Kommentarer med anledning av kritik från David Willgren och Mackan Andersson

Det jag har försökt göra genom att lyfta fram en debatt om pastorsutbildning är att först och främst problematisera den nära kopplingen mellan frikyrkornas teologiska utbildningar och statliga universitet och högskolor. Det har blivit tre blogginlägg i ämnet.

Dessutom har jag berört något om vad som är bra teologi och teologisk metod, och för det tredje har jag något berört om pastorsutbildningens inriktning.

Huvudbudskapet har dock varit att problematisera den statliga styrningen över frikyrkornas teologiska utbildningar.

Det jag har sagt har förmodligen varit ganska okontroversiellt för en evangelikal kristen. Det var ju mycket kontroversiella beslut inom både Örebromissionen och Missionsförbundet en gång i tiden när man tog stegen över till statsbidrag för sina teologiska utbildningar, högskolestatus och examensrätt och den nära knytning till universitetsvärlden som det medförde.

Mackan Andersson har på sin blogg kritiserat mina blogginlägg i detta ämne. Det har även David Willgren gjort, och hans inlägg har jag lagt in som ett gästblogginlägg på denna blogg. Jag vill kommentera kritiken kortfattat, jag kan dock inte ta upp alla synpunkter, det skulle bli ett för långt inlägg.

Willgren kritiserar mig för att inte ”läst på så noga kring hur det ser ut i verkligheten”. Jag ”avslöjar ganska allvarliga missuppfattningar”, ”jag vet inte vad historisk-kritisk metod är”, ”jag drar slutsatser som inte är rimliga”, ”jag känner egentligen inte till akademisk teologi”, jag ger uttryck för fördomar mot sekulär universitetsteologi.

Mackan Andersson säger något liknande på sin blogg.

En viktig grund för min kritiska analys är Högskoleverkets granskningar av de teologiska utbildningarna. Högskoleverket är ju statens organ för att ge riktning och se till att de teologiska utbildningarna bl.a. följer högskolelagen. I min roll som EFK-ordförande för några år sedan följde jag noga Högskoleverkets kritik av Örebro missionsskola. Jag ville inte betunga mina bloggläsare med att gå in på detta i tidigare inläggen, men eftersom jag nu blir kritiserad för att jag inte vet vad jag talar om behöver jag ta upp det materialet i min argumentation.

En läsning av Högskoleverkets bedömningar av våra olika teologiska utbildningar ger fullständigt stöd åt min kritik och min ”alarmistiska ton” – för att citera Mackan. Det visar tydligt att det är ett modernistiskt upplysningsparadigm som styr Högskoleverket i granskningen av de teologiska utbildningarna, och därmed styr över vilken inriktning staten vill ge åt dessa utbildningar.

Ett problem är att Högskoleverket ställer tydliga krav på våra frikyrkliga teologiska utbildningar, samma krav som man ställer på de vanliga religionsvetenskapliga utbildningarna vid universitet och högskolor.

Samfunden som är huvudmän för dessa utbildningar, ställer inte alls samma krav med samma distinkta förväntningar och sanktionsmöjligheter. Det skapar en obalans i systemet och leder rimligtvis till att Högskoleverket styr mer över dessa utbildningar än berörda samfund som är huvudmän.

Jag har gått igenom Högskoleverkets granskningar av alla teologiska utbildningar, både senaste granskningsomgången, även tidigare granskningar. Det visar ett antal saker.

1. Ska man få statsbidrag och ha examensrätt, får man inte ställa krav på studenterna om personlig kristen tro, det är diskriminerande.

2. Lärarna ska rekryteras enbart utifrån akademisk kompetens, man får egentligen inte ställa krav på personlig tro eller kristen livsstil.

3. Undervisningen får inte vara konfessionell – bekännelsetrogen. Den ska helt utgå från upplysningsparadigmet och ha en religionsvetenskaplig inriktning. Den får inte utgå ifrån att kristen tro skulle vara sann och att Bibeln är Guds ord. Högskoleverket har kraftigt kritiserat även vanliga universitet och högskolor för att ha kurser i praktisk teologi som blir för konfessionella, bland annat har Lunds universitet kritiserats för att ha pastoralteologiska kurser som blandar tro och vetenskap. Jag har inte följt upp hur den kritiken har hanterats.

4. De frikyrkliga utbildningarna försöker naturligtvis hantera detta. Precis som Mackan Andersson påpekar finns det en hel del konfessionella inslag, jag har aldrig ifrågasatt detta. Det jag har hävdat är att man är utsatt för press och påtryckningar från Högskoleverket att inte vara en kristen utbildning som syftar till att utbilda pastorer och missionärer i kristen tro, inte om kristen tro. Men självklart förekommer bön, pastoral vägledning, förberedelse för tjänst – och mycket annat på dessa utbildningar. Jag har inte ifrågasatt detta, jag har bara problematiserat Högskoleverkets inflytande som är en direkt följd av statsbidragen.

Mackans bedömningar handlar om de frikyrkliga utbildningarna, där man får ta för givet att de är betydligt mer konfessionella trots blåslampan från Högskoleverket. Men de vanliga statliga utbildningarna, menar David Willgren att Högskoleverket har fel, eller att den faktiska verkligheten vid universiteten och högskolorna är mer konfessionell än vad regelverket tillåter?

 • Så här skriver Högskoleverket om Örebro Missionsskola: ”Örebro teologiska högskola balanserar mellan att utveckla den egna religiösa traditionen och att etablera en öppen vetenskaplig miljö som präglas av kritiskt tänkande och fri kreativitet. I Studiehandboken och i utbildningsplaner finns en del mycket problematiska formuleringar som inte hör hemma i en akademisk miljö. Ett exempel är: ”Utgångspunkten för tjänster inom församling och mission är tron på Jesus Kristus och en förankring i den kristna kyrkan. Den teologiska utbildningens sammanhang och mål – att vara ett vittnesbörd om Guds rike – sammanfaller därför med den kristna kyrkans.” (s. 10).”

Så här skriver man om exegetiken vid Örebro missionsskola:”Inom exegetiken råder ett problematiskt förhållande ifråga om de metodiska ansatserna, då de akademiskt kritiska metoderna och de andligt-meditativa tolkningarna, de så kallade lectio divina tolkningarna, läses inom samma kursblock. Här sker en sammanblandning av akademisk och pastoral läsning, som för präst- och pastorsutbildningen säkert är relevant men ur akademisk synpunkt sett är problematisk. Litteraturen på grund- fördjupnings- och avancerad nivå är i stor utsträckning av evangelikal art och tenderar därmed att metodiskt bli något perspektivlös.”

Högskoleverket har bestämda uppfattningar om hur bibeltolkning ska göras på ett vetenskapligt sätt men säger att Örebro missionskola gör det bra för det är ”uppenbart att studenterna arbetar kritiskt med de fundamentalistiska bibeltolkning som de mött i sina kyrkliga miljöer”. Här skulle det vara intressant att veta vad som menas med fundamentalistisk bibeltolkning i församlingsmiljöerna, och hur det bearbetas kritiskt.

Dessa skrivningar visar balansgången som måste göras av ett frikyrkligt teologiskt seminarium som får statsbidrag. Menar David Willgren att det inte är något problem med detta?

Willgren tar upp om historisk-kritisk metod och menar att jag inte förstår hur det fungerar. Jag menar nog att den historisk-kritiska metoden är ett uttryck för upplysningsparadigmet vilket bekräftas av Willgrens beskrivning, forskaren har en kritisk distans till forskningsobjektet, ”metoderna ger inga redskap för att uttala sig normativt på något sätt”. Tillvägagångssättet växte fram utifrån den teologi som utvecklats utifrån upplysningsparadigmet. Bibeln läses inte som det Gudsinspirerade ordet, ”nyttig till undervisning, till bestraffning, till upprättelse och fostran i rättfärdighet, för att gudsmänniskan skall bli fullt färdig, väl rustad för varje god gärning”. Det betyder inte att jag påstår att inte det finns några lärdomar att dra utifrån metoden som är värdefullt för bibelläsaren och för läraren i den lokala kristna församlingen. Jag bara menar att det är en helt otillräcklig bibelläsningsgrund för att träna ledare i lokala församlingar som ska bygga upp församlingen och stärka tron och Bibelförståelsen hos de troende.

Willgren problematiserar mina påståenden om att sekulär teologi definierar bort de övernaturliga inslagen i kristen tro och i Bibeln, och ifrågasättanden av tron på Bibeln som Guds ord.

Jag är här förvånad över att varken Willgren eller Mackan Andersson tar upp om de helt olika världsbilderna som ger helt olika infallsvinklar i att studera Bibeln. Högskoleverkets riktlinjer för teologistudier ger en helt annan hållning i bibelstudiet än att utgå ifrån att Bibeln är Guds uppenbarelse till oss människor. Det är ju utgångspunkten för att betrakta sig som evangelikal kristen, en grund för både Evangeliska Frikyrkan och Örebro Missionsskola.

Jag vill belysa min tes genom att jämföra presentationen av en frikyrklig teologisk utbildning som drivs med statsbidrag och en som inte gör det. Skillnaderna blir enorma.

Livets ords teologiska seminarium som inte drivs med statsbidrag formulerar sin inriktning och utgångspunkter på följande sätt:

Foundational to the purpose of Livets Ord Theological Seminary is its commitment to the historic Christian faith, to assist students in their quest for knowledge about their relationship to God, man and the universe. The baccalaureate program of the School of Higher Biblical Studies and Missions seeks to equip students with knowledge of the Bible and the Christian heritage and to lead them to the realization that such knowledge, when properly assimilated and developed, permeates and directs all phases of life. The Seminary offers several theological degree programs, including Bachelor of Arts New Testament Major and Master of Divinity.
The Vision of the Seminary
To proclaim the Christian faith in the power of the Holy Spirit To defend the evangelical faith To pursue truth in a scholarly and scientific manner To counteract and expose distorted information about Israel To provide a shield against the onslaught of New Age To be a beacon for the truth
The Goals of Livets Ord Theological Seminary
To form students who are Christ-like through education, scholarship, and example, who by faith and integrity of life will expand the Kingdom of God. To establish and cultivate, as the foundation for scholarship, the Christian perception of man, which assumes that each individual has an absolute and inviolable value. To restore the traditional relationship between scholarship and character development. To counteract and expose distorted information about the Christian Church and to provide a shield against the onslaught of New Age and other non-Christian philosophies”.
Så här beskriver Teologiska Högskolan i Stockholm sin inriktning:
”Det finns många olika skäl till att studera religion och teologi. Idag är de flesta medvetna om att religionen spelar en viktig roll i mer eller mindre alla kulturer. Och detta oavsett om man kallar sig för ateist, agnostiker, troende eller något annat. För att bättre förstå det mänskliga livets grundläggande förutsättningar måste vi ha kunskap om religiösa föreställningar. För såväl den personliga utvecklingen som ett vidare samhällsperspektiv gäller att få ämnen kan som teologi öppna nya dörrar till avgörande insikter. Att sen religionslärare, pastorer och präster måste studera teologi behöver inte sägas. Oavsett om du siktar på ett yrke eller vill läsa bara för egen utveckling så är du lika välkommen till THS. Högskolan har rötterna i en närmare 150-årig utbildningstradition och är idag ett av landets ledande lärosäten inom teologi och mänskliga rättigheter. Vi utbildar för arbete och ledarskap inom kyrka, akademi, näringsliv, frivilligorganisationer, statliga och kommunala verksamheter. På THS möter du engagerade lärare och framstående forskare. Ta dina drömmar och din längtan på allvar – vi kommer att göra det!”

THS´mission statement skulle inte Högskoleverket ha några invändningar emot.

Citaten visar väl ganska tydligt att spännvidden är ganska stor i dagens svenska frikyrklighet.

 

 

 

 

 


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/mattlose/stefansward.se/wp-includes/class-wp-comment-query.php on line 399
 • http://twitter.com/davidwillgren David Willgren

  Hej!

  Du pratar om ämbete. Jag blir då bara nyfiken på vad det är du kommenterar. Vad jag kan se har inte Stefan pratat om ämbetssyn?

  Och detta med att citera Bibeln för att retoriskt vinna en debatt. Vad menar du här? Har du exempel på när detta skett?

  Frid!

 • Inge

   Bengt det är synd att göra dig besviken! Alla kommer tyvärr inte till himmelen! I Men Gud har i sin nåd berett en väg för oss!
  Bibeln säger!
   ”Alla har syndat och äro i saknad av härligheten från Gud” Rom 3:23.
  ”Men Gud bevisar sin kärlek till oss genom att Kristus dog för oss medan vi ännu var syndare” Rom 5:8
  Att det var synden som skiljde oss från Gud det var centralt även för Judarna ”Det är era missgärningar som skilja eder och eder Gud från varandra, och edra synder dölja hans ansikte för eder, så att han icke hör er” Jes 59:2.
  Bäste Bengt, jag tror att det finns hopp även för dig, men det kräver en  aktivt troshandling från din sida!
  ”Ty om du med din mun bekänner Jesus som Herre och i ditt hjärta tror att Gud har uppväckt honom från de döda, så blir du frälst. Ty genom hjärtats TRO bliver man rättfärdig, och genom munnens bekännelse blir man frälst.” Rom 10:9-10.
  Bengt valet är ditt!
  Du skriver: ”Jag är beredd att offra mitt eviga liv för att rädda större delen av
  mänskligheten från att hamna i helvetet. (Och jag menar det!”
  Jesus har redan dött för oss, det skulle därmed inte hjälpa mänskligheten om du eller jag offrade sitt liv.
  ”Vi har blivit helgade, därigenom att Jesu Kristi >>kropp>> en gång för alla har blivit offrad” Hebr 10:10.
  Men utan TRO på vad Jesus gjorde på korset är Kristendomen bara en religion bland alla andra.
   

 • Inge

  Du skriver ”eller premierar sin egen syn framför andra tolkningar.”
  Här har vi ju problemet! Vi får alltså lärare på våra pastorsutbildningar som tvingas överge och kompromissa i sin tro på bibeln ord. Ta exemplet med Rom 1:27 Här har staten bestämt att vi skall tro i en viss riktning. Nåde den som läser ordet som det står.
  Om vi inte får ha lärare på våra pastorsutbildningar som får förmedla den TRO på ordet som de fått sig undervisat och uppenbarat genom DHA och premiera det, då är det allvarligt.

 • ulrikajansson

   Gäller det alla utbildningar knutna till SKR?
  Kan jag vid ÖMS skriva att det är Maria som beder för mig (obs.villfarelse) eller vid KK´s någonstans skriva motsatsen?
  Börjar inte statens inblandning eller inte blekna i verklig betydelse när vi kommer in på våra egna grava problem?

 • http://twitter.com/davidwillgren David Willgren

  Hej Inge!

  Du skrev ”statlig institution”, vilket jag tolkade som universitet. Läget är naturligtvis annorlunda på mer konfessionella skolor, t.ex. ÖTH.

  Den varnande ton som lyser igenom i ditt inlägg stämmer jag inte in i. Staten bestämmer inte över hur någon ska tolka Bibeln.

  Frid!

 • http://twitter.com/davidwillgren David Willgren

  Hej!

  Jag är inte säker på att jag hänger med på alla dina förkortningar. Och det är svårt att svara på din fråga eftersom den är lite för generell. Jag vet inte riktigt vad du frågar efter. Vet inte heller vad det är för grava problem du syftar på.

  Frid!

 • Nils

   Frågan är vad du menar med ”aktiv troshandling”. Munnens bekännelse eller hjärtats tro eller båda. Frågan är om tron är en av Gud given gåva, i så fall är det ingen aktiv troshandling. Antingen har man tron eller så inte. Möjligen skulle man kunna bestämma sig för att tro, då är det en aktiv handling, en viljeyttring, men en tro i egentlig mening är det väl inte. Man tar ett beslut och bestämmer sig för att Gud har uppväckt Jesus från de döda. Vad man beslutar är ju varken sämre eller bättre eftersom det inte går att bevisa att Gud kan eller inte kan göra detta. Om det är angeläget ta ställning vet man väl bara själv.

 • Inge

  Nils jag tror nog att det handlar om ett aktivt val vi måste göra! Gud tvingar inte oss, vi är skapade med en fri vilja. Sedan är ju munnens bekännelse och hjärtats tro avgörande. Jag menar att i exemplet du nämner med att Gud uppväckte Jesus från det döda, en händelse väl omvittnat i Bibeln av flera oberoende vittnen, så det bör ju vara sant om vi räknar oss som Kristna och tror att bibeln är Guds ord, om vi då i våra universitet och pastorsutbildningar skall lägga tid och diskutera detta i oändlighet om det är sant eller inte? Var hamnar vi då? Om man har kommit så långt att man har beslutat att utbilda sig till pastor då borde man väl även ha tagit beslutet att tro vad bibeln säger i frågan?  

 • Inge

  Du skriver ”Staten bestämmer inte över hur någon ska tolka Bibeln.” Men staten bestämmer över de medel som betalas ut, och drar troligen tillbaka medel om vi lär ut något som är klart i bibeln men mot vad man för tillfället bestämt av staten. Detta gör att varje läroanstalt måste anpassa sin utbildning efter vad staten har bestämt även om det är emot bibeln.

 • ulrikajansson

   SKR menar jag som Sveriges kristna råd. ÖMS menar jag som Örebro missionskola och KK som Katolska kyrkan.

  Problemet är att det enligt Jesus bara finns en (1) Herre, ett (1) dop och en (1) tro.
  Inte flera.
  När vi påstår att det finns flera så har vi grava problem med Sanningen.
  Det finns ju bara en David Willgren eller hur?
  Och den lär vi känna genom att lära känna dig, inte en massa vanföreställningar om dig.
  Hänger du med?

 • Nils

   Men den akademisk-teologiska utbildningen handlar väl om kunskap om bibelns texter, inte om vad man ska tro. Anser man att kunskap står i motsättning till tron så hamnar man i mörker.

  Luther trodde inte på den fria viljan eftersom den är slav under synden. http://www.algonet.se/~luther/citat22.htm. I så fall kan tron inte vara en gärning. Enbart nåd och gåva.

  Om man nu inte kan välja att tro som en aktiv handling så återstår för den relativa fria viljan att hantera ett medvetande där tron ingår. Där finns ingen brist på frågor att välja svar på. Och trons konsekvenser som kanske en av de främsta att ta ställning till.

 • Inge

   Herren svarade: ”Om ni har tro som ett senapskorn, skall ni kunna säga
  till det här mullbärsfikonträdet: Dra upp dig med rötterna och sätt ner
  dig i havet! Och det skulle lyda er.

  Läs gärna Trons kapitel. Hebr 11:1-39 Tron är en övertygelse om det man hoppas, en visshet om det man inte ser.  osv.

  Hebr 13:7 Tänk på era ledare, som har predikat Guds ord för er. Se, hur de slutade sin levnad, och följ deras tro.
  Även här handlar det om att våra ledare bör vara föredömen i tron.

  När det gäller kunskapen så är den tyvärr ofta ett hinder för tron.
  Läs vad Jesus ansåg om Fariséerna och de skriftlärda. de män som hade mer kunskap än de flesta då levande.  Matt 23 1-36
  Kunskap nämns 107 gånger i bibeln.
  Tro däremot nämns 1054 gånger. (SvFB)
  Vilka ledare vill vi ha? De som är fyllda av kunskap? Eller de som är fyllda av Tro? Troligen en kombination men utan Tro är kunskapen död.
  Lewi Petrus satte sin tro till ordet, vad omgivningen och de andliga ledarna än ansåg om hans handlande. Hans Tro förbjöd honom att handla mot bibelns ord. Lewi Petrus var i stort sätt självlärd men ändå kunde han sätta sådana spår i den Andliga världen. 

 • Nils

   Du säger att kunskapen är ”tyvärr ofta ett hinder för tron”. Men jag ser inga belägg för det. De fariseer och skriftlärda i Matt 23 som du talar om är ju snarare exempel på motsatsen, nämligen att deras kunskap är föredömlig, däremot inte deras handlingar eller brist på sådana. Läser i tredje versen att ”Allt vad de lär er skall ni därför göra och hålla, men efter deras
  gärningar skall ni inte handla. Ty de talar men handlar inte.” Hyckleriet är problemet. Men om mer av tro är botemedlet så tror jag inte att kunskapen därför måste bli mindre. Om kunskap utan tro är död så är väl tron utan kunskap utan substans.

 • Inge

  Du har ju rätt i att den tidens kloka de kunde skrifterna och lagen, men det räckte tydligen inte? Varför valde då inte Jesus personer ur dessa led att föra evangeliet vidare? (Paulus undantagen) Hade det varit idag så hade de världsliga meriterna troligen varit avgörande i val av andliga ledare.
  Det är klart att vi behöver kunskap och där har vi ju bibeln som ger oss den kunskap vi behöver genom DHA ljus som gör ordet levande för oss.  Men åter till detta med Tron, så vill jag avsluta mina inlägg med 1Kor 13:13
  Nu består Tron, Hoppet och Kärleken, dessa tre, men störst av dem är Kärleken.

 • http://twitter.com/davidwillgren David Willgren

  Hej! 

  Tack för förtydligandet! Det är uppskattat. Och du har rätt i att det bara finns en David Willgren (i Sverige, vad jag vet) :). 

  Förutom att jag antar att du citerar Paulus (Ef 4:5) och inte Jesus så måste jag säga att jag inte hört någon hävda att det skulle finnas flera Herrar o.s.v. Det man däremot kan hävda, och med rätta enligt mig, är att det inte finns [ett] sätt att förstå hur Jesus är Herre, det finns inte bara [ett] sätt att beskriva vad tro är och inte bara [ett] sätt att praktisera dopet. Dessa saker är för komplexa för att kunna beskrivas och redogöras för i enkla meningar. Därför behöver vi noga studera bibeltexterna för att se vad detta faktiskt innebär för oss och vara ödmjuka och öppna för att vi kanske inte har förstått allt. Det är ju trots allt tillsammans med alla heliga som vi förmår fatta bredden och höjden och djupet… (Ef 3:18), och inte själva!

  Vanföreställningar behöver man naturligtvis göra upp med, men i viss utsträckning är alla våra föreställningar om Gud begränsade. Gud är fullkomlig, men vårt språk är det inte.

  Frid!

 • http://twitter.com/davidwillgren David Willgren

  Hej!

  Jag förstår dig delvis tror jag. Och jag håller med om att statsbidrag måste diskuteras, därför tycker jag ju att debatten som Stefan dragit igång är viktig! Det kan absolut komma en punkt då man inte kan driva en statsfinansierad pastorsutbildning. 

  Men än så länge har det inte gått så långt som du antyder. Du får som skola, enligt vad jag förstått, stå i en uttalad konfession, men du får för den skull inte (och bör inte, enligt mig) undvika att tala om andra sätt att tolka texterna. 

  Frid!

 • Nils

  Ja det verkar som att Kärleken är A och O och den främsta boten och därmed hakar detta slut åter till Bengts början. Jag tror helt enkelt att Jesus valde enkla människor därför att de var öppna för ett nytt budskap på ett helt annat sätt än den tidens kloka som nog ansåg att de redan kunde allt. Men minns att Nikodemus kom till Jesus om natten.

 • Inge

  Den punkten är redan passerad! Nu handlar det om grodan som sakta värms upp!
  Frid!

 • O P

  Du skriver att det inte bara finns ett sätt att praktisera dopet. Kan det skrivas enklare än Jesu ord, det höves oss att så uppfylla all rättfärdighet, och när Jesus var döpt ”steg han strax upp ur vattnet” det visar helt klart att han varit i vattnet med hela sin kropp.

  Jag har läst allt som du skrivit på denna blogg, och det känns som du studerar sönder vår tro, är det den kunskap som du förmedlar till dom blivande pastorerna, då får du snart byta till Will o gren.

  ( Du skriver att du inte hänger med på alla förkortningar, men du själv använder mycket konstiga och helt onödiga ord, tänk på att det är en öppen blogg och det du skriver läses av oss alla)

 • http://twitter.com/davidwillgren David Willgren

  Ok! Vi har inte samma bild av läget här, och jag tror inte att vi kommer längre i detta forum, men du är varmt välkomment att besöka ÖTH någon gång för att bilda dig en uppfattning om hur det egentligen ser ut!

  Frid

 • http://twitter.com/davidwillgren David Willgren

  Broder!

  Jag tog illa vid mig av ditt inlägg och väljer därför att inte kommentera det närmre. Önskar dig istället all välsignelse och Guds frid. 

 • O P

  När våra unga talar om att gå på missionsskolan och vi ser att du inte har en klar entydig tro, så kan vi inte rekomendera dom att gå på den skolan.
  Vad jag kan se på det som du skrivit till andra här så undviker du att svara på frågor som gäller dopet.
  Du gick emot Ulrika, och nu vill du inte deklarera klart och entydigt hur du ställer dig till dopet.

 • Decimus

  ”Studerar sönder vår tro” Om din tro är så bräcklig att den inte tål att reflektera över bör du troligtvis se över vad din tro vilar på. 

  Uppmaningen att det är en öppen blogg som läses av många gäller också dig! Denna kommentar var över gränsen. 

  David har hela tiden skrivit sakligt och respektfullt. När någon har förolämpat honom har han enkelt frågat vad denne menat och fortsatt samtalet i respektfull ton. Din kommentar, däremot, luktar bittert. En ursäkt vore på sin plats. 

  När det sedan gäller själva sakfrågan kan vem som helst förstå att Davids intention inte var att slå fast någon särskild dopsyn, utan att vi i ödmjukhet och gemenskap bör läsa, förstå och underordna oss texterna. 

 • Inge

   Tack!

 • Pingback: Det teologiska samtalet – ett slags svar till Swärd. (Igen). | Mackan Andersson()