Min uppfattning om Sarons syn på medlemskap

Har lovat kommentera intervjun med Joakim Hagerius om Sarons öppnare medlemskap. Sammanfattningsvis tycker jag att Saron är inne på fel väg. Jag vill motivera varför. Tycker dock att det är bra att tidningen Dagen tar upp dessa frågor, det har diskuterats inom EFK i slutna rum i flera år, och jag tycker att det är bra att vi rensar luften. Tycker att det är bra att Joakim är tydlig och konsekvent i att presentera var Saron står.

Det är viktigt att hålla isär frågorna om medlemskap och hur vi ska leva som kristna, men de båda frågorna hänger också ihop.

Jag tycker att det är helt fel utgångspunkt när man talar om lärjungaskap, radikal kristen efterföljelse och hur vi ska leva som kristna, att utgå från frågan om homosexualitet, som i det sammanhanget är en mycket marginell fråga. Eftersom Dagenartikeln och Hagerius utspel hade fokus på den frågan måste jag också ha den utgångspunkten för att göra diskussionen begriplig.

1. Evangeliska Frikyrkan är en evangelikal rörelse, och vi har Lausannedeklarationen som ett av våra grunddokument. Det säger att Bibeln är rättesnöret för lära och liv. När det gäller bedömningen av homosexualiteten behöver vi alltså i första hand söka oss till Bibeln för vägledning. De enda texterna vi har i Nya Testamentet om detta är 1 Kor. 6:9-11: ”Vet ni inte att inga orättfärdiga skall få ärva Guds rike? Bedra inte er själva! Varken otuktiga eller avgudadyrkare, varken äktenskapsbrytare eller de som utöver homosexualitet eller de som låter sig utnyttjas för sådant, varken tjuvar eller giriga, varken drinkare, förtalare eller utsugare skall ärva Guds rike. Sådana var en del av er. Men ni har tvättats rena, ni har blivit helgade, ni har förklarats rättfärdiga i Herren Jesu Kristi namn och i vår Guds Ande” och Pauli ord i Rom. 1:24-27 som kraftigt fördömer den utlevda homosexualiteten. I dessa båda texter tas det upp också ett antal andra saker som är oförenligt med kristen livsstil, så i Nya Testamentet som helhet har homosexualiteten en begränsad plats, men det ges tydliga riktlinjer när det nämns. Så jag tycker att Hagerius har fel när han svarar så pass vagt och trivialiserande på frågan om den utlevda homosexualiteten är synd. Vad jag kan förstå har det under hela kyrkohistorien varit en ganska enhetlig bedömning av den utövade homosexualiteten som synd, inte förenligt med efterföljelse av Kristus och att leva ett liv som behagar Gud. De äldre kyrkorna, den katolska, och den ortodoxa är solklara i sin syn på denna fråga. Jag tycker att man orienterar sig bort från den evangelikala bibelsynen om man menar att utlevd homosexualitet är en acceptabel kristen livsstil.

2. En del kristna och kyrkor som tycker att utövad homosexualitet är helt okey, har naturligtvis inga problem med att acceptera praktiserande homosexuella som medlemmar. Sedan finns det de som accepterar Bibelns undervisning och kristna kyrkans hållning under 2000 år som vägledande, men man menar att församlingsgemenskapen ska vara präglad av nåd, låga trösklar, öppenhet och vi ska inte avvisa någon. Vi brottas alla med synd. Hagerius är inne på denna tankegång när han säger att vi ska respektera en människas utgångspunkter. Hagerius hamnar dock här i en mellanposition, han sällar sig inte till bl.a. de biskopar som fullt ut bejakar den homosexuella livsstilen, han kan inte viga dem eller ha välsignelseakter, men han kan acceptera dem som medlemmar, och han trivialiserar och är otydlig om homosexualitet som synd. Hagerius går halva vägen. De kan inte bli ledare i församlingen, men han säger att detta kan förändras i framtiden. Samtidigt är det något inkonsekvent att hävda att en viss kategori av medlemmar inte kan bli ledare. De som lever i registrerat partnerskap lever ju i en medvetet vald livsstil, det handlar ju inte om människor som brottas med sin homosexuella läggning eller något annat, utan om personer som fullt ut har bejakat sin homosexuella läggning, annars skulle man inte leva i ett partnerskap.

3. När det gäller synen på medlemskapet så är det viktigt att betona Evangeliska Frikyrkans baptistiska rötter. Baptism handlar ju bland annat om en församlingssyn med fokus på församlingen som de heliga, de som är avskilda från världen, och som följer Kristus. Baptismen växte fram som en protest mot folkkyrkans bristande betoning på omvändelse och radikal kristen livsstil. Och här är jag mycket skeptisk till Hagerius resonemang om att visa respekt för en människas utgångspunkter. Utgångspunkten är pånyttfödelsen och omvändelsen, att vi blir delaktiga av Kristi död och uppståndelse till förvandlade liv. Vi blir naturligtvis inte färdighelgade på en gång, men Gud gör en storstädning med oss, och vi får en ny utgångspunkt för våra liv genom omvändelsen. Sedan ska omvändelsen och helgelsen pågå alltid i våra kristna liv. Men omvändelsen innebär att jag i grunden vänder mig bort från det som är destruktivt och som inte behagar Gud i mitt liv, omvändelsen innebär olika saker för olika människor och går olika snabbt för olika människor, men för den människa som kommer till Kristus och som brottas med sin homosexualitet, behöver omvändelsen innebära att jag blir medveten om att den aktiva homosexuella livsstilen inte behagar Gud. Jag har under årens lopp haft ett antal homosexuella kristna vänner som har kommit fram till en sådan omvändelseprocess. Det innebär inte att de aldrig upplever frestelser eller faller i sin kamp, men man har fått en ny utgångspunkt. Så om man accepterar Bibelns undervisning om homosexualitet men ändå fullt ut bejakar aktiva homosexuella som församlingsmedlemmar, innebär det att man orienterar sig bort från en baptistisk församlingssyn – enligt min mening. Den baptistiska synen är fullt förenlig med öppenhet, och att ta emot människor där de befinner sig – man kan göra det och ändå vara radikal i sin omvändelseförkunnelse. Den baptistiska församlingssynen går också mycket djupare än den ytliga föreningsmedlemsskapsmodellen som har blivit förhärskande i svensk frikyrka. Baptistisk församlingssyn handlar om att vara Kristi kropp tillsammans, dela varandras liv, leva i överlåtelse och förpliktelser gentemot varandra.

4. Bibeln ger en mycket tydlig undervisning om hur vi ska leva som kristna på alla livets områden. Det finns ett antal texter i både breven och evangelierna om detta. Homosexualiteten är en liten detalj i sammanhanget, eftersom det berör en begränsad grupp människor. Men många synder berör oss alla, i varje fall de flesta av oss, och det är viktigt med en tydlig undervisning i kristna församlingen om hur vi ska leva. Samtidigt behöver undervisning bäras upp av Guds nåd, Andens kraft, och leda till kraften att leva ett heligt liv, annars blir det bara omöjligt och träldom. Förkunnelse av lag måste alltid gå hand i hand med förkunnelse av nåd. Det som driver oss är längtan efter helighet, Kristuslikhet, att leva i lydnad till Kristus. Om man bara upplever det heliga livet som lagiskt och betungande så har man inte fått grepp om vad det handlar om.

5. Jag förordar både en evangelikal bibelsyn, och en baptistisk församlingssyn. Att praktisera en baptistisk församlingssyn i dagens sekulariserade svenska frikyrka är dock inte enkelt. Det kan kräva en längre omställningsprocess. Och det finns ofta felaktiga bilder av vad det innebär. En baptistisk församlingssyn innebär att vi lever ett gemensamt liv i Kristi efterföljelse, tillsammans studerar Bibeln för vägledning, och hjälper varandra i den vandringen, och har rätten att tala in i varandras liv, och gå tillrätta med varandra. Det kan också innefatta korrigering för att hjälpa varandra i vår kamp mot synden. Nya Testamentet undervisar om att tillfälligt avvisas från församlingsgemenskapen kan i yttersta nödfall vara en del av den korrigeringsprocessen. Bara för att detta har missbrukats i frikyrkohistorien, kan man inte av det skälet avvisa den undervisning som finns i NT på detta område. Många moderna frikyrkor har tappat bort lärjungaskapsaspekten och helgelsen när det gäller församlingslivet, och hamnat i en modell av passivt medlemskap där folk i praktiken får leva som de vill, ganska långt från den baptistiska församlingssynen. Vill församlingsledningen ändra i detta måste det göras stegvis. Jag anser inte att det är förenligt med kristet liv varken att leva i sambo, homosexuella förhållanden, bunden av girighet och penningbegär, eller leva i skvaller och förtal. Det går inte bara att börja utesluta  en massa människor ur församlingen, det är helt fel sätt att höja ribban. Tydlig undervisning, tydlig församlingsordning, genomarbetade introduktionskurser in i församlingen, fortsättningskurser på Alfa, och aktiv själavård, cellgrupper, där man stegvis engagerar sig mer i varandras liv, är rätt väg att gå för den sekulariserade församlingen.

6. Den svenska frikyrkan har alltmer sekulariserats under de senaste 40 åren och att nu kategoriskt hävda att den och den livsstilen är acceptabelt, och man kan leva så som kristen och vara med i församlingen, det handlar om att ytterligare främja denna sekularisering. De argument som Hagerius för fram, har förts fram i massor av liberala kyrkor i hela västvärlden under senaste 40 åren, Saron befinner sig ungefär där många missionsförsamlingar befann sig för 20 år sedan, och där Svenska Kyrkan var för 30 år sedan. Idéerna är ju inte särskilt originella, det handlar att följa de liberala kyrkorna, och gå i deras fotspår. Jag anser att det är helt fel väg. De liberala kyrkorna har dock inte visat någon större förmåga att främja väckelsekristendom, och att föra många människor till tro på Kristus. Väckelse och stark församlingstillväxt och många som kommer till tro, i ett globalt perspektiv, sker det i evangelikala kristna miljöer och där man står för en mer konservativ bibelsyn och syn på den kristna läran.

7. Jag tycker också att vi måste visa ett visst mått av respekt för Evangeliska Frikyrkans egna rötter, och titta på både Örebromissionens och Helgelseförbundets ursprung och tradition. Helgelseförkunnelsen var mycket påtaglig inom dessa rörelser. En skillnad mellan då och nu var att då läste kristna Bibeln och den allmänna bibelkunskapen var mycket god hos vanliga kristna. Det blir hopplöst i dagsläget att föra debatter med människor som har mycket grumliga kunskaper om Bibelns vägledning i olika frågor, ett dilemma man ofta hamnar i, i etikdebatter inom kristenheten.

8. Tycker att EFK:s största församling har ett särskilt ansvar att förvalta arvet från EFK:s rötter och också att synkronisera sitt agerande med samfundsledningen.

Det finns mycket mer att säga i denna fråga, men detta var några korta reflektioner.

 


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/mattlose/stefansward.se/wp-includes/class-wp-comment-query.php on line 399
 • uffe

  Det är tragiskt att man i nya bibelöversättningar använder ordet ”homosexuell,” eftersom det inte finns i grundtexten. Ordet kom till på 1800-talet och introducerades i Sverige på 40-talet. De ställen i bibeln som talar om samkönad sex handlar inte om den kärleksrelation som två personer av samma kön upplever, utan om övergrepp och om människor som ”övergett det naturliga umgänget.” Men det handlar inte om de som föds med denna läggning. De måste få ha sin rätt att leva ut sin kärlek, precis som alla andra. Fatta det nån gång!!

 • jan

  Ty så älskade Gud Världen att han gav den sin ende son för att de som tror på honom inte skall gå under utan ha evigt liv.

  Detta gäller även dem som samlar skatter på jorden och inte gett allt till de fattiga och lever i slummen på existensminimum och kanske tom homosexuella Stefan oops

  Gud välsigna Er alla!

  Låt ditt rike komma och låt Saron fortsätta att välsigna och utvecklas som den gjort genom bibellärare Törn(som även han i sin avskedspredikan uttrykte försoning gentemot förmaningarna de tidiga åren på 90-talet Nils glansår) och med Joakim Hagerius som nu tar församlingen till nya oanade höjder!

  Amen
  /Jan

 • jan

  Tänk om inte alla evangelierna fanns när 1 Kor. 6:9-11 skrevs, vad jag vet har inte bibelforskningen kunnat säkra detta. Om bara markus och matteus fanns så kan ju Johannes tillkommit senare. Isåfall kanske även Saulus/Paulus mjuknade när Johannes evangelium presenterades. För humanisten Johannes kompletterade och manifesterade kärleksbudskapet ytterliggare ett snäpp med sina ord om att vi ska älska varandra….

  Blev lite engagerad i detta nu och ska kontakta några 1) jurister , 2)läkare och 3)bibelforskare kring lagtextens tolkningsmönster 1, medfödd homosexualitet 2 och ordningsföljd på brev kontra evangelier 3…

  Älska Varandra
  /Jan

 • Laverda

  Jag har hittils trott att en väckelse och kärlek till Guds Ord och omvändelse kan rädda Sverige.
  Jag tror inte det längre. När en kristen församling öppnar för att ta in homopar i kyrkan.
  Dvs. människor som trotsigt FÖRSVARAR sin synd. Och inte bekänner och överger den finns det inte hopp längre för Sverige och Göteborg.
  Jag tror Birger Classons profetior börjar uppfyllas, 50 år senare.
  Det här kommer att sprida sig och domen blir en verklighet.
  Dom onda andarna gläds verkligen åt det här steget.
  Den hemliga böglobbyn har inte arbetat förgäves
  Samma typer som fixade Gardells doktorshatt, strax före boken

 • Kenneth

  Jan funderar på tillkomsttiden för evangelierna. Så gott som alla bibelforskare är väl överens om att Johannesevangeliet tillkommit betydligt senare än 1 Korintierbrevet. Så Paulus lär knappast ha läst det fjärde evangeliet innan han skrev till församlingen i Korint.

  Men anser du att Paulus inställning skulle ha förändrats om han verkligen läst Johannes? Vilken text i Johannesevangeliet är det du särskilt syftar på? Om du syftar på avsnittet i kapitel 8 om Jesu möte med äktenskapsbryterskan så finns det ju en del saker att fundera över. Var Jesus verkligen ”mildare” än Paulus? Han sa ju inte bara att han inte dömde kvinnan. Han sa också till henne: Synda inte härefter! Dessutom – just detta textavsnitt är ifrågasatt då det inte finns i de äldsta handskrifterna. Det anses vara ett senare tillägg.

  Så Jan, det vore spännande om du tydligt förklarade vilken/vilka text/er i Johannes du syftar på när du antyder att Paulus och Johannes hade olika inställning ifråga om synd, dom och nåd.

 • Pingback: Aletheia — Blogg & Tankesmedja » Bloggarkiv » Ekot av Hörnmarks tystnad()

 • wildwest

  Efter att ha browsat igenom alla 55 inlägg för att få en känsla för huvudlinjerna i kommentarerna (och kaffet har kallnat) så tycker jag det finns två punkter att slå fast:

  1) Det är skillnad på gudstjänstdeltagande/alphakursdeltagande/cellgruppsdeltagande och medlemsskap. Det förra förpliktigar mindre än det senare.

  I Sverige är vi så rädda för hierarkier. Men man kan kräva lite mer av en församlingsmedlem än av en tillfällig gudstjänstdeltagare, man kan kräva lite mer av en pastor/väktare på muren/herde av sina får än en vanlig medlem.

  2) Är homosexualitet synd eller inte, dvs hur tolkar man de två bibelsammanhang som Stefan tar upp i sin artikel?

  För mej för punkt 2 ett steg till: tror man att Bibeln är Guds ord eller inte? Kan man tolka bort homosexualitet som synd ur dessa bibelsammanhang kanske man även kan tolka bort de andra synder som där nämns och som energiskt kastas in i debatten för att visa att vi alla är lika goda kålsupare. Kanske inte girighet, förtalare osv är synder heller? Då hamnar vi snart hos Gardell…

 • Nils

  Påfallande är att konstatera att Stefans punkt nr. 7 har sådant genomslag i kommentarerna här…

  Tillåt mig ref. till ytterligare en bra analys & sammanfattning i ämnet:
  http://mikaelkarlendal.pingstkyrkan.net/?p=49

 • Bo

  Joakim Hagerius får i en intervju i Dagen 17/4 frågan om utlevd homosexualitet är synd. Han svarar att ”det blir så utpekande och ofta förenklande att om man börjar att peka ut det där och det där är synd. Alla vi människor är influerade av synd och alla har olika symptom på det”

  Men bibeln pekar helt klart ut olika saker som allvarlig synd. Gud pekar ut synd i människors liv och även i församlingarna. I Apostlagärningarna kap.5 straffades Ananias och hans hustru för att dom ljugit för Gud. Dom föll döda ner och stor fruktan kom över alla som hörde detta.

  I Uppenbarelseboken kap. 2 och 3 talar Gud om tillståndet i några av dåtidens församlingar. Där går han skarpt tillrätta med församlingarna i Pergamus och Tyatira som inte tagit itu med Balaams lära och kvinnan Jesebel som förledde Guds tjänare till att bedriva otukt och äta kött från avgudaoffer.

  Nog är det skillnad på synd och synd. Och nog måste vi kunna kalla synden vid dess rätta namn och peka ut den. Det förefaller mig som att Saron hamnat i en liknande situation som dessa två församlingar.

  Enligt intervjun blir man medlem i Saron om man bekänner Jesus Kristus som herre och frälsare och blir döpt i den treenige Gudens namn. I Saron döper man alltså utlevande homosexuella och anser att det är förenligt att leva så och samtidigt bekänna Jesus som Herre. Jag förmodar att dom också får ta emot nattvarden. Vad hände med uppmaningen om att pröva sig själv, att inte synda mot Kristi lekamen och blod? Detta är ett paradigmskifte inom frikyrkligheten. Ett paradigmskifte som leder mot en katastrof.

 • Erik

  Såsom det var på Noa’s dagar….

  Det finns en anledning att Sodom och Gomorra gick under. De var och är varnande exempel!!!

  Det är förundrande hur snabbt ett avfall går. Bara på de senaste 10-20 åren har otroligt mycket hänt…

  Man kan undra vilka vredesskålar som kommer hällas över detta land med tanke på homo-äktenskaps förändringen.

  Såsom det var på Noa’s dagar….
  Herrens dag är nära, den stora och fruktansvärda…

 • http://www.bjornolav.blogspot.com Bjørn Olav Hansen

  Takk Stefan Swärd for din tydelighet og bibeltroskap i dette spørsmålet! Jeg er også glad fordi du understreker hva det baptistiske forsamlingssynet innebærer. Når jeg leste oppslaget i Dagen ble jeg trist, skaket og nedslått. Derfor er det så godt å se at det finnes en tydelighet hos deg etter å holde fast ved den tro som en gang for alle er overgitt de hellige.

  Bjørn Olav Hansen
  baptistpastor fra Norge

 • Newbee

  Jag är medlem i Saron och känner mig ledsen efter att ha läst artikeln i Dagen.
  Detta är något som jag som medlem inte fått någon information om och mig veterligen har det varken bjudits in till samtal eller debatt i frågan.
  Jag älskar Saron och har hittat ett andligt hem där men känner mig nu lite lurad.

  Lägger allt i Herrens händer och ber om andens ledning.

 • uffe

  Oj, oj, oj … tänk att de homosexuella har sådan inverkan på Sverige, att de skulle vara orsaken till vredesskålar. Skärpning, om jag får be. Sodom och Gomorra förstördes inte p.g.a. dess homosexualitet, utan för dess ondska överhuvudtaget. Och det handlar inte om homosexualitet i ordets rätta bemärkelse, alltså kärlek mellan två personer av samma kön, utan det som beskrivs är en tänkt gruppvåldtäkt på det två män som besökte Lot. Det är en väsensvidd skillnad.

  Och att skylla ev. katastrofer på de homosexuella är väldigt lågt, tycker jag. Men det har ju alltid varit populärt med syndabockar. Speciellt när man inte vet orsakerna till katastroferna. Som under pesten t.ex. Då skyllde man på judarna och gav dem skulden för det, men nu vet vi ju att det var loppor som orsakade den.

 • uffe

  Jag tycker f.ö. att man ska vara försiktig med att uttala domar över Sverige. Det som sker det sker och behöver nödvändigtvis inte vara straff från Gud, utan har andra orsaker. Och varför skulle det vara så speciellt om vi drabbades, när övriga delar av världen gjort och gör det? Hungerkatastrofer och naturkatastrofer har funnits länge, så varför skulle vi vara något undantag? Naturen har sin gång och tyvärr så har vi förstört den och nu börjar den ge igen. Och det är vi, den rika västvärlden och Sverige som har utnyttjat och förstört den, men på andra platser på jorden. Så, varför skulle inte vi drabbas?

 • Laverda

  Uffe du har inte fattat nå´t

  Det vi talar om är inte olika sorts synder utan att FÖRSVARA sin synd.
  Att inte omvända sig.
  Det är bara en tidsfräga innan gruppvåldtäckter av Homosexuella ar vardagsmat i Sverige.
  Det var nyss en i tidningarna.
  Och det innebär att kommer domen utan pardon. Över Sverige. Över oss alla.

  ”Om Gud inte skonade änglarna som syndade…”

  Läs själv i Hebr.

  Det är i slutet av Bibeln…

 • Laverda

  Det var visst II Petr 2: kap.
  I slutet av Bibeln

 • inid

  Gå in på Tidens tecken och läs ”Den förbjudna röda porten” uppdat 090320!

 • Jonas

  De frågor EFK bör ställa sig är om församlingarna är en del av Kristi Kyrka den ena, heliga, allmänneliga och apostoliska kyrkan?! Finns det en kyrka som Jesus Kristus gav i uppdrag åt aposteln S:t Petrus att grunda eller tusentals? Stefan, du nämner katolska kyrkan och ortodoxa kyrkan som är mycket tydliga när det gäller utlevd homosexualitet och sex utanför äktenskapet. Samtidigt innebär detta inte att till exempel personer som lever ut homosexualiteten inte får vara medlemmar, även om de inte äger tillträde till kommunionen.

  Det är således okristet, obibliskt och inhumant att vägra de som lever som sambos medlemskap i församlingen. Detta innebär inte att församligen därigenom också säger att det inte är synd.

  Beträffande Metodistpastor Berndt Isakssons inlägg instämmer jag att det vore olyckligt om Metodistkyrkan gick ihop med baptisterna och Missionskyrkan; teologiskt sett står man ju betydligt närmare Svenska kyrkan då man bejakar episkopaliteten och en riktig sakramentssyn.

 • uffe

  Laverda, jag har nog fattat mer än du tror. Och jag kan min bibel, så jag har inga problem med att hitta varken Hebr. eller 1 Petr. brev. 😉 Men jag har nog inte samma bibelsyn som du, så jag förstår att vi tänker olika. Kärlek mellan två personer av samma kön är dock inte detsamma som gruppvåldtäkt. I så fall kan man ju säga att heterosexualitet också är synd, eftersom gruppvåldtäkter är vanligt bland dem också. Förstår du hur jag tänker? Kärlek, gemenskap, samhörighet, närhet osv. är inte detsamma som våldtäkt. Om Gud ska straffa Sverige, ja hela världen, så beror det inte bara på de homosexuella. Så tror jag i alla fall.

 • http://andreas.agenteyes.com Andreas Bengter

  DEt excelsis skrev väldigt relevant: Hur gör ni med giriga, förtalare och äktenskapsbrytare?

  Om man är girig och inte vill släppa den synden ska man få gå kvar i församlingen? Om man ska stänga ute de som lever ut sin homosexualitet.. I sådanna fall inte eller hur? Kanske borde man gå tillbaka till en lite mer konsekvent och rättvis hållning som de första apostlarna hade! Tänk bara på paret (i apostlagärningarn) som den helige ande dödade för sin girighet (de höll undan pengar ifrån kyrkan och ljög om det).. DEt är ganska radikalt.. tror att det kanske skulle gynna helige andes verk och förvandlings processen i människor om kyrkan i Sverige blev radikalare (och mer biblisk ifrågan) istället för som i Saron gå åt motsatt håll (och mot ut vattnat budkap)..

 • http://andreas.agenteyes.com Andreas Bengter

  SKa Saron kyrkan vara kvar i EFK? Vad tycker ni?

 • http://godkatolik.blogspot.com/ minutz3

  Måste bara tacka dig Stefan Swärd för detta underbara inlägg.

  Tror och hoppas på utökat samarbeta mellan er (Evangeliska Frikyrkan) och Katolska Kyrkan. Drömsituationen såsom jag ser det vore om vi i Katolska Kyrkan kunde ta till oss av vissa av era metoder, såsom cellgrupper och andra sätt att knyta samman församlingen såsom en familj, medan ni (EFK) anammar Katolska Kyrkans lära 😉

  Allt gott!

 • uffe

  Nu handlar ju inte homosexualitet bara om vem man har sex med, utan om känslor. Vem man blir kär och förälskad i, vem man känner delaktighet och gemenskap med, vem man vill göra sig sårbar för, vem man vill visa närhet och ömhet mot osv. Precis som det är för heterosexuella. Så när man rakt av säger att homosexuella inte kan ärva Guds rike, så missar man målet, eftersom det inte är säkert att man har sex. Alla homosexuella har inte det, precis som alla heterosexuella inte har det. Och vad jag har förstått, så är det själva handlingen som är synd. Eller?

 • Anders Eriksson

  Jag läste din artikel i om detta som du skrivit här-Heder åt dig!
  Det är både Bibelförankrat o det är Kärleksfullt!
  Bra att du nämner bla girighet också-det finns många som far
  illa pga att de blivit utnytjad av någon girig.
  En tydlig förkunnelse om:Tro,Omvändelse o Helgelse och att
  Hela Bibeln ÄR Guds Ord behövs.
  Gud Älskar syndaren och hatar synden.
  Man hjälper inte männinskor med att ge fel diagnos.

  Fridshälsningar Anders Eriksson Umeå

 • Jonas

  Men Minutz3 Katolska kyrkan nekar inte öppet homosexuella att vara med i kyrkan och i kyrkans församlingar..

 • uffe

  F.ö. så tycker ju Stefan Swärd att man borde höja trösklarna för medlemsskap i stället för att sänka den. Och jag håller med. Då kan ju alla perfekta och felfria kristna samlas och beundra varandra och förfasa sig över oss andra, som inte kan eller vill gå med i en församling. *obs! ironi.*

 • Pingback: "Simul justus et peccator" - på en gång rättfärdig och syndare. - Bengts Blogg()

 • Esberitox

  Paulus sa mycket.. i olika sammanhang. Han sa att alla egentligen borde leva i celibat, att kvinnor bör tiga i församlingen och att männen ska bestämma över dem, att slavar ska finna sig i att vara slavar och inte sträva efter förändring utan lyda sina herrar.. och hur tolkar vi allt det? Han sa även att ”allt är tillåtet för mig, men ingenting får ta makten över mig” 1 Kor 6:12
  Han pratar också i samband med alla fördömanden i Kor 6, om hur vi inte borde processa mot varandra utan snarare kunna finna oss i en oförrätt.

 • sanning
 • Pingback: Saronkyrkan i Göteborg öppnar för homomedlemskap. | Ulf Ekman()