppfattar vad Stefan skriver.

 • Sam

   Helt klart är det vad Gud en gång sagt som gäller. Problemet är bara att vi alla läser bibeln med våra glasögon och alla gör vi anspråk just vår tolkning är den rätta. Det innebär inte att man skall resignera och bli relativist men at man måste vara medveten om att man själv är påverkad av sin omgivning och de tolkningar som varit framträdande oavsett om man som jag är en pingstvän uppväxt i en mindre församling på landsbygden eller en liberalteolog i KG Hammars efterföljd.

 • Sam

   Det är väldigt tråkigt om din frimodighet minskar. Jag tillhör inte en av Stefan Swärd idoler (jag är ingen anhängare av avgudadyrkan ;). Däremot tycker jag att Stefan på ett föredömligt sätt syns både i samhällsdebatten men också i den interna frikyrkodebatten.   Jag vill inte vara orättvis mot dig och har inte haft för avsikt att läxa upp dig.  Om du uppfattat mig så får jag be dig om förlåtelse. Jag uppfattade bara ditt inlägg som att du uppfattade Stefans inlägg som att han inte ansåg att utlevd homosexualitet var en synd och undráde hur du tolkade det så.

  Helt klart handlar tron om omvändelse och man skall som krisen leva rent på alla områden. Men frågan är man måste ställa sig är huruvida punkt 1 är förenligt med bibeln? Jesus budskap var omvänd er ty Guds rike är nära. Men samme Jesus hade rykte om sig att umgås med tullindrivare och prostituerade. Jesus sa inte till Sackeus uppe i trädet att när du skärpt till dig och slutat tjäna ockupationsmakten då kan jag komma och äta hos dig, utan han åt hos Sackeus samma dag. Vi vet inte exakt vad som Jesus och Sackeus pratade om men jag är ganska övertygad om att Jesus hade synpunkter på Sackeus liv. Men han mötte Sackeus precis där Sackeus var. Min hållning är att utlevd homosexualitet är en synd precis som jag anser att en av mina bästa vänner som lever med sin fästmö utan att de är gifta lever i synd. Men om en homosexuell person kommer till tro, försöker leva rätt, kanske faller men reser sig upp igen så skall vi som kristna syskon stötta och hjälpa den personen i dess kamp.

 • kjell

  När Sackeus klättrade upp i trädet så var det ett steg i tro som Jesus såg, liksom han kände när en kvinna ”i tro” tog på hans kläder.

  Jag antar att den som lever med sin ”fästmö” har gjort henne till sin fru och är gift med henne.
  Men om det skall kallas för synd så är det inte mot naturen, men homosex är mot naturen och helt klart mot Guds vilja.

  Du skriver ”homosexuell kommit till tro, om någon som har varit homo och kommit till tro så är han inte homo längre, den kampen som du skriver om skall vara avklarad innan han bekänner sig som kristen.
  Eller menar du att alla som lever i synd skall gå in i församlingen och testa om dom så småningom kanske kan bli fri från sin synd, gäller det i så fall lustmördare eller självmordsbombare också?
  När jag i tro tog beslutet att följa Jesus så hade jag beslutat mig för att lämna all min synd bakom mig, (det var ett krav från församlingen) men idag verkar det som om människorna bär med sig en ryggsäck med synder som dom inte vill lämna = som kanske kan vara bra att ha om det blir för tråkigt i kyrkan, det handlar om ”överlåtelse” innan någon har ”överlåtit sig helt” så kan du inte kalla den personen för Kristet syskon.

 • Frida Hägglund

  Jag befinner mig absolut mer under nummer 3 och kring en sådan situation som du nämner skulle jag resonera utifrån Paulus uppmaning: ”I övrigt skall var och en leva med den lott som Herren har tilldelat
  honom, sådan han var då Gud kallade honom. Det är den regel jag ger alla
  församlingar.” Kontexten nämner omskärelse och slaveri, så det är inte klockrent. Men för mig är slaveri absolut ett brott mot skapelseordningen! Har Gud bestämt vissa till att äga andra? Nej, alla är skapade till hans avbild och borde vara lika mycket värda. Skapelseordningen kanske är och alltid har varit lite rubbad, men jag vet inte om vi kan ha den som idealbild och mall för hur livet ska vara.

  Vårt ideal och vår mall borde vara Jesus själv och han försvarade de utsattas. Fattiga, kvinnor, frånskilda kvinnor, sjuka, utstötta. Att se till de utsattas rätt har varit de kristnas uppdrag i alla tider, och tack vare det har kvinnor en helt annan ställning och möjlighet idag än på bibelns tid. Och det gör det svårt att ”läsa som det står” i frågan om kvinnligt ledarskap… och kanske borde kyrkan ha tagit ställning för de homosexuella för länge sedan.

 • Pingback: Katolsk Vision » Sanning & konsekvens & homosex i katolska kyrkan()

 • liljan2

  Äntligen någon som vågar skriva om den bibliska synen på homosexualitet. Det är det enda vi som kristna kan utgå ifrån. Vi har fått Guds sanna ord i denna fråga om vi inte är villiga att följa det och Guds vilja med skapelsen har vi inget kvar. Då kan var och en skapa sin egen religion i ”kärlekens” namn och följa det som passar in i mitt liv. Jag håller med allt Stefan skriver i sin artikel.

  Som förälder till ett barn med homosexuella känslor vill jag dock inte bagatellisera vilken smärta, vanmakt och oerhörda sorg det har skapat i våra liv. Mitt i smärtan och vanmakten hittade vi dock kristna som har bett med oss och sörjt med oss. Faktum är att vi som förälder  har gått igenom samma krisreaktion som om barnet hade dött, vilket vi har förstått är vanligt bland föräldrar till homosexuella vare  ig de är kristna eller inte. Detta är mycket viktigt att ha i åtanke som själasörjare eller rådgivare, bagatellisera det aldrig.

  Att homosexualiteten inte är större synd än andra är helt riktigt. Däremot har det större påverkan på familjen, familjelivet och Guds plan och vilja för människans liv än många andra synder.  Utlevd homosexualitet kan vara lika destruktivt som att ha ett barn som faller i missbruk, dock är skillnaden i dag enligt den sekulära människan, att homosexuella skall vi inte försöka ”hjälpa” medan vid missbruk gör vi allt vi kan för att hjälpa dem ur det.
  Det är inte lätt för barnen att böja sig för Guds vilja och varje dag lägga sin börda inför Jesu kors där han kan ta bördan och leda dem varje dag steg för steg, när allt för många klappar dem på axel och säger du måste göra som ”du vill” och som ”du känner”, det är ditt liv. Livet i Kristus betyder att Kristus lever i oss som det står i Galaterbrevet 2:20 och nu lever inte längre jag, utan Kristus lever i mig. Detta är något som vi människor har svårt att ta till oss i dag när allt handlar om våra egna behov och vårt ego. Vi får dock inte glömma att Jesus kan förvandla och hela.

  Vi älskar vårt barn gränslöst, vi accepterar att han har homosexuella känslor, men kan inte följa honom i att vilja leva ut homosexualiteten, lika lite som vi skulle acceptera om han föll i drogmissbruk. Vi vet att vårt barn har en lång och svår kamp framför sig, den kan vi följa och finnas för honom när han behöver. Han vet att vi älskar honom och vi skulle aldrig förskjuta eller förkasta honom, han känner sig trygg hemma och kommer ofta hem. Homosexuella är lika mycket älskade som du och jag. 

  Det sorgliga är när vi människor börjar identifiera oss med olika benämningar. Vi är människor skapade i Guds avbild, han vill inget hellre än att vi skall vara hans barn fullt och helt och det är där vi bör ha vår identitet och inte som homosexuella, missbrukare eller vad det nu kan vara vi kämpar med.

  Kyrkan sviker de homosexuella genom att inte vara trogen Guds ord och vilja. Gud älskar syndare, men det finns en stor skillnad i det vi människor kallar kärlek och Guds kärlek. Han vill att allt vi gör skall ära honom i allt vi gör genom hela vårt liv både i ande, kropp och själ skall vi ära honom. 

  Kyrkan har även även förvrängt välsignelsens betydelse, välsignelsen instiftades när människorna hade gjort bot för sina synder, då fick de välsignelsen och det är inget som har ändrats genom nya testamentet, när vi kommer in för Jesus med våra synder och låter hans blod rena oss då får vi välsignelsen och är inget vi människor vare sig vi är präster eller inte kan dela ut till höger och vänster som vi finner för gott.

  Jag kunde genom min erfarenhet skrivit än mer i detta ämne, men jag låter det stanna vid detta. Genom vår kamp och genom bön och bibelläsning har detta fört oss närmare Jesus och tänt en eld i våra hjärtan att följa Guds ord och Guds vilja med våra liv, inte för att vi är bättre än någon annan men för att vi har kommit till insikt i, att vi kan inget i oss själva, det är bara Herren som genom sin ande och ord kan leda oss på vägen genom hela vårt liv.

 • Johan

  Varför är svensk kristendom så feg och inte vågar stå upp för guds ord.
  Sen frågar sig svenska kyrkan varför dom tappar medlemmar och KD sjunker.
  Kristna borde kavla upp ärmen och tala klarspråk.
  Gud hatar feghet detta var något som David Wilkerson påpekade ang apatins ande.
  Åke Green kan stå med gott samvete på domens dag.

 • Pingback: Mitt blogginlägg om homosexualitet | Stefan Swärd()

 • Peter Abramsgård

  Du säger att du skulle uppleva det märkligt att hålla en hel predikan mot homosexualitet, ”för det skulle för mycket peka ut en begränsad kategori av människor”. Men anser du inte att det är viktigt för församlingen i övrigt, i vilken det förmodligen finns ett ytterst begränsat antal personer med den läggningen, om ens någon, att få kunskap om vad Bibeln säger specifikt om ämnet? Innebär det här också att du i princip inte skulle kunna predika mot någon specifik synd, eller gäller det bara synder som pekar ut en begränsad skara?

 • anti-christ

  Din evangelikala och så kallade ”sunda” syn på homosexualitet skriker dubbelmoral och homofobi. Är man homosexuell/bisexuell är enda sättet att ”omvändas” till heterosexualitet att leva i förnekelse och ignorera sina egna känslor. Ledare inom kristendomen pratar om homosexualitet fast de inte har någon som helst aning om vad det innebär att vara homosexuell, det är inte deras sak att ta beslut om. Kristendomen och svenska kyrkan är väl till för alla?

 • PatrickOelund

  Väldigt bra artikel Stefan.

 • PatrickOelund

  Men nu ändrades ju det så att i 1 Mosebok 9:3 började de att äta kött. Det Paulus talade om angående huvudbonad var det ju olika roller som han menade. Mannen är huvudet i familjen enligt skapelseordningen.

 • PatrickOelund

  Du borde läsa John Stotts kommentar på Efesierbrevet. Mycket bra och nyttig läsning om kvinnans ställning.

 • PatrickOelund

  Allt som rör sig och har liv skall ni ha till föda. Så som jag har gett er de gröna örterna ger jag er nu allt detta (1Mos 9:3).

  Jag tror inte när Paulus referar till skapelseordningen är det inte huvudbonaden han har i åtanke men mannen som kvinnans huvud.

 • PatrickOelund

  För att en (eller flera) präster har gjort övergrepp betyder det ju inte att Bibeln har fel angående homosexualitet.

 • Pingback: Det mest lästa blogginlägget på denna blogg | Stefan Swärd()

 • Pingback: Joel Halldorf kommenterar också frågan om Rob Bell och homosexualiteten | Stefan Swärd()

 • Lena Nystrom

  Intressant och mycket läsvärt från the Global South Primates about Same Sex marriage. Ett dokument som de Anglikanska biskopar hänvisade till i ”Cairo communique 6th global south conference 2016” https://www.gafcon.org/news/statement-from-the-global-south-primates-and-gafcon-primates-council-concerning-same-sex-unions

 • Kenneth Mäki

  Det är lustigt att just det citatet blivit det alla hängt upp sig på och det som så många ”sk” pastorer och ledare av rädsla för vad världen ska tycka förfasat sig över och vänt Åke ryggen! Men om man läser vad det står så talar Åke om sexuella abnormiteter överlag just där, liksom sex med djur! Är inte swingerklubbar, sex med djur, och all denna pornografi med all form av vidrigheter, som analpenetrering som flödar på nätet att räkna med en cancersvulst? Hur många fastnar inte i det då det blivit så lätt att hitta, se och testa sådant? Det ska testas och sen fastnar man, det är precis likadant med droger, är inte det en cancersvulst också i samhället? Man vill testa och sen sitter de fast i helvetet! Det handlar inte om medfödda tendenser (ja, förutom arvs synden då) utan det handlar om sataniska krafter som får grepp om människor. Vilket all synd handlar om! Det finns inget mellanting det finns ingen gråzon. Det är antingen Guds röst vi lyder eller djävulens! Anden mot köttet!

 • Kenneth Mäki

  Det är lustigt att just det citatet ”cancersvulst” blivit det alla hängt upp sig på och det som så många ”sk” pastorer och ledare av rädsla för vad världen ska tycka förfasat sig över och vänt Åke ryggen! Men om man läser vad som står så talar Åke om sexuella abnormiteter överlag just där, liksom sex med djur! Är inte swingerklubbar, sex med djur, och all denna pornografi med all form av vidrigheter, som analpenetrering som flödar på nätet att räkna med en cancersvulst? Hur många fastnar inte i det då det blivit så lätt att hitta, se och testa sådant? Det ska testas och sen fastnar man, det är precis likadant med droger, är inte det också en cancersvulst i samhället? Man vill testa och sen sitter de fast i helvetet! Det handlar inte om medfödda tendenser (ja, förutom arvs synden då) Vilket all synd handlar om! Utan det handlar om sataniska krafter som får grepp om människor. Dessa sataniska krafter som får folk att under tex droginflytande begå de värsta sortens bestialiska våldsbrotten, vilket de aldrig annars hade gjort! Homosexualitet talas det visst också faktiskt en hel del om i bibeln. Och konsekvenserna av det. Sodom och Gomorra är det tydligaste exemplet hur långt ett samhälle kan förfalla när väl det perverterade levernet genomflödar hela samhället. David Wilkerson profeterade om tider när horder av män går ut för att våldta andra män. Är det en slump att BRÅ låter meddela att våldtäkter mot män har ökat dramatiskt de senaste åren? Det finns inget mellanting, det finns ingen gråzon. Det är antingen Guds röst vi lyder eller djävulens! Anden mot köttet! Synden= uppror mot allt vad Gud sagt är en cancersvulst i samhället och i sista tiden ska den cancer spridas i hela världen! Men grodan kokas långsamt, och långsamt vänts de kristnas sinnen bort från Gud, de menar sig läsa bibeln men de vill inte tro och lyda det som står där längre utan skaffar sig egna lärare och läror allt efter det kliar i deras öron. Allt för att slippa se skiten i sig själva! Vilka handlar talet om det stora avfallet om? De som kallar sig kristna såklart, man kan väl inte avfalla från något man inte menar sig stå på? Ska människosonen finna någon tro på jorden när han kommer? frågade Jesus. Lukas 18:8

 • Kenneth Mäki

  Njäh, läs Åkes predikan igen. Det är lustigt att just det citatet där han inte nämner homosexualitet utan talar om sexuella abnormiteter i allmänhet, t.ex sex med djur, blivit det som alla hängt upp sig på och förfasar sig över. Är inte sex med djur sinnesjukt?

 • Zam Boij

  Att du orkar hävda att ngt är en synd men acceptabel