Vad tycker jag om Sveriges Kristna Råd?

”Nils” har ställt frågor på min blogg om vad jag och EFK tycker om Sveriges Kristna Råd. Eftersom tydligen ”Nils” är en pseudonym och jag är inte road av att diskutera med pseudonymer, så försöker jag ändå besvara frågan, då fler än han har fört upp den på min blogg.

EFK valde att gå in i SKR efter att ha varit observatör från SKR:s startpunkt i början av nittiotalet. Ett viktigt skäl till vår beslut var att det är bättre att vara fullvärdig medlem med full rösträtt än att bara år efter år ha observatörsstatus. Ett annat skäl var att vi tyckte att SKR lyssnade på våra synpunkter om att mera fungera som samordningskansli och nätverk, mer än att vara en talesman för alla medlemskyrkor, och därmed binda upp oss vid ställningstaganden som vi i vissa fall inte står bakom.

Det är viktigt att komma ihåg att SKR är ett samordningsorgan för kyrkorna i Sverige, vår tro, vår teologi, vår trosbekännelse m.m. fastställs inte i SKR-möten. EFK ser inte SKR som ett övergripande organ som bestämmer över våra huvuden. SKR är ett organ för att administrera de åtaganden och frågor där vi som kyrkor väljer att agera gemensamt. Man bör komma ihåg att SKR fungerar enligt konsensusprincipen, en kyrka eller ett samfund kan aldrig påtvingas något från SKR:s sida. Och man kan bara göra det som de olika kyrkorna är överens om att göra.

För EFK:s del är det viktigt att markera att kristet samarbete och ekumenik bedrivs på många olika sätt. Vi samarbetar med ett 100-tal olika organisationer runt om i världen, utanför Sverige. I Sverige samarbetar vi på ett antal olika sätt utanför SKR. Bland annat har EFK var en av de drivande för att nystarta Svenska Evangeliska Alliansen som gjordes för 6-7 år sedan. En annan viktig form för samarbete är Swedmedia, där vi samarbetar med fler olika samfund, när det gäller att driva kristna tidningar, bl.a. Dagen, och kristen litteraturproduktion bl.a.

Jag läste dokumentet Charta Ecumenica, i samband med att vi blev medlemmar i SKR för några år sedan. Jag tycker att detta dokument inte ska övertolkas. Vissa formuleringar är något mer tillspetsade än vad jag personligen skulle känna mig bekväm med. Men att vi skulle förbinda oss vid att begränsa evangelisationen i Europa, detta har vi aldrig gått med på, och vi tolkar inte detta dokument på ett sådant dogmatiskt sätt. Vi samarbetar gärna med olika kyrkor och samfund, men vi är inte beredda att ålägga oss restriktioner när det gäller evangelisationen och missionen. I så fall skulle vi ju inte kunna evangelisera och grunda församlingar i Sverige, eftersom Svenska Kyrkan finns närvarande överallt i hela Sverige. Jag känner inte till någon kyrka eller samfund som drar ut sådana konsekvenser av detta dokument.

Att se SKR som ett stort problem, jag tycker att det är att missa de stora problemen. Ett av de stora problemen är att vi som kyrkor i Sverige är alltför sekulariserade, det har varit för mycket anpassning till tidsandan. Ett paradexempel på detta tycker jag är den förändrade inställningen bland kyrkorna när det gäller inställningen i abortfrågan. Där hade vi som kristna en tydlig och gemensam linje fram till sextiotalet. Ett annat problem är den utbredda otron, istället för att vara uppfyllda av tro och helige ande – man kan ibland undra över vad vi är uppfyllda av som Kristi kyrka i Sverige. Detta var allmänna generaliseringar, det finns många levande kristna och församlingar. Men dessa gränsdragningar mellan tro och otro, att vara sekulariserad kristen eller vara en kristen som lever som radikal efterföljare till Jesus, de gränsdragningarna går idag tvärsigenom de olika samfunden och kyrkorna.


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/mattlose/stefansward.se/wp-includes/class-wp-comment-query.php on line 399
 • http://jdfk-kefas.blogspot.com Michael G. Helders

  Tycker om dina åsikter!!!

  I samband med det här inlägget vill jag åminna om David Wilkersons profetiska budkspa senast han predikade i Stockholm:
  http://www.sermonindex.net/modules/mydownloads/visit.php?lid=15379

  Gud välsigne dig Stefan!

 • Inge

  Jag är inte insatt i SKRs verksamhet och syfte och skall kanske fördenskull inte uttala mig, men vill ändå ge några spontana reflektioner!

  Kan det finnas likheter i tänkandet mellan vårt lands närmande till EU och Sveriges kristenhets närmande till SKR?

  När vi skulle gå med i EU så sa man att ””Ett viktigt skäl till vårt beslut var att det är bättre att vara fullvärdig medlem med full rösträtt än att bara år efter år ha observatörsstatus.

  När EFK skulle gå med så sa man att, ””Ett viktigt skäl till vårt beslut var att det är bättre att vara fullvärdig medlem med full rösträtt än att bara år efter år ha observatörsstatus.

  Om vi tittar på vad Sverige påverkat i EU så kan vi konstatera att på punkt efter punkt tvingas vi anpassa oss efter EU! Vi vet idag att EU förespråkarna hade en dold agenda! En agenda som man ogärna talade om när vi gick med!

  De som minns EU debatten vet att när vi röstade skulle EU inte kunna tvinga oss till i stort sätt något, vi skulle vara det goda exemplet och förändra EU! Vad har det blivit? Frågor som var viktiga för Svenskarna när vi gick med har vi tvingats släppa en efter en och detta i stort sätt utan debatt!

  Jag säger inte att det blir så i fallet SKR, jag bara konstaterar när jag läser lite om vad de olika medlemmarna tycker så verkar det finnas en dold agenda även här?

  Stefan du skriver citat:
  ”””Jag läste dokumentet Charta Ecumenica, i samband med att vi blev medlemmar i SKR för några år sedan. Jag tycker att detta dokument inte ska övertolkas. Vissa formuleringar är något mer tillspetsade än vad jag personligen skulle känna mig bekväm med. Men att vi skulle förbinda oss vid att begränsa evangelisationen i Europa, detta har vi aldrig gått med på, och vi tolkar inte detta dokument på ett sådant dogmatiskt sätt.”””

  Samma tolkning gör vi när vi försöker tolka EU dokumenten, men tyvärr tvingas vi på punkt efter punkt anpassa oss nu när vi är fullvärdiga medlemmar!

  Kan EU ha en dold agenda att de vill tala till en grupp typ SKR och på så sätt kunna styra alla Kristna i Europa?

  Jag är medveten om att detta är en konspiratorisk tanke, jag hoppas att jag har fel i mina reflektioner!

 • Roger Gustavsson

  Tack Stefan för att du förklarar din syn på SKR. Dock finns det fler frågetecken.

  Det finns ett studiematerial från SKR som heter ”Kan vi be tillsammans?”. Det handlar om interreligiös bön. Budskapet är (kortfattat) att vi kan och bör be tillsammans med människor från andra religioner. Grunden för detta är att det är samme Gud vi ber till, verkligen ett budskap i takt med tidsandan.

  Nu går ju detta dessutom stick i stäv med EFK:s hållning. SKR:s bok ger noll utrymme för den ståndpunkt Lausannedeklarationen har i frågan (och NT:s ska tilläggas). Det entydiga intrycket är därför att SKR därmed inte bara vill uppmuntra till samtal och teologisk-filosofisk reflexion. Det handlar om att driva en linje, något som också SKR:s hemsida och övriga aktioner visar (t ex gemensam bön med buddhister). När SKR agerar representerar de ju också – numera – EFK.

  Detta föranleder några frågor till dig.
  1. Om SKR endast är ett samarbetsorgan, varför driver man teologiska frågor med en specifik och omstridd inriktning i dess namn?
  2. Om det är viktigt att inte bara ha observatörsstatus, på vilket sätt påverkar EFK den teologiska linje som drivs genom dessa skrifter och aktioner ? Använder EFK den åtrådda rösträtten i SKR i dessa sammanhang?

  Jag är väldigt intresserad av att få en reflektion på dessa frågor. Naturligtvis kan man alltid tycka att kyrkornas sekularisering är ett större problem, men det är inget svar. För somliga kan anslutning till SKR faktiskt vara en samvetsfråga. Frågan om vi alla verkligen ber till samme Gud hör till de riktigt stora, och den interreligiösa trenden växer sig allt starkare, om nu någon missat det.

  Var välsignad, Stefan.

 • Nils

  Först måste jag verkligen tacka dig för att du tar dig tid att svara.

  Däremot ska du nog inte underskatta pseudonyma åsikters vikt & värde. Det finns som du vet storsäljande författare som använder synonym, även om en del pastorer i sin envägskommunikation har svårt för den motpolen…

  Jag ska bara kortfattat uttrycka mig som att dina reflektioner stämmer väl överrens med Sten-Gunnar Hedins uttryck för vad han ansåg om det ekumeniska dokumentet Charta Oecumenica” dvs. ett arbetsdokment i maj 2006 inför pingst-ffs rådlsag.

  Tyvärr, tyvärr – så är det uppenbart för de som läser innantill att det numera INTE är ett arbetsdokument utan har utkristalliserats till ett ramverk för hur ekumniken ska förhålla sig.

  Du verkar inte ha läst punkt 8. i skrivelsen för rekommendation till samgående mellan församlingar & dess verkliga innebörd gällande evangelisation versus proselytism.
  Dessutom hänvisar den frikyrkliga gruppen till Charta Oecumenica.

  Mycket tydligare kan det inte bli hur man tar till sig ”Vi förbinder oss…”

  Det är ju faktiskt inte en minoritets underordnande, utan faktiskt utarbetad skrivelse av de s.k. evangelsika frikyrkorna, varav EFK var representerad i arbetskommitén.

  Du uttrycker att mångfalden är viktig & att kristenheten ska finnas med.

  I detta fall delar jag absolut inte din uppfattning.
  Jag kan inte i något stycke se att agendan för SKR speglar vad ett evangeliskt kristet samfund ska syssla med.

  Spegelbilden skulle lika gärna kunnat vara hämtad från en renodlad profan ideell eller politisk organisation.

  Det är en helt annan sak att vi som individer åtar oss personliga arbetsuppgifter och samhällsåtaganden i det som för stunden är poliskt korrekt, där kan vi alla finnas som ljus eller salt.

  Därmed inte sagt att kristna församlingar eller samfund befrämjas av att vara en del av SKR.

 • Inge

  Stefan när jag igår skrev mitt första inlägg ovan hade jag inga förutfattade meningar om SKR, mina tankar grundade sig på ditt inlägg samt att jag hade
  varit inne på SKRs hemsida där jag insåg vidden och storleken av hela denna Europiska förgrening.

  Nu har jag läst Charta-oecumenica! http://www.skr.org/download/18.a791285116833497ab800015122/charta_oecumenica.pdf

  Min tanke när jag läste detta dokument var, hur är detta möjligt? Har ledarna för delar av Sveriges kristenhet blivit så förblindade (här hjälper tydligen inte fina universitets poäng) att de inte ser att detta dokument vill tvinga in all andlig aktivitet under den Katolska kyrkan i Rom via Strasburg (alla fina trossyskon i Katolska kyrkan får ursäkta mig men även ni borde höja på ögonbrynen, detta kan inte vara från Gud?)

  Det är inga rekommendationer det handlar om även om vissa vill tolka det så, det står klart att det är krav för medlemmarna att följa! Att vi här i Sverige skulle kunna påverka detta sällskap är naivt att tro. Besluten tas med 2/3 majoritet, och då väger SKRs röster lätt.

  Vad händer med de Kyrkor som inte underkastar sig Charta-oecumenica? Ja enligt dokumentet är målet en kyrka i Europa den Katolska!
  Kommer då andra kyrkor att tillåtas? Evangelisation får bara ske inom Europa efter att man fått tillstånd beviljat!

  Det var de tankar jag fick när jag läste Charta-oecumenica!
  Men varför är det så få som sett allvaret i detta tänkte jag?

  Jag sökte då vidare på nätet och fann detta inlägg!
  http://www.tidenstecken.se/charta.htm

  Jag vet att man inte skall tro allt man hittar på nätet men tydligen är det fler än jag som anar att allt inte står rätt till?

  Vad kostar medlemskapet i SKR för ex EFK per år? Eller är det rentav så att EU sanktionerar detta med bidrag?

  Allt detta med SKR och Charta-oecumenica är helt nytt för mig så passa nu, jag är fortfarande påverkbar om någon kan bevisa för mig att detta är efter Guds vilja!

  Stefan eller någon annan klok person, försök att förklara så att vi vanliga olärda församlingsmedlemmar förstår, varför våra ledare måste dra in sina församlingar och indirekt medlemmarna i detta?

 • http://himmelochjord.swedmedia.se stefan

  TAck för inlägg om Sveriges Kristna Råd,
  Har pratat med Anders Blåberg, och han kommer på något sätt gå in och svara. Han sitter i SKR:s styrelse, så han vet mycket mer än vad jag vet.
  Ni får ha tålamod någon eller några dagar till, så kommer Blåberg att skriva något.

  hälsar

  Stefan Swärd

 • http://alertsweden.blogg.se/ alertsweden

  Om man som kristen inte förstår att man inte kan samarbeta med SKR så undrar jag vad man har för andlig urskiljning! Var i Guds Ord finns det belägg för, att en kristen ska samarbeta med otroende? Kristenheten tar allför lätt på Bibelns Ord och fruktar inte Himmelens Gud. Uppenbarelseboken 22:19 säger: ”Och om någon tar bort något från de ord som står i denna profetias bok, skall Gud ta ifrån honom hans del i livets träd och i den heliga staden, som det står skrivet om i denna bok”. Borde vi som kristna inte ha bättre kunskap i den katolska läran, så vi vet att hålla oss borta från allt samarbete med denna ”kyrka”? Dessutom vad har en kristen för gemensamt med islam eller judendom?
  Avfälligheten bland ”kristenheten” är skrämmande! Läs Charta Oecumenica ni som inte läst denna avskyvärda skrift!

 • Inge

  Vi är flera som fortfarande väntar på Anders Blåbergs eller Stefans svar angående oklarheterna i vad medlemskapet i SKR egentligen innebär?

  För att ytterligare belysa alla frågetecken kring SKR så pågår en debatt på Alethea.se
  http://aletheia.se/2008/09/05/den-%E2%80%9Dlilla%E2%80%9D-skokan-skr/

 • Nils

  I och med att jag inledde med att skriva artikeln ”den lilla skökan (SKR)” på Alethia:
  http://aletheia.se/2008/09/05/den-%E2%80%9Dlilla%E2%80%9D-skokan-skr/ (som f.n. har 70 kommentarer) & faktiskt resulterat i att S-G Hedin ägnat lite tid att förklara ”processen” som ledde fram till medlemskap i SKR. http://pingst.se/reflektioner.aspx?id=25
  Det bringar dock endast klarhet i att ”processen” varit demokratisk riktig.

  Vad han inte svarar på är de kärnfrågor – de problemställningar som är de väsentligaste.

  Här hoppas jag att inte EFK gör samma plattityda redogörelse, när man inte reflekterar över att
  a) Charta Oecumenica framställs inte någonstans som ett arbetsdokument (som S-G Hedin envisas med att ange).
  Det är de facto ett ramdokument undertecknad av de klassiska kyrkornas företrädare. Det uttrycks klart och tydligt av riktlinjer för det globala ekumeniska samarbetet, med klara hållpunkter där varje kyrka & varje samfund ska antaga formuleringar med att ”vi förbinder oss…”
  Vad har frikyrkorna arbetat med för att påvisa att det i så fall är ett arbetsdokument ?

  Det har sedan 2001 inte framgått någonstans utan är fortfarande till sin form ett förbindande ramdokument som t.o.m. de frikyrkliga tar till stöd och hänvisar till !

  b) Frikyrkosamrådets utarbetade råd till kyrkor och samfund. http://www.skr.org/frikyrkosamrad.4.a939951052f77843580009307.html
  OBS att det i frikyrkosamrådet enbart har evangeliska företrädare.
  Dessa har välvilligt utarbetat förslag (tumregler) att tänka på vid samgående mellan församlingar… Inledningsvis i detta förslag hänvisar de evangeliska till Charta Oecumenica – med skrivelser som grundläggande tankar och riktlinjer.
  Den 8:e tumregeln säger vidare:
  ”8. Säg ja till evangelisation – nej till proselytism
  Mission och evangelisation hör till kyrkans väsen och uppgift. Varje församling och enskild kristen är utsänd att dela med sig av sin tro. Evangelisationens syfte är att förkunna frälsningen genom Jesus Kristus. Den får inte orsaka att banden till individens egen kyrka eller samfund försvagas eller bryts. På detta sätt vill vi göra åtskillnad mellan evangelisation och proselytism, dvs. sådan aktiv strävan som innebär att förmå medlemmar, grupper eller församlingar inom ett kristet samfund att övergå till vårt eget samfund”
  ………..
  Förstår inte representanterna vad man medverkat till ?
  Förstår inte representanterna att man förnekar sin egen väckelserörelsetradition av att fritt få evangelisera sitt närområde ?

  I denna skrivelse så är det uppenbart att de klassiska kyrkorna vidmakthåller sin tidigare grundsyn att ”Ingen evangelisation ska förekomma i det område som kan ses från det gamla kyrktornet”! Det är geografiskt betingat.

  Den andra klara tolkningen är också:
  Ni evangelikaler har ingen som helst rätt att locka över våra stadsfödda medlemmar, även om de är Gudsförnekare så tillhör de våran kyrka OCH de banden får ni inte försvaga.

  Då ställs frågan:
  Hur kan ett samlat evangeliskt frikyrkosamråd medverka till att hänvisa till Charta Oecumenica ?
  Vad är det för evangelisk frihet med ekumeniskt goda förtecken som utkristalliseras ?

  Vad är det frikyrkosamrådet ser att de medverkat till som värdefullt & vi andra ser dess motsats ?

  Denna inriktning som SKR & frikyrkosamrådet nu medverkar till i form av Charta Oecumenica har ju stora likhteter med de ramar som registrerade kyrkor i kommunistländer var tvungna att ”förbinda sit till” !
  …….
  Om EFK ger samma typ av svar som S-G Hedin så kan man ju undra vad dessa samfund öht. tillför SKR ?

 • http://himmelochjord.swedmedia.se stefan

  Håll ut kamrater, har lämnat över dessa frågor till Evangeliska Frikyrkans missionsdirektor Anders Blåberg som kan mer om SKR än vad jag kan, han sitter i SKR:s styrelse. Anders har lovat att kommentera detta, och jag väntar på att han ska göra det. Svar och kommentarer kommer.

  hälsar
  Stefan Swärd

 • Nils

  Stefan:
  Du får ursäkta att jag är övertydlig, men efter skriverierna på pingst.se av S-G Hedin & efterföljande kommentarer så vill jag underlätta för er analys inom EFK så inte rundgången fortsätter med ”gammalt bröd”.

 • Inge

  Är det någon som kan upplysa mig om var jag kan hitta det utlovade svaret av Anders Blåberg?

 • Inge