Svar från NOD-redaktionen

Stefan!

Roligt att du läser och kommenterar NOD.  I din blogg skriver du inledningsvis om könsneutrala äktenskap och säger dig ha tittat på vad diverse teologer har att säga om äktenskapet. En bok från Svenska kyrkan avfärdas raskt som svårläst och irrelevant innan du lägger allt ditt krut på senaste numret av tidskriften NOD som handlar om synen på familjen (nr 4/2008). Vi tycker nog att du kunde ägnat mer utrymme åt vad som faktiskt står i tidningen än det som inte står. Det hade också känts bättre om du inte hade varit så snabb att tillskriva oss åsikter och intentioner vi inte har. Ditt långa inlägg misstänkliggör både enskilda skribenter och redaktionen. En välvillig tolkning för över detta på kontot ”den frejdige debattören Swärd”.

 

Det är omöjligt att besvara alla dina frågor. Vi hoppas att så många som möjligt läser numret och gör en egen värdering av synpunkterna. Här vill vi kommentera ditt inlägg enligt de numrerade punkter som du själv har.

 

1. Du utgår från en formulering i vår ledare om svensk kristenhet och behovet att reflektera över ”en ensidig betoning av kärnfamiljens välsignelse” Sedan skriver du: ”Att värna om äktenskapet enligt NOD tycks vara samma sak som att värna om en sluten kärnfamilj”. Kopplingen mellan ”äktenskap” och ”sluten kärnfamilj” gör du själv, inte redaktionen. Du får det att låta som om vi menar att ett värnande av äktenskapet är ett värnande om innestängda och slutna kärnfamiljer! Syftet med numret är att vidga diskussionen om vad det vill säga att vara familj idag. Såväl i samhälle som kyrka fungerar familjer idag ofta som slutna enheter vilket är ett problem inte minst i mötet med människor som lever utifrån andra villkor. Stabila äktenskap är en tillgång för både samhälle och kyrka anser vi, liksom du. Ändå tycker du dig uppfatta att vi ger ”slängar” åt äktenskapet. Två inslag handlar om äktenskap. Det ena är en debatt mellan Samuel Rubenson och Tuve Skånberg som vi kommenterar nedan. Det andra är ett starkt uppmuntrande och uppfordrandet brev till personer som är på väg att gifta sig, författat av Lars-Göran Sundberg som skrivit en avhandling om äktenskapet och även är EFK-pastor! Varför nämns inte detta bidrag i numret?

 

Uttrycket ”ensidig betoning” i ledaren har sin bakgrund i att folk utanför våra sammanhang idag knappast möter några andra budskap från kyrkan i det offentliga rummet än de som handlar om ”kärnfamiljens välsignelse”. Vår önskan var att något litet bredda samtalet. Men detta verkar inte falla i god jord.

 

2. Dina kommentarer kring Roland Spjuths artikel handlar egentligen om att texten borde ha sagt mycket mer. Men det finns, som vi alla vet, gränser för vad man kan trycka in i en text i en tidskrift. Spjuth menar att församlingarna ska vara mer gemenskapsorienterade och att familjerna ska vara mer inkluderande. Men han gör det inte genom att ”problematisera försvaret för äktenskapet”, som du skriver. Spjuth problematiserar bara den moderna borgerliga kärnfamiljen. Du blandar ihop två frågor och verkar inte riktigt se skillnaden mellan dem, vilket i sig är en tankeväckande reaktion. Formuleringarna om artikeln verkar vara frukten av ”dålig läsning”. Du saknar saker som Spjuth bokstavligen skriver i sin artikel (”många nya experiment behöver stabila äktenskap”, vikten av livslånga relationer och att äktenskap ska spegla Guds trofasta kärlek, etc). Folk som bara läser din blogg kan verkligen börja tro att Spjuth (och redaktionen) tycker att ”sambo” är OK. Vi förespråkar inte sambo-förhållanden (vare sig bland äldre eller yngre kristna). Spjuths artikel kritiserar de strömningar i samtiden som ligger bakom argumentationen för samboskap, inte minst synen på sex som en privatsak och vår tids avgudadyrkan av sex och (den romantiska) kärleksrelationen.

 

Antydningar att vi skulle vara förespråkare för könsneutrala äktenskap gör oss lite ledsna och vi kan omöjligt förstå dina grunder. Väsentliga delar av Spjuts artikel har tidigare varit publicerade i boken ”Den hemlösa sexualiteten” (Libris, 2001). Den försöker att ge en välgrundad teologisk och praktisk vägledning för kyrkan i mötet med en av vår tids stora frågor, d v s homosexualiteten. Boken har bland annat varit underlag för studiedagar för medarbetare i Evangeliska frikyrkan. I samma bok medverkar för övrigt också en av NOD-redaktionens medlemmar. Varför bortser du från allt detta?

 

3. Samuel Rubensons artikel med rubriken “Äktenskapet – inte förordnat av Gud” är en förkortad version av en text som tidigare varit publicerad i tidskriften Pilgrim (nr 2/2008). NOD har inte sett några offentliga reaktioner på denna utmanande artikel i Pilgrim. Syftet med att inkludera den i numret var att inbjuda till debatt. Därför bad vi Tuve Skånberg att skriva en replik. Du skriver: ”…med tanke på det utrymme som Rubenson får, och till och med får replikera på Tuve Skånberg i samma tidning, så får man anta att han företräder NOD-redaktionens syn.” Längden på Rubenson artikel och hans möjlighet till replik säger inget om NOD-redaktionens syn, vilket du insinuerar! Rubenson artikel var mycket lång och vi försökte korta ned den så mycket möjligt. Vi hade ursprungligen tänkt ge Skånberg chans till ytterligare reaktioner på Rubensons replik, men utrymmet var begränsat. Efter samråd med de båda skribenterna enades vi dessutom om att följa sedvanlig praxis, d v s att den som ifrågasätts får möjlighet till förtydligande.

 

4. Rubensons formuleringar om att Paulus ord om äktenskapet, med dina uttryck, är tidsanpassade och inte auktoritativa idag uttrycker Rubensons egna uppfattningar. I NOD medverkar nu och då skribenter som inte fullt ut delar redaktionens synsätt i olika frågor. Vår bibelsyn beskrivs i Örebro Missionsskolas grunddokument, i en nyligen publicerad text av Mikael Tellbe och Lennart Boström i en minnesbok i samband med 100-års jubileét och på hemsidan för tidskriften NOD under rubriken ”vad är NOD?” Vår huvudman har inte hittills haft anledning att ifrågasätta dessa skrivningar eftersom samsynen är mycket stor.

 

5. Vad gäller oklarheter i Rubensons artikel hoppas vi att du kan reda ut dessa med skribenten själv.

 

6. Vi håller med om att den livslånga, trogna äktenskapsrelationen, inklusive sexualiteten, är ett bibliskt mönster. När du menar att vi nästan antyder att detta dyker upp först på 1700-talet så går du långt utanför innehållet i artiklarna! Nej, vi bör inte, som du skriver ”missmodigt anpassa oss efter samhällsförändringarna”. Texterna i numret är både bibliskt förankrade och medvetna om de samhällsförändringar som påverkat och påverkar oss nu. Till detta hör insikter om att vissa sätt att se på kärnfamiljen verkligen är av sent datum och inte självklart utgår från bibliska mönster. NOD-redaktionen anser också att initiativ som kristna familjerådgivningar, “Levande familjer” och liknande, är ytterst angelägna verksamheter i en tid där många familjer splittras. Du efterlyser ”full tydlighet”. Men hur många markeringar är möjliga innan ett enstaka nummer av en tidskrift fullständigt havererar under sin egen tyngd?

 

7. Du menar att intervjun med Karin Cedersjö inte är tillräckligt klar vad gäller samlevnadsformer. När hon talar om ”öppningar …för andra sätt att leva” så avses celibat, boendegemenskaper, kommuniteter, kollektiv och öppna och utåtriktade kärnfamiljer. Det är detta som intervjun handlar om och återkommer till. Men du läser den med misstänksamhetens glasögon, som att den underförstått också inkluderar andra samlevnadsformer!

 

8. Du skriver: ”Det finns väldigt mycket mer att säga och fråga…”. Vi kan bara hålla med.

 

9. På denna punkt går du in på en rad följdfrågor som anges i rask takt. I skrivande stund har vi inte möjlighet att seriöst behandla dessa. Men vi hoppas verkligen att du har tillräckligt mycket god vilja för att inte identifiera NOD med ”vaga dimridåer” även på dessa punkter.

 

NOD-redaktionen

 

PS: Den som vill få egna intryck av vad detta nummer av NOD handlar om kan beställa  ett exemplar på tel 019-30 77 50 eller per mail: kerstin.collin@orebromissionsskola.se

 

 


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/mattlose/stefansward.se/wp-includes/class-wp-comment-query.php on line 399
 • http://narvaroattacker.blogspot.com excelsis

  Härligt med lite relevans i debatten och samtalet. Uppfriskande, bland alla konspirationsteorier och betraktelser kring hår i duschen.

  Keep it up!

 • Peter Moll

  Stefan levererade ett rejält övertramp med sina omdömen om det aktuella NOD-numret. Ett visst mått av sans och reflektion vore nog på sin plats i fortsättningen, Stefan.

  Peter Moll
  EFK-pastor

 • http://www.immanuel.nu Daniel Norburg

  Varför är det ett övertramp att utrycka sina synpunkter på det sätt som Stefan gör? Det kan jag inte förstå. Vi behöver denna typ av raka debatter. Inget att vara rädd för. Jag tycker de inlägg som har följt på Stefans inlägg ändå tydligör att att vi som har konservativ evangelikal syn på sex och samlevnad inom efk bör vara lite oroliga…

 • Bo

  Jag tror inte att Stefan Swärd är mer konspiratorisk lagd än andra. Skillnaden är att han ger uttryck åt sina funderingar och tolkningar. Nu får ju redaktionen på NOD möjlighet att förklara sig och klargöra otydligheter och missförstånd. Diskussionen har bara börjat …

  Sedan måste jag erkänna att jag inte längre prenumererar på NOD, jag sa upp prenumerationen för c:a ett år sedan.

 • Lars Johansson

  Fråga till Daniel Norburg. Är det inlägget från NOD-redaktionen som ger dig skäl att vara lite orolig eller syftar du på en del av de andra inläggen?

 • Rikard

  Daniel: Jag håller med dig att vi behöver en rak debatt och jag tycker det är nödvändigt med ett samtal på ett plan som gör att vi inte stannar upp och förutsätter ”självklarheter” som inte kan ifrågasättas. Hur man lever som efterföljare och som församling i den här tiden måste väl ändå få diskuteras och bearbetas utan att vi tvingar in varandra i låsta positioner. Jag tror inte alls att en person med konservativ evangelikal syn på sexualitet inom efk behöver var särskilt oroliga men det du uppfattar som självklart och färdigt är inte färdigbearbetat för många av oss. Detta är hedervärda synpunkter som jag hört uttryckas ofta av efk:are. Det gör inte oss som vill samtal en stund till till ett hot.

 • http://www.immanuel.nu Daniel Norburg

  Lars och Rikard,
  Jag är inte orolig för denna diskussion i sig eller NOD nummret i sig – mer för att jag ser teologiska strömningar i debatten som redan idag har fått praktiska konsekvenser i församlingar där man i praktiken har fjärmat sig från en klassisk evangelikal hållning i frågorna om sex och samlevnad. Det kommer inte leda till mer av Guds nåd och upprättande kraft för kämpande männsikor utan till avfall och förfall. Jag står 100% bakom John Burks pastoralteologi ”Kom som du är”, men detta är något annat.
  I min kontext i Malmö står inte den ”stora kampen” mellan den slutna kärnfamiljen och den öppna välkomnande kristna familjen (även om det också är en viktig kamp), utan mellan sann trohet till Gud och sin maka/make och den här världens löften om romantik, sex och personlig tillfredsställse i en ny partner som passar dig bättre.

 • http://narvaroattacker.blogspot.com excelsis

  Konspirationsteorier och badrumshår var riktad till bloggosfärens bristande relevans, inte alls mot Stefan Swärd. Bara så att det är klart..

 • Margret Sundin

  Jag blir aldrig riktigt klok på den kristenhet som jag själv är en del av sedan 70-talet. Jag har inte tagit del av NOD men ”hör” undertexten som kommer fram när jag läser citaten och hur tex Stefan mfl uppfattat det hela. Kommentarerna talar sitt eget språk till den som tar del av en debatt som i min enkla värld borde klarats ut för länge sedan. Om inte så är det verkligen hög tid. Intellektualiserad kristendom har jag hört talas om under senare tid – är det dit dessa vill – NODskribenterna. Folklighet och trohet till Bibeln med ett rakt språk som kan förstås av våra medlemmar och läsare verkar kanske för enkelt och obeläst, har vi fått en finkulturkristendom? Förlåt mig men jag har mött alltför många med behov av äkthet, enkelhet och Guds klara Ord in i vardagssituationen.

  Om Carin Cedersjö menar kollektiv, skriv det då.

  Jag har studerat äktenskapet, sex och samlevnad utifrån den kristna livsstilen sedan den dag jag blev född på nytt. Jag har reflekterat och jag har undervisat i många församlingar, jag har studerat igen och jag har reflekterat. . Jag förstår att det behövs skrivas och debatteras – men låt Bibeln vara din förkunnelses ljus du som är pastor eller skribent. Här på Bloggen skriver många pastorer och NOD läses av kristna och Bibeln varnar för att luddigt tal är av ondo – ja är ja och nej är nej – visst står det så!

  Jag har mött hundratals kristna par, ungdomar och äldre som är förvirrade och i behov av en pastors tydliga bibeltolkning i alla delar av sina liv. Luddiga pastorer gör stor skada.

  Nu har jag inte läst NOD ännu men jag har mött stor vilsenhet i församlingarna i dessa livets allra närmaste frågor därför förstår jag att det är otydligheter och det smärtar mitt hjärta. Varje pastor borde självklart ha studerat och reflekterat över detta och vara i en ständig process av lärande och reflekterande.

  Margret Sundin
  EFKpastor i Ö-a

 • Lars Johansson

  Till Margret Sundin! Ditt inlägg är ett typexempel på vilka problem som Stefan Swärds kommentarer skapar. Du skriver: ”Om Karin Cedersjö menar kollektiv, skriv det då”. Det är precis detta vi skriver på flera ställen. Men Swärd får det att låta som om vi är otydliga. Milda makter! På denna punkt och andra läser han in saker i texterna som inte finns där. Han sprider misstänkliggöranden om NOD på sin blogg som människor läser och tror på utan att ens ha läst det aktuella numret. Du efterlyser en process av lärande och reflekterande – precis detta önskar vi. Läs numret och gör en egen värdering av vår hållning.

 • Förtydligaren

  kerstin.collin@efk.se fungerar bättre

 • Agnetha

  Ibland undrar jag som kristen och singel över trettio om det är ett brott i kristna sammanhang att inte ha familj. Platsar man inte i församlingen som ensamstående?
  Statistiken för några år sedan visade att 46 % av alla hushåll var ensamhushåll. Cirka en tredjedel av Sveriges befolkning bor ensamma. Jag har läst NOD och ser att de tar upp inte enbart familj som samlevnadsform utan även former som kollektivboende, kommunitéer. Det är otroligt bra skrivet då de med detta även lyfter upp varje kristens huvudmål med livet. Man utmanas att oavsett om man bor i familj eller i kollektiv sträva efter att se behoven i samhället och vara en hjälp och en gemenskap för de som är vår nästa. Kan det bli mer bibliskt? Huvudmålet i en kristens liv är inte att bilda familj utan att leva som Jesus lärde.